Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Trần Mai 15 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

Các số tự nhiên có ba chữ số là: 100, 101, 102,.......,998, 999

Số lượng số hạng là: ( 999 - 100 ) : 1 + 1= 900

Tổng các số tự nhiên có ba chữ số là: [( 999 + 100) x 900 ] : 2 = 494 550

_Hậu Hoàng_

Đọc tiếp...
Neko Baka 15 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

Các số tự nhiên có 3 chữ số là: 100;..;999

Có số số hạng là: (999-100):1+1= 900 số

Có số cặp là: 900:2= 450 cặp

100+999= 101+998= 1099

Tổng là: 1099x45-=...( Bn tự tính nhé )

Đ/s:..

Ko chắc, sai j mogg bỏ qa

~ Neko Baka

Đọc tiếp...
Trần đình nhật 15 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

(999+100) x 900 : 2=494550

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 17 tháng 7 2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Số liền sau = số liền trước + (-3)

Từ số thứ nhất đến số thứ 100 có 99 khoảng cách bằng nhau

=>số thứ 100 bằng :   -1 + 99 x (-3) = - 298

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 17 tháng 7 2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Số hạng thứ 100 của dãy số trên là:

(100 – 1) x (-3) + (-1) = -298

Đáp số: -298

Đọc tiếp...
ha thuy mi 14 tháng 5 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

là -289 vì khảng cách là -3

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 11 tháng 7 2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất = 2

số thứ hai = 2 + 3

số thứ ba = 2 + (3 + 5 )

số thứ tư = 2 + (3 + 5 + 7)

số thứ năm = 2 + (3+ 5 + 7 + 9 )

....

số lẻ thứ 99 là 3 + 98.2 = 199

số thứ 100 = 2 + (3+ 5 + 7 + ...+  199) = 2 + (3 + 199).99 : 2  = 2 + 101.99 = 10 001

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy gia Kiệt 2 tháng 3 2018 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm
quanghuy JR 25 tháng 7 2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

cho minh hoi 3+ 98 x 2 là gì vậy

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 15 tháng 5 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A_k=1+2+3+4+.....+k=\frac{k\left(k+1\right)}{2}\Rightarrow A_k^2=\frac{k^2\left(k+1\right)^2}{4}\)

\(A_{k-1}=1+2+3+4+.....+\left(k-1\right)=\frac{k\left(k-1\right)}{2}\Rightarrow A_{k-1}^2=\frac{k^2\left(k-1\right)^2}{4}\)

\(\Rightarrow A_k^2-A_{k-1}^2=\frac{k^2\left(k+1\right)^2-k^2\left(k-1\right)^2}{4}=\frac{k^2\left(k^2+2k+1-k^2+2k-1\right)}{4}=\frac{4k^3}{4}=k^3\)

Khi đó:

\(1^3=A_1^2\)

\(2^3=A_2^2-A_1^2\)

\(3^3=A_3^2-A_2^2\)

\(.........................................................................................\)

\(n^3=A_n^2-A_{n-1}^2\)

\(\Rightarrow1^3+2^3+3^3+.....+n^3=A_n^2=\left(1+2+3+......+n\right)^2=\left[\frac{n\left(n+1\right)}{2}\right]^2\)

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 15 tháng 5 lúc 5:33
Báo cáo sai phạm

Đề ghi sót . Vế cuối là móc vuông đó bình phương chư

Đọc tiếp...
ST CTV 13 tháng 5 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012}\)(1)

\(\frac{3}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+\left(\frac{3}{2}\right)^4+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\)(2)

Lấy (2) trừ (1) ta được:

\(\frac{1}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}\)

\(A=\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{4}.2=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow B-A=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\cdot\frac{1}{2}-\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2+\frac{5}{2}=-\left(\frac{3}{2}\right)^{2014}+\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Pham Thi Ngoc Minh 17 tháng 4 2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là (3/2)^2014-1

đúng đó

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 13 tháng 5 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{2011-\frac{6033}{x-2009}}{2009.7598+3294}.\)   

a/   M  là một phân thức có biểu thức ở mẫu số có giá trị không đổi (Là một số cụ thể, không thay đổi) Do đó M đạt giá trị nhỏ nhất khi biểu thức ở tử số đạt giá trị nhỏ nhất. Biểu thức ở tử là một hiệu, số bị trừ là 2011 không đổi, Hiệu nhỏ nhất khi số Trừ lớn nhất. Số trừ ở đây là một phân số, tử số là 6033 không đổi do đó số trừ lớn nhất khi mẫu thứ dương và bé nhất, ta chỉ xét x là số tự nhiên  x- 2009 =1 là bé nhất ,

vậy x = 2010

b/ Khi x = 2010 thì M đạt giá tị nhỏ nhất, giá tị nhỏ nhất bằng  Mmin =...  Thay x = 2010 vào để tính nhé. Mình buồn ngủ lắm rồi. 

Đọc tiếp...
☘️ Thiên Vương Tinh ( Miyako Masumi ) ❤ 11 tháng 5 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2 bát đầu từ số 5 thành dãy số. Viết đến số hạng thứ 100 thì phát hiện đã viết sai. Hỏi bạn đó đã viết sai số nào ?

                                                                   Bài giải

Các số chia cho 3 dư 2 bắt đầu từ 5 là : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; .......

Thứ tự các số được tính là : ( a - 2 ) : 3

Vậy số thứ 100 là :  ( a - 2 ) : 3 = 100

a - 2 = 300

a      = 302

Đọc tiếp...
Công Chúa Băng Giá 28 tháng 4 2015 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

4 số tự nhiên liên tiếp là : 6 , 7 ,8 ,9 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 4 2015 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

6 ; 7 ; 8 ; 9 .

Đọc tiếp...
Phạm Quang Chiến 10 tháng 3 2016 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Giả sử cả 4 số đều là 10 thì tích là 10 x 10 x 10 x 10 = 10000 mà 10000

> 3024 nên cả 4 số tự nhiên liên tiếp đó phải bé hơn 10.

Vì 3024 có tận cùng là 4 nên cả 4 số phải tìm không thể có tận cùng là 5. Do đó

cả 4 số phải hoặc cùng bé hơn 5, hoặc cùng lớn hơn 5.

Nếu 4 số phải tìm là 1; 2; 3; 4 thì:

1 x 2 x 3 x 4 = 24 < 3024 (loại)

Nếu 4 số phải tìm là 6; 7; 8; 9 thì:

6 x 7 x 8 x 9 = 3024 (đúng)

Vậy 4 số phải tìm là 6; 7; 8; 9.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tài Minh Huy 7 tháng 4 2015 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Vì số lẻ + số chẵn = số lẻ

Số lẻ + số lẻ = số chẵn

Nên 3 số đó là :số lẻ , số chẵn , số lẻ

Ta có :

I   :_______

II  :________1_

III : ___________1   Tổng : 444

vì I = II -1 và II = III - 1 nên I = III - 2

nếu cả 3 số đó = số II nên tổng 3 số là:

444 - 1 + 1 = 444

Số II là :

444 : 3 = 148

Số III là :

148 + 1 = 149

Số I là :

148 - 1 =147

Đọc tiếp...
王俊凯 26 tháng 4 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

ta có \(c=4+4^2+4^3+...+4^n\)

\(\Rightarrow4c=4^2+4^3+4^4+...+4^{n+1}\)

\(\Rightarrow4c-c=3c=4^{n+1}-4\)

\(\Rightarrow c=\frac{4^{n+1}-4}{3}\)

Đọc tiếp...
#Louis - Thương - Nghiêu 26 tháng 4 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

\(4C=4^2+4^3+4^4+...+4^{n+1}\)

\(4C-C=4^2+4^3+...+4^{n+1}-4-4^2-...-4^n\)

\(3C=4^{n+1}-4\)

\(C=\frac{4^{n+1}-4}{3}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 26 tháng 4 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow4C=4^2+4^3+...+4^{n+1}\)

\(\Rightarrow4C-C=\left(4^2+4^3+...+4^{n+1}\right)-\left(4+4^2+...+4^n\right)\)

\(\Rightarrow3C=4^{n+1}-4\)

\(\Rightarrow C=\frac{4^{n+1}-4}{3}\)

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 26 tháng 4 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=2^0+2^1+2^2+...+2^{2010}\)

\(\Rightarrow2A=2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}+2^{2011}\)

\(\Rightarrow2A-A=\left(2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}+2^{2011}\right)-\left(2^0+2^1+2^2+...+2^{2010}\right)\)

\(\Rightarrow A=2^{2011}-1\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 26 tháng 4 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

\(A=1+2+2^2+.....+2^{2010}\)

\(2A=2+2^2+2^3+2^4+....+2^{21}\)

\(A=2^{21}-1\)

Đọc tiếp...
cá voi sát thủ 26 tháng 4 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

A=20+21+22+....+22010

2A=2+22+23+.....+22011

2A-A=22011-1

A=22011-1

Đọc tiếp...
Itachi 5a4 17 tháng 9 2016 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Nháp đáp án là 3 nhưng không biết cách làm

Đọc tiếp...
trần văn trung 22 tháng 2 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

chữ số tận cùng là 0 vì  chữ cuối tận cùng của dãy số là 100

Đọc tiếp...
Phùng Gia Bảo 21 tháng 4 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Từ tích 1x2x3x4x5 trở đi ta thấy mọi tích đều có chữ số tân cũng là 0. Vì vậy ta chỉ tính chữ số tận cũng của tổng 1 + 1x2 + 1x2x3 + 1x2x3x4

Ta có: 1 + 1x2 + 1x2x3 + 1x2x3x4 = 1 + 2 + 6 + 24 = 33

Vậy chữ số tận cùng của A là 33 + ...0 = ...3

Đọc tiếp...
Phong Trần Nam 23 tháng 7 2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

a)Dãy TOQUOCVIETNAM có 13 chữ cái.1997 / 13 = 153(dư 8)vậy được 153 nhóm TOQUOCVIETNAM và còn 8 chữ cái nữa.Vậy chữ cái thứ 1997 là chữ V

b)Người đó đếm đúng bởi vì 1 cụm TOQUOCVIETNAM có 2 chữ T mà 2004 chia hết cho 2 nên người đó đếm đúng.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Bạn bấn vào chữ màu xanh này có bài đó Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
olympic 15 tháng 4 2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 dùng 1 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 dùng 2 chữ số

Từ trang 100 đến trang 999 dùng 3 chữ số

Vì trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số nên từ trang 100 phải bù 9 chữ số cho trang 1 đến 9

Vậy số trang của cuốn sách là 108 trang

Like nha

Đọc tiếp...
nguyen hong nhung 21 tháng 3 2017 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

uk ko bít có đúng ko nữa

Đọc tiếp...
Đào Gia Khanh 11 tháng 5 2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Hiển nhiên là 300 số rùi!

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Thiện 30 tháng 9 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

khó thế 

ai mà biết được

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Dung 5 tháng 4 2017 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

De nhi Quynh Anh -_- .

Đọc tiếp...
Hoang Cong Hung 15 tháng 4 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

Chữ số thứ 100 là chữ cái nào trong dãy sau :  OLYMPICOLYMPIC.....                   

B.L      

Giải toán trên mạng

vegje llaTrả lời4 Đánh dấu

8 tháng 4 lúc 18:20

Chữ số thứ 100 là chữ cái nào trong dãy sau :  OLYMPICOLYMPIC.....

A.O                    B.L                    C.Y                           D.M

              C .Y                           D.M

 

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn 8 tháng 4 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Giải thích : Vì chữ OLYMPIC có 7 chữ mà tìm chữ thứ 100 nên :

Ta lấy: \(100:7=14\)DƯ \(2\)

\(\Rightarrow\)Ta lấy chữ thứ 2 của chữ OLYMPIC \(\Rightarrow\)LÀ CHỮ : L

Đọc tiếp...
vegje lla 8 tháng 4 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

giải thích vì sao ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng 3 tháng 2 lúc 8:37
Báo cáo sai phạm

Ta có :

30 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7 + 2 

Ta phân tích như vậy bởi có 1 chư số 1 ;2 chữ số 2 ;3 chữ số 3 ;.....

Vậy số thứ 30 sẽ là số thứ 2 đằng sau số 7 

=> Đó là số 8

Vậy số hạng thứ 30 của dãy là số 8

Đọc tiếp...
⛅_♛zZz''King''lạnh lùng zZz♛_⛅ 6 tháng 4 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

tk cho mình đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Lam 1 tháng 2 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

Thx bạn nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Anh 5 tháng 2 2017 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Tổng của số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng là:

915 x 2 : 15 = 122

Hiệu của số nhà cuối cùng và số nhà đầu tiên là:

(15 - 1) x 2 = 28

Số nhà đầu tiên là:

(122 - 28) : 2 = 28

Đáp số: 28

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 5 tháng 3 2018 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Thám tử trung học Kudo Shinichi
Hiệu giữa số nhà cuối và số nhà đầu là:
(15 - 1) x 2 = 28
Tổng của số nhà cuối và số nhà đầu là:
915 x 2 : 15 = 122
Số nhà đầu tiên trong dãy phố đó là:
(122 - 28) : 2 = 47 

chúc bn hok tốt @

Đọc tiếp...
Muto Yugi 4 tháng 3 2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

hiệu giữa số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng là :

2+4+6+8+...+28=210

số nhà đầu tiên là:

(915-210):15=47

đáp số:47

mình chắc chắn là đúng cô giáo mình dạy rồi.

nhớ tk cho mình  nhé cảm ơn rất nhiều.

chúc bạn học tốt!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: