Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quốc Gia Huy 30/08/2017 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{10}}{2\sqrt{5}+\sqrt{6+2\sqrt{5}}}-\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2\sqrt{5}+\sqrt{6-2\sqrt{5}}}=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{10}}{2\sqrt{5}+\sqrt{5}+1}-\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2\sqrt{5}+\sqrt{5}-1}\)

\(=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{10}}{3\sqrt{5}+1}-\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{10}}{3\sqrt{5}-1}=\frac{9\sqrt{10}-3\sqrt{2}+15\sqrt{2}-\sqrt{10}-9\sqrt{10}-3\sqrt{2}+15\sqrt{2}+\sqrt{10}}{44}\)

\(=\frac{24\sqrt{2}}{44}=\frac{6\sqrt{2}}{11}.\)

Đọc tiếp...
trieu dang 13/07/2015 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

đợi chút nha      

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức An 04/09/2017 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm
Linh Nhi 29/08/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

Dễ thấy: −(x+√x2+2007)=y−√y2+2007−(x+x2+2007)=y−y2+2007 và −(x−√x2+2007)=y+√y2+2007−(x−x2+2007)=y+y2+2007.

Do đó: x = - y => S = 0.

Đọc tiếp...
Mr Lazy 21/07/2015 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

ĐK: ....>=0 (đúng với mọi x thuộc R)

Đặt \(\sqrt{2x^2+3x+5}=a;\text{ }\sqrt{2x^2-3x+5}=b\)

\(a^2-b^2=2x^2+3x+5-\left(2x^2-3x+5\right)=6x\)

phương trình đã cho thành \(a+b=\frac{1}{2}\left(a^2-b^2\right)\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b\right)=2\left(a+b\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(a-b-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a-b=2\text{ (do }a,b>0\text{)}\)

Mà \(a+b=3x\)

\(\Rightarrow a+b+a-b=2+3x\Leftrightarrow2a=2+3x\)

\(\Rightarrow2\sqrt{2x^2+3x+5}=2+3x\)

\(\Leftrightarrow4\left(2x^2+3x+5\right)=\left(2+3x\right)^2\text{ và }2+3x\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2=16\text{ và }x\ge-\frac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

Kết luận: x = 4.

 

Đọc tiếp...
Witch Rose 04/07/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Sửa lại!

\(A=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}..\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{4-2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{4-2-\sqrt{3}}=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2-\sqrt{3}}=\sqrt{4-3}=1.\)

Đọc tiếp...
Đào Quốc Việt 10/01/2019 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

máy tính

Đọc tiếp...
Phạm Thành Tuyên 10/01/2019 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

easy peasy

6.04126548

Đọc tiếp...
Mr Lazy 12/07/2015 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Đề đánh sai rồi kìa =.=

Ở dưới ít hơn 1 căn mà.

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 19/08/2015 lúc 06:23
Báo cáo sai phạm

Theo bất đẳng thức Cô-Si cho ba số dương \(x^2+2\sqrt{x}=x^2+\sqrt{x}+\sqrt{x}\ge3\sqrt[3]{x^2\cdot\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}}=3x.\)

Vậy ta có \(x^2+2\sqrt{x}\ge3x.\)     Tương tự  \(y^2+2\sqrt{y}\ge3y,\) và    \(z^2+2\sqrt{z}\ge3z.\)  Cộng các bất đẳng thức lại ta được

\(\left(x^2+y^2+z^2\right)+2\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)\ge3\left(x+y+z\right)=\left(x+y+z\right)^2\)  . Suy ra

\(\left(x^2+y^2+z^2\right)+2\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\right)\ge x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\ge xy+yz+zx.\)    (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 18/08/2015 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Theo bất đẳng thức Cô-Si cho 3 số \(x^2+2\sqrt x=x^2+\sqrt x+\sqrt x\ge 3\sqrt[3]{x^2\sqrt x\sqrt x}=3x.\) Tương tự, ta cũng có \(y^2+2\sqrt y\ge3y,z^2+2\sqrt z\ge3z.\) Cộng lại ta được \(x^2+y^2+z^2+2\sqrt x+2\sqrt y+2\sqrt z\ge3(x+y+z)=(x+y+z)^2\). Từ đây khai triển bình phương vế phải sẽ được \(2(\sqrt x+\sqrt y+\sqrt z)\ge 2(xy+yz+zx).\) Do đó ta có điều phải chứng minh.

Đọc tiếp...
thang Tran 14/08/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 07/07/2017 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}\)

\(=\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+...+\sqrt{100}-\sqrt{99}=\sqrt{100}-1=9\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 08/07/2018 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}\)

\(=\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+...\sqrt{100}-\sqrt{99}=\sqrt{100}-1=10-1=9\)

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 04/10/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm
WINNER 04/01/2019 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm
Free 04/01/2019 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

x=9/4

mình ra vậy

Đọc tiếp...
Tạ Duy Khánh 04/01/2019 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

x=9/4

vì khi thay vào mình ra vậy

Đọc tiếp...
Mr Lazy 14/07/2015 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Với số nguyên dương n, ta có: 

\(1+n^2+\left(\frac{n}{n+1}\right)^2=\frac{\left(n+1\right)^2+n^2\left(n+1\right)^2+n^2}{\left(n+1\right)^2}=\frac{n^2+2n+1+n^2+n^2\left(n+1\right)^2}{\left(n+1\right)^2}\)

\(=\frac{n^2\left(n+1\right)^2+2n\left(n+1\right)+1}{\left(n+1\right)^2}=\frac{\left[n\left(n+1\right)+1\right]^2}{\left(n+1\right)^2}=\left(\frac{n^2+n+1}{n+1}\right)^2\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+n^2+\left(\frac{n}{n+1}\right)^2}=\frac{n^2+n+1}{n+1}=n+\frac{1}{n+1}\)

\(\Rightarrow P=\left(1999+\frac{1}{2000}\right)+\frac{1999}{2000}=1999+1=2000\)

 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV 05/12/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Cách ez hđt lp 8 nhé 

\(P=\sqrt{\left(1+2.1999+1999^2\right)-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{\left(1+1999\right)^2-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{2000^2-2.1999+\frac{1999^2}{2000^2}}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\sqrt{\left(2000-\frac{1999}{2000}\right)^2}+\frac{1999}{2000}\)

\(P=\left|2000-\frac{1999}{2000}\right|+\frac{1999}{2000}=2000-\frac{1999}{2000}+\frac{1999}{2000}=2000\)

... 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 24/11/2016 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)^2}{\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)}}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)}{1}=\frac{\sqrt{2}-1}{2}\)

Ta lại có

\(x+1=\frac{\sqrt{2}-1}{2}+1=\frac{\sqrt{2}-1+2}{2}=\frac{\sqrt{2}+1}{2}\)

\(\Rightarrow x\left(x+1\right)=\frac{\sqrt{2}-1}{2}.\frac{\sqrt{2}+1}{2}=\frac{1}{4}\)

Ta lại có

\(4x^4+4x^3-5x^2+5x-2=4x^3\left(x+1\right)-5x^2+5x-2\)

\(=x^2-5x^2+5x-2=-4x^2\left(x+1\right)+9x-2\)

\(=-1+9x-2=-3+\frac{\sqrt{2}-1}{2}=\frac{\sqrt{2}-7}{2}\)

Đọc tiếp...
Gấu Nhồi Bom 21/10/2018 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

sai đề à bạn

Đọc tiếp...
Lyzimi 25/11/2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

ờ sai đề thật , mk cũng làm đc rùi nhưng vẫn cảm ơn nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

d, \(3^x+\sqrt{\frac{16}{81}}-\sqrt{9}+\frac{\sqrt{81}}{3}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3+3=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3=9\frac{4}{9}-3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}-3+3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\frac{4}{9}-\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\)

\(3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

c, \(2^8:2^5+3^2.2-12\)

\(=2^3+9.2-12\)

\(=8+18-12\)

\(=26-12\)

\(=14\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

b, \(\frac{1}{2}\sqrt{64}-\sqrt{\frac{9}{25}}+1^{2016}\)

\(=\frac{1}{2}.8-\frac{3}{5}+1\)

\(=4-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{20}{5}-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{12}{5}\)

Đọc tiếp...
Incursion_03 25/12/2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sau khi ib với Hoàng Nguyễn  thì đề bài như sau

Tìm \(n\inℕ\)biết

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+..+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

ĐKXĐ: n > 1

Ta đi c/m bài toán tổng quát

\(\frac{1}{\sqrt{a-1}+\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)}\)

                                  \(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{a-a+1}\)

                                   \(=\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\)

Áp  dụng vào bài toán đc

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+...+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{4}-\sqrt{3}+...+\sqrt{n}-\sqrt{n-1}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}-1=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}=12\)

\(\Leftrightarrow n-1=144\)

\(\Leftrightarrow n=145\left(TmĐKXĐ\right)\)

Vậy  n = 145

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: