Giúp tôi giải toán và làm văn


Công chúa sinh đôi 20/11/2016 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay ỨCNN củ 480 &720 là 1440 Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xác đúng nha tk nhé

Đọc tiếp...
tieu thu nha em 3 giờ trước (12:58)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a 

Vì a nhỏ nhất => a+ 5 nhỏ nhất

Ta có : a + 5 \(⋮\)11 ; a + 5 \(⋮\)17 ; a+ 5 \(⋮\)24 ; a nhỏ nhất => a + 5 = BCNN ( 11 ; 17 ; 29 )

11 = 11 ; 17 = 17 ; 29 = 29

BCNN ( 11 ; 17 ; 29 ) = 11 . 17 . 29 = 5423

=> a + 5 = 5423 => a = 5418

Vậy số cần tìm là 5418

Đọc tiếp...
Yến Nhi 03/12/2014 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

cậu ơi giải ra như thế nào

 

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 3 giờ trước (13:22)
Báo cáo sai phạm

Vì n chia cho 11 dư 6 => n + 5 \(⋮\) 11

Vì n chia cho 17 dư 12 => n + 5 \(⋮\) 17

Vì n chia cho 29 dư 24 => n + 5 \(⋮\) 29

=> n + 5 \(⋮\) 11, 17, 29 => n + 5 ∈ BC(11, 17, 29)

Vì n nhỏ nhất => n + 5 là BCNN(11, 17, 29)

Ta có:

BCNN(11, 17, 29) = 11.17.29 = 5423

=> n + 5 = 5423

=> n = 5418

Vậy n = 5418

Đọc tiếp...
vo nguyen khang 30/06/2015 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5

=> (a - 5) chia hết cho 12; cho 15 và cho 18 

=> (a-5) chia hết cho 3 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ;  3 ; 6 (Vì 12 = 3x 2x2 ; 15 = 3 x 5 ; 18 = 3x6)

Vì (a-5) chia hết cho 6 là đã chia hết cho 2 và 3

Vì (a-5) là số nhỏ nhất vậy (a-5) chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 6

Vậy (a-5) = 2x3x5x6= 180

A = 180 + 5 = 185

 

Đọc tiếp...
Phù Thư Phong 08/11/2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5

=> (a - 5) chia hết cho 12; cho 15 và cho 18 

=> (a-5) chia hết cho 3 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ;  3 ; 6 (Vì 12 = 3x 2x2 ; 15 = 3 x 5 ; 18 = 3x6)

Vì (a-5) chia hết cho 6 là đã chia hết cho 2 và 3

Vì (a-5) là số nhỏ nhất vậy (a-5) chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 6

Vậy (a-5) = 2x3x5x6= 180

A = 180 + 5 = 185

tick nha

Đọc tiếp...
Quách Thị Hải Yến 27/11/2015 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

185% thi rui ma hong bit

Đọc tiếp...
Đặng Huy Hiếu 16/11/2017 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

Bạn cần làm theo kiền thức đại trà thôi mà, có j khó đâu?

Đọc tiếp...
Đậu thị huyền ly 11/08/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

vi a.b=(a,b).[a,b]

=>a.b=630.18=11340

ma (a,b)=18=>a=18.m   ,  b=18.n      (m,n)=1

ta co a.b=11340=>18.m.18.n=11340

                       =>(18.18).(m.n)=11340

                       =>m.n=35               (m,n)=1

m   1       35     5     7

n     35      1      7     5

=>      a     18     360     90    126

          b      360     18      126     90

vay ....

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20/06/2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 
(a-4) chia hết cho 7 
(a-5) chia hết cho 9 
=> 2a-6 chia hết cho 5 
2a-8 chia hết cho 7 
2a-10 chia hết cho 9 
=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 
Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 
=> a=158

Vậy số cần tìm là 158

Đọc tiếp...
Huy hoàng indonaca 29/07/2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 

(a-4) chia hết cho 7 

(a-5) chia hết cho 9 

=> 2a-6 chia hết cho 5 

2a-8 chia hết cho 7 

2a-10 chia hết cho 9 

=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 

Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 

=> a=158

Đọc tiếp...
Bùi Đức Quân 09/04/2017 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

làm khó hiểu quá

Đọc tiếp...
Thanh Diệu 25/11/2014 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Để số tự nhiên n chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của n là 0
Suy ra : n thuộc { 960 ; 970 ; 980 }

Đọc tiếp...
Mạc Phương Thảo 05/01/2018 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Vì số tự nhiên n vừa chuia hết cho 2 vưa chia hết cho 5 \(\Rightarrow\)số tận cùng của n là 0

Mà 953<n<984 \(\Rightarrow\)n\(\in\){960;970;980}

Vậy n\(\in\){960;970;980}

Đọc tiếp...
Dâu Tây Nhỏ Xinh 15/12/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Vì n vừa chia hết cho 2, vùa chia hết cho 5 nên n thuộc BC( 2; 5 )(1)

Ta có : 2 = 2

           5 = 5

Suy ra BCNN( 2; 5 ) = 2 5 = 10

Suy ra BC( 2; 5 ) = B( 10 ) = { 0; 10; 20; 30; 40;...; 950; 960; 970; 980; 990 ;...}

Từ (1) (2)suy ra n thuộc { 0; 10; 20; 30; 40;...; 950; 960; 970; 980; 990 ;...}

                                       Mà 953 < n < 984

Từ 2 diều này suy ra n thuộc { 960; 970; 980 }

                   Vậy n thuộc { 960; 970; 980 }

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 19/01 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{36}{45}=\frac{4}{5}\)

Vậy thì a = 4d; b = 5d (d = ƯCLN(a,b))

Từ đó ta có: BCNN(a,b) = 4.5.d = 20d = 300

Vậy d = 15 hay a = 60, b = 75.

Đọc tiếp...
Phan Bùi Tiến Hùng 21/01 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

a=60,b=75

Đọc tiếp...
Tống Mỹ Hằng 14/01/2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm
đinh thi thanh thao 29/11/2015 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

trong sách nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 ở bài 328 trang 85

Đọc tiếp...
Quỳnh Giang Bùi 28/12/2014 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

3.

    Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b

         a.b=BCNN(a;b).ƯCLN(a;b)

hay 2700=  900.ƯCLN(a;b)

=> ƯCLN(a;b)=3

 Vì ƯCLN(a;b)=3 nên a và b chia hết cho 3

Đặt a=3k ; b=3q          k,q\(\in\)N và ƯCLN(k;q)=1

           a.b=2700

 hay 3k.3q=2700

=> 3.3.k.q=2700

=>   9.k.q=2700

=>      k.q=300

    SO TO QUA BAN AK XEM LAI DE DI 

Đọc tiếp...
kagome 17/01/2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

goi 2 so can tim la a;b

Vi a.b=2700;ma BCNN(a,b)=900

nen UCLN(a,b)=2700:900=3

vayUCLN(a,b)=3 nen:a=10m,b=10n thay vao a.b ta co

   10m.10n=2700

    100.(m.n)=2700

            m.n=2700:100

             m.n=27

 vi m va n nguyen to cung nhau nen ta co bang gia tri

 m        1           27          

n          27          1

a           3           81

b          81            3

Vay  cac cap gia tri (a,b) thoa man bai toan la:(3;81) ;(81;3)

Đọc tiếp...
kaitovskudo 03/12/2014 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Ta có: 125=25.5 => 555..5 phải phân tích ta thành tích 2 số 1 số chia 5 cho 5, số còn là chia hết cho 25. Ta có 5555...5= 111...1. Mà 111...1 có tận cùng là 11 k chia hết cho 25 => 555...5 k chia hết cho 25. Ta có tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hằng chẵn chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11 mà 555...555 có 2n chữ số => số chữ số hàng lẻ = số chữ số hàng chẵn => hiệu =0 chia hết cho 11( đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 24/05/2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Vì ƯCLN(a,b) = 10, suy ra : a = 10x ;  b = 10y 

(với x < y và ƯCLN(x,y) = 1 )                                                        

Ta có : a.b = 10x . 10y = 100xy                    (1)

Mặt khác: a.b = ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

  a.b = 10 . 900 = 9000                      (2)                                         

Từ (1) và (2), suy ra: xy = 90

Ta có các trường hợp sau:

 x    

 1    

 2    

 3    

 5    

   9  

 y

 90

  45

 30

 18

 10

 Từ đó suy ra a và b có các trường hợp sau:

a      

 10    

 20 

  30  

 50    

 90  

 y

  900

 450  

 300

 180

 100

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 24/05/2015 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là BCNN(a ; B) = 90 thôi ! Vì nếu thế kia thì:

ƯCLN(a ; b) = 10   => a = 10m ; b = 10n   (m,n \(\in\) N*)

Mà a . b = ƯCLN(a ; b) . BCNN(a ; b) nên a . b = 10 . 900 = 9000

hay 10m . 10n = 9000   <=> 100mn = 9000  => mn = 9000 : 100 = 90

Sẽ ra rất nhiều kết quả của a và b.

Đọc tiếp...
Pham Van Tung 26/11/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Ta có: ƯCLN(a,b)=10 => a=10n ; b=10m (m<n) 

         => (m,n)=1

Lại có: axb=ƯCLN(a,b)xBCNN(a,b)

                =10x900=9000

Vì axb=9000(theo trên) nên:

 =>10n x 10m=9000

     100 x mxn=9000

     mxn        =9000:100

     mxn        =90

Mà (n,m)=1 nên ta có bảng:

  m    n     a     b 

 1     90    10    900

2      45    20    4500

5      18    50    1800 

9      10    90    100

   Vậy a,b=\(\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\left(90;100\right),\left(10;900\right),\left(20;4500\right),\left(50;1800\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Khởi My 10/01/2015 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

59 là đúng rồi 1

!

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 05/01/2017 lúc 06:12
Báo cáo sai phạm

59 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

NHa

Đọc tiếp...
huynh van duong 16/01/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

à 59 nhé bạn nhầm nhưng bạn nhớ k minh nhé

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 14/01/2018 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

TB mỗi xe trở là:

( 28x2)+(16x4):8=15(tạ)

Đáp số:.....

:D

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 14/01/2018 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Số gạo 2 xe lớn chở:
28x2=56(tạ)
Số gạo 4 xe nhỏ chở:
16x4=64(tạ)
Trung bình mỗi xe chở:
(56+64):8=15(tạ)
Đáp số: 15 tạ gạo

tk cho mk nha $_$

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 14/01/2018 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Minako:

Giải:

Hai xe lớn chở số tạ gạo là:

28 x 2 = 56 (tạ)

Bốn xe nhỏ chở số tạ gạo là:

16 x 4 = 64 (tạ)

Trung bình mỗi xe chở số tạ gạo là:

(56 + 64) : 8 = 15 (tạ)

Đáp số:...

^_^

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 01/03/2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Đặt a/b=c/d (c/d là phân số tối giản ; c và d thuộc N*)

Ta có: BCNN(a;b)=300 =>a.d=300 (1)

          UCLN(a;b)=15=>b:d=15(2)

Thay b=a+15 vào (2) ta được:

(a+15):d=15 <=> a+15=15d <=>a=15d-15 

Thay a=15d-15 vào (1) ta được:

(15d-15)d=300 <=>15d2-15d-300=0<=>d2-d-20=0 <=> d=5(nhận) hoặc d=-4(loại)

=>a=15d-15=15.5-15=60

=>b=a+15=60+15=75

vậy,a=60 và b=75

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 18/02/2016 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(ƯCLN\left(a,b\right)=\frac{a.b}{BCNN\left(a,b\right)}\) 

=> \(15=\frac{a.b}{300}\)

=> a.b= 15.300=4500

Thay b = 15+a. Ta được:

( 15 + a ) . a = 4500

Ta thấy : 75.60=4500

Vậy a = 75 và b = 60

Đọc tiếp...
nguyen thi phuong anh 10/12/2016 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm
nguyễn ngọc lan 22/08/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

câu học lớp mấy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: