Giúp tôi giải toán và làm văn


tran thu phuong 31 tháng 10 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

đặt căn 2x^2-4x+6=a
căn 3x^2-6x+4=b ta được
a+b=a^2-b^2
(a+b)(a-b-1)=0
tới đây bạn giải 2 TH là được nha
k cho mình với ạ!thank bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 17 tháng 10 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{4}{3}\Rightarrow\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}=\frac{4}{3}\)

\(\Leftrightarrow3\left(\sqrt{x}+2\right)=4\left(\sqrt{x}+1\right)\)

\(\Leftrightarrow3\sqrt{x}+6=4\sqrt{x}+4\)

\(\Leftrightarrow6-4=4\sqrt{x}-3\sqrt{x}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=2\Leftrightarrow x=4\)(ko thỏa mãn ĐKXĐ)

=>pt vo nghiệm

d,\(\left(\sqrt{x}+1\right)P-\sqrt{x}-4\sqrt{x-1}+26=-6x+10\sqrt{5x}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}+1\right)\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}-\sqrt{x}-4\sqrt{x-1}+26=-6x+10\sqrt{5x}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}+2-\sqrt{x}-4\sqrt{x-1}+26=-6x+10\sqrt{5x}\)

\(\Leftrightarrow-4\sqrt{x-1}+28=-6x+10\sqrt{5x}\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 17 tháng 10 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

\(a,x=7-4\sqrt{3}=4-2.2\sqrt{3}+3\) (Thỏa mãn ĐKXĐ)

\(=\left(2-\sqrt{3}\right)^2\)

\(B=\frac{2}{\sqrt{x}-2}=\frac{2}{\sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}-2}\)

\(=\frac{2}{2-\sqrt{3}-2}=-\frac{2\sqrt{3}}{3}\)

\(b,P=\frac{B}{A}=\frac{2}{\sqrt{x}-2}:\left(\frac{\sqrt{x}}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}\right)\)

\(=\frac{2}{\sqrt{x}-2}:\left(\frac{\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}+\frac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right)\)

\(=\frac{2}{\sqrt{x}-2}:\frac{\sqrt{x}+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\)

\(=\frac{2}{\sqrt{x}-2}:\frac{2\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\)

\(=\frac{2}{\sqrt{x}-2}.\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}{2\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(=\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 17 tháng 10 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

\(Q=\frac{2P\sqrt{x}}{3}=\frac{2\left(\frac{3}{\sqrt{x}+3}\right)\sqrt{x}}{3}=\frac{6\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}\cdot\frac{1}{3}\)

\(=\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}=\frac{2\sqrt{x}+6-6}{\sqrt{x}+3}=\frac{2\left(\sqrt{x}+3\right)}{\sqrt{x}+3}-\frac{6}{\sqrt{x}+3}\)

\(=2-\frac{6}{\sqrt{x}+3}\)

\(ĐểQ\in Z\Rightarrow\frac{6}{\sqrt{x}+3}\in Z\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}+3\inƯ\left(6\right)=\left\{1;2;3;6;-1;-2;-3;-6\right\}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}\in\left\{-2;-1;0;3\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{0;9\right\}\)

Kết hợp ĐKXĐ \(\Rightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 17 tháng 10 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

\(b,x=20-6\sqrt{11}=11-2.3\sqrt{11}+9\)

\(=\left(\sqrt{11}-3\right)^2\)

\(P=\frac{3}{\sqrt{x}+3}=\frac{3}{\sqrt{\left(\sqrt{11}-3\right)^2}+3}=\frac{3}{\sqrt{11}-3+3}=\frac{3\sqrt{11}}{11}\)

\(c,P>\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{3}{\sqrt{x}+3}>\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{\sqrt{x}+3}-\frac{1}{2}>0\)

\(\Leftrightarrow\frac{6-\sqrt{x}-3}{2\left(\sqrt{x}+3\right)}>0\)

\(\Leftrightarrow\frac{6-\sqrt{x}-3}{2\left(\sqrt{x}+3\right)}>0\)\(\Leftrightarrow\frac{3-\sqrt{x}}{2\left(\sqrt{x}+3\right)}>0\)

vì \(2\left(\sqrt{x}+3\right)>0\) (nếu x=0 =>pt vô nghiệm)

\(\Rightarrow3-\sqrt{x}>0\Rightarrow\sqrt{x}< 3\Rightarrow x< 9\)

Kết hợp ĐKXĐ: \(0< x< 9\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 17 tháng 10 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(\frac{3x+3}{x-9}-\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\frac{\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}}\right):\left(\frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-1\right).ĐKXĐ:x\ge0,x\ne9\)

\(=\left(\frac{3x+3}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}-\frac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}-\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\right):\left(\frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-1\right)\)

\(=\left(\frac{3x+3-2x+6\sqrt{x}-x-3\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\right):\left(\frac{2\sqrt{x}-2-\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3}\right)\)

\(=\frac{3\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}:\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}\)

\(=\frac{3\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}.\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}\)

\(=\frac{3}{\sqrt{x}+3}\)

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Manh 16 tháng 10 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm

điều kiện x khác 0

\(\frac{5}{x^2}+\frac{2}{\sqrt{1+\frac{5}{x^2}}}=1\)

đặt \(\frac{5}{x^2}=a\left(a>0\right)\)=> a+\(\frac{2}{\sqrt{1+a}}=1\)   (1)

<=> \(1-a=\frac{2}{\sqrt{1+a}}>0=>a< 1\)

với a<1 thì \(\frac{2}{\sqrt{1+a}}>\frac{2}{\sqrt{1+1}}=\sqrt{2}>1\) kết hợp với a> 0 => (1) vô nghiệm hay pt đã cho vô nghiệm

Đọc tiếp...
ggjyurg njjf gjj 7 tháng 11 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

em nhổ tóc đầu cho bạn học 13 tuổi không may bị bay mất một khoảng tóc liệu có mọc lại không xin được tư vấn

Đọc tiếp...
ggjyurg njjf gjj 7 tháng 11 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

em nhổ tóc đầu cho bạn học 13 tuổi không may bị bay mất một khoảng tóc liệu có mọc lại không xin được tư vấn

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 10 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

ĐK: x\(\ge0\)

Đặt \(A=\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}\)

Đặt \(t=\sqrt{x}\)( t >=0)

Có: \(A=\frac{t}{t^2+t+1}\)

<=> \(At^2+\left(A-1\right)t+A=0\)(1)

TH1: A =0 => t =0

TH2: A khác 0.

(1) có nghiệm <=> \(\Delta\ge0\Leftrightarrow\left(A-1\right)^2-4A^2\ge0\Leftrightarrow-3A^2-2A+1\ge0\Leftrightarrow-1\le A\le\frac{1}{3}\)

Do đó: A min = -1 thay vào tìm x

           A max = 1/3 thay vào tìm x .

Kết luận....

Đọc tiếp...
T.Q.Hưng.947857 13 tháng 10 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(y=x-4\sqrt{x}-1\)

\(y=\left(\sqrt{x}\right)^2-2.\sqrt{x}.2+4-5\)

\(y=\left(\sqrt{x}-2\right)^2-5>5\)HOẶC=5

\(=>y_{min_{ }}=5< =>\sqrt{x}=2=>x=4\)

Đọc tiếp...
Ahwi CTV 13 tháng 10 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

\(y=x-4\sqrt{x}-1.\)

\(y=x-2\cdot2\sqrt{x}+2-2-1\)

\(y=\left(\sqrt{x}-2\right)^2-2-1\)

\(y=\left(\sqrt{x}-2\right)^2-3\)

có \(\left(\sqrt{x}-2\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x}-2\right)^2-3\ge-3\)

\(\Rightarrow GTNNy=-3\)

với \(\left(\sqrt{x}-2\right)^2=0;x=4\)

Đọc tiếp...
T.Q.Hưng.947857 13 tháng 10 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Mik nhầm -5 chứ ko phải 5

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15 tháng 10 2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Chứng minh \(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\) rồi áp dụng với n = 1,2,....,2014

Đọc tiếp...
Văn Đức Kiên 15 tháng 10 2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

ki+e

n ejmfjnhcy

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Anh Nguyên 29 tháng 7 2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Đặt A=\(\sqrt{2-\sqrt{3}}-\sqrt{2+\sqrt{3}}\)

=>A=\(\frac{\sqrt{2}.\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}-\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)}{\sqrt{2}}\)

=>A=\(\frac{\sqrt{4-2\sqrt{3}}-\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}\)

=>A=\(\frac{\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}}{\sqrt{2}}\)

=>A=\(\frac{\sqrt{3}-1+\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}\)(vì \(\sqrt{3}>1\)nên mih bỏ luôn trị tuyệt đối nhá)

=>A=\(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\sqrt{6}\)

Vậy A=\(\sqrt{6}\)

Chắc đúng á  =))

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 21 tháng 7 2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{A}{\sqrt{2}}=\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{4+2\sqrt{3}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{4-2\sqrt{3}}}\)

 =\(\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}\) =\(\frac{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(3-\sqrt{3}\right)+\left(2-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}{\left(3+\sqrt{3}\right)\left(3-\sqrt{3}\right)}\) =\(\frac{6}{6}=1\)

\(\Rightarrow A=\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 17 tháng 7 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

1) Ta có: \(2020^2=\left(2019+1\right)^2=2019^2+2.2019+1.\)

\(\Rightarrow1+2019^2=2020^2-2.2019\)

\(\Rightarrow M=\sqrt{1+2019^2+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}=\sqrt{2020^2-2.2019+\frac{2019^2}{2020^2}}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{2020^2-2.2020.\frac{2019}{2020}+\left(\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}\)

\(=\sqrt{\left(2020-\frac{2019}{2020}\right)^2}+\frac{2019}{2020}=2020-\frac{2019}{2020}+\frac{2019}{2020}\)

\(=2020\)

Vậy M=2020.

2) Xét  : \(k\in N;k\ge2\)ta có:

\(\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{\left(k-1\right)k}-\frac{2}{k}\)

                                          \(=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}+\frac{2}{k-1}-\frac{2}{k-1}+\frac{2}{k}-\frac{2}{k}\)

\(\Rightarrow\left(1+\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)^2=1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+\frac{1}{\left(k-1\right)^2}+\frac{1}{k^2}}=1+\frac{1}{k-1}+\frac{1}{k}\)

Cho \(k=3,4,...,2020.\)Ta có:

\(N=\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}}+...+\sqrt{1+\frac{1}{2019^2}+\frac{1}{2020^2}}\)

\(=\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+...+\left(1+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2019}\right)+\left(1+\frac{1}{2019}-\frac{1}{2020}\right)\)

\(=2018+\frac{1}{2}-\frac{1}{2020}=2018\frac{1009}{2020}\)

Vậy \(N=2018\frac{1009}{2020}.\)

Đọc tiếp...
thang15 28 tháng 7 2015 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{2\left(\sqrt[3]{3}-1\right)}{\left(\sqrt[3]{3}-1\right)\left(\sqrt[3]{9}+\sqrt[3]{3}+1\right)}=\frac{2\left(\sqrt[3]{3}-1\right)}{3-1}=\frac{2\left(\sqrt[3]{3}-1\right)}{2}=\sqrt[3]{3}-1\)

Đọc tiếp...
Phạm Trần Trà My 28 tháng 7 2015 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Hồ Thu Giang nghe lời bn tốt, tui sẽ hạ nhiệt

Tên Cướp Mặt Trăng hì, tôi cx~ đùa thôi

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 28 tháng 7 2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

Phạm Trần Trà My: Hạ nhiệt đi...

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 7 2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}-\frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}}{x-y}=\frac{\left(x-y\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)-x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}=\frac{x\sqrt{x}+x\sqrt{y}-y\sqrt{x}-y\sqrt{y}-x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}\)

\(=\frac{x\sqrt{y}-y\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}=\frac{\sqrt{x}\sqrt{y}\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}{\left(\sqrt{x-\sqrt{y}}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}=\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: