Giúp tôi giải toán và làm văn


Đình Phong Hôm qua lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

2004; 2005; 2007; 2008; 2010; 2011; 2013; 2014; 2016; 2017; 2019; 2020; 2022; 2023; 2025; 2026; 2028; 2029; 2031;

Các số này cách nhau theo trình tự 1 - 2 - 1

Bạn ghi là 20 số đầu nên mình tính cả để bài, có gì b tự bổ sung nhé

Đọc tiếp...
nguyen duy hung Hôm qua lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

tổng=36318

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 23 tháng 7 2015 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Giải

Từ 1 đến 9 cần 9.1 = 9 chữ số.  

Từ 10 đến 99 cần 90.2 = 180 chữ số.

 Viết các số còn lại cần 659 - 9 - 180 = 470 chữ số  

Ta co :  với 470 cs đó không thể viết đến số 1000

Mỗi số viết đuoc từ 470 so đó chỉ có đúng 3 so.  

470 : 3 = 156 (dư 2)

So thứ 657 là so cuối cùng của số :

99+156 = 255

So thứ 659 là so thứ hai của số 256, tức là so 5.

Đọc tiếp...
Hoang Le 15 tháng 9 2017 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Số 99 ở đâu và sao lại là sô 256

Đọc tiếp...
Phạm Hoài An 10 tháng 9 2017 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

99 ở 99 + 156 là ở đâu vậy giúp mình với

Đọc tiếp...
ha Le ha 17 tháng 7 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Từ 1->9 có 9 chữ số 

Từ 10->99 có 

   (99-10):1+1=90(chữ số)

Từ 100->999 có 

   (999-100):1 +1=900(chữ số)

Từ 1000->2009 có 

  (2009-1000):1+1=1010(chữ số )

Số đó có 

9+90.2+900.3+1010.4=6929( chữ số)

                  Đ/S:6929 chữ số

Đọc tiếp...
Nguyễn THị Liệu 17 tháng 7 2015 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Từ 1->9 có 9 chữ số 

Từ 10->99 có 

   (99-10):1+1=90(số)

Từ 100->999 có 

   (999-100):1 +1=900(số)

Từ 1000->2009 có 

  (2009-1000):1+1=1010(số )

Số đó có 

9+90.2+900.3+1010.4=6929(số)

                  Đ/S:....

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nhi 29 tháng 6 2016 lúc 7:38
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có :

    ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có :

    ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( chữ số )

Từ 1000 đến 2009 có :

    ( 2009 - 1000 ) : 1 + 1 = 1010 ( chữ số )

Số đó có tất cả :

    9 + 90 + 900 + 1010 = 6929 ( chữ số )

              Đáp số : 6929 chữ số

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Ngọc Khánh 13 tháng 6 2015 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

a) Ta thấy

từ 2-8 có: 4 chữ số

từ 10-98 có: [(98-10):2+1].2= 90 chữ số

từ 100-998 có: [(998-100):2+1].3=1350 chữ số

từ 1000-2468 có: [(2468-1000):2+1].4=2940 chữ số

Vậy dãy số có số chữ số là: 4+90+1350+2940=4384 chữ số

 

Ta thấy:

số thứ nhất: 2.1=2

số thứ hai: 2.2=4

số thứ ba: 2.3=6

......(tiếp theo tương tự như vậy)

số thứ 2000: 2.2000=4000

Vậy số thứ 2000 của dãy là 4000

b) Ta có : chữ số của dãy là 4384 chữ số 

suy ra x = 4384 : 4,5 = 974( dư 1)

Vậy  x = 974 

câu b mình chưa chắc chắn lắm vì nó dư nhak

Đọc tiếp...
trhrhrhrt 20 tháng 3 2016 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

a)Đs:4+90+1350+2940=4384

b)Từ 1  đến 9 có 9 số mỗi số có 1 chữ số mỗi số thiếu 4,5-1=3,5 chữ số.Vậy thiếu tất cả 3,5x9=31,5 chữ số.Từ 10 đến 99 có 90 số mỗi số có 2 chữ số mỗi số thiếu 4,5-2=2,5 chữ số.Còn thiếu tất cả 2,5 x 90 =225.Từ 100 đến 999 có 900 số mỗi số có 3 chữ số mỗi số thiếu 4,5-3=1,5 chữ số.Vậy thiếu tất cả 900x1,5=1350 chữ số.Từ 1000 đến 9999 có 9000 số mỗi số có 4 chữ số mỗi số thiếu 4,5-4=0,5 chữ số,Còn thiếu tất cả 9000x0,5=4500.Từ 10000 đến 99999 có 90000 số mỗi số có 5 chữ số mỗi số thừa 0,5 chữ số.Số số có 5 chữ số cần có là (31,5+225+1350+4500):0,5=12213.X=12213-1+10000=22212.

Ds:X=22212. 

Bạn có thể thử lại. Đúng 100%

Đọc tiếp...
nguyễn đức mạnh 2 tháng 1 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Ngọc Khánh sai phần B) rồi !!!

PHẦN b) là bài khác không liên quan ĐẾN phần A) NHA

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 19 tháng 8 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{2}-1\right)\cdot\left(\frac{1}{3}-1\right).....\left(\frac{1}{100}-1\right)\)

\(=\left(\frac{1}{2}-\frac{2}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{3}{3}\right)\cdot.....\cdot\left(\frac{1}{100}-\frac{100}{100}\right)\)

\(=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot.....\cdot\left(-\frac{99}{100}\right)\)

\(=-\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot.....\cdot\frac{99}{100}\right)\)

\(=-\left(\frac{1}{100}\right)=-\frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...
Dương Đào Thanh Hoa 8 tháng 2 2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Bạn thấy:3,8,13,..mỗi số cách nhau 5 đơn vị.

Vậy ta lấy số lớn trừ số bé xong rùi mới chia cho 5 (đơn vị),cộng 1 nữa là ra.

Có nghĩa là: (2008 - 3 ): 5 + 1 = 402 số!

Bạn nhớ cho mik đúng nhoa!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Nỗi đau từ một người đến sau * 18 tháng 8 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

khoảng cách các số hạng liền nhau là 

8-3=5 ( số hạng)

các số hạng ở trên là 

(2008 - 3 ) : 5 + 1 = 402 ( số )

hok tốt

Đọc tiếp...
okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k7 18 tháng 8 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

khoảng cách các số hạng liền nhau là 

8-3=5 ( số hạng)

các số hạng ở trên là 

(2008 - 3 ) : 5 + 1 = 402 ( số )

hok tốt

đúng 100 %   vậy mà bạn bexu làm sai rùi 

hk tốt

Đọc tiếp...
trần như 30 tháng 3 2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Ta thấy:
2=1x2 ; 6=2x3 ; 12=3x4 ; 20=4x5 ; 30=5x6 ; 42=6x7 ; …..
Mỗi số hạng là tích của 2 số tự nhiên liên tiêp mà 10100 = 100x101 
Nên 10100 là số hạng thứ 100 của dãy số trên. 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Giang 2 tháng 8 2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Có ai biết tính tổng 15 số đầu ko

                                        CẦN GẤP NHA!!CẢM ƠN!!!

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 21 tháng 2 2015 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

Giải:

 

Số hạng thứ 100 là:  2015 + 100 – 1 = 2114

Tổng 100 số đó là:

(2015 + 2114) x 100 : 2 = 206450

Đọc tiếp...
nguyen huy anh 14 tháng 8 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm
mai thị huỳnh phương 30 tháng 9 2016 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

mình chọn câu D nhé

bn mình chắc

chắn  thôi bn ạ

đừng hiểu lầm nhé

Đọc tiếp...
cute phô mai que 20 tháng 1 2018 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

S = 1 + 2 + 22 +....+22005

2S = 2.(1 + 2 + 22 +....+22005)

2S - S = (2 + 2+ 23+ ....+22005 +22006) - (1 + 2 + 22 +....+22005)

S = 22006 -1 

mà 5.22004 = (1+22) 22004 = 22004 + 22006 

chọn B

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 12 tháng 12 2017 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

ta có: S = 1 + 2 + 22 +....+22005

2S = 2 (1 + 2 + 22 +....+22005)

2S - S = (2 + 2+ 23+ ....+22005 +22006) - (1 + 2 + 22 +....+22005)

S = 22006 -1 

mà 5.22004 = (1+22) 22004 = 22004 + 22006 

vậy đáp án B đúng

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 18 tháng 7 2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số trang của quyển sách. Tìm x để số chữ số trong dãy 1;2;3;..; x gấp 3 lần x

- Từ 1 đến 9 có 9 chữ số nên mỗi số bù thêm 2 chữ số nữa thì số chữ số sẽ gấp 3 lần số số hạng => bù thêm 18 chữ số 

- Từ 10 đến 99 có 90 số có 2 chữ số nên bù thêm 1 chữ số vào mỗi số thì số chữ số sẽ gấp 3 lần số số hạng => bù thêm 90 chữ số

- từ 100 đến 999 có số chữ số gấp 3 lần số số hạng 

- Từ số 1000 trở đi, mỗi số thừa  1 chữ số nên cần bớt đi ở mỗi số 1 chữ số

Để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng thì số chữ số bù thêm = số chữ số bớt đi

Số chữ số bù thêm là : 18 + 90 = 108 = số chữ số bớt

=> x = 1107 

Vậy quyển sách có 1107 trang

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 10 tháng 8 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

quyen sach co 1107 trang

Đọc tiếp...
Vũ Ánh Thùy Nhung 25 tháng 3 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đã không trả lời hộ người ta mà còn chửi người ta  . Đúng là đồ không biết xấu hổ là gì .

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 15 tháng 7 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

a) Xét thấy dãy số theo quy luật:

Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

........

Số hạng thứ 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n)

=> 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780

=> n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Vậy: Số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 15 tháng 7 2018 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 3 = 15 x 0 + 3; 18 = 15 x 1 + 3; 48 = 15 x 3 + 8; 93 = 15 x 6 + 3; 153 = 15 x10 + 3, .....

Như vậy, bản chất là tìm số hạng thứ 100 của dãy số: 0, 1, 3, 6, 10,....Bỏ qua số 0 (1, 3, 6, 10,....) thì dãy số này, bắt đầu từ số thứ 2 bằng tổng của số liền trước cộng với số thứ tự của nó. Số hạng thứ 100 cần tìm của dãy 0, 1, 3, 6, 10,....chính là số hạng thứ 99 của dãy 1, 3, 6, 10,.... và bằng: 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 = (99 + 1) x 99 : 2 = 4950.

Vậy số hạng thứ 100 cần tìm là: 15 x 4950 + 3 = 74253.

b) Ta có: (11703 – 3) : 15 = 780; Mà 780 x 2 = 1560 = 39 x 40 = (39 + 1) x 39.

Vậy số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 21 tháng 6 2015 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

A=1+2+4+5+7+8+...+97+98

  =3+9+15+...195 (mỗi số cách nhau 6 đv)

  =33x(195-3):2

  =3168

B=1+4+5+9+14+23+37+60+97

  =247

Đọc tiếp...
HARUNE AIRA 13 tháng 9 2016 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

( 98 - 1) : 1+ 1

( 97 - 1) : 1 + 1

Nếu thấy sai thì cậu cũng nên cho tớ đúng 1 cái nhé ! PLEASE! THANK YOU !

Đọc tiếp...
trieu dang 21 tháng 6 2015 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

A = 1+2+4+5+7+8+...+97+98

=(1+98)+(2+97)+...+(49+50)(49 cặp)

=99.49

=4851

B = 1+4+5+9+14+...+60+97

=sai đề

Đọc tiếp...
huỳnh Nguyễn 12 tháng 10 2014 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

 

1+2+2^2+2^3+....+2^99+2^100

=2^0+2^1+2^2+2^3+....+2^99+2^100

Gọi tổng trên là A

A=2^0+2^1+2^2+2^3+....+2^99+2^100

2A=(2^0+2^1+2^2+2^3+...+2^99+2^100)*2

2A=2^1+2^2+2^3+....+2^100+2^101

2A-A=(2^1+2^2+2^3+....+2^100+2^101)-(2^0+2^1+2^3+...+2^99+2^100)

A=2^101-2^0

 

 

Đọc tiếp...
son nguyen 12 tháng 10 2014 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

các anh chỉ giúp e với

 

Đọc tiếp...
Kiriya aoi 1 tháng 6 2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

mình muốn biết số 2013 có thuộc dãy này ko/

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 4 tháng 9 2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

a) Quy luật là: Mỗi số bằng số đứng đầu nhân với số chỉ thứ tự của nó rồi cộng với số chỉ thứ tự của số trước nó.

Số thứ 50 là: 3 . 50 + 49 = 199

Số thứ 100 là: 3 . 100 + 99 = 399

b) Số thứ 75 là:

          3 . 75 + 74 = 299 

Tổng 75 số hạng đầu là:

          (299 + 3) . 75 : 2 = 3825

c)  143 là số thứ:

          (143 + 1) : 4 = 36

5035 là số thứ:

          (5035 + 1) : 4 = 1259

             

Đọc tiếp...
Ka Nguyễn 4 tháng 9 2017 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

a) Số hạng thứ 50 = 101

Số hạng thứ 100 = 201

b) Tổng 75 số hạng đầu tiên = 5775

c) 143, 5035 lần lượt ở hạng 71 và 2517

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 4 tháng 8 2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

a) Chữ số 5 làm đơn vị có: 5,15,25,...95 tất cả 10 chữ số. 
Chữ số 5 làm hàng chục: 50;51;...59 có 10 chữ số 5 làm hàng chục vậy tổng cộng: 10+10=20 chữ số. 

b) để tìm được từ 100 đến 999 thì ta sẽ tìm từ 100-199;200-299;300-399;400-499;500-599;600-699;700-799;800-899;900-999
đầu tiên ta tìm 100-199 trước 
cách tính rất dễ như sau ta cứ chia ra làm 9 phan giống như trên
101-109;...
thì se co 8 phan co 1 so 9
con mot phan tu 190-199 sẽ có 11 số 9 vậy từ 100-199 sẽ có 19 số 9 
chỉ có 8 phần đầu là có 19 số 9 tám phần có tổng số 9 là:19.8=152 số 9
còn phần cuối cùng 900-999 vậy có 8 phần là co tổng so chín bằng nhau nhưng tổng lại khác là:tính tu 900-909;....
mỗi một phần của no sẽ có 11 số và có 8 phần giống nhau nên 8 phần sẽ có 88 số 9
phần còn lại 990-999 sẽ có 21 số 9 vậy tổng số 9 từ 100-999=152+88+21=261 số 9

 

 

Đọc tiếp...
Tạ Văn Dương 4 tháng 8 2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

a,11 chữ số 5

Đọc tiếp...
Ben 10 4 tháng 8 2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

a/ Chữ số 5 làm đơn vị có: 5,15,25,...95 tất cả 10 chữ số. 

Chữ số 5 làm hàng chục: 50;51;...59 có 10

chữ số 5 làm hàng chục vậy tổng cộng:

10+10=20 chữ số. 

b/ Hàng đơn vị và hàng chục giống như câu a: 

Cứ mỗi hàng trăm có 20 chữ số nên ta có 9 hàng trăm thì có: 

20x9=180 chữ số 

Riêng hàng trăm từ 500 đến 599 có 100 chữ số 5

ở hàng trăm nên có tổng cộng: 180+100=280 chữ số.

k mk nhé

chắc chắn đúng đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Hoa 6 tháng 3 2016 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

theo mình thì là 19900

Đọc tiếp...
hakiri soma * okazaki tomoya * 28 tháng 7 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

mik nhầm nha

thứ tự từ đầu đén cuối là 

số đầu là 1 số cuối là 200

vậy tổng số hạng là

(200-1):1-1=200(số hạng )

tổng 200 số tự nhiên đầu tiên là

(200+1).100:2=20100(số)

đáp số ....

hok tốt

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 28 tháng 7 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

thứ tự từ đầu đén cuối là 

số đầu là 1 số cuối là 200

vậy tổng số hạng là

(200-1):1-1=200(số hạng )

tổng 200 số tự nhiên đầu tiên là

(200+1).100:2=20100(số)

đáp số ....

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 10 tháng 7 2015 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\text{ 1+2+3+...+n =2004}\) thì \(\frac{n.\left(n+1\right)}{2}=2004\)

\(\Rightarrow n.\left(n+1\right)=2004.2=4008\)

Vì 4008 không phải là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp nên ko có số tự nhiên n thỏa mãn đè bài

Đọc tiếp...
nguyễn đức vượng 13 tháng 7 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là4008

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 15 tháng 12 2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

bạn Trần Thùy Dung trả lời đúng ròi đóa!!! SIÊU GHÊ!!! 

Đọc tiếp...
Hạ Nè CTV 26 tháng 7 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

Ez thôi mà :)

B1: S = 1 + 2 + 3 + .. .+ n 

=> S = ( n + 1 ) . n : 2 = aaa

=> S = ( n + 1 ) . n = 2aaa

Ta có: aaa = 111 . a = 37 . 3 . a

=> 2aaa = 37 . 6 . a 

Mà ( n + 1 ) . n là 2 số tự nhiên liên tiếp => 6a = 36 => a = 6

=> ( n + 1 ) . n = 37 . 36

=> n = 36

B2: Đề sai thì phải -_- T sửa lại 

(x + 2) + (4x + 4) + (7x + 6) + ... + (25x + 18) + (28x + 20) = 1560

<=> (x + 4x + 7x + ... + 25x + 28x) + (2 + 4 + 6 + ... + 18 + 20) = 1560

<=> 145x + 110 = 1560

<=> 145x = 1450

<=> x = 10

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 28 tháng 6 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

    (x+1)+(x+2)+....+(x+100) = 5750
<=> x+1+x+2+...+x+100 = 5750
<=> (x+x+...+x)+(1+2+3+...+100) = 5750
<=> 100x +5050 = 5750
<=> 100x = 700
<=> x = 7
Vậy x = 7

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 4 tháng 8 2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

[x+1]+[x+2]+...+[x+100]=5750

[1+2+...+100].x=5750

Số các số hạng:

(100-1):1+1=100 số

=>có 100 thừa số x

Tổng trên là:

(1+100)x100:2=5050

=>x.100=5750-5050

=>x.100=700

=>x=700:100

=>x=7

Vậy x = 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 5 tháng 7 2016 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x + 1) + (x + 2) +...+ (x + 100) = 5750

=> (x + x + x +...... +x) + (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100) = 5750    

=> 100x + 5050 = 5750

=> 100x = 5750 - 5050

=> 100x = 700

=> x = 700 : 100

=> x = 7

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: