Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Phương Hà 26/11/2014 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh của trường đó là:a (a thuộc N*; a<400)

Theo đề bài ra, ta có: a-3 chia hết cho 10;12;15=> a-3 thuộc BC(10;12;15)

Ta có BCNN(10;12;15)=60=> BC(10;12;15)=B(60)=>a-3 thuộc{0;60;120;180;240;300;360;...}

=> a thuộc{3;63;123;183;243;363;...} nhưng n chia hết cho 11 nên a=363

Vậy số học sinh trường đó là 363 em

 

 

 

Đọc tiếp...
hien nguyen 11/11 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh toàn trường là a.

=> a-3 chia hết cho 10,12,15.

=> BCNN{10,12,15} = 60.

=> a-3 thuộc B(60)={0;60;120;180;240;300;360;420;...).

=> a thuộc {3;63;123;183;243;303;363;423;...).

 Vì a chia hết cho 11 => a bằng 363.

 Vậy số học sinh của trường đó là 363.

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Cường 04/10/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

tao ko biêt

Đọc tiếp...
nguyen van thi 21/11/2014 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Vì x chia cho 5;13;18 đều dư 2 và x nhỏ nhất nên x-2=BCNN(5;13;18)

5=5 ; 13=13 ; 18=2.3^2

BCNN(5;13;18)=2.3^2.5.13=1170

=>x-2=1170

=>x=1172

Đọc tiếp...
đại ca họ kim 07/11/2016 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

so do la 119

ko sai nhe 

chuan ko can chinh

Đọc tiếp...
phamthiminhtrang 21/12/2016 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh phải tìm là a ( a thuộc N* ) 

0 < a < 300 và a chia hết cho 7

Khi xếp hàng 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 đều thiếu một người 

=> a + 1 chia hết cho 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

=> a + 1 thuộc BC(2;3;4;5;6)

Ta có : 2 = 2

           3 = 3

           4 = 22

           5 = 5

           6 = 6

=> BCNN(2;3;4;5;6) = 60

=> BC(2;3;4;5;6) = B(60) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; ......... }

Vì 0 < a < 300 => 1 < a + 1 < 301 và a chia hết cho 7

Nên a + 1 = 120 => a = 119

=> Số học sinh liên đội đó là 119 

Đọc tiếp...
Phan Minh Đức 04/11/2016 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Đó là số 114

Đọc tiếp...
Vuong Hien 14/11/2014 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

so ngay it  nhat de 2 ban cung lam truc nhat la : 

BCNN (10,12) 

10 = 2 . 5 

12= 2^2 . 3

BCNN ( 10 , 12 ) =2^2 .3.5 = 60

Vay sau it nhat 60 ngay 2 ban lam lai truc nhat 1 lan 

 

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 14/08/2016 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

so ngay it nhat de 2 ban cung lam truc nhat la : BCNN ﴾10,12﴿ 10 = 2 . 5 12= 2^2 . 3 BCNN ﴾ 10 , 12 ﴿ =2^2 .3.5 = 60 Vay sau it nhat 60 ngay 2 ban lam lai truc nhat 1 lan

Đọc tiếp...
bincorin 13/11/2014 lúc 05:56
Báo cáo sai phạm

bài này là BCNN của hai số bạn ạ

Đọc tiếp...
Hà Minh Đăng 20/11/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

bài này đối với tui i zì như một trò đùa .quá dễ đối với người đội tuyển toán truong thcs lien bao

Đọc tiếp...
Bui Hong HUYEN dieu 16/11/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Mong mọi người có thể làm nhanh cho. Mk vs ak.  Mk dag cần gấp.  Ai làm  xong đâu tiên mk k cho nha.  Cảm ơn  nha.  

Đọc tiếp...
Nguyen Van Thanh 14/11/2016 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

gọi số TN là a, suy ra a+4 chia hết 6,7,9  mà a nhỏ nhất nên a+4 =BCNN(6,7,9)

Đọc tiếp...
LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 10/11 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

vì 2 và 3 là các số nguyên tố cùng nhau nên

=> BCNN ( 2,3) = 2.3=6

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu 10/11 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

BCNN(2,3)=6

Đọc tiếp...
Park Ji Hoon 10/11 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

BCNN(2;3) = 2.3=6 ( do 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau )

Đọc tiếp...
Phung Thi Thanh Phuong 21/02/2015 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian 3 tàu là a (a thuộc N)

Vì tàu 1 cứ 15 ngày cập bến, tàu 2 cứ 20 ngày cập bến, tàu 3 cứ 12 ngày cập bến nên a thuộc BCNN(15, 20, 12)

TA có:      15= 3.5

                20= 2^2.5

                12= 2^2.3

Suy ra BCNN (15, 20, 12)=2^2.3.5=60

Vậy sau ít nhất 60 ngày thì cả 3 tàu cập bến vào thứ 6

Đọc tiếp...
Trịnh Thu Phương 06/01/2016 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

420 ngày đó.Vì 1 tuần có 7 ngày =>B(60)phải chia hết cho 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Anh 05/03/2017 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Goi so thoi gian ca ba con tau cung cap ben la a (a nho nhat,aco don vi la ngay)

Ta co a chia het cho 15

chia het cho 20

chia het cho12

nen a la BCNN (15,20,12)

15=3*5

20=2^2*5

12=2^2*3

nen a=2^2*3*5=60

nhung de bai giao la thu sau nen a thuoc B(60)

1 tuan co 7 ngay nen a=420 TMDE

Đọc tiếp...
Darwin Watterson 09/11 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

\(x\in BC\left(12;25;30\right)\)

Ta có: \(12=2^2.3\)

\(25=5^2\)

\(30=2.3.5\)

\(\Rightarrow BCNN\left(12;25;30\right)=2^2.3.5^2=300\)

\(\Rightarrow BC\left(12;25;30\right)=B\left(300\right)=\left\{0;300;600...\right\}\)

Do  \(0< x< 500\)

\(\Rightarrow x=300\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 09/11 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

x là bội chung của 12, 25 , 30

 Ta có: 12=22.3;  25=52;  30=2.3.5

=> BCNN (12, 25,30)=22.3.52=300

=> BC(12,25,30)=B(300)={0, 300, 600,...}

Mà 0<x<500

=> x=300

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 03/06/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

679*** chia hết cho 5,6,7 ,9 => 679*** chia hết  cho BCNN [5,6,7,9] = 630

=> 679*** = 679000 +*** = 630.1077+490+*** chia hết cho 630

    mà 630.1077 chia hết cho 630 => 490+*** chia hết cho 630

 Vì  000 \(\le\) *** \(\le\) 999

  => 490 \(\le\) *** +490 \(\le\) 1489

=> *** +490 \(\in\left\{630;1260\right\}\)

=> *** \(\in\left\{140;770\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 03/06/2015 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt nói láo bạn ko muốn giang ho dai ca có điểm thì có

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 06/11/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

USC(42; 30) là 1; 2; 3; 6.

Như vậy có 4 cách chia tương ứng với mỗi cách chia thì các hình vuông thu được có cạnh lần lượt là 1; 2; 3; 6 m

Vậy cách chi cuối cùng sẽ thu được hình vuông có cạnh lớn nhất là 6 m

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Bảo Châu 09/01/2015 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Gọi sau ít nhất số ngày là x ( x thuộc N*). Ta có:

x: hết cho 8;10 và x nhỏ nhất.=>x thuộc BCNN (8;10)

8= 23

10=2.5

=>BCNN( 8;10)= 2^3.5= 40

Vậy sau ít nhất 40 ngày 2 bạn lại cùng đến thư viện.

Đọc tiếp...
Trần Thảo Vân 06/11/2016 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

giải tiếp :

10 = 2.5

BCNN (8,10) = 2​3 ​. 5 = 40

mà a là số ngày ít nhất nên a = 40

Vậy sau ít nhất 40 ngày cả hai bạn cùng đến thư viện

Đọc tiếp...
Trần Thảo Vân 06/11/2016 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Gọi số ngày cả hai bạn đến thư viện lần 2 là a (a thuộc N ; đơn vị là ngày)​​

Vì sau a ngày cả hai bạn cùng đến thư viện nên :

a chia hết cho 8

a chia hết cho 10

==> a thuộc BC (8 , 10)

8 = 2​3

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29/06/2015 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

BCNN (10;15;7) = 420 à bạn Đinh Tuấn Việt?

Số ngày gần nhất để 2 bạn cùng trực vào ngày chủ nhật tiếp theo là BCNN(10;15;7) = 210

Lần tiếp theo nừa cần sau 2.210 = 420 ngày > 360 

=> Trong năm 2012 hai người đó cùng trực vào ngày chủ nhật là 2 lần

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29/06/2015 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

 Bài giải :

Thời gian ít nhất để hai anh cùng trực vào một ngày chủ nhật lần tiếp theo là \(BCNN\left(10;15;7\right)=420\) (ngày) > 360 ngày = 1 năm

Do đó trong năm 2012, hai anh chỉ cùng trực một lần vào ngày chủ nhật đó là ngày 1 - 1 - 2012.

Đọc tiếp...
emdixaqua 08/06/2018 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

A=5+5^2+5^3+...+5^20

=(5+5^2)+(5^3+5^4)+...+(5^19+5^20)

=(5+5^2)+5^2(5+5^2)+...5^18(5+5^2)

=30+5^2.30+5^4.30+5^6.30+..+5^18.30

=30(1+5^2+5^4+5^6+..+5^18)(chia hết cho 30)

Vậy A là bội của 30

Đọc tiếp...
Huỳnh Rạng Đông 30/10/2016 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

A = 5 + 5^2 + 5^3 +...+ 5^8

A = ( 5 + 5^2 ) + ( 5^3 + 5^4 ) +...+ (5^7 +5^8)

A = 1.(5+5^2) + 5^2 . (5+5^2) +...+ 5^6.(5+5^2)

A = 1.30 + 5^2.30 +...+ 5^6.30

A = (1+5^2+...+5^6).30

Vì trong 2 thừa số có 1 thừa số chia hết cho 30 nên A chia hết cho 30

B = 3 + 3^3 + 3^5 +...+ 3^29

B = (3+ 3^3 +3^5)+...+(3^25+3^27+3^29)

B = 1.(3+3^3+3^5)+...+3^24. (3+3^3+3^5)

B = 1.273+...+3^24.273

B = (1+...+3^24).273

Vì trong 2 thừa số có 1 thừa số chia hết cho 273 nên B chia hết cho 273

Đọc tiếp...
nina 12/12/2016 lúc 06:52
Báo cáo sai phạm

kết quả độ ra thì đơn giản nhưng cách trình bày mới quan trọng

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh Huyền 11/12/2016 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

ý a : a = 1;b = 18 

ý b : a=1;b=4

ý c : a = 12 ; b = 84

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 28/06/2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Ta có: 16a=25b=30c mà a,b,c nhỏ nhất nên 16a=25b=30c=BCNN(16;25;30)

hay 16a=25b=30c=1200

=>a=1200/16=75

=>b=1200/25=48

=>c=1200/30=40

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28/06/2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

Đặt 16a = 25b = 30c = m

Để a,b,c nhỏ nhất \(\ne\) 0 thì m = BCNN(16 ; 25 ; 30)

Ta có BCNN(16 ; 25 ; 30) = 1200

Do đó a = 1200 : 16 = 75

          b = 1200 : 25 = 48

          c = 1200 : 30 = 40

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 13/12/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Ta có: 16a=25b=30c mà a,b,c nhỏ nhất nên 16a=25b=30c=BCNN(16;25;30)
hay 16a=25b=30c=1200
=>a=1200/16=75
=>b=1200/25=48
=>c=1200/30=40

hcú bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: