Giúp tôi giải toán và làm văn


Forever Miss You 17 tháng 1 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

\(1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+....+99\cdot100\) You làm hơi tắt,nhìn mik làm nek:

\(A=1\cdot2\cdot3+2\cdot3\cdot3+2\cdot3\cdot4+...+99\cdot100\cdot3\)

\(\Rightarrow3A=1\cdot2\cdot\left(3-0\right)+2\cdot3\cdot\left(4-1\right)+3\cdot4\cdot\left(5-2\right)+...+99\cdot100\left(101-98\right)\)

\(\Rightarrow3A=1\cdot2\cdot3-0\cdot1\cdot2+2\cdot3\cdot4-1\cdot2\cdot3+3\cdot4\cdot5-2\cdot3\cdot4+....+99\cdot100\cdot101-98\cdot99\cdot100\)

\(\Rightarrow3A=99\cdot100\cdot101\)

\(\Rightarrow A=\frac{99\cdot100\cdot101}{3}\)

\(\Rightarrow A=333300\)

XONG nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Đan 16 tháng 1 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

\(L=1^2+2^2+3^2+...+100^2\)

\(=1+2\left(1+1\right)+3\left(2+1\right)+...+100\left(99+1\right)\)

\(=1+2.1+2+3.2+3+...+100.99+100\)

\(=\left(1+2+3+...+100\right)+\left(1.2+2.3+99.100\right)\)

\(=5050+333300\)

\(=338350\)

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Anh ) 15 tháng 1 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+...+99\)

\(=\frac{99\left(99+1\right)}{2}\)

\(=\frac{99\times100}{2}\)

\(=99\times50\)

\(=99\times\left(10\times5\right)\)

\(=99\times10\times5\)

\(=\left(99\times10\right)\times5\)

\(=990\times5\)

\(=4950\)

Đọc tiếp...
ta duc khanh toan 15 tháng 1 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

(99+1)*99:2=4950

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 17 tháng 6 2015 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

a = 1107 chắc chắn luôn 

Đọc tiếp...
Vegeta2408(Box Toán) 13 tháng 1 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Ta có :(a-1):1+1=3a

=>a=3a

=>a=0

Vậy a = 0

Đọc tiếp...
Bùi Gia Khang 14 tháng 1 lúc 23:14
Báo cáo sai phạm

0 là đúng rùi

Đọc tiếp...
NAU TE 2 tháng 5 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

x = 108

 1 đúng nha

Đọc tiếp...
nguyen thi van anh 3 tháng 5 2015 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

x=18 nha

nhớ l........i.......k.........e cho mình nhé

Đọc tiếp...
DARK MAGICIAN 18 tháng 12 2016 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

x = 108

k nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Tùng 30 tháng 9 2016 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Có số hạng là :

( 100 - 1 ) : 3 + 1 = 34 ( số )

Tổng trên là :

( 100 + 1 ) x 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

( 3 là khoảng cách )

Đọc tiếp...
Công chúa Ánh Sáng 9 tháng 12 2016 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

1717

tk mk

mk tk lại

hứa luôn

Đọc tiếp...
L 9 tháng 2 2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

co so cac so la 

   (100-1):1+1=100(so)

tong cac so la 

    (100+1)x100:2=5050

  k nha

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 20 tháng 12 2016 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

11= 2 + 3 x 3

36 = 11 + 5 x 5

85 = 36 + 7 x 7

Số tiếp sẽ là :

85 + 9 x 9 = 166

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 10 tháng 1 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Số tiếp theo là : 166

Hướng dẫn :

Ta thấy : 2 + 32 = 11

11 + 52 = 36

36 + 72 = 85

Qui luật là cộng cho bình phương các số lẻ bắt đầu từ 3

Vậy số tiếp theo là 92 

Ta sẽ tính ra 166

Đọc tiếp...
Đức 22092007 10 tháng 1 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Số tiếp theo của dãy số: 2, 11, 36, 85, 166.

Vì 11 = 2 + 3 x 3 

     36 = 11 + 5 x 5 

     85 = 36 + 7 x 7 

Đọc tiếp...
Myon Tesy 9 tháng 3 2015 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

a) theo công thức tính tổng: S=1+2+3...+n=(n.(n+1))/2

=>S=1+3+5...+2011=1+2+3+...+2010+2011-(2+4+6...+2010)

      =1+2+3+...+2010+2011-2(1+2+3+...+1005)

      =2011.2012/2 -2(1005.1006/2) =1012036

1012036 có tận cùng =6 và 1012036=2^2.503^2 (số mũ chẳn) , 1012036=1006^2

=> 1012036 là số chính phương.

b) 1012036=2^2.503^2 => ước nguyên tố của S= {2;503}

Đọc tiếp...
hoàng anh quyết 7 tháng 1 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm
dohaidang 23 tháng 11 2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

ta nhan thay 2 mu 1 +2 mu 2 +2 mu3 +2 mu 4 se chia het cho 7

va cu 4 so cu lien tiep cung nhau deu chia het cho 7

so so hang mu la : 100 - 1 chia 1 + 1 = 100

ma 100 chia het cho 4

suy ra 2 mu 1 + 2 mu 2 +2 mu 3 +....+2mu 98 +2mu 99 +2 mu 100 chia cho 7 co so du bang 0

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 4 tháng 1 2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

0 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Tết vui vẻ nha

Đọc tiếp...
pektri5 16 tháng 11 2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Thắng 2 tháng 11 2014 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)

=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15

=40 + 330 + 15

=381

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 9 tháng 12 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

k cho mk nha bn %%%%%%%%%%%%%

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 18 tháng 5 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

Đọc tiếp...
robert lewandoski 10 tháng 5 2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Các số chẵn có 2 chữ số:

10;12;14;....;94;96;98

Số các số có 2 chữ số:(98-10):2+1=45(số)

Tổng :(98+10)x45 :2=2430

Câu b bạn tự giải nhé, tương tự như câu trên...........

Nhớ cho mình 1 l i k e ..............

Đọc tiếp...
trần minh quân 10 tháng 5 2015 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

a) Số chẵn bé nhất có hai chữ số là 10

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98

Vì là dãy số chẵn liền nhau nên hai số chẵn liền nhau cách nhau 2 đơn vị

Số số chẵn có hai chữ số là:

( 98 - 10 ) : 2 + 1 = 45 (số)

Tổng các số chẵn có hai chữ số là:

( 98 + 10 ) * 45 : 2 = 2430

                            Đáp số: 2430

 

b) 

Số lẻ bé nhất có hai chữ số là 11

Số lẻ lớn nhất có hai chữ số là 99

Vì là dãy số lẻ liền nhau nên hai số lẻ liền nhau cách nhau 2 đơn vị

Số số lẻ có hai chữ số là:

( 99 - 11 ) : 2 + 1 = 45 (số)

Tổng các số lẻ có hai chữ số là:

( 99 + 11 ) * 45 : 2 = 2475

                            Đáp số: 2475

Đọc tiếp...
NGUYEN KHIEM 15 tháng 2 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

tttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Đọc tiếp...
Jungkook BTS 5 tháng 1 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

số nhà đầu tiên là:50

số nhà cuối cùng là:110

k cho mình nhé.đảm bảo đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Đọc tiếp...
Ngo Quoc An 14 tháng 3 2015 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

tổng cua day nha cuoi cung va dau tien  là :

      (3960*2):40=198

Có 40 số thi co 39 khoang cach . vay hieu cua chung la :

        39*2=78    vì khoảng cách của mỗi số là 2 nên ta lấy số khoảng cách nhân với khoảng cách mỗi số

dãy nhà đầu tiên là : (198-78):2=60

dãy nhà cuối cùng là :198-60=138

       đáp số 138 và 60

Đọc tiếp...
NTN vlogs 4 tháng 1 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

A là số chính phương:

A=5+52+53+...+5100

=5(1+5)+53(1+5)+55(1+5)+...+599(1+6)

=5.6+53.6+55.6+...+599.6

=6.(5+53+55+57+...+599)

Vì 6 là số chính phương nên A là số chính phương

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 8 tháng 2 2016 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Vì A ⋮ 25 , mà 25 = 52 là số chính phương => A là số chính phương 

Đọc tiếp...
Mai Kim Thái Bào 4 tháng 1 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

6 là hợp số chứ đâu phải là số chính phương đâu hả NTN VLOGS

Đọc tiếp...
Mỹ Anh xD Comeback xD 23 tháng 10 2016 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :

11 = 2 + 3 x 3

36 = 11 + 5 x 5

85 = 36 + 7 x 7

=> Số hạng tiếp theo là :

85 + 9 x 9 = 166

          Đ/s : 166

Đọc tiếp...
aokonakamori 16 tháng 12 2016 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

Mình thi rồi 166 mới đúng ko đúng mình là con chó

Đọc tiếp...
Lê Minh Quân 23 tháng 10 2016 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Mình hỏi bên trang khác chính thầy cố vấn của trang đó nói nếu giải theo toán cấp 2 thì là 206 . còn cấp là 166. thanks nhé Mỹ Anh xD Comeback xD

Đọc tiếp...
shitbo 29 tháng 12 2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

H=1^2+2^2+........+100^2

=> H=1(2-1)+2(3-1)+........+100(101-1)

=> H=1.2+2.3+.......+100.101-1-2-3-.....-100

=> 3H=1.2.3+2.3(4-1)+........+100.101(102-99)-101.100.3:2

=> 3H=100.101.102-5050.3

=> 3H=1030200-15150

=> 3H=1015050 

=> H=338350

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Ngọc Khánh 13 tháng 6 2015 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

a) Ta thấy

từ 2-8 có: 4 chữ số

từ 10-98 có: [(98-10):2+1].2= 90 chữ số

từ 100-998 có: [(998-100):2+1].3=1350 chữ số

từ 1000-2468 có: [(2468-1000):2+1].4=2940 chữ số

Vậy dãy số có số chữ số là: 4+90+1350+2940=4384 chữ số

 

Ta thấy:

số thứ nhất: 2.1=2

số thứ hai: 2.2=4

số thứ ba: 2.3=6

......(tiếp theo tương tự như vậy)

số thứ 2000: 2.2000=4000

Vậy số thứ 2000 của dãy là 4000

b) Ta có : chữ số của dãy là 4384 chữ số 

suy ra x = 4384 : 4,5 = 974( dư 1)

Vậy  x = 974 

câu b mình chưa chắc chắn lắm vì nó dư nhak

Đọc tiếp...
trhrhrhrt 20 tháng 3 2016 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

a)Đs:4+90+1350+2940=4384

b)Từ 1  đến 9 có 9 số mỗi số có 1 chữ số mỗi số thiếu 4,5-1=3,5 chữ số.Vậy thiếu tất cả 3,5x9=31,5 chữ số.Từ 10 đến 99 có 90 số mỗi số có 2 chữ số mỗi số thiếu 4,5-2=2,5 chữ số.Còn thiếu tất cả 2,5 x 90 =225.Từ 100 đến 999 có 900 số mỗi số có 3 chữ số mỗi số thiếu 4,5-3=1,5 chữ số.Vậy thiếu tất cả 900x1,5=1350 chữ số.Từ 1000 đến 9999 có 9000 số mỗi số có 4 chữ số mỗi số thiếu 4,5-4=0,5 chữ số,Còn thiếu tất cả 9000x0,5=4500.Từ 10000 đến 99999 có 90000 số mỗi số có 5 chữ số mỗi số thừa 0,5 chữ số.Số số có 5 chữ số cần có là (31,5+225+1350+4500):0,5=12213.X=12213-1+10000=22212.

Ds:X=22212. 

Bạn có thể thử lại. Đúng 100%

Đọc tiếp...
nguyễn đức mạnh 2 tháng 1 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Ngọc Khánh sai phần B) rồi !!!

PHẦN b) là bài khác không liên quan ĐẾN phần A) NHA

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 22 tháng 12 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Boy Pro 23 tháng 12 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Đức 2k7 23 tháng 12 2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Không...

Đăng linh tinh nhé

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 20 tháng 6 2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Thuộc hãng SAMSUNG

Đọc tiếp...
Shino 20 tháng 6 2018 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Kính thưa quý ngài em xài mấy hãng DELL thuộc hệ điều hành Windows XP

Có tổng cộng 58 nút bấm trên bàn phím

Có 26 phím tương đương với 26 chữ cái trong bảng chữ cái Quốc tế

24 phím chức năng

10 phím tương đương với 10 chữ số trong dãy số tự nhiên

Các phím khác dùng để ghi dấu các phép toán học( kể cả vật lý & hóa học ) 

Đọc tiếp...
LÊ THANH TÂN 25 tháng 6 2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Thuộc hãng acer, hệ điều hành Windows 7

105 nút bấm trên bàn phím

K cho mình nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: