Giúp tôi giải toán


NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 24/07 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

= 2 nhé 

nguyển văn hải 24/07 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

1 + 1=2

.....

ko cần bạn k đâu 

Đặng Đức Anh

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 24/07 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

1 + 1 = 2

Đáp số : 2

Do Not Ask Why CTV 23/07 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

\(A=1.2+2.3+3.4+....+49.50\)

\(3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+....+49.50.3\)

\(3A=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+3.4.\left(5-2\right)+....+49.50.\left(51-48\right)\)

\(3A=1.2.3+2.3.4+3.4.5+....+49.50.51\)

\(3A=49.50.51=124950\)

\(\Rightarrow A=\frac{124950}{3}=41650\)

Đào Trọng Luân 23/07 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

3A = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + ... + 49.50.3

3A = 1.2.3 - 0.1.2 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + ... + 49.50.51 - 48.49.50

3A = 49.50.51

A = 41650

Michiel Girl Mít ướt 30/07/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

a, khoảng cách mỗi số là 4

b, 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37 

Tổng dãy trên là:

       ( 37 + 1 ) . [ ( 37 - 1 ) : 4 + 1 ] : 2 = 190

Dương 30/07/2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

A) là 4 ; 4 ; ; 4 ; ...

B) =1+(4.9)

Tái Hiện Cổ Tích 18/03/2015 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

Số hạng thứ 2007 của dãy là:(2007-1)*2+1=4013

                                      Đáp số:4013

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 18/07/2017 lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy số này là :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100

Tổng của dãy số này là :

( 100 + 1 ) x 100 : 2 =  5050

Đáp số : 5050

Chúc bạn hok tốt !

Đinh Chí Công 18/07/2017 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy số đó là :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

Tổng của dãy số đó là :

( 100 + 1 ) x 100 : 2 = 5050

Đáp số : 5050

Nguyễn Thị Thu Thủy 18/07/2017 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

Kudo Shinichi

Số lượng số dãy số trên :

( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 số

Số trung bình dãy số trên :

( 100 + 1 ) : 2 = 50,5

Tổng dãy số trên :

50,5 x 100= 5050

Trần Quốc Đạt 07/06/2017 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

Giải:

Số hạng trong giãy 2x12x22x32x...x2002x2012 có (2012-2):10+1=202(số hạng)

Ta sẽ tìm được chữ số tận cùng là:

2x202=404

Vậy số tận cùng là số 4

than mau dung 07/06/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

đáp số là 4

Black Songoku 07/06/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Giải:

Số hạng trong giãy 2x12x22x32x...x2002x2012 có (2012-2):10+1=202(số hạng)

Ta sẽ tìm được số tận cùng là:

2x202=404

Vậy chữ số cần tìm là 4

nguyen trung nghia 16/07/2017 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

b) mik nghĩ ra rùi kkk

Ta thấy rằng các số trên có quy luật :

Các số trong dãy sau khi - 1 đều chia hết cho 1.2

Và ta thấy :

( 34.6 - 1 ) : 1.2 = 28

Vaayj 34.6 có thuộc trong dãy ^_^"

ỦNG HỘ MIK NHA CÁC BẠN ƠI !!!

leminhduc 16/07/2017 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

MÌNH XIN LỖI MÌNH TÍNH NHẦM 

  SỐ SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ LÀ : ( 14,2-1):1,2+1=12 SỐ HẠNG

 TỔNG CỦA DÃY SỐ LÀ : (14,2+1).12:2=91,2

leminhduc 16/07/2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

a, NX: 2,2-1=1,2

           3,4-2,2=1,2

               .......

           14,2-13=1,2

đây là dãy số tự nhiên có khoảng cách giữa các số là 1,2

 số số hạng của dãy số trên là : ( 14,2-1):1,2+1=7,6 số hàng

Tổng của dãy số trên là : ( 14,2+1).7,6:2=57,76

b,   như vậy viết tiếp ta có 14,2+1,2=15,4

                                         ................... 

                                        33,4+1,2=34,6 ( an máy tính )

 VÁY 34,6 CÓ THUỘC DÃY SỐ TRÊN

đỗ ngọc ánh 17/07/2017 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

từ 2-8 có 4 số : 4x1= 4 chữ số

từ 10-98 có (98-10):2+1=45 số: 45x2=90 chữ số

từ 100-998 có (998-100):2+1=450 số : 450x3=1350 chữ số

từ 1000-2468 có (2468-1000);2+1=735 số: 735x4=2940 chữ số

vậy có 4+90+1350+2940=4384 chữ số

hà thị hạnh dung 17/07/2017 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

các chữ số có trong dãy là :

    ( 2468 - 2) :2 + 1 = 1234 ( chữ số )

                            Đ/s : 1234 chữ số

Hoàng Hà Vy 17/07/2017 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

(2468-2):2+1=1234(số)

Lê Văn Thành Nam 17/07/2017 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

a) Số số hạng là:
     (202-4):3+1=67(số)

    Tổng của các số hạng là:

       (202+4)x67:2=6901

 b)Số hạng thứ 42 là:

        3x(42-1)+4=127

c)Số 148 là số hạng trong dãy số này và là số hạng thứ 49 ,Vì ta có:

   (148-4):3+1=49

Trần Minh Đức 23/08/2015 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Giải :

          Từ 87 đến 99 có các số lẻ là :

                   (99 – 87) : 2 + 1 = 7 (số)

          Để viết 7 số lẻ cần :

                   2 x 7 = 14 (chữ số)

          Có 450 số lẻ có 3 chữ số nên cần :

                   3 x 450 = 1350 (chữ số)

          Số chữ số dùng để viết các số lẻ có 4 chữ số là :

                   3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)

          Viết được các số có 4 chữ số là :

                   1792 : 4 = 448 (số)

          Viết đến số :

                   999 + (448 – 1) x 2 = 1893

Nguyễn Hoài Linh 29/07/2015 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Từ 87 đến 99 có : (99 - 87) :2 + 1 = 7 (số)

=> Có 7 x 2 = 14 chữ số

Từ 101 đến 999 có :

(999 -101):2+1 = 450 (số) => có : 3 x 450 = 1350 chữ số 

Số chữ số còn lại là :

3156 - (14+1350) = 1792 (chữ số) chính là số chữ số của các số có 4 chữ số

Số số có 4 chữ số là :

1792 : 4 = 448

Gọi số cuối cùng là x. Ta có :

(x-1001) : 2 + 1 = 448

x-1001 = (448 - 1) x 2 

x-1001 = 894

x = 894+1001 = 1895

tôi học giỏi toán 27/06/2015 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 ->9 phải viết số chữ số là:9-1+1=9(chữ số)

Từ trang 10->99 phải viết số chữ số là: [(99-10)+1]*2=180(chữ số)

Từ trang 100->256 phải viết số chữ số là:[(256-100)+1]*3=471(chữ số)

Từ trang 1->256 phải viết số chữ số là: 180+9+471=660(chữ số)

Miyuki 27/06/2015 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Từ 1 - 9 cần số chữ số là: [ (9 -1): 1 +1 ] x 1= 9 (chữ số)

Từ 10 - 99 cần số chữ số là: [ ( 99 -10):1+1 ] x 2 = 180 (chữ số)

Từ 100 -  256 cần số chữ số là: [ ( 256 - 100) : 1 +1 ] x 3 = 471 (chữ số)

Vậy phải viết tất cả số chữ số để đánh hết cuốn sổ tay là: 9 + 180 + 471 = 660 (chữ số)

Đáp số : 660 chữ số

Monkey D Luffy 12/07/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

jgjhj

Đinh Tuấn Việt 23/07/2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

a) Xét thấy dãy số theo quy luật:

Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

........

Số hạng thứ 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n)

=> 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780

=> n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Số 11703 là số thứ 40 của dãy

thu phuong 28/02/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

 tui cảm ơn các cậu nhé

thu phuong 28/02/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

các cậu trả lời rất chuẩn

Vũ Việt Anh 30/12/2016 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

6 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Tết vui vẻ nha

nguyenthanhdat Hôm qua lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

hai so tu nhien lien tiep nao co h la 240

Trương Thanh Nhân 12/02/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

\(120=2^3.3.5=2^2.5.2.3=4.5.6\)

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 120 là 4;5;6 

Vây, số lớn nhất trong ba số đó là 6.

nguyễn nhật hoàng 29/10/2014 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

đặt A=1+2^2+2^3+2^4+.....+2^99+2^100

    2A=2+2^3+2^4+2^5+...+2^99+2^100+2^101

 =>A=2^101-1

van hoa pham 30/10/2014 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

A=2101+2-(22+1)=2101-3

  
Phạm Huyền My 14/06/2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

a. 100 số lẻ đầu tiên là : 1;3;5;7;....; 199

Tổng của 100 số lẻ đầu tiên là :

(1 + 199) x 100 :2 =10000

b. 200 số chẵn đầu tiên là : 0;2;4;6 ; ....; 398

Tổng của 200 số chẵn đầu tiên là :

    (398 + 0) x 200 :2 = 39800

Chọn mình nha

Nguyễn Thu Duyên 01/11/2016 lúc 07:14
Báo cáo sai phạm

Số lẻ đầu tiên là 1

Dãy 100 số lẻ đầu tiên là: 1 ; 3 ; 5 ;...........;199

Ta có tổng phải tìm là : ( 1 + 199) x 100 : 2 =10000

Số chẵn đầu tiên là : 0

Dãy 100 số chẵn đầu tiên là : 0 ; 2 ; 4 ;...............;398

Tổng cần tìm là ; ( 398 + 0) x 200 : 2 =39800

k cho em nha vì em học lớp 4 mà

luu thi thao ly 14/06/2015 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

a) tổng 100 số lẻ đầu tiên là ; 1+3+5+7+9+...+199=(199+1)x100:2=10000

b) tổng 200 số chẵn đầu tiên là ; 2+4+6+8+...+400= (400+2)x200:2=40200

 

Huỳnh Thị Minh Huyền 13/08/2015 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

từ trang 1 ->9 có (9-1)+1=9 số

từ trang 10 -> 99 có (99-10)+1=90 số

từ trang 100 ->180 có (180-100)+1=81 số

số chứ số để đánh trang sách là

9x1+90x2+81x3=432(chữ số)

ĐS:432 chữ số

Phạm Trà Giang 15/07/2017 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 số: 9 x 1 = 9 ( chữ số )

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 số: 90 x 2 = 180 ( chữ số )

Từ trang 100 đến 180 có 81 số: 81 x 3 = 243 ( chữ số )

   Số chữ số để đánh trang sách là:

        9 + 180 + 243 = 432 ( chữ số )

              Đáp số: 432 chữ số

nguyentien dung 06/09/2016 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

kich nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: