Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 28/08/2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x \(\ge\frac{5}{3}\)

PT <=> \(\sqrt{8x+1}-\sqrt{7x+4}=\sqrt{2x-2}-\sqrt{3x-5}\)

<=> \(\frac{\left(8x+1\right)-\left(7x+4\right)}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}=\frac{\left(2x-2\right)-\left(3x-5\right)}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\) <=> \(\frac{x-3}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}=\frac{-\left(x-3\right)}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\)

<=> \(\frac{x-3}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{x-3}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}=0\)

<=> \(\left(x-3\right)\left(\frac{1}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{1}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\right)=0\)

<=> x - 3 = 0 (Do  \(\frac{1}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{1}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}>0\) với mọi x > =5/3)

<=> x = 3 ( T/m)

Vậy..............

Đọc tiếp...
Mr Lazy 16/07/2015 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

\(A=\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{13}\right)^3}+\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{13}\right)^3}\)

\(=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{13}}{2}+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{13}}{2}=1\)

\(B=\sqrt[3]{\left(2+\sqrt{2}\right)^3}+\sqrt[3]{\left(2-\sqrt{2}\right)^3}=2+\sqrt{2}+2-\sqrt{2}=4\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lan Hương 10/07/2017 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

A B C D E F

Kẻ \(AE,BF⊥DC\)

Theo đề bài ta có \(\widehat{ADE}=\widehat{BCF}=45^0\Rightarrow\Delta ADE\)và \(\Delta BCF\) vuông cân 

\(ÀD=BC=\frac{4\sqrt{2}}{5}\)

Xét \(\Delta ADE\) có \(AE^2+DE^2=AD^2\Rightarrow2AE^2=AD^2\Rightarrow AE=\sqrt{\frac{AD^2}{2}}=\frac{4}{5}\)

Xét \(\Delta BCF\)có \(BF^2+CF^2=BC^2\Rightarrow2BF^2=BC^2\Rightarrow BF=\sqrt{\frac{BC^2}{2}}=\frac{4}{5}\)

Ta có \(AB=EF\Rightarrow AB=CD-DE-CF=3.2-\frac{4}{5}-\frac{4}{5}=\frac{8}{5}\)

Đọc tiếp...
Thiên An 02/07/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+15x+2\sqrt{x^2+5x+1}=2\)                  ĐK:  \(\orbr{\begin{cases}x\ge\frac{-5+\sqrt{21}}{2}\\x\le\frac{-5-\sqrt{21}}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x^2+15x+3\right)+2\sqrt{x^2+5x+1}-5=0\)  (1)

Đặt  \(t=\sqrt{x^2+5x+1}\) \(\left(t\ge0\right)\)

\(\left(1\right)\Rightarrow3t^2+2t-5=0\)

\(\Leftrightarrow t=1\)  (vì  \(t\ge0\))

Hay  \(\sqrt{x^2+5x+1}=1\)  \(\Leftrightarrow\)  \(x^2+5x+1=1\)  \(\Leftrightarrow\)  \(x^2+5x=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-5\\x=0\end{cases}}\)  (Nhận)

Vậy  S={-5;0}

Đọc tiếp...
tran tuyet mai 02/07/2017 lúc 05:22
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mk ko thể gp bn đc vi mk moi hc lp 7

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 28/02/2017 lúc 12:36
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n}}{\left(n+1\right)n}=\sqrt{n}.\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\)

\(=\sqrt{n}.\left(\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n-1}}\right)\)

\(=\left(1+\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\)

\(< \left(1+\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\)

\(=2.\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\)

Áp dụng vào bài toán ta được

\(\frac{1}{2\sqrt{1}}+\frac{1}{3\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}}< 2\left(\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\)

\(=2.\left(1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)< 2\)

Vậy \(\frac{1}{2\sqrt{1}}+\frac{1}{3\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}}< 2\)

Đọc tiếp...
ngonhuminh 01/03/2017 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

100% @Aliba đi copy .........................................................Định nói sau--> sợ bị chém--> công thức này có trước khi @AI ra đời

Đọc tiếp...
tuan va manh 28/02/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2\sqrt{1}}\)+\(\frac{1}{3\sqrt{2}}\)+...+\(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}}\)<2

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Trang 27/08/2016 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(B.\sqrt{2}=\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}-\sqrt{2}\right).\sqrt{2}\)

\(=\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{6-2\sqrt{5}}-2\)

\(=\sqrt{\left(\sqrt{5}+1\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}-2\)

\(=\sqrt{5}+1-\left(\sqrt{5}-1\right)-2=0\)

\(\Rightarrow B=0\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Trang 27/08/2016 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(A.\sqrt{2}=\sqrt{2}.\left(\sqrt{1008-\sqrt{2015}}-\sqrt{1008+\sqrt{2015}}\right)\)

\(=\sqrt{2016-2\sqrt{2015}}-\sqrt{2016+2\sqrt{2015}}\)

\(=\sqrt{\left(\sqrt{2015}-1\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{2015}+1\right)^2}\)

\(\left(\sqrt{2015}-1\right)-\left(\sqrt{2015}+1\right)=2\)

\(\Rightarrow A=\frac{-2}{\sqrt{2}}=-\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Oo Bản tình ca ác quỷ oO 27/08/2016 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

A = \(-\sqrt{2}\)

ok mk nhé!!676587634543634656756658766666666666666666666666666455555

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 20/06/2016 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Hiếu Nguyễn: Để \(\sqrt{a-b}\) tồn tại thì bắt buộc \(a\ge b\) nhé em, không cần giả sử.

Đọc tiếp...
Hiếu Nguyễn 20/06/2016 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Không làm mất tính tổng quát ta giả sử \(a\ge b\)

Ta có:

\(\left(\sqrt{a-b}\right)^2=a-b=a-2b+b\)

\(\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2=a-2\sqrt{ab}+b\)

Mặt khác:

\(a\ge b\Rightarrow\sqrt{a}\ge\sqrt{b}\Rightarrow2\sqrt{ab}\ge2b\)

\(\Rightarrow a-2b+b\ge a-2\sqrt{ab}+b\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{a-b}\right)^2\ge\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2\)

Hay \(\sqrt{a-b}\ge\sqrt{a}-\sqrt{b}\)

Đọc tiếp...
VNT 26/06/2016 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{6}+1\right)\left(5-2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)\)

\(=\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\right)\left(5\sqrt{6}-4\sqrt{3}-3\sqrt{2}+5-2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)\)

\(=\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\right)\left(5\sqrt{6}-5\sqrt{3}-5\sqrt{2}+5\right)\)

\(=5\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}+\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}-\sqrt{2}+1\right)\)

\(=5\left[\left(\sqrt{6}+1\right)^2-\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2\right]\)

\(=5.\left(6+1+2\sqrt{6}-3-2\sqrt{6}\right)\)

\(=5.2=10\)

Chúc bạn học tốt và nhớ click cho mình với nhá!

Đọc tiếp...
Phạm Thị Quỳnh 12/05/2016 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

9 - 7 =2 

Vậy số cần tìm là 2

Đọc tiếp...
Thiên Thần Bóng Tối 12/05/2016 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

9-7=2

Đáp số:2

Đọc tiếp...
Nobita Kun 12/05/2016 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

9 - 7 = 2 

Đáp số : 2 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Dương 22/11/2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

x>/5

Hai vế không âm bình phương 2 vế

x+1 = x2 -10x +25

x2 -11x +24 =0

(x-3)(x-8) =0

=> x = 3 (loại)  hoặc x =8 (TM)

Vậy x =8

Đọc tiếp...
Nguyen Huu The 22/11/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

sorry, em mới học lớp 6 thui à

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: