Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Đức Hùng CTV 15/10 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

a) \(a^3+b^3+c^3=3abc\Rightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc\right)=0\)

Mà \(a+b+c\ne0\) nên \(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]=0\Rightarrow a=b=c\) thay vào N ta được :

\(N=\frac{3.a^{2016}}{\left(3a\right)^{2016}}=\frac{3}{3^{2016}}=\frac{1}{3^{2015}}\)

b) Do \(n^2+4n+2013\) là số CP nên \(n^2+4n+2013=a^2\) (a thuộc Z)

\(\Leftrightarrow\left(n^2+4n+4\right)-a^2=-2009\)

\(\Leftrightarrow\left(n+2\right)^2-a^2=-2009\Leftrightarrow\left(n-a+2\right)\left(n+a+2\right)=-2009\)

Đến đây xét ước -2009 ra là đc

Đọc tiếp...
NTH 19/09/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

mik hỏi bạn mik bảo x<10

Đọc tiếp...
duphuongthao 14/08/2017 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x+\sqrt{2x-1}+x-\sqrt{2x-1}+2\sqrt{\left(x+\sqrt{2x-1}\right)\cdot\left(x-\sqrt{2x-1}\right)}=2\)

\(\Leftrightarrow2x+2\sqrt{x^2-2x+1}=2\Leftrightarrow2\left(x+\sqrt{\left(x-1\right)^2}\right)=2\Leftrightarrow x+|^{ }_{ }x-1|=1\)

\(\Leftrightarrow|^{ }_{ }x-1|^{ }_{ }=1-x\Leftrightarrow x-1< 0\Leftrightarrow x< 1\)

vậy x<1

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 04/10/2017 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

bạn biết bđt svác sơ chứ nếu không biết có thể lên mạng tra

Áp dụng bđt svác sơ ta có 

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{b}\ge\frac{9}{a+2b};\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{b+2c};\frac{1}{c}+\frac{1}{a}+\frac{1}{a}\ge\frac{9}{c+2a}\)

cộng vào ta có 

\(3\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge9\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\left(\frac{1}{a+2b}+\frac{1}{b+2c}+\frac{1}{c+2a}\right)\)

Đọc tiếp...
Tiến Dũng Trương 05/10/2017 lúc 05:28
Báo cáo sai phạm

Thêm câu nữa bạn

Rút gọn

\(P=\frac{x^2}{xy+y^2}+\frac{y^2}{xy-x^2}-\frac{x^2+y^2}{xy}\)

Đọc tiếp...
pham thi thu trang 04/10/2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

nâng cao và phát triển toán 9 tập 1 :)

Đọc tiếp...
pham thi thu trang 04/10/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

bài thứ :  \(109\left(1\right)\)chuyên đề bất đẳng thức 

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 04/10/2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

\(VT=\frac{c+ab}{a+b}+\frac{a+bc}{b+c}+\frac{b+ac}{a+c}\)

\(=\frac{c\left(a+b+c\right)+ab}{a+b}+\frac{a\left(a+b+c\right)+bc}{b+c}+\frac{b\left(a+b+c\right)+ac}{a+c}\)

\(=\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}+\frac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}{a+c}\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}\ge2\left(a+c\right)\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại rồi cộng theo vế

\(2VT\ge4\left(a+b+c\right)=4=2VP\Rightarrow VT\ge VP\)

Xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 27/08/2016 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

x0= 8 - ( \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\)) (1)

Ta có (  \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\))2 = 32

Do đó x02 = 8 - \(\sqrt{32}\)(2)

PT <=> (x- 8)2 - 32 = 0 (3)

Thế (2) vào (3) thì đúng

Vậy x0 là nghiệm của PT

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 03/10/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

\(a^2b^2+b^2c^2\)\(\ge2\sqrt{a^2b^4c^2}=2ab^2c\)(ap dung bdt amgm)

tuong tu \(b^2c^2+a^2c^2\ge2abc^2\)

\(a^2c^2+a^2b^2\ge2a^2bc\)

\(\Rightarrow2\left(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2\right)\ge2abc\left(a+b+c\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\ge abc\left(a+b+c\right)\)

\(\Rightarrow\frac{abc\left(a+b+c\right)}{a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2}\le\frac{a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2}{a^2b^2+b^2c^2+a^2c^2}=1\)

dau = xay ra khia=b=c

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 10/04/2017 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt[3]{a}=x\\\sqrt[3]{b}=b\end{cases}}\)

Thì đề bài trở thành 

Cho \(x+y=\sqrt[3]{y^3-\frac{1}{4}}\)

Chứng minh: \(0>x\ge-1\)

Lập phương 2 vế ta được:

\(\left(x+y\right)^3=y^3-\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow12xy^2+12x^2y+4x^3+1=0\)

Với \(x=0\) thì

\(\Rightarrow1=0\left(l\right)\)

Với \(x\ne0\)

Để phương trình theo nghiệm y có nghiệm thì

\(∆'=36x^4-12x\left(4x^3+1\right)\ge0\) 

 \(\Leftrightarrow x^4+x\le0\)

\(\Leftrightarrow-1\le x< 0\) 

Vậy ta có ĐPCM

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 01/10/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : 4( b² + c² + d² + e²) ≥( b + c + d +e )² ( dễ lắm, bạn tự cm lấy nhé, ) 
=> ( b² + c² + d² + e²) ≥ ( b + c + d +e )²/4 (*) 
G/s bdt đề bài đúng, ta có: 
<=> a² + b²+ c² + d²+ e² - a(b + c + d +e) ≥ 0 
Lại có ( *) => ta có : a² + b²+ c² + d² + e² - a(b + c + d +e) ≥ a² + ( b + c + d +e )²/4 - a(b + c + d +e) 
<=> [ a - ( b + c+ d +e)/2]² => hiển nhiên đúng 
Vậy ta có dpcm. 
Với cách này ta cũng có thể chứng minh các bdt tương tự với 3 biến, 4 biến v.v.... 
Chúc bạn học giỏi, chào bạn!  

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc 18/09/2016 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x+1}\ge\left(1-\frac{1}{y+1}\right)+\left(1-\frac{1}{z+1}\right)=\frac{y}{y+1}+\frac{z}{z+1}\ge\frac{2\sqrt{yz}}{\sqrt{\left(y+1\right).\left(z+1\right)}}\)

Tương tự : \(\frac{1}{y+1}\ge\frac{x}{x+1}+\frac{z}{z+1}\ge\frac{2\sqrt{xz}}{\sqrt{\left(x+1\right)\left(z+1\right)}}\)

\(\frac{1}{z+1}\ge\frac{x}{x+1}+\frac{y}{y+1}\ge\frac{2\sqrt{xy}}{\sqrt{\left(x+1\right)\left(y+1\right)}}\)

Nhân các vế lại với nhau : \(\frac{1}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\ge\frac{8xyz}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\Rightarrow xyz\le\frac{1}{8}\)

Vậy Max F = 1/8 <=> x = y = z = 1/2

Đọc tiếp...
OoO Ledegill2 OoO 26/09/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Tuấn you xem thế này có đúng ko?

Bài 1:

Xét hiệu a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc=1/2.2(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)
=1/2(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc)
=1/2[(a^2-2ab+b^2)+(a^2-2ac+c^2)+(b^2-2bc+c^2)]
=1/2.[(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2]
vì (a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2>=0
nên 1/2.[(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2]>=0
hay a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc >=0<=> a^2+b^2+c^2>=ab+ac+bc

Đọc tiếp...
Tuấn 26/09/2017 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

bạn xem lại đề bài nhé

nó cần c/m

\(\frac{a^2}{4}+b^2+c^2\ge ab-ac+2bc\)

chứ không phải

\(a^2+b^2+c^2\ge ab+ac+bc\)

bạn hãy thử lại sau nhé

Đọc tiếp...
Đặng Võ Ngọc Thịnh 25/09/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Đọc các đoạn văn dưới đây ( xem SGK trg 60 ) trả lời câu hỏi:

GIÚP EM VỚI

? Các câu văn triển khai chủ đề ấy theo thứ tự nào? ( cái j xảy ra trước thì kể trước, cái j xảy ra sau,kể sau. Nếu câu trước nói chung thì cau sau giải thích, cụ thể hoá, làm cho người nghe hiểu được, cảm nhận đc .)

TTChủ đề của đoạn vănThứ tụ các câu triển khai chủ đề
a

.........................................

.........................................

.........................................

........................................................

........................................................

........................................................

b

.........................................

........................SCFKNJKklDLAO.................

........jxsbhgUFY.................................

JW

vuh

.........................................

.........................................

.........................................

........................................................

........................................................

........................................................

Đọc tiếp...
261989 25/09/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

giúp vs

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 04/08/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Số phần nước sau hai lần vòi nước chảy vào bể là:
3/7 + 2/5 = 29/35 (bể )
Số phần bể chưa có nước là:
1 - 29/35 = 6/35 (bể)

ĐS: 6/35 bể

Đọc tiếp...
Thám tử TH Trần Nhật Quỳnh 22/08/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Số phần của bể chưa có nước là:

3/7 + 2/5 = 29/35 ( bể )

Còn số phần của bể chưa có nước là:

1 - 29/35 = 6/35 ( bể )

Đọc tiếp...
Mr Lazy 03/07/2015 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

Cách giải tổng quát cho một bài chỉ xét x thuộc R (số thực). 

Đặt  A = (x+2)(x-3)(x-6) 

+ x = -2; 3; 6 thì A = 0 (loại)

+ x < -2 thì x+2 < 0; x-3 < 0; x-6 < 0 
=> A = (x+2)(x-3)(x-6) < 0 (thỏa mãn)

+ -2 < x < 3 thì x+2 > 0; x-3 < 0; x-6 < 0
=>  A = (x+2)(x-3)(x-6) > 0 (loại)

+3 < x < 6 thì x+2 > 0; x-3 > 0; x-6 < 0
=>  A = (x+2)(x-3)(x-6) < 0 (thỏa mãn)

+x > 6 thì x+2 > 0; x-3 > 0; x-6 > 0
=>  A = (x+2)(x-3)(x-6) > 0 (loại)

Vậy: x < -2 hoặc 3 < x < 6

Vậy các số tự nhiên x thỏa  (x+2)(x-3)(x-6) <0  là 4; 5

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 03/07/2015 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+2\right).\left(x-3\right).\left(x-6\right)<0\)

\(\Leftrightarrow\) Hoặc x + 2 < 0 hoặc x - 3 < 0 hoặc x - 6 < 0

\(\Leftrightarrow\) Hoặc x < -2 hoặc x < 3 hoặc x < 6.

Tóm lại là x < -2

Đọc tiếp...
Thiên Thần Công Chúa 15/09/2017 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

100

k nha

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 15/09/2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

De bai la co 5 cai ghe .can bao nhieu de du 100

Can so cai ghe la

100-5=95(cai ghe)

Ds 95 cai ghe

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: