Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen thi thu 30 tháng 11 2014 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

VÌ BCNN(a;b). UCLN(a;b) =a.b nen a.b =300.15 =4500

có a=6.c,b=6.d và UCLN(c;d)=1

suy ra 6.c.6.d =4500

           36.c.d =4500

           c.d =125

mà UCLN(c;d) =1 nen c=1;d=125

                                a=6;b=750 và ngược lại a=750;b=6

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 24 tháng 11 2018 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a; b) = 15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m; n) = 1

=> BCNN(a; b) = 15 x m x n = 300

=> m x n = 300 : 15 = 20

Giả sử a > b => m > n do (m; n) = 1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4

+) Với m = 20 và n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15

+) Với m = 5 và n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60

Vậy các cặp giá trị (m; n) thỏa mãn đề bài là: (300; 15); (75; 60); (15; 300); (60; 75).

Đọc tiếp...
Hà Thùy Dương 13 tháng 4 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: BCNN(a,b)*ƯCLN(a,b)=a*b

=>a*b=300*15=4500

Giả sử a<b. Vì ƯCLN(a,b)=15

=>a=15*m                   b=15*n

Và ƯCLN(m,n)=1

=>15*m*15*n=4500

225*m*n=4500

m*n=20

Ta có:

mnab
12012240
454860

Vậy a=1 hoặc 4; b=240 hoặc 60

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Huy 10 tháng 12 2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a;b
(a;b) =d
a=dq;b=dp với(q;p)=1
BCNN(a;b)=ab/UCNN =ab/d
=>ab/d +d =23 => ab +d
2=23d=> ab=d(23-d)
vì (a;b)=d => ab chia hết cho d
2 =>23-d chia hết cho d => 23 chia hết cho d
d=1;23
+d=1=>BCNN(a;b)=23-1=22=21+1=19+2=17+5=...
+d=23...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 21 tháng 2 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết hộ mình vs

 

 

Đọc tiếp...
Le Gia Anh 10 tháng 12 2017 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

mình chịu thôi

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 25 tháng 7 2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

 ƯCLN(a,b)=15=>a=15k;b=15q                  (k;q)=1

=>  BCNN(a,b)=300=15k.q

=>q.k=20

ta có:a+15=b

=>15k+15=15q

=>15(k+1)=15q

=>k+1=q

qk=20

=>(k+1)k=20

=>k2+k=20

=>k2+5k-4k-20=0

=>k(k+5)-4(k+5)=0

=>(k-4)(k+5)=0

=>k=4 hoặc k=-5

vì k>0=>k=4

=>a=60;b=75

vậy (a;b)=(60;75)

 

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 18 tháng 2 2016 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(ƯCLN\left(a,b\right)=\frac{a.b}{BCNN\left(a,b\right)}\)

=> \(15=\frac{a.b}{300}\)

=> a.b= 15.300=4500

Thay b = 15+a. Ta được:

( 15 + a ) . a = 4500

Ta thấy : 75.60=4500

Vậy a = 75 và b = 60

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 14 tháng 6 2015 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

ác mộng ko biết làm toán à mà nói từ là sao

Đọc tiếp...
cheobeo an 15 tháng 6 2015 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

a/Gọi  (a;b) là d

=> a = md  và   b = nd  với (m;n) = 1

từ ab = (a;b) [a;b]

=>  [a;b] = ab : (a;b) = mnd2 : d = mnd

Theo đề: mnd + (a;b) = 55 <=> d( mn +1 )= 55

=>  mn + 1 là Ư(55)

mn + 1  2

ta có bảng

d

mn + 1

mn

m

n

A

b

11

5

4

1

4

11

44

5

11

10

1

10

5

50

 

 

 

2

5

10

25

1

55

54

1

54

1

54

 

 

 

2

27

2

27

 

 

 

vậy số a;b cần tìm là:(11; 44); (5 ; 50) ; (10 ; 25) ; (1; 54) ; (2; 27)

cái này mới đúng tớ ghi nhầm vài chỗ

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 13 tháng 1 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Sách nâng cao phát triển toán 6 bài 331 trang 155 .Thứ tự của nài ấy giống như bài của bn đừng lo

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 1 tháng 3 2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Đặt a/b=c/d (c/d là phân số tối giản ; c và d thuộc N*)

Ta có: BCNN(a;b)=300 =>a.d=300 (1)

          UCLN(a;b)=15=>b:d=15(2)

Thay b=a+15 vào (2) ta được:

(a+15):d=15 <=> a+15=15d <=>a=15d-15 

Thay a=15d-15 vào (1) ta được:

(15d-15)d=300 <=>15d2-15d-300=0<=>d2-d-20=0 <=> d=5(nhận) hoặc d=-4(loại)

=>a=15d-15=15.5-15=60

=>b=a+15=60+15=75

vậy,a=60 và b=75

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 18 tháng 2 2016 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(ƯCLN\left(a,b\right)=\frac{a.b}{BCNN\left(a,b\right)}\) 

=> \(15=\frac{a.b}{300}\)

=> a.b= 15.300=4500

Thay b = 15+a. Ta được:

( 15 + a ) . a = 4500

Ta thấy : 75.60=4500

Vậy a = 75 và b = 60

Đọc tiếp...
(♥).•*´¨`*•♥•(★) VÕ PHẠM UYÊN NHI (★)•♥•*´¨`*•.(♥) 12 tháng 3 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a,b)=15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m,n)=1
=> BCNN(a,b) = 15 x m x n = 300
=> m x n = 300 : 15 = 20
Giả sử a > b => m > n do (m,n)=1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4
+ Với m = 20; n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15
+ Với m = 5; n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60
Vậy các cặp giá trị (m;n) thỏa mãn đề bài là: (300;15) ; (75;60) ; (15;300) ; (60;75)

  Chúc bn học tốt ##

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18 tháng 11 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

  a chia cho 4, 5, 6 dư 1 nên (a - 1) chia hết cho 4, 5, 6 

=> (a - 1) là bội chung của (4,5,6) 

=> a - 1 = 60n => a = 60n+1 với 1 ≤ n < (400-1)/60 = 6,65 

mặt khác a chia hết cho 7 => a = 7m 

Vậy 7m = 60n + 1 

có 1 chia 7 dư 1 
=> 60n chia 7 dư 6 
mà 60 chia 7 dư 4 
=> n chia 7 dư 5 
mà n chỉ lấy từ 1 đến 6 => n = 5 

a = 60.5 + 1 = 301

Đọc tiếp...
Phồng tôm 10 tháng 3 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Tham khảo tại đây :https://h.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=T%C3%ACm+2+s%E1%BB%91+a,b+bi%E1%BA%BFt+t%E1%BB%95ng+BCNN+v%C3%A0+UCLN+c%E1%BB%A7a+2+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3+=+15&id=90940

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 8 tháng 11 2016 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

+ Nếu thêm 3 vào số cần tìm thì được số mới chia hết cho 8; 10; 15; 20

=> số cần tìm là BSC(8; 10; 15; 20) -3

+ Do số cần tìm nhỏ nhất nên số cần tìm là bội số chung nhỏ nhất của BSCNN(8; 10; 15; 20) - 3 với 41

=> BSCNN(8; 10; 15; 20)=120 => BSCNN(8; 10; 10; 15; 20)-3=120-3=117

=> Số cần tìm là BSCNN(117;41)=117.41=4797

Đọc tiếp...
kurasina 19 tháng 7 2018 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 4797

Đọc tiếp...
45454545 Võ Thạch Đức Tín 18 tháng 12 2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Đáp án  (lời giải ở bậc tiểu học)

Ban đầu cô giáo xếp 4 bạn một bàn, còn thừa ra 2 bạn cô cho đứng bên ngoài. Sau đó cô gọi 8 bạn ở hai bàn cuối đứng dậy cùng hai bạn đang đứng ngoài. Như vậy sẽ có 10 bạn đang đứng và chưa có chỗ ngồi. Cô xếp thêm 1 bạn đang đứng vào mỗi bàn đã có 4 bạn thì vừa đủ theo dữ kiện bài toán. Vậy Số bàn ngồi đủ 5 bạn sẽ là 10 bàn nên số học sinh lớp 4A là 10 x 5 = 50 bạn và số bàn là 10 + 2 = 12 bàn.

Đáp số: 50 bạn.

Đáp án (lời giải ở bậc THCS)

Gọi số bàn trong lớp học là b

Số học sinh của lớp khí xếp 4 bạn một bàn và thừa 2 bạn là: 4.b + 2

Số học sinh của lớp khí xếp 5 bạn một bàn và thừa 2 bàn là: 5(b-2)

Vậy ta có: 4.b + 2 = 5(b-2)

Từ đó suy ra: b = 12

Suy ra số học sinh là: 4.12 + 2 = 50 (bạn)

Đáp số: 50 bạn

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 20 tháng 11 2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Đáp án  (lời giải ở bậc tiểu học)

Ban đầu cô giáo xếp 4 bạn một bàn, còn thừa ra 2 bạn cô cho đứng bên ngoài. Sau đó cô gọi 8 bạn ở hai bàn cuối đứng dậy cùng hai bạn đang đứng ngoài. Như vậy sẽ có 10 bạn đang đứng và chưa có chỗ ngồi. Cô xếp thêm 1 bạn đang đứng vào mỗi bàn đã có 4 bạn thì vừa đủ theo dữ kiện bài toán. Vậy Số bàn ngồi đủ 5 bạn sẽ là 10 bàn nên số học sinh lớp 4A là 10 x 5 = 50 bạn và số bàn là 10 + 2 = 12 bàn.

Đáp số: 50 bạn.

Đáp án (lời giải ở bậc THCS)

Gọi số bàn trong lớp học là b

Số học sinh của lớp khí xếp 4 bạn một bàn và thừa 2 bạn là: 4.b + 2

Số học sinh của lớp khí xếp 5 bạn một bàn và thừa 2 bàn là: 5(b-2)

Vậy ta có: 4.b + 2 = 5(b-2)

Từ đó suy ra: b = 12

Suy ra số học sinh là: 4.12 + 2 = 50 (bạn)

Đáp số: 50 bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 13 tháng 3 2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

- Xếp mỗi bàn 4 bạn thì thừa 1 bạn chưa có chỗ ngồi. Chúng tỏ số HS là số chia cho 5 dư 1:

1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37; 41; 45; 49;..

- Xếp mỗi bàn 5 bạn thừa 2 bàn, tức thiếu 10 bạn. Chứng tỏ số HS là số chia hết cho 5:

0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50;...

Mặt khác vì số HS xếp mỗi bàn 4 bạn thừa 1 bạn, xếp 5 thiếu 10. Do đó số HS là số phải lớn hơn 5.

* Vậy số HS là 45. Số bàn là: 45 : 5 + 2 = 11 bàn

Đọc tiếp...
Doraemon 11 tháng 3 2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Ta có: A chia cho 12; 15; 18 đều dư 5

\(\Rightarrow\) A - 5 chia hết cho 12; 15; 18 mà tìm A nhỏ nhất

\(\Rightarrow\) A - 5 \(\in\) BCNH ( 12; 15; 18)=180

Vậy A= 180+5 = 185

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 
(a-4) chia hết cho 7 
(a-5) chia hết cho 9 
=> 2a-6 chia hết cho 5 
2a-8 chia hết cho 7 
2a-10 chia hết cho 9 
=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 
Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 
=> a=158

Vậy số cần tìm là 158

Đọc tiếp...
Huy hoàng indonaca 29 tháng 7 2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 

(a-4) chia hết cho 7 

(a-5) chia hết cho 9 

=> 2a-6 chia hết cho 5 

2a-8 chia hết cho 7 

2a-10 chia hết cho 9 

=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 

Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 

=> a=158

Đọc tiếp...
Bùi Đức Quân 9 tháng 4 2017 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

làm khó hiểu quá

Đọc tiếp...
Darwin Watterson 14 tháng 11 2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a.

Giả sử a chia cho 5 được b dư 3, ta có:

\(a=5b+3.\)

\(2a=10b+6=10b+5+1\)

\(2a-1=10b+5\) hay nói cách khác \(2a-1⋮5\left(1\right)\)

Giả sử a chia cho 7 được c dư 4, ta có:

\(a=7c+4\)

\(2a=14c+8=14c+7+1\)

2a - 1 = 14c + 7 hay nói cách khác 2a - 1 chia hết cho 7 (2)

Giả sử a chia cho 9 được d dư 5, ta có:

a = 9a + 5

2a = 18d + 10 = 18d + 9 + 1

2a - 1 = 18d + 9 hay 2a - 1 chia hết cho 9 (3)

Từ (1) và (2) và (3) ta có: 2a - 1 chia cho 5,7,9 vì yêu cầu tìm số tự nhiên MIN nên 2a - 1 là BCNN(5;7;9)

=> BCNN(5;7;9) = 5.7.9 = 315.

=> 2a - 1 = 315

=> 2a = 316

=> a = 158

Đọc tiếp...
ninja school 10 tháng 2 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Bai 1: Tim x

a,-12+x=13                                                           c,3x+17=2

b,-7./x+3/=-49                                                       d, 2x-35=15+x

Bai 2: Tinh gia tri cua bieu thuc

a, x(x-1)          khi x=-2

b, /x-3/             khi x=-2

c, 7.(x-1)2         khi x=-1

Đọc tiếp...
ninja school 10 tháng 2 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Bai 1: Tim x

a,-12+x=13                                                           c,3x+17=2

b,-7./x+3/=-49                                                       d, 2x-35=15+x

Bai 2: Tinh gia tri cua bieu thuc

a, x(x-1)          khi x=-2

b, /x-3/             khi x=-2

c, 7.(x-1)2         khi x=-1

Đọc tiếp...
Trương Anh Tú 12 tháng 12 2014 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

cach lam sao ha ban

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

😋 😋 😋 hoi dai

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số tự nhiên ấy là a và b
ucln(a,b)=c
bcnn(a,b)=d
suy ra a,b chia het cho c
d chia het cho a,b
suy ra d chia het cho c
đặt d=c.n
suy ra c.n+c=174
suy ra c.(n+1)=147
suy ra n+1=147/c
suy ra thuộc ư 147
tao lại có:
a+b/2=57
suy ra a+b=114
ucln a,b thuộc ư 147
giờ xét trường hợp ư của 147 rồi tự tìm a,b di

Đọc tiếp...
Đoàn Cao Minh Trí 2 tháng 8 2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

ta gọi 3 số lần lượt là a;b;c ta có a/b=5/9 => a/5=b/9 => a/10=b/18 (1) Ta có: a/c=10/7 => a/10=c/7 (2) Từ (1) và (2) => a/10 =b/18 =c/7 Nếu a = 10 => b = 18 và c = 7 thì BCNN(a,b,c)=630=3150:5 Vậy ta nhân mỗi số a ; b; c trên với 5 Vậy a ; b;c là 50 ; 90 ; 35

Đọc tiếp...
emdixaqua 6 tháng 6 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là : a ; b ; c Ta có :  5 a = 9 b ; 10 a = 7 c ⇒ 10 a = 18 b = 7 c

Ta gọi :  10 a ; 18 b ; 7 c = k Ta có : a = 10k b = 18k c = 7k BCNN (a;b;c) = k.10.9.7=630.k=3150

⇒k = 5 a = 10 . 5 = 50 b = 5 . 18 = 90 c = 5 . 7 = 35 

Vậy số tự nhiên cần tìm là : 35 ; 50 và 90

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 2 tháng 7 2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là : 

5 + 28 = 33 ( học sinh ) 

Có số phòng là : 

33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng ) 

Có số học sinh là : 

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 2 tháng 7 2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là :

5 + 28 = 33 ( học sinh )

Có số phòng là :

33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng )

Có số học sinh là :

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Hương 2 tháng 7 2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là : 

5 + 28 = 33 ( học sinh ) 

Có số phòng là :

 33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng ) 

Có số học sinh là : 

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Đọc tiếp...
Võ Trung Thành 14 tháng 2 2015 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Tìm BCNN(2,3,4,5,6) =120

Cộng 1 nữa là bằng 121

Đáp số: 121

Đọc tiếp...
Jungkook BTS 4 tháng 1 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

số đó là 121 nhé 

k cho mình nhé,thank you

Đọc tiếp...
Kye 13 tháng 1 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là a ( a nhỏ nhất , a \(\in N\))

TBR ta có : ( a - 1 ) \(⋮3\)

                    ( a - 2 ) \(⋮4\)

                    ( a - 3 ) \(⋮5\)

                     ( a - 4 ) \(⋮6\)

                          a \(⋮11\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-1\right)⋮3\\3⋮3\end{cases}}\Rightarrow\left(a+1-3\right)⋮3\Rightarrow\left(a+2\right)⋮3\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-2\right)⋮4\\4⋮4\end{cases}}\Rightarrow\left(a+2-4\right)\Rightarrow\left(a+2\right)⋮4\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-3\right)⋮5\\5⋮5\end{cases}}\Rightarrow\left(a+3-5\right)⋮5\Rightarrow\left(a+2\right)⋮5\)

* Xét \(\hept{\begin{cases}\left(a-4\right)⋮6\\6⋮6\end{cases}}\Rightarrow\left(a+4-6\right)⋮6\Rightarrow\left(a+2\right)⋮6\)

\(\Rightarrow\)\(a+2\in BC\left(3;4;5;6\right)\)

Có : 3 = 3 ;  4 = 2; 5 = 5 ; 6 = 2 . 3

\(\Rightarrow BCNN\left(3;4;5;6\right)=2^2.3.5=60\)

\(BC\left(3;4;5;6\right)=B\left(60\right)=\left\{0;60;120;180;240;...\right\}\)

\(\Rightarrow a+2\in\left\{0;60;120;180;240;...\right\}\)a là STN nên a + 2 > 0.

Ta có bảng sau :

a+260120180240300360420...
a58118178238 298358418....
\(a⋮11\) /  /  / /  /  / \(⋮\)

 Vậy stn nhỏ nhất thỏa mãn đề là 418

            

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Cường 8 tháng 12 2018 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là a (a thuộc N*,a<500)

a chia cho 15 dư 8 => a=15k+8(K thuộc N*)

a chia cho 35 dư 13 => a=35p+13(p thuộc N*)

a+22=15k+8+22=15k+30 chia hết cho 15

a+22=35p+13+22=35p +13 +22=35p+35 chia hết cho 35

=>a + 22 thuộc BC (15,35)

BCNN(15,35)=105

=>a +22 thuộc BC (15,35)=B(105)={0:105:210:315:420:525:...}

=>a thuộc {83:188:293,398:503:...}

Mà a thuộc N*và a<500

=>a = {83:188:293:398}

Vậy a = {83:188:293:398}

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Hiếu 8 tháng 12 2018 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

mk làm xong rồi

đề ko sai

Đọc tiếp...
♕H̤̮oa⊰⊹L̤̮ê⊰⊹T̤̮ử♕ 8 tháng 12 2018 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

cậu xem lại đề đi có sai ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: