Giúp tôi giải toán và làm văn


Đoàn Cao Minh Trí 2 tháng 8 2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

ta gọi 3 số lần lượt là a;b;c ta có a/b=5/9 => a/5=b/9 => a/10=b/18 (1) Ta có: a/c=10/7 => a/10=c/7 (2) Từ (1) và (2) => a/10 =b/18 =c/7 Nếu a = 10 => b = 18 và c = 7 thì BCNN(a,b,c)=630=3150:5 Vậy ta nhân mỗi số a ; b; c trên với 5 Vậy a ; b;c là 50 ; 90 ; 35

Đọc tiếp...
emdixaqua 6 tháng 6 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là : a ; b ; c Ta có :  5 a = 9 b ; 10 a = 7 c ⇒ 10 a = 18 b = 7 c

Ta gọi :  10 a ; 18 b ; 7 c = k Ta có : a = 10k b = 18k c = 7k BCNN (a;b;c) = k.10.9.7=630.k=3150

⇒k = 5 a = 10 . 5 = 50 b = 5 . 18 = 90 c = 5 . 7 = 35 

Vậy số tự nhiên cần tìm là : 35 ; 50 và 90

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 2 tháng 7 2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là : 

5 + 28 = 33 ( học sinh ) 

Có số phòng là : 

33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng ) 

Có số học sinh là : 

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 2 tháng 7 2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là :

5 + 28 = 33 ( học sinh )

Có số phòng là :

33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng )

Có số học sinh là :

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 2 tháng 7 2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là : 

5 + 28 = 33 ( học sinh ) 

Có số phòng là :

 33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng ) 

Có số học sinh là : 

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Đọc tiếp...
Võ Trung Thành 14 tháng 2 2015 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Tìm BCNN(2,3,4,5,6) =120

Cộng 1 nữa là bằng 121

Đáp số: 121

Đọc tiếp...
Jungkook BTS 4 tháng 1 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

số đó là 121 nhé 

k cho mình nhé,thank you

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 14 tháng 6 2015 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

ác mộng ko biết làm toán à mà nói từ là sao

Đọc tiếp...
cheobeo an 15 tháng 6 2015 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

a/Gọi  (a;b) là d

=> a = md  và   b = nd  với (m;n) = 1

từ ab = (a;b) [a;b]

=>  [a;b] = ab : (a;b) = mnd2 : d = mnd

Theo đề: mnd + (a;b) = 55 <=> d( mn +1 )= 55

=>  mn + 1 là Ư(55)

mn + 1  2

ta có bảng

d

mn + 1

mn

m

n

A

b

11

5

4

1

4

11

44

5

11

10

1

10

5

50

 

 

 

2

5

10

25

1

55

54

1

54

1

54

 

 

 

2

27

2

27

 

 

 

vậy số a;b cần tìm là:(11; 44); (5 ; 50) ; (10 ; 25) ; (1; 54) ; (2; 27)

cái này mới đúng tớ ghi nhầm vài chỗ

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 13 tháng 1 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Sách nâng cao phát triển toán 6 bài 331 trang 155 .Thứ tự của nài ấy giống như bài của bn đừng lo

Đọc tiếp...
Kye 13 tháng 1 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là a ( a nhỏ nhất , a \(\in N\))

TBR ta có : ( a - 1 ) \(⋮3\)

                    ( a - 2 ) \(⋮4\)

                    ( a - 3 ) \(⋮5\)

                     ( a - 4 ) \(⋮6\)

                          a \(⋮11\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-1\right)⋮3\\3⋮3\end{cases}}\Rightarrow\left(a+1-3\right)⋮3\Rightarrow\left(a+2\right)⋮3\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-2\right)⋮4\\4⋮4\end{cases}}\Rightarrow\left(a+2-4\right)\Rightarrow\left(a+2\right)⋮4\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-3\right)⋮5\\5⋮5\end{cases}}\Rightarrow\left(a+3-5\right)⋮5\Rightarrow\left(a+2\right)⋮5\)

* Xét \(\hept{\begin{cases}\left(a-4\right)⋮6\\6⋮6\end{cases}}\Rightarrow\left(a+4-6\right)⋮6\Rightarrow\left(a+2\right)⋮6\)

\(\Rightarrow\)\(a+2\in BC\left(3;4;5;6\right)\)

Có : 3 = 3 ;  4 = 2; 5 = 5 ; 6 = 2 . 3

\(\Rightarrow BCNN\left(3;4;5;6\right)=2^2.3.5=60\)

\(BC\left(3;4;5;6\right)=B\left(60\right)=\left\{0;60;120;180;240;...\right\}\)

\(\Rightarrow a+2\in\left\{0;60;120;180;240;...\right\}\)a là STN nên a + 2 > 0.

Ta có bảng sau :

a+260120180240300360420...
a58118178238 298358418....
\(a⋮11\) /  /  / /  /  / \(⋮\)

 Vậy stn nhỏ nhất thỏa mãn đề là 418

            

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Cường 8 tháng 12 2018 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là a (a thuộc N*,a<500)

a chia cho 15 dư 8 => a=15k+8(K thuộc N*)

a chia cho 35 dư 13 => a=35p+13(p thuộc N*)

a+22=15k+8+22=15k+30 chia hết cho 15

a+22=35p+13+22=35p +13 +22=35p+35 chia hết cho 35

=>a + 22 thuộc BC (15,35)

BCNN(15,35)=105

=>a +22 thuộc BC (15,35)=B(105)={0:105:210:315:420:525:...}

=>a thuộc {83:188:293,398:503:...}

Mà a thuộc N*và a<500

=>a = {83:188:293:398}

Vậy a = {83:188:293:398}

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Hiếu 8 tháng 12 2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

mk làm xong rồi

đề ko sai

Đọc tiếp...
♕H̤̮oa⊰⊹L̤̮ê⊰⊹T̤̮ử♕ 8 tháng 12 2018 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

cậu xem lại đề đi có sai ko

Đọc tiếp...
Hiếu Tạ 10 tháng 1 2018 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

* Gọi a là số học sinh. Theo bài ra a - 1 là BC (4; 5; 6).

- Ta có: 4 = 2^2; 5 = 5; 6 = 2 . 3.

- Vậy BCNN (4; 5; 6) = 60.

* Tìm BC (4; 5; 6).

BC (4; 5; 6) = B (60) = {0; 60; 120; ...}.

* Trả lời: vì số học sinh lớn hơn 40 và bé hơn 70

nên a - 1 = 60

a = 61.

Vậy số học sinh là 61 học sinh.

Đọc tiếp...
NTN vlogs 4 tháng 1 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Vì khi học sinh lớp 6C xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều đủ hàng có nghĩa là số học sinh ấy là bội chung của 2, 3, 4, 8.
BCNN(2, 3, 4, 8) = 24. Mỗi bội của 24 cũng là một bội chung của 2, 3, 4, 8. Vì số học sinh của lớp 6C trong khoảng 35 đến 60 nên ta phải chọn bội của 24 thỏa mãn điều kiện này. 

Đó là : 24 . 2 = 48
Vậy lớp 6C có 48 học sinh.

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro 10 tháng 11 2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh lớp 6C là x ( học sinh ) ( x thuộc N* )

Vì học sinh lớp 6C xếp hàng 2,3,4,8 đều vừa đủ hàng nên ta có :

x chia hết cho 2 , x chia hết cho 3 x chia hết cho 4 , x chia hết cho 8

=> x thuộc BC(2,3,4,8) và 35 < x < 60

Ta có :

2 = 2

3 = 3

4 = 22

8 = 23

=> BCNN(2,3,4,8) = 23 . 3 = 24

=> BC(2,3,4,8) = { 0; 24 ; 48 ; 72 ; ....} mà 35 < x < 60

=> x = 48

Vậy số học sinh lớp 6C là : 48

Đọc tiếp...
Lê Hải Anh 9 tháng 12 2018 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Gọi các số phải tìm là a và b, giả sử a nhỏ hơn hoặc bằng b. Ta có (a, b) = 10 nên a = 10.a',  b = 10.b', (a', b') = 1, a' nhỏ hơn hoăc bằng b'. Do đó a. b = 100.a'.b' (1). Mặt khác ab = [a, b]. (a, b) = 900. 10 = 9000 (2).

Từ (1) và (2) suy ra a'. b' = 90. Ta có các trường hợp sau :bạn tự suy ra nhé

hok tốt

Đọc tiếp...
Tô Minh Sơn 5 tháng 11 2017 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều cao nhỏ nhất của 1 chồng sách là a(mm)

Nếu a chia hết cho 15,6,8 thì a thuộc BC(15,6,8)

Ta có:

15=3.5

6=2.3

8=2^3

BCNN(15,6,8)=2^3.3.5=120

vậy chiều cao nhỏ nhất là 120mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 27 tháng 2 2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh cần tìm là a

theo đề bài ta có:

a chia hết cho 45             và                   a chia hết cho 50

suy ra a thuộc BC(45;50)

45 = 5.32

50=2.52

BCNN(45;50)=52.2.32=450

BC(45;50)={0;450;900;1350;1800;2250;......}

vì a khoảng từ 1600 đến 1900 nên suy ra a=1800

vậy số học sinh trường đó là 1800 em

Đọc tiếp...
Pham Thi Cam Ly 31 tháng 12 2014 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

3n + 4 thuoc BC(5.n-1) thi ta co 

3n-1+4=5

3n-1=5-4

3n-1=1

3n=1+1

3n=1

Nen n =2 

Vay 3n+4=32+4

va BC(5,n-1)=BC(5,2-1)

suy ra n=2

Đọc tiếp...
Đào Linh Thu 24 tháng 12 2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm
nguyen kha dinh 20 tháng 12 2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

ko hieu cho lam ,ban gioi ghe Cam Ly

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Giang 14 tháng 12 2014 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh là a em (a thuộc N*;100<=a<=150).

Vì khi xếp thành 10 hàng,12 hàng,15 hàng thì vừa đủ =>a chia hết cho 10,cho 12,cho 15=>a thuộc BC(10,12,15).

Ta có:10=2*5

         12=2 mũ 2 *3

          15=3*5

=>BCNN(10,12,15)=2 mũ 2*3*5=60

=>BC(10,12,15) thuộc {0,60,120,180,...}

Mà 100<=a<=150 => a =120 hoặc a =150 

Vậy số học sinh lớp đó là 120 em hoặc là 150 em.

Đọc tiếp...
nguyễn thu thảo 30 tháng 12 2015 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

gọi số h/s khối 6 là : A

A chia cho 10 ,12 ,15 

vậy A là BC {10 ,12 ,15}

10 = 2 .5

12 = 2 .2 .3

15 =3 .5

BCNN {10 ,12 ,15} = 2.2.3.5 = 60

BC{10 ,12 ,15} = {0,60,120,180,...}

Vì 120<150 nên số học sinh là 120 vì 100 < 120 < 150

Vậy số h/s là 120 em

 

Đọc tiếp...
Tôi yêu Ân Đinh Phi 27 tháng 12 2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Mình đang học lớp 6

Gọi : x là số học sinh lớp 6 của một trường 

Ta có : x chia hết cho 10 ; x chia hết cho 12 : x chia hết cho 15 

Vậy : x thuộc BC ( 10, 12, 15 )

Biết : 100 < hoặc = x và x < hoặc = 150

10 = 2 . 5

12 = 2^2 . 3

15 = 3 . 5

BCNN ( 10, 12, 15 ) = 2^2 . 3 . 5

                                 =  60

BC ( 10, 12, 15) = B ( 60 ) = { 0, 60, 120, 180, 240, 300, .... }

Vì : x chia hết cho 10 ; x chia hết cho 12 ; x chia hết cho 15 và 100 < hoặc = x và x < hoặc = 150 nên :

x = 120

Vậy : Số học sinh lớp 6 của một trường là 120 học sinh

Cảm ơn vì đã xem !!!!!!!!!!!!!!!!! Mong mọi người luôn ủng hộ K-pop và Eunha !!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kiều Anh 21 tháng 11 2018 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :

30 = 2 . 3 . 5

45 = 32 . 5

=> BCNN ( 30, 45 ) = 2 . 32 . 5 = 90

=> BC ( 30, 45 ) = B ( 90 )

B ( 90 ) = { 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540,.... }

Vậy : BC nhỏ hơn 500 của 30 và 45 = { 0, 90, 180, 270, 360, 450 }

Câu 2 :

   Gọi số học sinh của lớp 6C là x ( học sinh )

Theo đề bài, ta có : x  \(⋮\)2, x  \(⋮\)3, x  \(⋮\)4, x  \(⋮\)8 và 35 \(\le\)x  \(\le\)60

=> x \(\in\)BC ( 2, 3, 4, 8 )

2 = 2

3 = 3

4 = 22

8 = 23

=> BCNN ( 2, 3, 4, 8 ) = 23 . 3 = 24

=> BC ( 2, 3, 4, 8 ) = B ( 24 )

B ( 24 ) = { 0, 24, 48, 72,... }

Vì : x \(⋮\)2, x \(⋮\)3, x \(⋮\)4, x \(⋮\)8 và 35 \(\le\)x  \(\le\)60

=> x = { 48 }

Vậy : Số học sinh của lớp 6C là 48 học sinh

Câu 3 :

   Gọi số ngày ít nhất hai bạn cùng trực nhật chung là x ( ngày )

Theo đề bài, ta có : x  \(⋮\)10, x  \(⋮\)12 và x là nhỏ nhất

=> x = BCNN ( 10, 12 )

10 = 2 . 5

12 = 22 . 3

=> BCNN ( 10, 12 ) = 22 . 3 . 5 = 60

Vậy : Cứ ít nhất 60 ngày, hai bạn An và Bách lại trực nhật chung

Câu 4 :

   Gọi số cây mà mỗi đội phải trồng là x ( cây )

Theo đề bài, ta có : x  \(⋮\)8, x  \(⋮\)9 và 100 \(\le\)x  \(\le\)200

=> x \(\in\)BC ( 8, 9 )

8 = 23

9 = 32

=> BCNN ( 8, 9 ) = 23 . 32 = 72

=> BC ( 8, 9 ) = B ( 72 )

B ( 72 ) = { 0, 72, 144, 216,... }

=> x = { 144 }

Vậy : Số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây

                                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hok tốt~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
cô nàng lém lỉnh 10 tháng 8 2017 lúc 7:30
Báo cáo sai phạm

Nhiều thế bn ??????

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 12 tháng 2 2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số tự nhiên cần tìm (99 < a < 1000)

Ta có a chia 25 dư 5 => a + 20 chia hết cho 25

         a chia 28 dư 8 => a + 20 chia hết cho 28

         a chia 35 dư 15 => a + 20 chia hết cho 35

=> a + 20 thuộc BC(25;28;35) = B(700) = {0;700;1400;...}

Mà 119 < (a + 20) < 1020

Nên a + 20 = 700

=> a = 680

Vậy số tự nhiên cần tìm là 680

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hạnh Linh 3 tháng 12 2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

tại sao bạn lại cộng 20

Đọc tiếp...
truong ngoc thang 8 tháng 11 2018 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Hello các chế

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 1 tháng 4 2018 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Gọi số h/s của trường là a ( 0< a < 1200) a thuộc N ta có a- 15 chia hết cho 20;25;30 =.

a = 15 thuộc BCNN( 20;25;30) = 22 .3.52 = 300 => BC( 20;25;30) = BC(300) = {0;300;600;900;1200;...} = a thuộc { 15;;315;615;915;1215;...} mà a<1000;

a chia hết cho 41 nên a = 615 

Đọc tiếp...
Hoàng Như Quỳnh 23 tháng 6 2016 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số h/s của trường là a ( 0< a < 1200) a thuộc N

ta có a- 15 chia hết cho 20;25;30

=. a = 15 thuộc BCNN( 20;25;30) = 22.3.5= 300

=> BC( 20;25;30) = BC(300) = {0;300;600;900;1200;...}

= a thuộc { 15;;315;615;915;1215;...}

mà a<1000; a chia hết cho 41 nên a = 615

Đọc tiếp...
ღ♫◊Leo 2k7۵★♡ 27 tháng 12 2018 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

 Gọi khoảng cách giữa hai cây là x ( m )

Theo đề bài, ta có : 60 chia hết cho x, 48 chia hết cho x và x lớn nhất

=> x = ƯCLN ( 60, 48 )

60 = 22 . 3 . 5

48 = 24 . 3

=> ƯCLN ( 60, 48 ) = 22 . 3 = 12

=> x = 12

Vậy : Khoảng cách giữa hai cây là 12 m

~Hok tốt~

~~~Leo~~~

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: