Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Bội chung


Asuna Yuuki Asuna Yuuki 11 tháng 10 2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a

Theo đề ta có : a chia hết cho 29 - 5

                       a chia hết cho 31 - 28

=> a chia hết cho 24

     a chia hết cho 3

Vì a chia hết cho 24 và 3 nên a thuộc BC ( 24 ; 3 )

24 = 23 . 3

3 = 3

BCNN ( 24 ; 3 ) = 23 . 3 = 24

Vậy a = 24

Số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là : 24

Đọc tiếp...
nguyenduytan nguyenduytan 12 tháng 8 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

số tự nhiên cần tìm là 24

Đọc tiếp...
Lê Thị Thùy Nhi Lê Thị Thùy Nhi 19 tháng 3 2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm
a=29q+5=31p+29=29(p+1)+2p =>2p=29+5=34=> p=17 a=31×17+29=556
Đọc tiếp...
Juventus Juventus 21 tháng 8 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

a) \(8⋮x\)\(\Rightarrow x\inƯ\left(8\right)=\left\{1;2;4;8\right\}\)

Vậy \(x\in\left\{1;2;4;8\right\}\)

b) \(6⋮x-1\)\(\Rightarrow x-1\inƯ\left(6\right)=\left\{1;2;3;6\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{2;3;4;7\right\}\)

Vậy \(x\in\left\{2;3;4;7\right\}\)

Đọc tiếp...
Greninja Greninja 21 tháng 8 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : \(8⋮x\)

\(\Rightarrow x\inƯ\left(8\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

\(\Rightarrow x=\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

b) Ta có : \(6⋮x-1\)

\(\Rightarrow x-1\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6\right\}\)

\(\Rightarrow x=\left\{0;2;-1;3;-2;4;-5;7\right\}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜBσσм ๖ۣۜBσσм✰ッ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ ) 21 tháng 8 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

a, \(\Leftrightarrow x\inƯ\left(8\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

\(x=\left\{\pm1;\pm2;\pm4;\pm8\right\}\)

b, \(\Leftrightarrow x-1\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6\right\}\)

x - 11-12-23-36-6
x203-14-27-5
Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 16 tháng 8 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Ta có B(704) = {0 ; 704 ; 1408 ; 2112 ; ...}

Nhận thấy trong tập hợp trên có sô 2112 \(⋮\)704 mà câu tạo từ chỉ số 1 và 2 và nhỏ nhất trong dãy  

=> Số cần tìm là 2112

Đọc tiếp...
45454545 Võ Thạch Đức Tín 45454545 Võ Thạch Đức Tín 18 tháng 12 2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Đáp án  (lời giải ở bậc tiểu học)

Ban đầu cô giáo xếp 4 bạn một bàn, còn thừa ra 2 bạn cô cho đứng bên ngoài. Sau đó cô gọi 8 bạn ở hai bàn cuối đứng dậy cùng hai bạn đang đứng ngoài. Như vậy sẽ có 10 bạn đang đứng và chưa có chỗ ngồi. Cô xếp thêm 1 bạn đang đứng vào mỗi bàn đã có 4 bạn thì vừa đủ theo dữ kiện bài toán. Vậy Số bàn ngồi đủ 5 bạn sẽ là 10 bàn nên số học sinh lớp 4A là 10 x 5 = 50 bạn và số bàn là 10 + 2 = 12 bàn.

Đáp số: 50 bạn.

Đáp án (lời giải ở bậc THCS)

Gọi số bàn trong lớp học là b

Số học sinh của lớp khí xếp 4 bạn một bàn và thừa 2 bạn là: 4.b + 2

Số học sinh của lớp khí xếp 5 bạn một bàn và thừa 2 bàn là: 5(b-2)

Vậy ta có: 4.b + 2 = 5(b-2)

Từ đó suy ra: b = 12

Suy ra số học sinh là: 4.12 + 2 = 50 (bạn)

Đáp số: 50 bạn

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt Phạm Tuấn Đạt 20 tháng 11 2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Đáp án  (lời giải ở bậc tiểu học)

Ban đầu cô giáo xếp 4 bạn một bàn, còn thừa ra 2 bạn cô cho đứng bên ngoài. Sau đó cô gọi 8 bạn ở hai bàn cuối đứng dậy cùng hai bạn đang đứng ngoài. Như vậy sẽ có 10 bạn đang đứng và chưa có chỗ ngồi. Cô xếp thêm 1 bạn đang đứng vào mỗi bàn đã có 4 bạn thì vừa đủ theo dữ kiện bài toán. Vậy Số bàn ngồi đủ 5 bạn sẽ là 10 bàn nên số học sinh lớp 4A là 10 x 5 = 50 bạn và số bàn là 10 + 2 = 12 bàn.

Đáp số: 50 bạn.

Đáp án (lời giải ở bậc THCS)

Gọi số bàn trong lớp học là b

Số học sinh của lớp khí xếp 4 bạn một bàn và thừa 2 bạn là: 4.b + 2

Số học sinh của lớp khí xếp 5 bạn một bàn và thừa 2 bàn là: 5(b-2)

Vậy ta có: 4.b + 2 = 5(b-2)

Từ đó suy ra: b = 12

Suy ra số học sinh là: 4.12 + 2 = 50 (bạn)

Đáp số: 50 bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy Hoàng Phú Huy 13 tháng 3 2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

- Xếp mỗi bàn 4 bạn thì thừa 1 bạn chưa có chỗ ngồi. Chúng tỏ số HS là số chia cho 5 dư 1:

1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49;..

- Xếp mỗi bàn 5 bạn thừa 2 bàn, tức thiếu 10 bạn. Chứng tỏ số HS là số chia hết cho 5:

0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50;...

Mặt khác vì số HS xếp mỗi bàn 4 bạn thừa 1 bạn, xếp 5 thiếu 10. Do đó số HS là số phải lớn hơn 5.

* Vậy số HS là 45. Số bàn là: 45 : 5 + 2 = 11 bàn

Đọc tiếp...
leminhduc leminhduc 4 tháng 11 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Ta có :

8=23

12=22.3

15=3.5

=> BC(8,12,15)=23.3.5=120

=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.

mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck Sky Hoàng Nguyễn Fuck 5 tháng 12 2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Ta có :
8=2
3
12=2
2
.3
15=3.5
=> BC(8,12,15)=2
3
.3.5=120
=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.
mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

cchú bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Võ Phương Thúy Võ Phương Thúy 13 tháng 12 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

gọi a là số sách trong tủ

suy ra a thuộc BC [8,12,15] và 400

   ta có 8=23

            12=22.3

            15=3.5

vậy BCNN[8,12,15] =23. 3.5 =120

BC(8,12,15)={0, 120, 240, 360,.480,600,..}

  vậy số quyến sách là 480 quyến sách

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Diệu Linh Vũ Nguyễn Diệu Linh 15 tháng 5 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

hạn mình cần là 16/5/2020

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam Nguyễn Hải Nam 15 tháng 5 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

a, Số lớn nhất có 3 chũ số chia hết cho 3 là số 999

   Số lớn nhất có 3 chũ số chia hết cho 5 là số 995

   Số lớn nhất có 3 chũ số chia hết cho 7 là số 994

Mà số đó chia cho 3, cho 5, cho 7 được số dư theo thứ tự là 2, 3, 4.

\(\Rightarrow999-1=995+3=994+4=998\)

Số cần tìm là 998

b,  Đó là số 598 . Mình chưa có lời giải 

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc	Bích Vũ Ngọc Bích 15 tháng 5 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

trừ thì sao 

Đọc tiếp...
Super Mylergiradar Super Mylergiradar 3 tháng 1 2015 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

Đọc tiếp...
trần minh phương trần minh phương 24 tháng 12 2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Ko phải là thuộc mà là= hoặc là ƯCLN

Đọc tiếp...
SOFIa SOFIa 15 tháng 12 2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm
Vuong Hien Vuong Hien 14 tháng 11 2014 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

so ngay it  nhat de 2 ban cung lam truc nhat la : 

BCNN (10,12) 

10 = 2 . 5 

12= 2^2 . 3

BCNN ( 10 , 12 ) =2^2 .3.5 = 60

Vay sau it nhat 60 ngay 2 ban lam lai truc nhat 1 lan 

 

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành Trần Văn Thành 14 tháng 8 2016 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

so ngay it nhat de 2 ban cung lam truc nhat la : BCNN ﴾10,12﴿ 10 = 2 . 5 12= 2^2 . 3 BCNN ﴾ 10 , 12 ﴿ =2^2 .3.5 = 60 Vay sau it nhat 60 ngay 2 ban lam lai truc nhat 1 lan

Đọc tiếp...
bincorin bincorin 13 tháng 11 2014 lúc 5:56
Báo cáo sai phạm

bài này là BCNN của hai số bạn ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 
(a-4) chia hết cho 7 
(a-5) chia hết cho 9 
=> 2a-6 chia hết cho 5 
2a-8 chia hết cho 7 
2a-10 chia hết cho 9 
=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 
Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 
=> a=158

Vậy số cần tìm là 158

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤOP✮1 {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} ๖ۣۜŤOP✮1 {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 24 tháng 5 2019 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 9 dư 5 , chia cho 7 dư 7 và chia cho 5 dư 3 là 158

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡 ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡 24 tháng 5 2019 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

gọi sct là a

ta có

a-3 chia hết cho 5=>2a-6 chia hết 5=>2a-1 : hết cho 5

a-4 chia hết cho 7=>2a-8 chia hết 7=>2a-1 : hết cho 7

a-5 chia hết 9=>2a-10 chia hết 9=>2a-1 : hết cho 9

mà a nn=>2a-1 nn=>2a-1=bcnn(5,7,9)=315

=>a=158

Đọc tiếp...
NGUYỄN MAI HẢO NGUYỄN MAI HẢO 20 tháng 12 2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

rút gọn phân số 60/108=5/9

ta có 180 : ( 5 . 9 ) = 4

suy ra a/b = 4.5\9

vậy a/b = 20/36

Đọc tiếp...
Đỗ Quang Vinh Đỗ Quang Vinh 11 tháng 2 2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

20/36

tk nhé

chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Đào Minh Đăng Đào Minh Đăng 5 tháng 2 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 6 tháng 4 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

Tích của hai số a và b = ƯCLN (a, b) nhân BCNN (a, b)

Bg

Ta có: BCNN (a, b) = 336; ƯCLN (a, b) = 12 và a > b

Tích của a và b = 336.12 = 4032

Vì ƯCLN (a, b) = 12

Nên a = 12.m; b = 12.n   (m > n; m và n nguyên tố cùng nhau)

Mà tích a.b = 4032 

=> 12m.12.n = 4032

=> 12.12.m.n = 4032

=> 144.m.n

=> m.n = 4032 : 144 = 28

Vì m và n nguyên tố cùng nhau  (m > n)

Nên m = 28 và n = 1 hay m = 7 và n = 4

=> a = 28.12 = 336 và b = 12 hay a = 12.7 = 84 và b = 12.4 = 48

Vậy...

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Huy Bùi Khánh Huy 10 tháng 12 2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a;b
(a;b) =d
a=dq;b=dp với(q;p)=1
BCNN(a;b)=ab/UCNN =ab/d
=>ab/d +d =23 => ab +d
2=23d=> ab=d(23-d)
vì (a;b)=d => ab chia hết cho d
2 =>23-d chia hết cho d => 23 chia hết cho d
d=1;23
+d=1=>BCNN(a;b)=23-1=22=21+1=19+2=17+5=...
+d=23...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi Nguyễn Phương Chi 21 tháng 2 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết hộ mình vs

 

 

Đọc tiếp...
Ngô thế anh Ngô thế anh 10 tháng 3 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm
Trả lời hộ mình nha các bạn 1/Ư(10) VÀ B(10) 2/Ư(+15) và B(-24) 3/Ư(24) Và B(-24) 4/ƯC(12;18) 5/ƯC(-15;+20)
Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Trung Hiếu 11 tháng 8 2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

gọi A là số có 3 chữ số cần tìm 
số đó bớt đi 8 chia hết cho 7 => A chia 7 dư 1 => A- 1 chia hết cho 7
bớt đi 9 đơn vị thì được một số chia hết cho 8 => A chia 8 dư 1=> A -1 chia hết cho 8
bớt đi 10 đơn vị thì được một số chia hết cho 9 => A chia 9 dư 1=> A- 1 chia hết cho 9
=> A-1 chia hết cho 8,9,7 
=> A-1 chia hết cho BCNN(8;7;9) =504
=> A-1 thuộc {0,504,1008.........} 
do A có ba chữ số 
=> A-1 =504 => A =505 
vậy số cần tìm là 505

Đọc tiếp...
Trần Hồng Hải Trần Hồng Hải 5 tháng 4 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Hỏi anh Kia pham1991 hay vamy1991 í(hahahihihoho)

Đọc tiếp...
I love you school I love you school 17 tháng 3 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Ra 505!nhớ tk nhé!

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam Lại Trọng Hải Nam 9 tháng 5 2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

61                        

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt Michiel Girl Mít ướt 9 tháng 5 2015 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

61                                                            

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜS➻๖ۣۜC➻๖ۣۜB➻๖ۣۜGツ ๛๖ۣۜS➻๖ۣۜC➻๖ۣۜB➻๖ۣۜGツ 29 tháng 3 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là a (a thuộc N)

Theo bài ra ta có

a : 2,3,4,5 và 6 đều dư 1

=>a-1 chia hết cho 2,3,4,5,6

=>a-1 thuộc BC(2,3,4,5,6)

mà a nhỏ nhất nên a-1 nhỏ nhất

=>a-1 = BCNN(2,3,4,5,6)

Có 2=2

3=3

4=22

5=5

6=2.3

=>BCNN(2,3,4,5,6)=22.3.5=60

=>a-1=60

=>a=61

Vậy số tự nhiên cần tìm là 61

Đọc tiếp...
Đọc tiếp...
Đúng 9 Sai 3
phạm kiều trinh phạm kiều trinh 4 tháng 4 2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

a = 898 nha bạn (^-^)

Đọc tiếp...
Đúng 5 Sai 1
Nguyễn Lê Phương Uyên Nguyễn Lê Phương Uyên 12 tháng 3 2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

thi bủi sáng òi bi giờ bk cũng hk có đc zì. nhưng cảm ơn bạn nha

Đọc tiếp...
Đúng 5 Sai 1
nguyen thanh an nguyen thanh an 24 tháng 3 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

cách trình bày nè

bài 1 : BC[12, -30] = {....................}

bài 2 : UC[-60,45,-105]={......................}

xong rùi đó

Đọc tiếp...
legiabinh legiabinh 24 tháng 3 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Đỗ Xuân Thái mik ko bt trình bày nên mới đăng lên để hỏi chứ cái đáp án thì mik bt rùi

Đọc tiếp...
Đỗ Xuân Thái Đỗ Xuân Thái 24 tháng 3 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

mình hổng rảnh

Đọc tiếp...
Phồng tôm Phồng tôm 10 tháng 3 2019 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Tham khảo tại đây :https://h.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=T%C3%ACm+2+s%E1%BB%91+a,b+bi%E1%BA%BFt+t%E1%BB%95ng+BCNN+v%C3%A0+UCLN+c%E1%BB%A7a+2+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3+=+15&id=90940

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Giải thưởng hỏi đáp

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dântài liệu tham khảo môn toántài liệu tham khảo môn ngữ văntài liệu tham khảo môn sinh họctài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn hóa họctài liệu tham khảo môn lịch sửtài liệu tham khảo môn địa lýtài liệu tham khảo môn tiếng anhtài liệu tham khảo môn giáo dục công dân

Tài trợ

Quản lý và chia sẻ tài liệu học tập
Luyện thi trung học phổ thông quốc gia
Học kỹ năng trực tuyến - LearnSkill

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: