Giúp tôi giải toán và làm văn


o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 13/03 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}x+\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\\x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\end{cases}}\)

\(\left(x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\right)+\left(x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=65\)

\(\left(x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\right)-\left(x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\right)\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=5\)

Đặt \(\hept{\begin{cases}a=\sqrt{x}+\sqrt{7}\\b=\sqrt{xy}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a^2-2b\right)a=65\\\left(a^2-4b\right)a=5\end{cases}}}\)

\(\left[\left(a^22b\right)a=65\right]-\left[\left(a^2-4b\right)a=5\right]\)

\(\Rightarrow2ab=60\Rightarrow ab=30\Rightarrow a^3=125\)

\(\Rightarrow a=5;b=6\)

Vì a = 5 và b = 6

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\\sqrt{xy}=6\end{cases}}\)\(x^2-5x+6=0\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{x};\sqrt{y}\right)\in\left\{\left(2;3\right);\left(3;2\right)\right\}\)

\(\Rightarrow\left(x;y\right)\in\left\{\left(9;4\right);\left(4;9\right)\right\}\)

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú CTV 13/03 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(x,y\ge0\)

\(\hept{\begin{cases}x\sqrt{y}+y\sqrt{x}=30\\x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=35\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)=30\\\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right).\left[\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2-3.\sqrt{xy}\right]=35\end{cases}}\)

Đặt \(a=\sqrt{xy}\left(a\ge0\right),b=\sqrt{x}+\sqrt{y}\left(b\ge0\right)\), hệ trở thành : 

\(\hept{\begin{cases}ab=30\\b.\left(b^2-3a\right)=35\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}ab=30\\b^3-3ab=35\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab=30\\b^3-3.30=35\end{cases}}\) 

Từ đó tính ra b, rồi tính ra a, rồi tính ra x,y 

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 12/02/2018 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

x=\(\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}\) =\(\sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{4}}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}\)

\(\Rightarrow2x=\sqrt{3}-1\Rightarrow2x+1=\sqrt{3}\Rightarrow\left(2x+1\right)^2=3\Leftrightarrow4x^2+4x+1=3\Leftrightarrow4x^2+4x-2=0\Leftrightarrow2x^2+2x-1=0\)

nên đề bài = \(\left(x^3\left(2x^2+2x-1\right)+1\right)^{2013}+\frac{\left(x\left(2x^2+2x-1\right)-3\right)^{2013}}{x^2\left(2x^2+2x-1\right)-3^{2013}}\)

 =\(\left(0+1\right)^{2013}+\frac{\left(0-3\right)^{2013}}{0-3^{2013}}=1+1=2\)

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 21/07/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{A}{\sqrt{2}}=\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{4+2\sqrt{3}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{4-2\sqrt{3}}}\)

 =\(\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}\) =\(\frac{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(3-\sqrt{3}\right)+\left(2-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}{\left(3+\sqrt{3}\right)\left(3-\sqrt{3}\right)}\) =\(\frac{6}{6}=1\)

\(\Rightarrow A=\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 21/06/2015 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

ĐK: 3x + 3 \(\ge\)0 ; 5 - 2x \(\ge\) 0 => -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\)

pt <=> \(\left(\sqrt{3x+3}-3\right)+\left(1-\sqrt{5-2x}\right)=x^3-2x^2-x^2+2x-12x+24\)

<=> \(\frac{3x-6}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{-4+2x}{1+\sqrt{5-2x}}=x^2\left(x-2\right)-x\left(x-2\right)-12\left(x-2\right)\)

<=> \(\frac{3\left(x-2\right)}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2\left(x-2\right)}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x-2\right)\left(x^2-x-12\right)=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)\right)=0\)

<=> x - 2 = hoặc \(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)=0\)(*)

Nhận xét : x2 - x - 12 = (x - 4).(x+3) < 0 <=> -3 < x < 4

=> Với điều kiện  -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\) thì x2 - x - 12  < 0 => - (x2 - x - 12 ) > 0

Do đó: \(\frac{3}{\sqrt{3x+3}+3}+\frac{2}{1+\sqrt{5-2x}}-\left(x^2-x-12\right)>0\)với mọi -1 \(\le\) x \(\le\frac{5}{2}\) 

=> (*) vô nghiệm

Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất x = 2

 

 

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 07/04/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{49}+\sqrt{25}+1\)

\(=7+5+1=13\)

Mà \(\sqrt{168}< \sqrt{169}=13\)

Vì \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>13>\sqrt{168}\)

Nên \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{168}\)

Đọc tiếp...
Kaito Kid 05/11/2017 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 09/10/2016 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

A =\(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}=1-\frac{2}{\sqrt{x}+2}\).Để\(A\in Z\Rightarrow\frac{2}{\sqrt{x}+2}\in Z\)\(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}+2\ge2\Rightarrow\sqrt{x}+2=2\Rightarrow\sqrt{x}=0\Rightarrow x=0\)

Bạn ko hiểu thì hỏi nhé!

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 04/02/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Đặt a = \(\sqrt{2+\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{2}}+\sqrt{2}-\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{2}}}\)

\(a^2=4+2\sqrt{4-\frac{5+\sqrt{5}}{2}}=4+\sqrt{6-2\sqrt{5}}\)

\(=4+\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}=3+\sqrt{5}\Rightarrow a=\sqrt{3}+\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow\)\(x=\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}-1\)

\(=\sqrt{\frac{6+2\sqrt{5}}{2}}-\sqrt{\frac{6-2\sqrt{5}}{2}}-1=\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}}-1\)

\(=\sqrt{2}-1\Rightarrow x=\sqrt{2}-1\Rightarrow x=x^2+2x-1=0\)

\(B=2x^3+3x^2-4x+2\)

\(B=2x\left(x^2+2x-1\right)-\left(x^2+2x-1\right)+1=1\)

Đọc tiếp...
Nguyen Huy Hoang 04/02/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đặt a\(=\sqrt{2-\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{2}-\sqrt{2}-\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{2}}}}\)

\(a^2=4+2\sqrt{4-\frac{5+\sqrt{5}}{2}=4+\sqrt{6-2\sqrt{5}}}\)

\(=4-\sqrt{\left(\sqrt{5-1}\right)^2=3+\sqrt{5}\Rightarrow a=\sqrt{3-\sqrt{5}}}\)

\(\Rightarrow x=\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}-1\)

\(=\sqrt{\frac{6-2\sqrt{5}}{2}}-\sqrt{\frac{6-2\sqrt{5}}{2}}-1=\frac{\sqrt{5+1}}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}}-1\)

\(=\sqrt{2}-1\Rightarrow x=\sqrt{2}-1\Rightarrow x=x^2-2x-1=0\)

\(B=2x^3-3x^2-4x+2\)

\(B=2x\left(x^2-2x-1\right)-\left(x^2-2x-1\right)+1=1\)

P/s : Mình tự làm không phải mình copy đâu

Đọc tiếp...
Championship china 2018 04/02/2018 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Tham khao:

2,Biết x+y=5x+y=5 và x+y+x2y+xy2=24x+y+x2y+xy2=24 Giá trị của biểu thức x3+y3x3+y3 là

3,Nếu đa thức x2+px2+qx2+px2+q chia hết cho đa thức x2−2x−3x2−2x−3 thì khi đó giá trị của

2) x+y+x2y+xy2=24⇔x+y+xy(x+y)=24⇔5+5xy=24⇔xy=24−55=3,8x+y+x2y+xy2=24⇔x+y+xy(x+y)=24⇔5+5xy=24⇔xy=24−55=3,8

(x+y)=5⇔x2+2xy+y2=25⇔x2+y2=25−2xy=17,4(x+y)=5⇔x2+2xy+y2=25⇔x2+y2=25−2xy=17,4

x3+y3=(x+y)(x2−xy+y2)=5(17,4−3,8)=68

3) x4−2x−3=(x+1)⋅(x−3)x4−2x−3=(x+1)⋅(x−3)

Để đa thức x4+px2+q⋮x2−2x−3x4+px2+q⋮x2−2x−3 => Có hai nghiệm của x là x = -1 hoặc x = 3.

+) Xét x = -1 : x4+px2+q=0⇒(−1)4+p⋅(−1)2+q=0x4+px2+q=0⇒(−1)4+p⋅(−1)2+q=0

⇒1+p+q=0→q=−1−p⇒1+p+q=0→q=−1−p (1)

+) Xét x = 3 : x4+px2+q=0⇒34+p⋅32+q=0x4+px2+q=0⇒34+p⋅32+q=0

⇒81+p⋅9+q=0⇒81+p⋅9+q=0 (2)

Thế (1) vào (2) ta có : 81+9⋅p−1−p=081+9⋅p−1−p=0

⇔80+8p=0⇔80+8p=0

⇔p=−10⇔p=−10

Vậy giá trị của p là -10.

Đọc tiếp...
Ác Mộng 17/06/2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{\sqrt{1}}>\frac{1}{\sqrt{2}}>...>\frac{1}{\sqrt{100}}\)

=>\(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>100.\frac{1}{\sqrt{100}}=100\cdot\frac{1}{10}=10\)

Vậy \(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>10\)

Đọc tiếp...
trần như 17/06/2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

mọi người giải giùm đi!

Đọc tiếp...
Hà Bích Ngọc 05/02/2017 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

ngu xi dốt nát mà bn

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 24/07/2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\sqrt{1}}=1>\frac{1}{10}\)

\(\frac{1}{\sqrt{2}}>\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}\)

\(\frac{1}{\sqrt{3}}>\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}\)

\(...\)

\(\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}\)

Mà dựa vào mẫu của các số hạng mà ta biết tổng trên có \(\frac{100-1}{1}+1=100\)( số hạng )

\(\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{100}}>\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{10}\) ( 100 số \(\frac{1}{10}\))

\(\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{100}}>\frac{1}{10}.100\)

\(\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{100}}>10\)

Vậy \(\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{100}}>10.\)

Đọc tiếp...
Lê Thành An 24/07/2016 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn Trần Thuỳ Dung nhiều ạ!

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 31/07/2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{24}+\sqrt{35}+\sqrt{99}<\sqrt{25}+\sqrt{36}+\sqrt{100}=5+6+10=21\)

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Khánh Linh 29/12/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức trên là A

\(A^3=2+\sqrt{5}+2-\sqrt{5}+3A\sqrt[3]{\left(2+\sqrt{5}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)}\)

\(=4-3A\)

=>\(A^3+3A-4=0\)

=>\(\left(A-1\right)\left(A^2+A+4\right)=0\)

mà \(A^2+A+4>0\)nên A-1=0=>A=1

Đọc tiếp...
Akira 26/12/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

hình như là 1/40

Đọc tiếp...
Akira 02/01/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

bn coi chỗ chấm là x rồi tính 

\(\sqrt{9+91}+x=\frac{1}{4}\)

suy ra 10 + x =1/4

x = 1/4 - 10

x = -39/4

câu trả lời trước là mk tinh sai đấy bn thông cảm nha

Chúc bn học tốt!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Hưng 26/12/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Điền Vào chỗ ...... nha 

Đọc tiếp...
Lê Minh Đức 09/09/2017 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

a) \(P\)\(=\sqrt{x}-2+3-3\sqrt{x}=1-2\sqrt{x}\)

b) \(Q=\frac{2\left(1-2\sqrt{x}\right)}{1-1+2\sqrt{x}}=\frac{1-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}-2\)

vậy x=1 thỏa mãn đề bài.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 07/07/2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

\(x=\frac{1}{\sqrt[3]{4-\sqrt{15}}}+\sqrt[3]{4-\sqrt{15}}\)

\(\Leftrightarrow x^3=\frac{1}{4-\sqrt{15}}+4-\sqrt{15}+3\sqrt[3]{\sqrt[3]{\frac{1}{4-\sqrt{5}}}.\sqrt[3]{4-\sqrt{5}}}.x\)

\(=4+\sqrt{15}+4-\sqrt{15}+3x=8+3x\)

=>y=3x+8-3x+1987

=1995

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: