Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 9 2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

1) Vế trái \(\ge\) 0 với x thỏa mãn điều kiện 3x2 - 1 \(\ge\) 0

Vế phải  = -5 < 0

=> Vế trái luôn > Vế phải

Vậy pt vô nghiệm

2) \(VT=\sqrt{3\left(x^2+2x+1\right)+4}+\sqrt{5\left(x^2+2x+1\right)+16}\ge\sqrt{4}+\sqrt{16}=2+4=6\) với mọi x

VP = 6 - (x+ 2x + 1) = 6 - (x + 1)2 \(\le\) 6 với mọi x

Để VT = VP <=> (x + 1)= 0 <=> x = -1

Vậy x = -1 là nghiệm của PT

 

Đọc tiếp...
At the speed of light 3 tháng 1 2017 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Cô Loan làm đúng rồi

Bạn Nguyễn Thị Vân Anh làm theo cách của cô Loan nha

Nếu ai thấy mình nói đúng thì nha

Mình cảm ơn các bạn nhiều

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩ 6 tháng 9 2015 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

1. \(\Rightarrow3x^2-1=25\Rightarrow3x^2=26\Rightarrow x^2=\frac{26}{3}\Rightarrow x=\sqrt{\frac{26}{3}};x=-\sqrt{\frac{26}{3}}\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 4 tháng 7 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz ta có:

\(\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{3a+b}+\sqrt{b}\cdot\sqrt{3b+a}\)

\(\le\sqrt{\left(a+b\right)\left(3a+b+3b+a\right)}=2\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a+b}{\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}}\ge\frac{a+b}{2\left(a+b\right)}=\frac{1}{2}\)

Xảy ra khi \(a=b\)

Đọc tiếp...
phan đoàn thế quân 16 tháng 7 2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đăng thức Bunhiacopxki ta có

  • \(\sqrt{a\left(3a+b\right)}\)+\(\sqrt{b\left(3b+a\right)}\)=\(\sqrt{a}\)\(\sqrt{3a+b}\)+\(\sqrt{b}\)\(\sqrt{3b+a}\)<(=)\(\sqrt{\left(a+b\right)\left(3a+b+3b+a\right)}\)=2(a+b)
  • suy ra \(\frac{a+b}{\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}}\)>(=)\(\frac{a+b}{2\left(a+b\right)}\)=\(\frac{1}{2}\)
  • Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b
  •  
Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Nga 5 tháng 7 2017 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Thắng Nguyễn ơi, bài này dùng cô si được ko bạn

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 8 tháng 9 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

a)\(\sqrt{x^2-2x+1}+\sqrt{x^2-4x+4}=3\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-1\right)^2}+\sqrt{\left(x-2\right)^2}=3\)

\(\Leftrightarrow\left|1-x\right|+\left|x-2\right|=3\)

Có: \(VT=\left|1-x\right|+\left|x-2\right|\)

\(\ge\left|1-x+x-2\right|=3=VP\)

Khi \(x=0;x=3\)

b)\(\sqrt{x^2-10x+25}=3-19x\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-5\right)^2}=3-19x\)

\(\Leftrightarrow\left|x-5\right|=3-19x\)

\(\Leftrightarrow x^2-10x+25=361x^2-114x+9\)

\(\Leftrightarrow-360x^2+104x+16=0\)

\(\Leftrightarrow-5\left(5x-2\right)\left(9x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow x=\frac{2}{5};x=-\frac{1}{9}\)

c)\(\sqrt{2x-2+2\sqrt{2x-3}}+\sqrt{2x+13+8\sqrt{2x-3}}=5\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2x-3+2\sqrt{2x-3}+1}+\sqrt{2x-3+8\sqrt{2x-3}+16}=5\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(\sqrt{2x-3}+1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{2x-3}+4\right)^2}=5\)

\(\Leftrightarrow\left|\sqrt{2x-3}+1\right|+\left|\sqrt{2x-3}+4\right|=5\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{2x-3}+5=5\)\(\Leftrightarrow\sqrt{2x-3}=0\Leftrightarrow x=\frac{3}{2}\)

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 7 tháng 4 2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{49}+\sqrt{25}+1\)

\(=7+5+1=13\)

Mà \(\sqrt{168}< \sqrt{169}=13\)

Vì \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>13>\sqrt{168}\)

Nên \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{168}\)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 2 tháng 4 2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{49}+\sqrt{25}+1=7+5+1=13=\sqrt{169}>\sqrt{168}\)

Vậy \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{168}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Kaito Kid 5 tháng 11 2017 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 4 tháng 10 2016 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{P}\) xác định khi \(P\ge0\)

Do vậy \(\sqrt{P}\) đạt GTNN khi P = 0 => x = 9

Đọc tiếp...
🍀🍀🍀凯原🍀🍀🍀 CTV 14 tháng 3 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\sqrt[3]{1+\frac{\sqrt{84}}{9}}+\sqrt[3]{1-\frac{\sqrt{84}}{9}}\)

\(\Rightarrow A^3=1+\frac{\sqrt{84}}{9}+1-\frac{\sqrt{84}}{9}+3.\sqrt[3]{\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)^2\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}+3.\sqrt[3]{\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)^2}\)

\(A^3=2+3.\sqrt[3]{-\frac{1}{27}.\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}+3.\sqrt[3]{-\frac{1}{27}.\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}\)

      \(=2-\left(\sqrt[3]{\left(1+\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}+\sqrt[.3]{\left(1-\frac{\sqrt{84}}{9}\right)}\right)\)

 \(A^3=2-A\Leftrightarrow\left(A-1\right)\left(A^2+A+2\right)=0\Rightarrow A=1\)

Đọc tiếp...
Bui Huyen 14 tháng 3 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\sqrt[3]{\frac{9+2\sqrt{21}}{9}}+\sqrt[3]{\frac{9-2\sqrt{21}}{9}}\)

\(A^3=\frac{9+2\sqrt{21}+9-2\sqrt{21}}{9}+3\sqrt[3]{\frac{9^2-4\cdot21}{9^2}}A\)

\(A^3-2+A=0\Leftrightarrow\left(A-1\right)\left(A^2+A+1\right)+A-1=0\Leftrightarrow\left(A-1\right)\left(A^2+A+2\right)=0\)

\(\Rightarrow A=1\)(ĐPCM)

Đọc tiếp...
Thiên An 2 tháng 7 2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Vì  \(x+y+z=2\)

Ta có  \(\sqrt{2x+yz}=\sqrt{x\left(x+y+z\right)+yz}=\sqrt{\left(x^2+xy\right)+\left(xz+yz\right)}=\sqrt{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}\)

\(\le\frac{x+y+x+z}{2}=\frac{2x+y+z}{2}\)

Tương tự  \(\sqrt{2y+zx}\le\frac{x+2y+z}{2}\)  và  \(\sqrt{2z+xy}\le\frac{x+y+2z}{2}\)

Do đó  \(P\le\frac{2x+y+z}{2}+\frac{x+2y+z}{2}+\frac{x+y+2z}{2}=\frac{4\left(x+y+z\right)}{2}=\frac{4.2}{2}=4\)

Vậy  \(P\le4\)

Đẳng thức xảy ra  \(\Leftrightarrow\)  \(\hept{\begin{cases}x+y=x+z\\y+x=y+z\\z+x=z+y\end{cases}}\)  và x+y+z=2   \(\Leftrightarrow\)  \(x=y=z=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
trieu dang 5 tháng 8 2015 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

\(A=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+2}}}}}}}}\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+2}}}}}}}\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+2}}}}}}\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+2}}}}}}\)

tiếp tục như thế ta được:

\(A=\sqrt{2+2}=2\)

Đọc tiếp...
Chủ Tịch 12 tháng 3 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Em LẠY

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng Phát 10 tháng 3 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(x=\frac{\left(\sqrt{5}+2\right)\sqrt[3]{17\sqrt{5}-38}}{\sqrt{5}+\sqrt{14-6\sqrt{5}}}\)\(=\frac{\left(\sqrt{5}+2\right)\sqrt[3]{5\sqrt{5}-3.5.2+3.\sqrt{5}.4-8}}{\sqrt{5}+\sqrt{9-6\sqrt{5}+5}}\)

\(=\frac{\left(\sqrt{5}+2\right)\sqrt[3]{\left(\sqrt{5}\right)^3-3.\left(\sqrt{5}\right)^2.2+3.\sqrt{5}.2^2-2^3}}{\sqrt{5}+\sqrt{\left(3-\sqrt{5}\right)^2}}\)

\(=\frac{\left(\sqrt{5}+2\right)\sqrt[3]{\left(\sqrt{5}-2\right)^3}}{\sqrt{5}+3-\sqrt{5}}=\frac{\left(\sqrt{5}+2\right)\left(\sqrt{5}-2\right)}{3}\)

\(=\frac{1}{3}\) Chắc được rồi :))

Đọc tiếp...
🍀🍀🍀凯原🍀🍀🍀 CTV 10 tháng 3 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

thanks :))

Đọc tiếp...
Ác Mộng 17 tháng 6 2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{\sqrt{1}}>\frac{1}{\sqrt{2}}>...>\frac{1}{\sqrt{100}}\)

=>\(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>100.\frac{1}{\sqrt{100}}=100\cdot\frac{1}{10}=10\)

Vậy \(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>10\)

Đọc tiếp...
trần như 17 tháng 6 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

mọi người giải giùm đi!

Đọc tiếp...
himawari 21 tháng 5 2017 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Bạn Hà Bích Ngọc nói gì vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 2 tháng 9 2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giả sử \(\sqrt{3}\)là số hữu tỉ

\(\Rightarrow\sqrt{3}=\frac{a}{b}\)               (a;b)=1

=>3=(a/b)2

=>3=a2/b2

=>a2=3b2 chia hết cho 3

=>a chia hết cho 3

=>a2 chia hết cho 9

=>b2 chia hết cho 3

=>b chia hết cho 3

=>(a;b)>1

=>trái giả thuyết

=>\(\sqrt{3}\in I\)

=>đpcm

giả sử \(\sqrt{7}\in Q\)

=>\(\sqrt{7}=\frac{m}{n}\)          (m;n)=1

=>7=(m/n)2

=>7=m2/n2

=>m2=7n2 chia hết cho 7

=>m chia hết cho 7

=>m2 chia hết cho 49

=>n2 chia hết cho 7

=>n chia hết cho 7

=>(m;n)>1

=>trái giả thuyết

\(\Rightarrow\sqrt{7}\in I\)

=>đpcm

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 2 tháng 9 2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

a) Giả \(\sqrt{3}\) sử là số hữu tỉ.

=>\(\sqrt{3}=\frac{a}{b}\)            (a,b)=1

=>\(\sqrt{3}^2=\frac{a}{b}^2\)

=>\(3=\frac{a^2}{b^2}\)

=>3.b2=a2

=>a2 chia hết cho 3

mà 3 là số nguyên tố.

=>a chia hết cho 3

=>a=3k

=>a2=(3k)2=9.k2

=>3.b2=9.k2

=>b2=3.k2

=>b2 chia hết cho 3

mà 3 là số nguyên tố

=>b chia hết cho 3

=>a,b chia hết cho 3

=>ƯC(a,b)=3

=>Trái giả thiết.

=>\(\sqrt{3}\)không phải là số hữu tỉ

=>\(\sqrt{3}\)là số vô tỉ

=>ĐPCM

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 5 2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}+2\right)+\left(\sqrt{6}+\sqrt{8}+2\right)}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}=\frac{\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}\right)+\sqrt{2}\left(\sqrt{3}+\sqrt{4}+\sqrt{2}\right)}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}\)

\(M=\frac{\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}\right)\left(1+\sqrt{2}\right)}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}}=1+\sqrt{2}\)

 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 7 tháng 7 2017 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

\(S=\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\)

\(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}S=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\sqrt{a+b}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\sqrt{b+c}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\sqrt{c+a}\)

\(\le\frac{\frac{2}{3}+a+b}{2}+\frac{\frac{2}{3}+b+c}{2}+\frac{\frac{2}{3}+c+a}{2}\)

\(=1+a+b+c=2\)

\(\Rightarrow S\le\frac{2}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}=\sqrt{6}\)

Dấu = xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Trà My CTV 7 tháng 7 2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Theo bđt Bunhiacopxki: 

\(\left(\sqrt{a+b}.1+\sqrt{b+c}.1+\sqrt{c+a}.1\right)^2\le\left(a+b+b+c+c+a\right)\left(1+1+1\right)\)

=>\(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\le\sqrt{2\left(a+b+c\right).3}=\sqrt{2.1.3}=\sqrt{6}\)

Dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1/3

Đọc tiếp...
Trà My CTV 7 tháng 7 2017 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

dùng bunhiacopxki cũng được mà

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 6 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x\(\ge\) -3

PT <=>  \(\left(\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\right)\left(\sqrt{x+8}-\sqrt{x+3}\right)\left(\sqrt{x^2+11x+24}+1\right)=5\left(\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\right)\)

<=> \(\left(x+8-x-3\right)\left(\sqrt{x^2+11x+24}+1\right)=5\left(\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\right)\)

<=> \(\sqrt{\left(x+3\right)\left(x+8\right)}+1=\sqrt{x+8}+\sqrt{x+3}\)

<=>   \(\left(\sqrt{\left(x+3\right)\left(x+8\right)}-\sqrt{x+8}\right)+\left(1-\sqrt{x+3}\right)=0\)

<=> \(\left(1-\sqrt{x+8}\right).\left(1-\sqrt{x+3}\right)=0\)

<=>  \(\sqrt{x+8}=1\) hoặc \(\sqrt{x+3}=1\)

<=> x+ 8 = 1 hoặc x + 3 = 1

<=> x = -7 hoặc x = - 2

Đối chiếu Đk => x = - 2 là nghiệm của PT

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 31 tháng 7 2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{24}+\sqrt{35}+\sqrt{99}<\sqrt{25}+\sqrt{36}+\sqrt{100}=5+6+10=21\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 9 2015 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

2x2 - 9x + 4 = 2x2 - 8x - x + 4 = (2x -1).(x - 4)

2x+ 21x - 11 = 2x+ 22x - x - 11 = (2x -1).(x + 11)

Điều kiện: x \(\ge\) 4

PT <=> \(\sqrt{\left(2x-1\right)\left(x-4\right)}+3\sqrt{2x-1}=\sqrt{\left(2x-1\right)\left(x+11\right)}\)

<=> \(\sqrt{2x-1}\left(\sqrt{x-4}+3-\sqrt{x+11}\right)=0\)

<=> \(\sqrt{2x-1}=0\)  (1) hoặc \(\sqrt{x-4}-\sqrt{x+11}+3=0\) (2)

Giải (1) <=> x = 1/2 (Loại)

Giải (2) <=> \(\left(\sqrt{x-4}+3\right)^2=\left(\sqrt{x+11}\right)^2\)

<=> \(x-4+3+6\sqrt{x-4}=x+11\)

<=> \(\sqrt{x-4}=2\) <=> x = 8 (Thỏa mãn)

vậy x = 8

 

Đọc tiếp...
thang Tran 14 tháng 8 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

Đọc tiếp...
tth CTV 3 tháng 2 lúc 7:21
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\sqrt{6\sqrt{2}-1}-1}{\sqrt{6\sqrt{2}-1}}=1-\frac{1}{\sqrt{6\sqrt{2}-1}}\)??

chắc hết rút gọn đc rồi...

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Dũng 2 tháng 2 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

các bạn giải giúp mình nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: