Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen dang ngoan 09/11/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm
Vũ Phương Huyền 17/11/2017 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

dap so 10300

Đọc tiếp...
Điệp Vũ Văn 11/11/2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm
Thắng Hoàng 09/11/2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Có số số tự nhiên thỏa mãn là:

   697-232=465(số)

                Đáp số:465 số thỏa mãn

Đọc tiếp...
Đinh Qúy Hải 09/11/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

464

     Vì trước số 232 là 233, sau số 697 là 696. Lấy 696 - 233 = 463 : 1 + 1 = 464

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Kim 09/11/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta lấy 697 - 232 thì sẽ ra x , x giống như là khoảng cách của 2 số

=> 697 - 232 = 465

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 09/11/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 0 đến 519 só số số chẵn là : (518-0):2+1 = 260(số)

                                                     Đáp số : 260 số

Đọc tiếp...
Đinh Qúy Hải 09/11/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

260 nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thuý Hiền 09/11/2017 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Anh Quân 09/11/2017 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

a, => 3x-17 = 0 hoặc 3x-17 = 1

=> x=17/3 hoặc x=6

b, => x+1+x+2+....+x+100=205550

=>100x + (1+2+...+100)=205550

=> 100x + 5050 = 205550

=> 100x = 205550 - 5050 = 200500

=>x= 2005

c,=>x+x+1+....+x+2010=2029099

=>2011x+(1+2+....+2010)=2029099

=>2011x+2021055=2029099

=>2011x = 2029099-2021055 = 8044

=>x=4

Có : 3Q = 3+3^2+....+3^101

2Q=3Q-Q= (3+3^2+....+3^101)-(1+3+3^2+...+3^100) = 3^101-1

=>Q = (3^101-1)/2

Đọc tiếp...
Thomas Harris 03/11/2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=124\cdot\frac{1}{1984}\cdot\left(1-\frac{1}{1985}+\frac{1}{2}-\frac{1}{1986}+\frac{1}{3}-\frac{1}{1987}+...+\frac{1}{16}-\frac{1}{2000}\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{1}{16}\cdot\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{16}\right)-\left(\frac{1}{1985}+\frac{1}{1986}+\frac{1}{1987}+...+\frac{1}{2000}\right)\right]\)

Laji cos: \(B=\frac{1}{16}\cdot\left(1-\frac{1}{17}+\frac{1}{2}-\frac{1}{18}+\frac{1}{3}-\frac{1}{19}+...+\frac{1}{1984}-\frac{1}{2000}\right)\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{16}\cdot\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{1984}-\frac{1}{17}-\frac{1}{18}-\frac{1}{19}-...-\frac{1}{2000}\right)\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{16}\cdot\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{1984}\right)-\left(\frac{1}{17}+\frac{1}{18}+\frac{1}{19}+...+\frac{1}{2000}\right)\right]\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Xuân 01/11/2017 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

tổng số số hạng của dãy là: \(\left(\left(2n-1\right)^2-12\right):20+1\)chia 20 vì mỗi phần tử cách nhau 20 đơn vị

tổng của dãy : \(\frac{\left(\left(\left(2n-1\right)^2-12\right):20+1\right)\times\left(\left(2n-1\right)^2+12\right)}{2}\)

bài b tương tự ạ

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26/10/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26/10/2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 25/10/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

 Số hạng thứ 2000 của dãy là :

  ( 2000 - 1 ) x 2 + 1 = 3999

Đọc tiếp...
cute phô mai que 25/10/2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

số thứ 2000 của dãy là : 2 x 999+1=1999

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11/08/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

a) 10200

b)  298

c) 5050

d) 10001

Đọc tiếp...
vũ thị thùy linh 21/10/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

câu a là 10200

câu b là 89400

câu d là 10001

Đọc tiếp...
sakurairomaukuro 06/09/2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

diễn giải ra gips minh với 

thank nha

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá 01/09/2017 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Vì dãy số trên mỗi số cách nhau 3 đơn vị nên:

( M - 7 ) : 3 + 1 = 91

=> ( M - 7 ) : 3 = 91 - 1

=> ( M - 7 ) : 3 = 90

=> M - 7 = 90 x 3

=> M - 7 = 270

=> M = 270 + 7 = 277

Vậy tổng của dãy số trên là:

( 277 + 7 ) x 91 : 2 = 12922

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 01/09/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Ta có : (m - 7) : 3 + 1 = 91

=> (M - 7) : 3 = 90

<=> m - 7 = 270

=> m = 277

Tổng của dãy số trên là :
           (277 + 7) x 91 : 2 = 129922

              đáp số................

Đọc tiếp...
ngọc tan 01/09/2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

tổng là  12922 nha

Đọc tiếp...
nguyễn lại mai linh 10/11/2014 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

NÃY NHẦM !84 SAI RỒI !LÀ 81

 

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 10/11/2014 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

dãy số của bạn nguyên như thế nầy

3,9,27,81,243,729

quy luật: mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ hai bằng số hạng thứ nhất nhân với số tự nhiên khác 0 là 3.

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Thắng 10/11/2014 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Gợi ý quy luật là số liền sau gấp 3 lần số liền trước của dãy số.

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 27/07/2015 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

a. Dãy trên có số chữ số là:

(1999-1):2+1=1000 (số)

b. Chữ số có 500 của dãy là:

(500 - 1) x 2 + 1 = 999

      Đáp số:a.1000 số

                 b.999

Đọc tiếp...
Steolla 31/08/2017 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
doraemon 31/08/2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

Dãy số có số chữ số là

(1999-1):2+1=1000(số)

ST 500 của dãy là

(500-1) x2+1=999

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Na 22/12/2016 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

từ 000 đến 999 ta có 1000

mỗi số có 3 kí tự 

suy ra tổng số kí tự bằng 1000 *3 =3000 

ta dễ dàng nhận biết số loại kí tự từ 000 đến 999 là bằng nhau 

nên số kí tự "1" = 3000:10=300

theo đề từ 1 đến 1000 ta có 

số lượng số "1" = 300 +1 =301

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Mạnh Dũng 06/03/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

t cho milk

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Na 23/12/2016 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Hiền Anh 29/08/2017 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Đề bên trường mình chỉ cho thế này thôi bạn ạ

Đọc tiếp...
Tran Thi Tuyet Mai 26/08/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Phải cho biết có bn số số hạng chứ.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: