Giúp tôi giải toán


Phạm Thị Thu Hảo 26/07/2017 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Dài là : 16 : ( 7 - 3 ) x 7 = 28 ( m )

Rộng là : 28 - 16 = 12 ( m )

Diện tích là : 28 x 12 = 336 ( m2 )

Thu hoạch là : 336 : 6 x 15 = 840 ( kg )

Itsuka Kotori 26/07/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Chiều dài thửa ruộng là:

16 : (7 - 3) x 7 = 28 (m)

Chiều rộng thửa ruộng là:

28 - 16 = 12 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

28 x 12 = 336 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch được:

15 x (336 : 6) = 840 (kg)

Đ/S:...

ta van viet 26/07/2017 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Khoi Nguyên Hacker Man Bài Giải

Chiều dài

Chiều rộng

Xiumin Hey Manan 19/03/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

S cũ : Dài x rộng 

S mới : ( dài x 110%) x ( rộng x 90% )

S mỡi : ( dài x rộng ) x ( 110% x 90% )

S mới : dài x rộng x 99% ====>>> S mảnh đất giảm số % là :

   100% - 99% = 1 %

~~tk mk nha m.n và Thaorra~~^^

Ai tk mk, mk tk lại cho~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^

Ngô Văn Phương 21/01/2015 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Số ước của số chính phương luôn là số lẻ

ffffffffg 13/02/2015 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Số ước của số chính phương luôn là số lẻ

Trịnh Thu 17/02/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Số ước của số chính phương luôn luôn là số lẻ

alibaba nguyễn 06/02/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: Chứng minh rằng không có các số a, b, c nào thỏa mãn cả 3 bất đẳng thức 

 |b - c| > |a|(*);  |c - a| > |b|(**);   |a - b| > |c|(***)

Ta dễ thấy a, b, c phải khác nhau từng đôi 1

Ta thấy rằng vai trò của a, b, c trong bài này là như nhau nên ta chỉ cần giải 4 trường hợp là

\(\left(a>0,b>0,c>0\right);\left(a< 0,b< 0,c< 0\right);\left(a>0,b>0,c< 0\right);\left(a< 0,b< 0,c>0\right)\)     

Không mất tính tổng quát ta giả sử: |a| > |b| > |c|

Với \(a>0,b>0,c>0\)thì |b - c| > |a| là sai (1)

Với \(a< 0,b< 0,c< 0\) thì |b - c| > |a| là sai (2)

Với \(a>0,b>0,c< 0\)thì ta đặt \(c=-z\left(z>0\right)\)

Thì bất đẳng thức (*), (**)  ban đầu viết lại là:

\(\hept{\begin{cases}b+z>a\\a-b>z\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}z>a-b\\z< a-b\end{cases}}\)(sai) (3)

Với \(a< 0;b< 0;c>0\)thì ta đặt \(\hept{\begin{cases}a=-x\left(x>0\right)\\b=-y\left(y>0\right)\end{cases}}\)

Thì bất đẳng thức (*), (**)  ban đầu viết lại là:

\(\hept{\begin{cases}y+c>x\\x-y>c\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}c>x-y\\c< x-y\end{cases}}\)(sai) (4)

Từ (1), (2), (3), (4) ta suy ra điều phải chứng minh

Thiên An 06/02/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

mk góp thêm 1 cách nữa

Giả sử tồn tại 3 số a, b, c thỏa mãn cả 3 BĐT trên. Ta có:

\(\left|b-c\right|>\left|a\right|\)\(\Rightarrow\)\(\left(b-c\right)^2>a^2\)\(\Leftrightarrow\)\(b^2-2bc+c^2-a^2>0\)

\(\Leftrightarrow\)\(-\left(a+b-c\right)\left(a-b+c\right)>0\)(1)

Tương tự \(\left|c-a\right|>\left|b\right|\)\(\Leftrightarrow\)\(-\left(a+b-c\right)\left(-a+b+c\right)>0\) (2)

           và \(\left|a-b\right|>\left|c\right|\)\(\Leftrightarrow\)\(-\left(a-b+c\right)\left(-a+b+c\right)>0\) (3)

Nhân (1), (2) và (3) theo vế ta được \(-\left[\left(a+b-c\right)\left(a-b+c\right)\left(-a+b+c\right)\right]^2>0\) (vô lý)

Vậy ko tồn tại 3 số a, b, c thỏa mãn 3 BĐT đã cho.

zZz Phan Cả Phát zZz CTV 06/02/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

sorry nha alibaba nguyễn mik sai đề cảm ơn bn đã sửa đề giùm 

alibaba nguyễn 03/02/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

Ta có: abc > 0 nên xảy ra 2 trường hợp hoặc là a,b,c đều dương (bài toán được chứng minh) hoặc trong 3 số sẽ có 2 số âm 1 số dương.

Không mất tính tổng quát ta giả sử: \(\hept{\begin{cases}a< 0\\b< 0\\c>0\end{cases}}\)

Ta đặt: \(\hept{\begin{cases}a=-x\left(x>0\right)\\b=-y\left(y>0\right)\end{cases}}\) thì theo đề bài ta có

\(\hept{\begin{cases}c-x-y>0\\xy-cx-xy>0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}c>x+y\left(1\right)\\xy>cx+cy\left(2\right)\end{cases}}\)

Từ (1) ta có thể suy ra được: \(\hept{\begin{cases}cx>x^2+xy\\cy>y^2+xy\end{cases}}\)

\(\Rightarrow cx+cy>x^2+2xy+y^2\left(3\right)\)

Từ (2) và (3) ta có: \(xy>cx+cy>x^2+2xy+y^2\)

\(\Leftrightarrow0>x^2+xy+y^2\) (sai)

Từ đây ta thấy rằng chỉ có trường hợp \(\hept{\begin{cases}a>0\\b>0\\c>0\end{cases}}\) là đúng

oOo Lê Việt Anh oOo 03/02/2017 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Rõ rảng abc > 0 nên a,b,c phải khác 0 
+ Giả sử trong a,b,c có 1 số bé hơn 0,vì vai trò a,b,c như nhau giả sử là a ta có 
a < 0 ,do abc > 0 => bc < 0 do a(b + c) + bc > 0 => a(b + c) > -bc hay a(b + c) > 0 do a < 0 => b + c < 0 
=> a + b + c < 0 mâu thuẫn với 1 giả thiết a + b + c > 0 
+ Giả sử có 2 số nhỏ hơn không,tương tự giả sử là a và b ta có 
a + b + c > 0 => c > 0 => abc < 0 mâu thuẫn 
+ còn a,b,c đều nhỏ hơn 0 thì hiển nhiên a + b + c < 0 mâu thuẫn với a + b + c > 0 
Vậy bất buộc cả 3 a,b,c đều phải đồng thời lớn hơn 0

Lê Hiểu Tuyên 21/01/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

a=(2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^2397+2^2398+2^2399+2^2400)

ta thấy 

môi nhóm đều chia hết cho 15 => a chia het cho 15

At the speed of light 03/01/2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Dài quá bạn ạ

Với lại giải thì mỏi cả tay mất

Những ai giỏi thì giải lần lượt cho bạn Girl xinh nha

Có thể mỗi bạn giải 1 bài

Các bạn hãy giúp đỡ bạn Girl xinh nha

Ngô Văn Phương 28/05/2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

\(B=3^1+3^2+3^3+...+3^{2010}\)

\(=3\left(1+3\right)+3^3\left(1+3\right)+3^5\left(1+3\right)+...+3^{2009}\left(1+3\right)\)

\(=4\left(3+3^3+3^5+...+3^{2009}\right)\) chia het cho 4

\(B=3^1+3^2+...+3^{2010}\)

\(=3\left(1+3+3^2\right)+3^4\left(1+3+3^2\right)+...+3^{2008}\left(1+3+3^2\right)\)

\(=13\left(3+3^4+...+3^{2008}\right)\)chia het cho 13

\(C=5^1+5^2+...+5^{2010}\)

\(=5\left(1+5\right)+5^3\left(1+5\right)+5^5\left(1+5\right)+...+5^{2009}\left(1+5\right)\)

\(=6\left(5+5^3+5^5+...+5^{2009}\right)\) chia het cho 6

\(C=5^1+5^2+5^3+...+5^{2010}\)

\(=5\left(1+5+5^2\right)+5^4\left(1+5+5^2\right)+...+5^{2008}\left(1+5+5^2\right)\)

\(=31\left(5+5^4+...+5^{2008}\right)\) chia het cho 31

\(D=7^1+7^2+...+7^{2010}\)

\(=7\left(1+7\right)+7^3\left(1+7\right)+7^5\left(1+7\right)+...+7^{2009}\left(1+7\right)\)

\(=8\left(7+7^3+7^5+...+7^{2009}\right)\) chia het cho 8

\(D=7^1+7^2+7^3+...+7^{2010}\)

\(=7\left(1+7+7^2\right)+7^4\left(1+7+7^2\right)+...+7^{2008}\left(1+7+7^2\right)\)

\(=57\left(7+7^4+...+7^{2008}\right)\) chia het cho 57

\(A=2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}\)

\(=2\left(2+1\right)+2^3\left(2+1\right)+2^5\left(2+1\right)+...+2^{2009}\left(2+1\right)\)

\(=3\left(2+2^3+2^5+...+2^{2009}\right)\) chia het cho 3

\(A=2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}\)

\(=2\left(1+2+2^2\right)+2^4\left(1+2+2^2\right)+...+2^{2008}\left(1+2+2^2\right)\)

\(=7\left(2+2^4+...+2^{2008}\right)\) chia het cho 7

than mau dung 28/05/2017 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

cho mình mk sẽ giải thích

Ngô Văn Phương 23/05/2017 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Giả sử n2+3n-38 chia hết cho 49

=> n+ 3n - 38 chia hết cho 7

=> n-4n + 7n -42 + 4 chia hết cho 7

=> n2 - 4n +4 +7n-42 chia hết cho 7

=> (n-2)2 chia hết cho 7

=> n-2 chia hết cho 7

Vậy n có dạng 7k + 2

Thay n=7k+2 vào n2+3n-38 ta được:

(7k + 2)2 +3(7k + 2) - 38 = 49k2 + 28k + 4 + 21k + 6 - 38 = 49k2 +49k -28 không chia hết cho 49 (trái với điều giả sử)

Vậy n2 + 3n - 38 không chia hết cho 49

Phan Văn Hiếu 26/05/2017 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

thay n =2 ra kq -28 chia hết cho 7

Vũ Thị Nguyên Mai 19/05/2017 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Đặt A=1/21+1/22+...+1/60=(1/21+1/22+...+1/40)+(1/41+1/42+...+1/60)

Ta có:1/21>1/40, 1/22>1/40,..., 1/39>1/40

=>1/21+1/226+...+1/40>1/40+1/40+...+1/40=1/40.20=1/2

         1/41>1/60, 1/42>1/60,...,1/59>1/60

=>1/41+1/42+...+1/60>1/60+1/60+...+1/60=1/60.20=1/3

=>1/21+1/22+...+1/60>1/2+1/3=5/6>11/15

=>A>11/15 (1)

Lại có: 1/21<1/20, 1/22<1/20,...,1/40<1/20

=>1/21+1/22+...+1/40<1/20+1/20+...+1/20=1/20.20=1

           1/41<1/40, 1/42<1/40,...,1/60<1/40

=>1/41+1/42+...+1/60<1/40+1/40+...+1/40=1/40.20=1/2

=>1/21+1/22+...+1/60<1+1/2=3/2

=>A<3/2 (2)

Từ (1) và (2)

=>11/15<A<3/2

=>11/15<1/21+1/22+...+1/60<3/2 (đpcm)

Ngan nguyen 11/05/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

bạn viết về toán được k

Anime cute 10/05/2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

nó thick thì nó mọc thẳng thôi, ko nên đăng nx câu hỏi ko liên quan đến toán nha bn

Sakura kun 10/05/2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

nhanh nhất mà sai thi cũng chịu à

nhất vs goku 09/05/2017 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

anh ơi thiếu câu c rồi.

Cristiano Ronaldo 09/05/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a, Trên tia Ay, có 2 điểm B và C sao cho AB = 2 cm , AC = 5 cm ( AB < AC )

=> điểm B nằm giữa 2 điểm A và C

    Suy ra : AB + BC = AC 

                2 + BC    = 5 

                BC = 5 - 2 = 3 ( cm)

b, Vì điểm D trên tia Ax , điểm C trên tia Ay 

    Nên điểm A nằm giữa 2 điểm D và C 

   Mà  AD = AC 

    Suy ra điểm a là trung điểm của DC

Ngọc Hải Lê 26/04/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

mình học lớp 7 àm bạn

Vũ Như Mai 26/04/2017 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

Nhưng bắt buộc là phản chứng mà

Namikaze Minato 26/04/2017 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

cần gì bạn dùng tích chất đường trung binh  

Ác Mộng 14/06/2015 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

cách đơn giản nhất là bạn lập hết ra và chứng minh điều đó
 

Trần Thùy Dung 14/06/2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

không làm thế thì thà ko đăng còn hơn, nhất định phải còn 1 cách nào hay và nhanh gọn nhất, đâu phải mõi bài toán chỉ có 1 cách

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: