Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Vũ Thu Giang 23/01/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp có dạng:a,a.1,a.2,a.3,a.4

Theo đề bài ta có:a.(a.1)+(a.2)+(a.3).(a.4)

                           =a.5.(1.2.3.4)

                           =a.5.24

                           =a.120chia hết 120

suy ra :tích của 5 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 23/01/2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Giải tương tự bài 3 số chia hết cho 6 đó bạn. Chia hết từ 2 => 5 sẽ chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Kiệt 28/03/2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

tại sao 5 số tn liên tiếp lại là a,a.1,a.2,a.3,a.4

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 12/07/2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Từ 15->343 có số số lẻ là: (343-15)/2+1=165(số hạng)

Đọc tiếp...
thuý trần 11/11 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

từ 15 đến 343 có số lẻ là :

( 343 - 15 ) /2 + 1 = 165 số hạng

 hok tốt

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 11/08/2018 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Số các số lẻ liên tiếp là ;

      ( 343 - 15 ) : 2 + 1 = 165 (số hạng)

 Vậy dãy các số lẻ liên tiếp từ 15 đến 343 có 165 số hạng

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 03/11/2016 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

Giả sử rằng trong 44 số đã cho, không có hai số nào bằng nhau . Vai trò các số này bình đẳng nên ta giả sử \(a_1< a_2< ...< a_{44}\). Vì a1 , a2 ,..., a44 là các số nguyên dương nên ta có thể gọi \(a_1\ge2\)\(a_2\ge3\).... , \(a_{44}\ge45\)(Dễ thấy \(a_1=1\)thì không tồn tại các giá trị \(a_j\) \(\left(j=2,3,...,44\right)\)thỏa mãn đề bài)

Khi đó : \(\frac{1}{a_1^2}+\frac{1}{a_2^2}+...+\frac{1}{a_{44}^2}\le\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{45^2}< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{44.45}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{44}-\frac{1}{45}=1-\frac{1}{45}< 1\)

Như vậy đẳng thức không xảy ra (vô lí) => điều giả sử sai. 

Vậy trong 44 số đã cho tồn tại 2 số bằng nhau. (đpcm)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 03/11/2016 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Bạn Vongola Famiglia đã đưa gợi ý bằng 1 bài gần giống. Cho phép mình hỏi ( Đọc rồi xem vấn đề của mình )

Giả sử trong 44 số này không có 2 số nào bằng nhau. Coi \(a_1< a_2< ...< a_{43}< a_{44}\)

\(\Rightarrow a_1^2< a_2^2< ...< a_{43}^2< a_{44}^2\)

Mà \(a_1^2;a_2^2;...;a_{44}^2\in N\)* nên \(a_1^2\ge1;a_2^2\ge2^2;...;a_{44}^2\ge44^2\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a_1^2}+\frac{1}{a_2^2}+...+\frac{1}{a_{43}^2}+\frac{1}{a_{44}^2}\le1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{44^2}\)

Đến đây không tìm được. Bạn giúp mình với .

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 03/11/2016 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

Dung nên cho \(a_1\ge2\)  thay vì \(a_1\ge1\) bởi vì \(a_1\) không thể bằng 1. Thật vậy nếu \(a_1=1\) thì sẽ không có các số nguyên dương  \(a_2,a_3,.....\) để : \(\frac{1}{1^2}+\frac{1}{a^2_2}+......+\frac{1}{a^2_{44}}=1\).
Như vậy bài toán sẽ được giải quyết ! Dung tìm hiểu và hoàn thiện bài làm của mình nhé !

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Tùng 30/09/2016 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Có số hạng là :

( 100 - 1 ) : 3 + 1 = 34 ( số )

Tổng trên là :

( 100 + 1 ) x 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

( 3 là khoảng cách )

Đọc tiếp...
Công chúa Ánh Sáng 09/12/2016 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

1717

tk mk

mk tk lại

hứa luôn

Đọc tiếp...
L 09/02/2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

co so cac so la 

   (100-1):1+1=100(so)

tong cac so la 

    (100+1)x100:2=5050

  k nha

Đọc tiếp...
ffffffffg 20/11/2014 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

Gọi số đó là a (a \(\in\) N)

Ta có :

a = 3k + 1\(\Rightarrow\)a + 2 = 3k + 3 chia hết cho 3

a = 5k + 3\(\Rightarrow\)a + 2 = 5k + 5 chia hết cho 5

a = 7k + 5\(\Rightarrow\)a + 2 = 7k + 7 chia hết cho 7 

\(\Rightarrow\)a + 2 chia hết cho 3 ; 5 ; 7 \(\Rightarrow\)a + 2 \(\in\) BC(3 ; 5 ; 7)

Mà a nhỏ nhất nên a + 2 nhỏ nhất 

\(\Rightarrow\)a + 2 = BCNN(3 ; 5 ; 7) = 3 . 5 . 7 = 105 (vì 3 ; 5 ; 7 là 3 số nguyên tố đôi một cùng nhau)

\(\Rightarrow\)a + 2 = 105 \(\Rightarrow\)a = 105 - 2 = 103

 

 

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 09/01/2017 lúc 12:33
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

Gọi số đó là a (a ∈ N)

Ta có :

a = 3k + 1⇒a + 2 = 3k + 3 chia hết cho 3

a = 5k + 3⇒a + 2 = 5k + 5 chia hết cho 5

a = 7k + 5⇒a + 2 = 7k + 7 chia hết cho 7 

⇒a + 2 chia hết cho 3 ; 5 ; 7 ⇒a + 2 ∈ BC(3 ; 5 ; 7)

Mà a nhỏ nhất nên a + 2 nhỏ nhất 

⇒a + 2 = BCNN(3 ; 5 ; 7) = 3 . 5 . 7 = 105 (vì 3 ; 5 ; 7 là 3 số nguyên tố đôi một cùng nhau)

⇒a + 2 = 105 

Đọc tiếp...
Đặng Thanh Thủy 21/11/2014 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

3a)

1+2+3+4+5+...+n=231

=> (1+n).n:2=231

(1+n).n=231.2

(1+n).n=462

(1+n).n=2.3.7.11

(1+n).n=(2.11).(3.7)

(1+n).n=22.21

=>n=21

Đọc tiếp...
Đồng Lê khánh Linh 02/11/2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung của n+3 và 2n+1 . Ta có (2n+6)chia hết cho d và 2n+5 chia hết cho d suy ra (2n+6)-(2n+5)chia hết cho d suy ra 1chia hết cho d vậy d=1   nhớ kết bạn với mình nhé

Đọc tiếp...
Truong Gia Bao 21/10/2018 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

câu 1: n=1

câu 2: ko

câu 3: a 21

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Hùng 18e 14/07/2015 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Hàng đơn vị có số chữ số là:5,15,25,35,...,995, (995-5):10+1=100(chữ số)

Hàng chục có số chữ số là: 50,51,52,53...,59:(59-50):1+1=10(chữ số)

                                         150,151,152,153,...,159:(159-150):1+1=10(chữ số)

                                            .............................................................

                                         950,951,952,953,...,959:(959-950):1+1=10(chữ số)

                        Hàng chục cần số chữ số là:10x10 = 100(chữ số)

Hàng trăm cần là:500,501,502,503,...........................,599:(599-500):1+1=100(chữ số)

Vậy cần dùng số chữ số 5 là:100+100+100=300(chữ số)

                                                                Đáp số  :  300  chữ  số

                                       Mình năm nay mới lên lớp 5 đấy nhé!

 

Đọc tiếp...
nguyenquyhung 02/09/2016 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

lắm số thế

Đọc tiếp...
Shakura 16/09/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Sao bạn thì 300 bạn thì 301 thế?

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 02/05/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

a) Số hạng thứ 1 có 0 số 0 ở phần thập phân

     Số hạng thứ 2 có 1 số 0 ở phần thập phân

     ............................................................

           Số hạng thứ 1000 có 999 số 0 ở phần thập phân

b)  Đầu tiên là cần 100 chữ số 1

     Ở phần nguyên của các số hạng thì có 100 số 0

      + Xét ở phần thập phân:

      Ta viết tổng số chữ số 0 ở phần thập phân thì được:

                         0+1+2+...+99 = (99+0)+(1+98)+...+(47+48) (có 50 cặp)

                                              = 99 x 50 =4950 

Vậy cần 4950+100=5050 chữ số 0

 

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 15/12/2016 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

5050 chữ số 0

k mình nha bạn

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 28/12/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

1,1 + 1,2 + 1,3 +... + 1,7 + 1,8 + 1,9

= (1,1 + 1,9) + (1,2 + 1,8) + (1,3 + 1,7) + (1,4 + 1,6) + 1,5

= 3 + 3 + 3 + 3 + 1,5

= 13,5

1 + 2 + 3 + 4 + ..... + 97 + 98 + 99 + 100

= (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + .... + (54 + 57) + (55 + 56)

= 101 + 101 + 101 + ..... + 101             (50 số 101)

= 101 x 50 = 5050

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ...... + 93 + 95 + 97 + 99

= (1 + 99) + (3 + 97) + (5 + 95) + ..... + (49 + 51) 

= 100 + 100 + 100 + .... + 100         (25 số 100)

= 100 x 25 = 2500

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 28/10/2018 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 1,9

= (1,1 + 1,9) + (1,2 + 1,8) + (1,3 + 1,7) + (1,4 + 1,6) + 1,5

= 3 + 3 + 3 + 3 + 1,5

= 6 + 3 + 3 + 1,5

= 9 + 3 + 1,5

= 12 + 1,5

= 13,5

Đọc tiếp...
Đỗ Hoàng Hải 28/12/2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

lấy 1.1+1.9+1.2+1.8+1.3+1.7+1.4+1.6+1.5=5.5

cái kia cũng làm tương tự

Đọc tiếp...

123kg=...g

345kg=...g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uuuuuuuuuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppppppppppppppppppppppppp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nnnnnnnn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hhhhhhhhhhhhh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooooo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Dekisugi Hidetoshi 28/10/2018 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi:

123kg=...g

345kg=...g

Trả lời:

123kg=.123000..g

345kg=.345000..g

hok tốt

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 28/10/2018 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

123 kg = 123 000 g

345 kg = 345 000 g

cách làm :

 1 kg = 1000 g => 123 kg = 123 x 1000 = 123 000 g

 câu 2 tương tự

Đọc tiếp...
Trần Thị Hoài Thương 04/11/2018 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

thank you

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23/07/2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

a) Xét thấy dãy số theo quy luật:

Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

........

Số hạng thứ 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n)

=> 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780

=> n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Số 11703 là số thứ 40 của dãy

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thảo 17/08/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

các bạn ơi k đúng cho mk nga

Đọc tiếp...
facebook 08/06/2018 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

so hang thu 100 cua day la 74253. so 11703 la so 40 cua day

Đọc tiếp...
dohaidang 23/11/2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

ta nhan thay 2 mu 1 +2 mu 2 +2 mu3 +2 mu 4 se chia het cho 7

va cu 4 so cu lien tiep cung nhau deu chia het cho 7

so so hang mu la : 100 - 1 chia 1 + 1 = 100

ma 100 chia het cho 4

suy ra 2 mu 1 + 2 mu 2 +2 mu 3 +....+2mu 98 +2mu 99 +2 mu 100 chia cho 7 co so du bang 0

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 04/01/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

0 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Tết vui vẻ nha

Đọc tiếp...
pektri5 16/11/2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
LÊ TRUNG HIẾU 19/10/2018 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

KO 

đăng

câu

hỏi

linh

tinh 

thưa quản lí

Đọc tiếp...
vũ thị lan chi 19/10/2018 lúc 08:22
Báo cáo sai phạm

đúng rồi em ko đăng ddcj câu trả lời

Đọc tiếp...
Admin (a@olm.vn) CTV 19/10/2018 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Em không thể gửi câu hỏi được. Câu trả lời cũng không hiện lên ạ!

Đọc tiếp...
LÊ TRUNG HIẾU 10/10/2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=k\left(k\inℚ\right)\)

=>\(\hept{\begin{cases}x=2k\\y=3k\end{cases}}\)

ta có xy=54

(=) 2k.3k=54

(=) \(6.k^2\)=54

(=) \(k^2=9\)

=> k=3

=> \(\hept{\begin{cases}x=2.3\\y=3.3\end{cases}\left(=\right)\hept{\begin{cases}x=6\\y=9\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Miku 10/10/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{54}{2.3}=\frac{54}{6}=9\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}.\frac{y}{3}=\left(\frac{x}{2}\right)^2=\left(\frac{y}{3}\right)^2\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x}{2}\right)^2=\left(\frac{y}{3}\right)^2=9\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=3\\\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=-3\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=3.2;y=3.3\\x=-3\cdot2;y=-3.3\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=6;y=9\\x=-6;y=-9\end{cases}}\)

Vậy ....

Đọc tiếp...
My 10/10/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=k\)

\(\Rightarrow x=2.k;\)\(y=3.k\)

Mà xy= 54

\(\Rightarrow\)2k.3k= 54

\(k^2.6=54\)

\(k^2=54:6\)

\(k^2=9\)

 \(\Rightarrow k^2=3^2\)hoặc  \(k^2=\left(-3\right)^2\)

       k= 3.                      k= -3

- Với k= 3 \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2.3\Rightarrow x=6\\y=3.3\Rightarrow y=9\end{cases}}\)

- Với k= -3 \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2.\left(-3\right)=-6\\y=3.\left(-3\right)=-9\end{cases}}\)

                    Vậy x= 6 và y= 9   hoặc          x= -6 và y= -9

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 10/10/2018 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây trồng được của lớp 7a,7b,7c lần lượt là: a;b;c

ta có: - Số cây lớp 7b trồng được bằng 2/3 số cây lớp 7a

=> \(b=\frac{2}{3}a\Rightarrow\frac{1}{2}\cdot b=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot a\Rightarrow\frac{b}{2}=\frac{a}{3}\Rightarrow\frac{b}{4}=\frac{a}{6}\)

- Số cây lớp 7c trồng được bằng 3/4 số cây lớp 7b

\(\Rightarrow c=\frac{3}{4}b\Rightarrow\frac{1}{3}c=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}.b\Rightarrow\frac{c}{3}=\frac{b}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{6}=\frac{b}{4}=\frac{c}{3}\)

- ba lớp 7a,7b,7c trồng được tất cả là 1378 cây

=> a + b + c = 1378

ADTCDTSBN

...

bn tự lm típ nha

Đọc tiếp...
Doraemon 10/10/2018 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Bạn vào câu hỏi tương tự ý !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: