Giúp tôi giải toán và làm văn


Trương Minh Tiến 04/12/2017 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

mk mới hk lớp 6 ko biết giải có đúng ko

Giả sử n không chia hết cho 3 => n có dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k thuộc N*)

+) Với n=3k+1 

=> n^2=(3k+1)^2=9.k^2+6k+1 không chia hết cho 3

+) Với n=3k+2

=> n^2=(3k+2)^2=9.k^2+12k+4 không chia hết cho 3

Vậy với n không chia hết cho 3 thì n^2 không chia hết cho 3

=> Với n^2 chia hết cho 3 thì n phải chia hết cho 3

Đọc tiếp...
tuonggiaminh 25/09/2016 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

minh chi moi lop 7 nen chua biet nheiu, nhung minh se lam theo cach cua minh.

Neu sai thi co the it nhat se cho ban dc mot vai goi y de lam bai 9 ( trong truong hop ban ko bik

dat  n=abc...

neu n^2 chia het cho 3->n^2 co so nguyen to 3=>n co so nguyrn to 3 -> n co so nguyen to 3      (1)

neu n khong chia het cho 3 =>n ko co so nguyen to 3->n^2 ko co so nguyen to 3->n^2 ko chia het cho 3(2)

Vay n^2 chia het cho 3 thi n chia het cho 3

minh thay van sai sot rat nhieu va qua nhieu chu, day co the lam goi y thoi

Đọc tiếp...
Cao Thi Huyen Trang 17/03/2016 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

2 nha bạn mik nhanh nhất 

Đọc tiếp...
Lê Vũ Bảo Thăng 27/03/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

bỘ bạn mắc bệnh rảnh kinh niên hả? 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Anh Phương 20/03/2016 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

2 chứ mấy ngu

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc 19/12/2015 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

giả sử \(\sqrt{8}\) là số hữu tỉ thì nó có dạng \(\sqrt{8}=\frac{m}{n}\) với m,n thuộc N ;UCLN(m,n)=1

do đó 8 ko là số chính phương nên m/n ko là số tự nhiên=>n>1

ta có: \(m^2=8n^2\) .Gọi p là ước nguyên tố bất kì của n=>m^2 chia hết cho p

=>m chia hết cho p.vậy p là ước nguyên tố của m và n,trái với UCLN(m,n)=1

vậy  \(\sqrt{8}\) là số vô tỉ

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 30/09/2015 lúc 23:05
Báo cáo sai phạm

Phản chứng rằng tất cả đều đúng. Tích các bất đẳng thức lại cho ta 

\(a\left(1-a\right)b\left(1-b\right)c\left(1-c\right)d\left(1-d\right)>\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{8}\times\frac{3}{32}=\frac{1}{256}.\)

Mặt khác, ta có \(\left(a-\frac{1}{2}\right)^2\ge0\to a\left(1-a\right)\le\frac{1}{4}.\) Tương tự \(b\left(1-b\right),c\left(1-c\right),d\left(1-d\right)\le\frac{1}{4}\to\)
\(a\left(1-a\right)b\left(1-b\right)c\left(1-c\right)d\left(1-d\right)<\)\(\left(\frac{1}{4}\right)^4=\frac{1}{256},\)  mâu thuẫn.

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tiến 05/01/2016 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Do n không chính phương nên trong phân tích ra thừa số nguyên tố của n có ít nhất một thừa số p với số mũ lẻ, viết n=m^2.k với k không chia hết cho số chính phương nào, dễ thấy p chia hết k. 

Vậy Căn (n) = m.Căn (k) do đó chỉ cần chứng minh Căn (k) vô tỷ. 
Bây giờ giả sử Căn (k) = a/b với (a,b) = 1 => k.b^2 = a^2 
=> p chia hết a^2, vì p nguyên tố nên p chia hết a, dẫn đến p^2 chia hết a^2. 
Như vậy b^2 phải chia hết cho p vì k không chia hết cho p^2, dẫn đến p chia hết b, điều này chứng tỏ (a,b) = p > 1. (Mâu thuẫn) 

Tóm lại Căn (k) là vô tỷ, nói cách khác Căn (n) vô tỷ.

Đọc tiếp...
top speed 24/09/2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Giả sử a<0,vì abc>0 nên bc<0.Mặt khác thì ab+ac+bc>0<=>a(b+c)>-bc>0=>a(b+c)>0,mà a<0 nên b+c<0=>a+b+c<0(vô lý).Vậy điều giả sử trên là sai, 
a,b,c là 3 số dương.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 24/09/2015 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Giả sử a<0,vì abc>0 nên bc<0.Mặt khác thì ab+ac+bc>0<=>a(b+c)>-bc>0=>a(b+c)>0,mà a<0 nên b+c<0=>a+b+c<0(vô lý).

Vậy điều giả sử trên là sai, 
Do đó a,b,c là 3 số dương.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 24/09/2015 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(n^2\) chia hết cho p nghĩa là \(n.n\) chia hết cho p do đó n chia hết cho p

Vậy mệnh đề đẻo lại là n chia hết cho p thì n2 chia hết cho p là đúng       

Đọc tiếp...
Tạ Duy Phương 24/09/2015 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

 

\(tan\alpha=2\sqrt{2}\Rightarrow cot\alpha=\frac{1}{2\sqrt{2}}\Rightarrow cot^2\alpha=\frac{1}{8}\Rightarrow1+cot^2\alpha=1+\frac{1}{8}=\frac{9}{8}\). Áp dụng công thức 

\(1+cot^2\alpha=\frac{1}{sin^2\alpha}\)(bạn tự chứng minh bằng cách vận dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông).

\(\Rightarrow sin^2\alpha=\frac{1}{1+cot^2\alpha}=\frac{1}{\frac{9}{8}}=\frac{8}{9}\Rightarrow sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}\)

 

 

Đọc tiếp...
top speed 24/09/2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm
Đặng Minh Triều 17/09/2015 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

chưa hok dạng này lần nào       

Đọc tiếp...
nguyenthiminhly 29/01/2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

2^n+3 ko phải là số chính phương vì 1 số chính phương chia 2 ko dư 3

Đọc tiếp...
Trần Đức Thắng 13/09/2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

G/s căn 6 là số hữ tỉ 

=> căn 6 = a/b ( trong đó UCLN(a;b) = 1

=> 6 = a^2/b^2 

=> a^2 = 6b^2 => a^2 chia hết cho 6 

=> a chia hết cho 6 (1)

a chia hết cho 6 => a = 6t 

=>  36t^2  = 6b^2 => b^2 = 6t^2 

=> b chia hết cho 6 (2)

Từ (1) và (2) => a ; b có một ước là 6 trái với g/s 

=> căn 6 là số hữu tỉ 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13/09/2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\sqrt{6}\) là số hữu tỉ => đặt \(\sqrt{6}=\frac{a}{b}\);  \(a,b\in Z\); b khác 0 và (a; b) = 1

=> a2 = 6b2 => a2 chia hết cho 3 , vì 3 là số nguyên tố => a chia hết cho 3 => a = 3k (k thuộc Z)

=> (3k)= 6b=> 9k2 = 6b2 => 3k2 = 2b2 => 2.bchia hết cho 3 mà (2;3) = 1 nên bchia hết cho 3 => b chia hết cho 3

Suy ra a; b cùng chia hết cho 3 ;Trái với (a; b) = 1

=> Điều giả sử sai 

vậy \(\sqrt{6}\) là số vô tỉ

Đọc tiếp...
Nguyenhoangtien 11/05/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Bài này dùng chứng minh phản chứng.

Đặt \(\sqrt{a}=\frac{m}{n}=>a=\frac{m^2}{n^2}=>m^2=a.n^2=>m^2=a.k\)

Đọc tiếp...
Trần Đức Thắng 13/09/2015 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

 trong câu hỏi tương tự 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 13/09/2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

mới dậy?        

Đọc tiếp...
Công Chúa Giá Băng 07/09/2015 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

G/s căn a là số hữ tỉ

=> căn a viết dưới dạng b/c ( trong đó UCLN ( b,c) = 1)

=> ( căn a)^2 = b^2 / c^2 

=> a = b^2/c^2 

=> a.c^2 = b^2 => b^2 chia hết cho a => b chia hết cho a (1)

b chia  hết cho a => b = at 

TA có b^2 = a.c^2 => (at)^2  = a.c^2 => a^2.t^2 = a. c^2 =>  c^2 = a.t^2 => c chia hết cho a (2) 

Từ (1) và (2) => b và c chia hết cho a => a và b có UC là a 

theo g/s UCLN a,b = 1 trái với G/s 

=> căn a là số vô tỉ

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 29/08/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử rằng \(r=\frac{p}{q}\) là nghiệm hữu tỉ của phương trình, trong đó \(p,q\) là các số nguyên, nguyên tố cùng nhau (tức phân số \(\frac{p}{q}\) tối giản).

Ta có ngay \(ap^2+bpq+q^2c=0\to4a^2p^2+4abpq+4acq^2=0\to\left(2ap+bq\right)^2=\left(bq\right)^2-4acq^2\)

Nếu q là số chẵn thì \(ap^2\) là số chẵn và do đó p chẵn, mâu thuẫn với tính nguyên tố cùng nhau.

Nếu q là số lẻ thì \(bq,2ap+bq\) là các số lẻ. Mặt khác một số chính phương lẻ luôn chia 8 dư 1 nên ta

suy ra \(\left(2ap+bq\right)^2-\left(bq\right)^2\vdots8.\) Do đó \(4acpq\vdots8\to acpq\vdots2\to p\vdots2\). Từ phương trình đầu suy ra \(cq^2\vdots2\to q\vdots2\), vô lí.

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 09/05/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a, Trên tia Ay, có 2 điểm B và C sao cho AB = 2 cm , AC = 5 cm ( AB < AC )

=> điểm B nằm giữa 2 điểm A và C

    Suy ra : AB + BC = AC 

                2 + BC    = 5 

                BC = 5 - 2 = 3 ( cm)

b, Vì điểm D trên tia Ax , điểm C trên tia Ay 

    Nên điểm A nằm giữa 2 điểm D và C 

   Mà  AD = AC 

    Suy ra điểm a là trung điểm của DC

Đọc tiếp...
nhất vs goku 09/05/2017 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

anh ơi thiếu câu c rồi.

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 06/10/2017 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật , tính chất , hoạt động , quan hệ ,... ) mà từ biểu thị .

Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính như sau :

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị .

- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích .

Đọc tiếp...
Thân Vũ Quỳnh Uyên 18/11/2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật , tính chất , hoạt động , quan hệ , ... ) mà tù biểu thị .

Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính như sau :

- Trình bày khái niệm mà từ biều thị ;

- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích .

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18/11/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

có 2 cách 

1: trình bầy khái niệm 

2: đưa ra từ đồng nghĩa trái nghĩa

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: