Giúp tôi giải toán và làm văn


thien ty tfboys 06/06/2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Giả sử ab là số hữu tỉ :ab =c (hữu tỉ ) 

\(\Rightarrow a=\frac{c}{b}\in Q\).Vô lí vì a là số vô tỉ

​Bài toán tương tự :\(a\in I;b\in Q\Rightarrow\frac{a}{b}\in I\)

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 20/04/2015 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

 

Giả sử (p1+p2):2 là số nguyên tố, Khi đó ta có p1+p2=2d với d nguyên tố
Vì p1, p2 là hai số nguyên tố liên tiếp, và p1 > p2 nên từ p1+p2=2d ⇒ p1 > d > p2 như vậy giữa p1, p2 còn số d là số nguyên tố (mâu thuẫn với giả thuyết) ⇒ (p1+p2);2 là hợp số.

Hoặc:

p2+1 là chẵn
=> (p1+p2)/2 là chẵn
=> Nếu nó là SNT thì p2+1 phải là số tự nhiên.
Mà nó lại là số chẵn
=> p2+1 = 2
=> p2=1 (k phải snt)

Vậy (p1+p2)/2 là hợp số

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 26/07/2017 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

ta có :

số chia hết  cho 2 phải là số chẵn

số nào chia cho 2 cũng có thương là số chẵn ( khác 2 ) 

=> (P1 + P2 ) : 2 = SỐ CHĂN CHIA HẾT 2 => SỐ ĐÓ CÓ TRÊN 2 ƯỚC

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 06/10/2017 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật , tính chất , hoạt động , quan hệ ,... ) mà từ biểu thị .

Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính như sau :

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị .

- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích .

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 06/10/2017 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

nhiều cách giải thích

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 17/09/2017 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm
 

c1:Giả sử số số nguyên tố là hữu hạn thì ta xét số A bằng tích của tất cả các số nguyên tố đó cộng 1. Rõ ràng A nằm ngoài tập hợp các số nguyên tố (vì lớn hơn tất cả các số nguyên tố) nên nó không phải là số nguyên tố. Gọi B là ước số nhỏ nhất của A. Đến lượt B cũng không phải là số nguyên tố vì ta có thể thấy A không chia hết cho số nguyên tố nào (trong tập hợp hữu hạn các số nguyên tố, như đã giả thiết). Vậy B phải chia hết cho một số C. Số C này, dĩ nhiên là ước số của A, và nhỏ hơn B, mâu thuẫn. Tóm lại số số nguyên tố phải là vô hạn.
c2:đầu tiên chứng minh định lý sau:
-ước số tụ nhiên nhỏ nhất khác 1 của một số tự nhiên lớn hơn 1 là một số nguyên tố
giả sử a là một số tự nhiên lớn hơn 1.Gọi p là ước số tự nhiên khác 1 của a, nếu a không là số nguyên tố thì vì p>1 nên nó phải là hợp số nghĩa là nó phải có một ước số p1, sao cho 1<p1<p.Nhưng khi đó p1 cũng là một ước số của a điều này mâu thuẫn với giả thiết rằng p là ước số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 của a.Vậy p phải là số nguyên tố
- bây giờ là phần chứng minh định lý có vô số số nguyên tố:
- giả sử tập hợp số nguyên tố T là hữu hạn và gồm các phần tử: p1,p2,p3,p4............pm ta lập tích của chúng và cộng 1 để được
- n=(p1.p2.p3.p4.........pm)+1
theo định lý trên(ước số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 của n là một số nguyên tố p). p không thể là một trong các số p1,p2,p3,p4..........pm được vì n không chia hết cho các số đó.Vậy p phải nằm ngoài tập hợp T ,trái với giả thiết T gồm tất cả các số nguyên tố . vậy T không thể hữu hạn do đó nó vô hạn


 
Đọc tiếp...
i love hattori 17/09/2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Tóm lại chữ số đó là voi hạn 

Đọc tiếp...
Nguyen Minh Viet Hoang 17/09/2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Ta có A=99999....99999

mà ta có A chia hết cho 27

nên a chia hết cho 3 và 9

Mà 999...9999 chia hết cho 3 và 9

=> A chia hết cho 27

Đọc tiếp...
Ben 10 13/09/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Giải kiểu này dễ hiểu hơn bạn ạ 
Ta có : 
3333...3(100 chữ số 3)/3=1111....1(100 chữ số 1) 
=> 1111....1(100 chữ số 1) * 3 = 3333.....3(100 chữ số 3) 
Từ ví dụ trên ta thấy : 
11111....1(n chữ số 1) * 3 = 33333.......3(n chữ số 3) 
=> Nếu ta nhân n với 3 thì ra số chữ số 1 cần tìm 
=> n*3=100*3=300 
Vậy có 300 chữ số 1 để chia hết cho 100 chữ số 3

đối với số 1 nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Nguyên 08/09/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

888..8 (n chữ số 8) có thể viết dưới dạng \(\frac{8\left(10^n-1\right)}{9}\)

Ví dụ :88 (2 chữ số 8)=\(\frac{8\left(10^2-1\right)}{9}\)

Áp dụng vào bài toán:

\(\Rightarrow B=\frac{8\left(10^n-1\right)}{9}+n=\frac{8\left(10^n-1\right)+9n}{9}\)

Vì n là số tự nhiên nên \(10^n-1\)luôn chia hết cho 9

=> 8(10^n-1)+9n chia hết cho 9

=> B chia hết cho 9.

ĐÚng hok ta  :< ??

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Vy 08/09/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

= 3( 1  + 3 + 33) + 35(1 + 3 + 33) + ............+31989(1 + 3 + 33

= 13( 3 + 35 +........+ 31989) nên chia hết 13

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Dung 03/07/2015 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

ab = bc = cd = d= ed

Ta có: d= ed

=> d và e bằng nhau.

Lại có: cd = ed

=> c và e bằng nhau

=> c,d,e bằng nhau

=> bbd(Vì c =d)

Mà  bc cd = d= ed

Nên bdcd = d= ed

=> b,c,d,e bằng nhau.

Tiếp tục có: ab = bc = cd = d= ed

Vì b,c,d,e bằng nhau nên ab = acvà ac = bc = cd = d= ed

=> a,b,c,d bằng nhau.

Đọc tiếp...
Nguyen Quang Huy 03/07/2015 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

eachu ko phai ed

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 29/05/2015 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Gia su 2 so trong 5 so khong bang nhau .VD A<B (1)

Trong 2 lũy thừa bằng nhau  thì lũy thừa có cơ số nhỏ hơn sẽ có số mũ lớn hơn và ngược lại .

Vi vay do a^b = b^c .Ma a<b => c < b

Ta co b^c=c^d ma c<b => c < d

Ta co c^d=d^e ma c < d => e < d

Ta co d^e =e^a ma e < d => a > e

Ta co e^a = a^b ma a > e => a > b  (2)

Tu (1)va (2)

​Vậy a=b=c=d (dpcm)

Đọc tiếp...
trieu dang 29/05/2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2 số trong 5 số không bằng nhau. VD a<b (1)

Trong 2 lũy thừa bằng nhau thì lũy thừa có cơ số nhỏ hơn sẽ có số mũ lớn hơn và ngược lại

Vì vậy do a^b=b^c. Mà a<b=>c<b

Ta có b^c=c^d mà c<b=>c<d 

Ta có c^d=d^e mà c<d=>e<d 

Ta có d^e=e^a mà e<d=>a>e 

Ta có e^a=a^b mà a>e=>a>b (2)

Từ (1) và (2) ~~> điều giả sử sai

Vậy a=b=c=d=e (đpcm)

Đọc tiếp...
Ben 10 13/08/2017 lúc 07:25
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2 số trong 5 số không bằng nhau. VD a<b (1)

Trong 2 lũy thừa bằng nhau thì lũy thừa có cơ số nhỏ hơn sẽ có số mũ lớn hơn và ngược lại

Vì vậy do ab=bcab=bc. Mà a<b⟹c<ba<b⟹c<b

Ta có bc=cdbc=cd mà c<b⟹c<dc<b⟹c<d 

Ta có cd=decd=de mà c<d⟹e<dc<d⟹e<d 

Ta có de=eade=ea mà e<d⟹a>ee<d⟹a>e 

Ta có ea=abea=ab mà a>e⟹a>ba>e⟹a>b (2)

Từ (1) và (2) ~~> điều giả sử sai

Vậy a=b=c=d=ea=b=c=d=e (đpcm)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 08/08/2017 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

2 + 8 + 9 = 19

Đ/s : 19

Đọc tiếp...
nguyen thi hue 08/08/2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

19 nha bn

Đọc tiếp...
Saber 08/08/2017 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: