Giúp tôi giải toán và làm văn


Vu Huy Hôm qua lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

<=> \(\frac{2\left(3x-4\right)^2-18x^2-8}{2}\) \(\ge\) \(\frac{x+3}{2}\)

,<=> 18x2-48x+32-18x2-8-x-3\(\ge\) 0

 <=> -49x + 21 \(\ge\) 0

 <=> -49x \(\ge\) -21

<=>       x\(\le\)\(\frac{3}{7}\)

Tập nghiệm: S={x\(|\) x\(\le\) \(\frac{3}{7}\)}

Đọc tiếp...
Phong Hà Văn Hôm qua lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: 
( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 
( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 
Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có: 
Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996 
Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV Hôm qua lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

thêm bài a,

Vì \(x\ne-7\) nên \(x< -7\)

Tập nghiệm.....

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV Hôm qua lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

a,TH1:\(\hept{\begin{cases}x+1\ge0\\x+7\ge0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ge-1\\x\ge-7\end{cases}}\)\(\Rightarrow x\ge-1\)

TH2:\(\hept{\begin{cases}x+1\le0\\x+7\le0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\le-1\\x\le-7\end{cases}}\)\(\Rightarrow x\le-7\)

Tập nghiệm của BPT là ...

b,TH1:\(\hept{\begin{cases}2x-1< 0\\3x+2>0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x< 1\\3x>-2\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< \frac{1}{2}\\x>-\frac{2}{3}\end{cases}}\)\(\Rightarrow-\frac{2}{3}< x< \frac{1}{2}\)

TH2:\(\hept{\begin{cases}2x-1>0\\3x+2< 0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x>1\\3x< -2\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x>\frac{1}{2}\\x< -\frac{2}{3}\end{cases}}\)(loại)

Tập nghiệm của BPT....

Đọc tiếp...
Phan Tùng Dương Hôm qua lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

câu vừa nãy mình làm sai nha

nếu x = 1 thì phép tính đó âm mất rùi

nên là bài này không có kết quả

Đọc tiếp...
nguyen thuy duong 2 giờ trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

X^4-4x+3

=(x^2)^2-2x^2+1+2x^2-4x+2

=(x^2-1)^2+2(x-1)^2 >= 0 với mọi x

vậy x^4-4x+3 không âm với mọi x

Đọc tiếp...
Phan Tùng Dương Hôm qua lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

Vì x^4= x.x.x.x

4x+3=x.4+3

=>x^4>4x+3

=>x^4-4x+3>0

=>x^4-4x+3 không âm với mọi x

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11/04/2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-5\right)^2>3^2\)

\(\Leftrightarrow2x-5>3\)

\(\Leftrightarrow2x>8\)

\(\Leftrightarrow x>4\)

\(x^3+2x< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2+2\right)< 0\)

\(TH1:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2+2< 0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2< -2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x>0\\x\in rỗng\end{cases}}}\)

\(TH2:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2+2>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2>-2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}X< 0\\X\in RỖNG\end{cases}}}\)

\(x^2-4x+5< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-5x-5< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x\right)-\left(5x+5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)-5\left(x+1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1< 0\\x-5>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x< -1\\x>5\end{cases}\Leftrightarrow}rỗng}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1>0\\x-5< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>-1\\x< 5\end{cases}\Leftrightarrow-1< x< 5}\)

 k cho mk nhé 

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11/04/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

\(x^2< 9\)

\(\Leftrightarrow x^2< 3^2\)

\(\Leftrightarrow x< 3\)

\(\left(x-2\right)^2< 4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2< 2^2\)

\(\Leftrightarrow x-2< 2\)

\(\Leftrightarrow x< 1\)

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

Đọc tiếp...
Trần Thu Huyền 15/04 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{x-35}{21}+\frac{x-36}{20}>\frac{x-37}{19}+\frac{x-38}{18}\)(1)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x-35}{21}-1\right)+\left(\frac{x-36}{20}-1\right)\)\(-\left(\frac{x-37}{19}-1\right)-\left(\frac{x-38}{18}-1\right)\)\(>0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-56}{21}+\frac{x-56}{20}-\frac{x-56}{19}-\frac{x-56}{18}\)\(>0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-56\right)\left(\frac{1}{21}+\frac{1}{20}-\frac{1}{19}-\frac{1}{18}\right)\)\(>0\)

Vì \(\frac{1}{21}+\frac{1}{20}-\frac{1}{19}-\frac{1}{18}< 0\)

\(\Rightarrow x-56< 0\)\(\Leftrightarrow x< 56\)

Vậy tập nghiệm của BPT(1) là \(S=\left\{x\in R|x< 56\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn vương Kiên 12/04/2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

đổi 6m = 60 dm ; 3,4 m = 34 dm.

diện tích mặt đáy của thùn tôn là :

          60 x 34 = 2040 [ dm2 ]

chu vi mặt đáy của thùng tôn là :

          [ 60 + 34 ] x 2 = 188 [ dm ]

 diện tích xung quanh thùng tôn là :

          188 x 9 = 1692 [ dm2 ]

diện tích phần tôn làm hộp là :

           2040 + 1692 = 3732 [ dm2 ]

                       đáp số : 3732 dm2 

mình nghĩ vậy =)

Đọc tiếp...
Taylor Swift 21/08/2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha,mình mới học lớp 5 thôi

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 5 giờ trước (17:48)
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
bùi tiến long 09/04/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xin lỗi anh nha, em mới học lớp 6 thôi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh Linh 09/04/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:      -\(x^2\)+4x - 9
             <=>  - ( \(x^2\)- 4x + 4 ) - 5 
             <=> - ( x - 2 )\(^2\) - 5 
Vì - ( x - 2 )\(^2\)\(\le\)0 <=>  - ( x - 2 )\(^2\) - 5  \(\le\)-5 với mọi x
b) Ta có      x\(^2\)- 2x + 9
            <=> ( x\(^2\) - 2x +1 ) + 8
            <=> ( x - 1 ) \(^2\)+ 8
Vì  ( x - 1 ) \(^2\)\(\ge\) 0 <=> ( x - 1 ) \(^2\)+ 8 \(\ge\) 8 với mọi thực x

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 04/10/2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

\(VT=\frac{c+ab}{a+b}+\frac{a+bc}{b+c}+\frac{b+ac}{a+c}\)

\(=\frac{c\left(a+b+c\right)+ab}{a+b}+\frac{a\left(a+b+c\right)+bc}{b+c}+\frac{b\left(a+b+c\right)+ac}{a+c}\)

\(=\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}+\frac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}{a+c}\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}\ge2\left(a+c\right)\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại rồi cộng theo vế

\(2VT\ge4\left(a+b+c\right)=4=2VP\Rightarrow VT\ge VP\)

Xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 05/04/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời

x2+y22xy+60=35xy5x2y2=5(7xyx2y2)

(xy)2+60=5.49454(2xy7)2

[2(xy)]2+5(2xy7)2=5.4960.4=5

x;yZ;2xy70;5(2xy7)25[2(xy)]2=0x=y

|(2xy7)|=1 [2x27=1;x2=3(l)2x27=1;x2=4(n)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 09/08/2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2yz\le y^2+z^2\\2zx\le z^2+x^2\\2xy\le x^2+y^2\end{cases}}\)

\(VT\ge\frac{x^2}{x^2+y^2+z^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2+z^2}+\frac{z^2}{x^2+y^2+z^2}=1\)

Đọc tiếp...
mai duc van 04/04/2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

x>2 là thỏa mãn còn việc lập luận thì do bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: