Giúp tôi giải toán và làm văn


๖ۣۜŤOP✮1 Hôm qua lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

\(7-\sqrt{x}=0\)

\(\sqrt{x}=7-0\)

\(\sqrt{x}=7\)

\(\Rightarrow\sqrt{49}=7\)

\(\Rightarrow x=49\)

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
SKT_NTT Hôm qua lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

\(7-\sqrt{x}=0\)

\(\sqrt{x}=7\)

\(x=49\)

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ Hôm qua lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

\(7-\sqrt{x}=0\)

\(\sqrt{x}=7-0\)

\(\sqrt{x}=7\)

\(x=49\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 6 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x\(\ge\) -3

PT <=>  \(\left(\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\right)\left(\sqrt{x+8}-\sqrt{x+3}\right)\left(\sqrt{x^2+11x+24}+1\right)=5\left(\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\right)\)

<=> \(\left(x+8-x-3\right)\left(\sqrt{x^2+11x+24}+1\right)=5\left(\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\right)\)

<=> \(\sqrt{\left(x+3\right)\left(x+8\right)}+1=\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\)

<=>   \(\left(\sqrt{\left(x+3\right)\left(x+8\right)}-\sqrt{x+8}\right)+\left(1-\sqrt{x+3}\right)=0\)

<=> \(\left(1-\sqrt{x+8}\right).\left(1-\sqrt{x+3}\right)=0\)

<=>  \(\sqrt{x+8}=1\) hoặc \(\sqrt{x+3}=1\)

<=> x+ 8 = 1 hoặc x + 3 = 1

<=> x = -7 hoặc x = - 2

Đối chiếu Đk => x = - 2 là nghiệm của PT

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 6 2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

=> A2 =  \(6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+...}}}}\) = 6 + A

=> A2 - A - 6 = 0

<=> A2 - 3A + 2A - 6 = 0

<=> (A - 3). (A + 2) = 0

<=> A = 3 hoặc A = - 2

Vì A > 0 nên A = 3

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 11 tháng 5 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ \(a\ge0,a\ne1\)

Ta có: \(\sqrt{6-4\sqrt{2}}=\sqrt{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}=2-\sqrt{2}\)

        \(\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}=\sqrt[3]{2\sqrt{2}+12\sqrt{2}+8+12}=\sqrt[3]{\left(\sqrt{2}+2\right)^3}=2+\sqrt{2}\)

          \(\sqrt[3]{\left(a+3\right)\sqrt{a}-3a-1}=\sqrt[3]{\left(\sqrt{a}-1\right)^3}=\sqrt{a}-1\)

           \(\frac{a-1}{2\left(\sqrt{a}-1\right)}-1=\frac{\sqrt{a}+1}{2}-1=\frac{\sqrt{a}-1}{2}\)

 Khi đó \(P=\left(2-\sqrt{2}\right)\left(2+\sqrt{2}\right)+\sqrt{a}-1.\frac{2}{\sqrt{a}-1}\)

               \(=2+2=4\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 4 tháng 7 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{3a+b}+\sqrt{b}\cdot\sqrt{3b+a}\)

\(\le\sqrt{\left(a+b\right)\left(3a+b+3b+a\right)}=2\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a+b}{\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}}\ge\frac{a+b}{2\left(a+b\right)}=\frac{1}{2}\)

Xảy ra khi \(a=b\)

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 8 tháng 5 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a+b}{\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}}=\frac{2\left(a+b\right)}{2\left(\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}\right)}=\frac{2\left(a+b\right)}{2\sqrt{a\left(3a+b\right)}+2\sqrt{b\left(3b+a\right)}}=\frac{2\left(a+b\right)}{\sqrt{4a\left(3a+b\right)}+\sqrt{4b\left(3b+a\right)}}\)

Áp dụng bất đăng thức côsi ta có :

\(\sqrt{4a\left(3a+b\right)}\le\frac{4a+3a+b}{2}=\frac{7a+b}{2}\)

\(\sqrt{4b\left(3b+a\right)}\le\frac{4b+3b+a}{2}=\frac{7b+a}{2}\)

Cộng vế theo vế ta có : \(\sqrt{4a\left(3a+b\right)}+\sqrt{4b\left(3b+a\right)}\le\frac{7a+b}{2}+\frac{7b+a}{2}=\frac{8a+8b}{2}=4\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\frac{2\left(a+b\right)}{4\left(a+b\right)}\ge\frac{1}{2}\)( đpcm )

Đọc tiếp...
phan đoàn thế quân 16 tháng 7 2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đăng thức Bunhiacopxki ta có

  • \(\sqrt{a\left(3a+b\right)}\)+\(\sqrt{b\left(3b+a\right)}\)=\(\sqrt{a}\)\(\sqrt{3a+b}\)+\(\sqrt{b}\)\(\sqrt{3b+a}\)<(=)\(\sqrt{\left(a+b\right)\left(3a+b+3b+a\right)}\)=2(a+b)
  • suy ra \(\frac{a+b}{\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}}\)>(=)\(\frac{a+b}{2\left(a+b\right)}\)=\(\frac{1}{2}\)
  • Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b
  •  
Đọc tiếp...
thang Tran 11 tháng 7 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{5}}{3-5}+\frac{\sqrt{5}-\sqrt{7}}{5-7}+...+\frac{\sqrt{97}-\sqrt{99}}{97-99}\)

\(=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{5}+\sqrt{5}-\sqrt{7}+...+\sqrt{97}-\sqrt{99}}{-2}\)

\(=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{99}}{-2}=\frac{\sqrt{99}-\sqrt{3}}{2}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 11 tháng 7 2015 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\sqrt{3}-\sqrt{5}}{3-5}+\frac{\sqrt{5}-\sqrt{7}}{5-7}+...+\frac{\sqrt{97}-\sqrt{99}}{97-99}\) = \(\frac{-1}{2}.\left(\sqrt{3}-\sqrt{5}+\sqrt{5}-\sqrt{7}+...+\sqrt{97}-\sqrt{99}\right)\)

\(-\frac{1}{2}.\left(\sqrt{3}-\sqrt{99}\right)\) = \(\frac{3\sqrt{11}-\sqrt{3}}{2}\)

Đọc tiếp...
Witch Rose 24 tháng 8 2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

\(A=\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}\)

\(A^2=8+2\sqrt{16-10-2\sqrt{5}}=8+2\sqrt{6-2\sqrt{5}}=8+2\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}\)

\(A^2=8+2\sqrt{5}-2=6+2\sqrt{5}=\sqrt{5}+1\)

\(\Rightarrow A=1+\sqrt{5}\)

Đọc tiếp...
Ha thị minh ngọc 9 tháng 7 2018 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

witch rose đúng

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Hoàng 1 tháng 8 2017 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Đặt BT đầu=a,BT sau bằng b,tổng bằng x,ta có:x=a+b

a^2+b^2=8 ;ab=căn 5-1

suy ra (a+b)^2-2ab=8>>>x^2-2 căn 5+2=8>>>x^2=6+2 căn 5 >>>x=căn 5+1

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 7 tháng 7 2017 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

\(S=\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\)

\(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}S=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\sqrt{a+b}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\sqrt{b+c}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\sqrt{c+a}\)

\(\le\frac{\frac{2}{3}+a+b}{2}+\frac{\frac{2}{3}+b+c}{2}+\frac{\frac{2}{3}+c+a}{2}\)

\(=1+a+b+c=2\)

\(\Rightarrow S\le\frac{2}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}=\sqrt{6}\)

Dấu = xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Trà My CTV 7 tháng 7 2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Theo bđt Bunhiacopxki: 

\(\left(\sqrt{a+b}.1+\sqrt{b+c}.1+\sqrt{c+a}.1\right)^2\le\left(a+b+b+c+c+a\right)\left(1+1+1\right)\)

=>\(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\le\sqrt{2\left(a+b+c\right).3}=\sqrt{2.1.3}=\sqrt{6}\)

Dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1/3

Đọc tiếp...
Trà My CTV 7 tháng 7 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

dùng bunhiacopxki cũng được mà

Đọc tiếp...
Incursion_03 CTV 28 tháng 4 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Định lí Py-ta-go : Xét tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông là a;b và cạnh huyền là c thì ta có

      \(a^2+b^2=c^2\)

Và ngược lại , nếu có hệ thức trên thì tam giác đó cũng vuông

Bài kia : 

Ta có tổng quát \(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n\left(n+1\right)}\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}\)

                                                                              \(=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n\left(n+1\right)}\left(n+1-n\right)}\)

                                                                             \(=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n\left(n+1\right)}}\)

                                                                              \(=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\)

Áp dụng ta được

\(H=\frac{1}{1}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}}-....+\frac{1}{\sqrt{77}}-\frac{1}{\sqrt{78}}\)

      \(=1-\frac{1}{\sqrt{78}}\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 12 tháng 4 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\sqrt{4}+\sqrt{9}}=\sqrt{2+3}=\sqrt{5}\)

P/S:ê Kiệt ơi.CTV thì phải gương mẫu ra câu hỏi cho đàng hoàng tí=((

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro CTV 12 tháng 4 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\sqrt{4}+\sqrt{9}}=\sqrt{2+3}=\sqrt{5}\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 12 tháng 4 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\sqrt{4}+\sqrt{9}}=\sqrt{2+3}=\sqrt{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 7 tháng 7 2017 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}\)

\(=\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+...+\sqrt{100}-\sqrt{99}=\sqrt{100}-1=9\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 8 tháng 7 2018 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}\)

\(=\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+...\sqrt{100}-\sqrt{99}=\sqrt{100}-1=10-1=9\)

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 4 tháng 10 2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 9 2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

1) Vế trái \(\ge\) 0 với x thỏa mãn điều kiện 3x2 - 1 \(\ge\) 0

Vế phải  = -5 < 0

=> Vế trái luôn > Vế phải

Vậy pt vô nghiệm

2) \(VT=\sqrt{3\left(x^2+2x+1\right)+4}+\sqrt{5\left(x^2+2x+1\right)+16}\ge\sqrt{4}+\sqrt{16}=2+4=6\) với mọi x

VP = 6 - (x+ 2x + 1) = 6 - (x + 1)2 \(\le\) 6 với mọi x

Để VT = VP <=> (x + 1)= 0 <=> x = -1

Vậy x = -1 là nghiệm của PT

 

Đọc tiếp...
At the speed of light 3 tháng 1 2017 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Cô Loan làm đúng rồi

Bạn Nguyễn Thị Vân Anh làm theo cách của cô Loan nha

Nếu ai thấy mình nói đúng thì nha

Mình cảm ơn các bạn nhiều

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 6 tháng 9 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

1. \(\Rightarrow3x^2-1=25\Rightarrow3x^2=26\Rightarrow x^2=\frac{26}{3}\Rightarrow x=\sqrt{\frac{26}{3}};x=-\sqrt{\frac{26}{3}}\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 8 tháng 9 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

a)\(\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2-4x+4}=3\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-1\right)^2}+\sqrt{\left(x-2\right)^2}=3\)

\(\Leftrightarrow\left|1-x\right|+\left|x-2\right|=3\)

Có: \(VT=\left|1-x\right|+\left|x-2\right|\)

\(\ge\left|1-x+x-2\right|=3=VP\)

Khi \(x=0;x=3\)

b)\(\sqrt{x^2-10x+25}=3-19x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-5\right)^2}=3-19x\)

\(\Leftrightarrow\left|x-5\right|=3-19x\)

\(\Leftrightarrow x^2-10x+25=361x^2-114x+9\)

\(\Leftrightarrow-360x^2+104x+16=0\)

\(\Leftrightarrow-5\left(5x-2\right)\left(9x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{2}{5};x=-\frac{1}{9}\)

c)\(\sqrt{2x-2+2\sqrt{2x-3}}+\sqrt{2x+13+8\sqrt{2x-3}}=5\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x-3+2\sqrt{2x-3}+1}+\sqrt{2x-3+8\sqrt{2x-3}+16}=5\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(\sqrt{2x-3}+1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{2x-3}+4\right)^2}=5\)

\(\Leftrightarrow\left|\sqrt{2x-3}+1\right|+\left|\sqrt{2x-3}+4\right|=5\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{2x-3}+5=5\)\(\Leftrightarrow\sqrt{2x-3}=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 7 tháng 4 2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{49}+\sqrt{25}+1\)

\(=7+5+1=13\)

Mà \(\sqrt{168}< \sqrt{169}=13\)

Vì \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>13>\sqrt{168}\)

Nên \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{168}\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 2 tháng 4 2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{49}+\sqrt{25}+1=7+5+1=13=\sqrt{169}>\sqrt{168}\)

Vậy \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{168}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Kaito Kid 5 tháng 11 2017 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 4 tháng 10 2016 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{P}\) xác định khi \(P\ge0\)

Do vậy \(\sqrt{P}\) đạt GTNN khi P = 0 => x = 9

Đọc tiếp...
🍀🍀🍀凯原🍀🍀🍀 CTV 14 tháng 3 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\sqrt[3]{1+\frac{\sqrt{84}}{9}}+\sqrt[3]{1-\frac{\sqrt{84}}{9}}\)

\(\Rightarrow A^3=1+\frac{\sqrt{84}}{9}+1-\frac{\sqrt{84}}{9}+3.\sqrt[3]{\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)^2\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}+3.\sqrt[3]{\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)^2}\)

\(A^3=2+3.\sqrt[3]{-\frac{1}{27}.\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}+3.\sqrt[3]{-\frac{1}{27}.\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}\)

      \(=2-\left(\sqrt[3]{\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}+\sqrt[.3]{\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}\right)\)

 \(A^3=2-A\Leftrightarrow\left(A-1\right)\left(A^2+A+2\right)=0\Rightarrow A=1\)

Đọc tiếp...
Bui Huyen 14 tháng 3 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\sqrt[3]{\frac{9+2\sqrt{21}}{9}}+\sqrt[3]{\frac{9-2\sqrt{21}}{9}}\)

\(A^3=\frac{9+2\sqrt{21}+9-2\sqrt{21}}{9}+3\sqrt[3]{\frac{9^2-4\cdot21}{9^2}}A\)

\(A^3-2+A=0\Leftrightarrow\left(A-1\right)\left(A^2+A+1\right)+A-1=0\Leftrightarrow\left(A-1\right)\left(A^2+A+2\right)=0\)

\(\Rightarrow A=1\)(ĐPCM)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: