Giúp tôi giải toán


Thiên Thần Công Chúa 15/09/2017 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

100

k nha

Nguyen Tran Tuan Hung 15/09/2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

De bai la co 5 cai ghe .can bao nhieu de du 100

Can so cai ghe la

100-5=95(cai ghe)

Ds 95 cai ghe

Lê Quang Phúc 11/09/2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

a) 8x - 3x = 625+ 44 : 11

=> 5x = 625 + 4

=> x = \(\frac{6^{25}+4}{5}\)

b)  \(3⋮\left(x+1\right)\)=> \(\left(x+1\right)\inƯ\left(3\right)\)=> \(x+1\in\left\{-3;-1;1;3\right\}\)=> \(x\in\left\{-4;-2;0;2\right\}\)

An Đỗ 11/09/2017 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

vậy x bằng nhiu

a)  á

Lê Quang Phúc 11/09/2017 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

tới đó là hết cỡ rồi nha bạn, chứ 6^25 máy tính còn tính không được sao mình tính. trong mấy bài này chỉ cần để kết quả thế này là được rồi

Lạc Dao Dao 26/08/2017 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Huyền viết: A và B

Thu viết: X = A + B; Y = A.B

Nhung viết: M = A + B + AB; N = (A+B).AB

Thảo tìm: 

TH1: Giả sử M (tổng) là một số lẻ, như vậy tổng M đó gồm 1 số chẵn và 1 số lẻ, do đó tích N của chúng phải là 1 số chẵn (Không thể là một số lẻ được). => N là một số lẻ 

TH2: Giả sử N (tích) hai số tự nhiên là 1 số lẻ, như vậy tích N đó gồm 2 thừa số đều là số lẻ, do đó tổng M của chúng phải là 1 số chẵn(Không thể là một số lẻ được). => M chẵn 
Từ 2 trường hợp trên => N là lẻ

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Rút gọn các biểu thức sau :

a,3√5−√2 +4√6+√2 

b  (√20−√45+√5).√5

c,(5√15 +12 √20−54 √45 +√5):2√5

2√3(2√6−√3+1)

√2+√3×√2−√3

5√7−7√5+2√70√35 

h   (√23 +√32 )×√6

(1+√2+√3)×(1+√2−√3)

1√5+√3 −1√5−√3 

12+√3 +√2√6 −23+√3 

leduykhuong 24/08/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Thời gian ô tô đi từ A đến C hết :

      160:52=40/13(giờ)

Thời gian xe máy đi từ B đến C là:

      136:38=68/19 (giờ)

Vậy ô tô đến C trước xe máy

Thời gian khi cả hai xe cách nhau 71km là

      (160+136-71) : (52+38)=5/2 (giờ)

Nguyễn Hữu Quang Huy 24/08/2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

đây mà lp 9 á

Bexiu 23/08/2017 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đoàn Thái Bảo 19/08/2017 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

BPT <=> \(\frac{x-1}{x-3}-1< 0\)  <=> \(\frac{2}{x-3}< 0\)     <=>    x-3 < 0    (vì 2>0)

<=> x<3

NTH 19/09 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

mik hỏi bạn mik bảo x<10

duphuongthao 14/08/2017 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x+\sqrt{2x-1}+x-\sqrt{2x-1}+2\sqrt{\left(x+\sqrt{2x-1}\right)\cdot\left(x-\sqrt{2x-1}\right)}=2\)

\(\Leftrightarrow2x+2\sqrt{x^2-2x+1}=2\Leftrightarrow2\left(x+\sqrt{\left(x-1\right)^2}\right)=2\Leftrightarrow x+|^{ }_{ }x-1|=1\)

\(\Leftrightarrow|^{ }_{ }x-1|^{ }_{ }=1-x\Leftrightarrow x-1< 0\Leftrightarrow x< 1\)

vậy x<1

Thắng Nguyễn CTV 13/08/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

a)\(\sqrt{x+1}\left(x+4\right)=\left(x+18\right)\sqrt{6+x}-3x-40\)

\(pt\Leftrightarrow\sqrt{x+1}\left(x+4\right)-14=\left(x+18\right)\sqrt{6+x}-63-3x-9\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)\left(x+4\right)^2-196}{\sqrt{x+1}\left(x+4\right)+14}=\frac{\left(x+18\right)^2\left(x+6\right)-3969}{\left(x+18\right)\sqrt{6+x}+63}-3\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^3+9x^2+24x-180}{\sqrt{x+1}\left(x+4\right)+14}-\frac{x^3+42x^2+540x-2025}{\left(x+18\right)\sqrt{6+x}+63}+3\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-3\right)\left(x^2+12x+60\right)}{\sqrt{x+1}\left(x+4\right)+14}-\frac{\left(x-3\right)\left(x^2+45x+675\right)}{\left(x+18\right)\sqrt{6+x}+63}+3\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\frac{x^2+12x+60}{\sqrt{x+1}\left(x+4\right)+14}-\frac{x^2+45x+675}{\left(x+18\right)\sqrt{6+x}+63}+3\right)=0\)

Pt trong ngoặc to to kia vô nghiệm

Suy ra x=3

b)\(3\left(\sqrt{x+9}-\sqrt{x+1}\right)=4-4x\)

\(pt\Leftrightarrow\sqrt{x+9}-\sqrt{x+1}=\frac{4-4x}{3}\)

\(\Leftrightarrow2x+10-2\sqrt{\left(x+1\right)\left(x+9\right)}=\frac{16x^2-32x+16}{9}\)

\(\Leftrightarrow-2\sqrt{\left(x+1\right)\left(x+9\right)}=\frac{16x^2-32x+16}{9}-\left(2x+10\right)\)

\(\Leftrightarrow4\left(x+1\right)\left(x+9\right)=\frac{256x^4-1600x^3+132x^2+7400x+5476}{81}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-64\left(x^2-5x-5\right)\left(4x^2-5x-8\right)}{81}=0\)

mỗi lần bình phương tự rút ra điều kiện mà khử nghiệm nhé :v

Lạc Linh Miêu 13/08/2017 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

hi, ^.^, thanks bn nhìu nha >3

Kurosaki Akatsu 13/08/2017 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy , có :

\(\frac{a^3+b^3}{ab}+\frac{b^3+c^3}{bc}+\frac{c^3+a^3}{ca}\ge\frac{2\sqrt{a^3.b^3}}{ab}+\frac{2\sqrt{b^3.c^3}}{bc}+\frac{2\sqrt{c^3.a^3}}{ca}\)

\(\Leftrightarrow...........\ge2\sqrt{ab}+2\sqrt{bc}+2\sqrt{ca}\)

Lại có :

\(2\sqrt{ab}+2\sqrt{bc}+2\sqrt{ca}\ge2a+2b+2c\)

\(\Leftrightarrow\left(a-2\sqrt{ab}+b\right)+\left(b-2\sqrt{bc}+c\right)+\left(c-2\sqrt{ca}+c\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+\left(\sqrt{b}-\sqrt{c}\right)^2+\left(\sqrt{c}-\sqrt{a}\right)^2\ge0\) (đúng)

Vậy \(\frac{a^3+b^3}{ab}+\frac{b^3+c^3}{bc}+\frac{c^3+a^3}{ca}\ge2a+2b+2c=2\left(a+b+c\right)\)

HeroZombie 13/08/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có BĐT \(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(\ge\left(a+b\right)\left(2ab-ab\right)=ab\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a^3+b^3}{ab}\ge\frac{ab\left(a+b\right)}{ab}=a+b\)

Tương tự cũng có 2 BĐT:

\(\frac{b^3+c^3}{bc}\ge b+c;\frac{c^3+a^3}{ca}\ge c+a\)

Cộng theo vế được ĐPCM

Khi a=b=c

HeroZombie 13/08/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Ta có BĐT \(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)

\(\ge\left(a+b\right)\left(2ab-ab\right)=ab\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow\frac{a^3+b^3}{ab}\ge\frac{ab\left(a+b\right)}{ab}=a+b\)

Tương tự cũng có 2 BĐT:

\(\frac{b^3+c^3}{bc}\ge b+c;\frac{c^3+a^3}{ca}\ge c+a\)

Cộng theo vế được ĐPCM

Khi a=b=c

Songoku Sky Fc11 04/08/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Số phần nước sau hai lần vòi nước chảy vào bể là:
3/7 + 2/5 = 29/35 (bể )
Số phần bể chưa có nước là:
1 - 29/35 = 6/35 (bể)

ĐS: 6/35 bể

Thám tử TH Trần Nhật Quỳnh 22/08/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Số phần của bể chưa có nước là:

3/7 + 2/5 = 29/35 ( bể )

Còn số phần của bể chưa có nước là:

1 - 29/35 = 6/35 ( bể )

Nguyễn Việt Hoàng CTV 03/08/2017 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Bài 1: tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8

số bé là: 96 : 8 x 3 = 36

số lớn là: 96 - 36 = 60

Bài 2: ta có: \(\frac{7}{9}=\frac{7.3}{9.3}=\frac{21}{27};\frac{2}{3}=\frac{2.9}{3.9}=\frac{18}{27}\)

\(\frac{4}{10}=\frac{4.20}{10.20}=\frac{80}{200};\frac{11}{20}=\frac{11.10}{20.10}=\frac{110}{200}\)

\(\frac{9}{25}=\frac{9.75}{25.75}=\frac{675}{1875};\frac{16}{75}=\frac{16.25}{75.25}=\frac{400}{1875}\)

Bài 3: 2 yến = 20kg

5 tạ = 50 yến

345 tấn = 3450 tạ

100g = 0, 01 yến

Bài 4: Bất phương trình một ẩn trên trường số thực. Giao của hai tập xác định của các hàm số f(x) và g(x) được gọi là tập xác định của bất phương trình. ... Nếu với giá trị x =a, f(a) > 0 là bất đẳng thức đúng thì ta nói rằng a nghiệm đúng bất phương trình f(x) > 0, hay a là nghiệm của bất phương trình.

Chu vi hình chữ nhật = Tổng chiều dài và rộng nhân 2

P = ( a + b ) x 2

1 cạnh của hình vuông là 1 cạnh của hình vuông ( dễ mà ) 

Nguyễn Quang Trung CTV 04/08/2017 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Bài 1: tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8

số bé là: 96 : 8 x 3 = 36

số lớn là: 96 - 36 = 60

Bài 2: ta có: 

Bài 3: 2 yến = 20kg

5 tạ = 50 yến

345 tấn = 3450 tạ

100g = 0, 01 yến

Bài 4: Bất phương trình một ẩn trên trường số thực. Giao của hai tập xác định của các hàm số f(x) và g(x) được gọi là tập xác định của bất phương trình. ... Nếu với giá trị x =a, f(a) > 0 là bất đẳng thức đúng thì ta nói rằng a nghiệm đúng bất phương trình f(x) > 0, hay a là nghiệm của bất phương trình.

Chu vi hình chữ nhật = Tổng chiều dài và rộng nhân 2

P = ( a + b ) x 2

1 cạnh của hình vuông là 1 cạnh của hình vuông ( dễ mà )

Trần Kiều Thi 03/08/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Bài 1: 

Tồng số phần của cả hai số là: 3+5=8

Số bé là: 96 : 8 * 3 = 36

Số lớn là: 96-36=60

Bài 2:\(\frac{7}{9}với\frac{2}{3}\)

được \(\frac{7}{9}với\frac{6}{9}\)

4/10 vs 11/20 đc 8/20 vs 11/20

9/25 vs 16/75 đc 27/75 vs 16/75

Bài 3

2 yến = 20 kg

5 tạ = 50 yến

345 tấn = 3450 tạ

100g = 0,01 yến

Bài 4:

Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến x so sánh hai hàm số f(x) và g(x) trên trường số thực dưới một trong các dạng

{\displaystyle f(x)<g(x),f(x)>g(x),f(x)\leq g(x),f(x)\geq g(x)}

Giao của hai tập xác định của các hàm số f(x) và g(x) được gọi là tập xác định của bất phương trình.

Chu vi hình chữ nhật là bằng chiều dài cộng chiều rộng cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2

1 cạnh hình vuông là 1 cạnh hình vuông chớ là j -_-

Trần Thị Hồng Thắm 30/07/2017 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(2x+1\right)^2}{5}-\frac{\left(x-1\right)^2}{3}< \frac{7x^2-14x-5}{15}\)
\(\Leftrightarrow\frac{3\left(2x+1\right)^2}{15}-\frac{5\left(x-1\right)^2}{15}< \frac{7x^2-14x-5}{15}\)
\(\Rightarrow3\left(2x+1\right)^2-5\left(x-1\right)^2< 7x^2-14x-5\)
\(\Leftrightarrow3\left(4x^2+4x+1\right)-5\left(x^2-2x+1\right)< 7x^2-14x-5\)
\(\Leftrightarrow\left(12x^2+12x+3\right)-\left(5x^2-10x+5\right)< 7x^2-14x-5\)
\(\Leftrightarrow12x^2+12x+3-5x^2+10x-5< 7x^2-14x-5\)
\(\Leftrightarrow7x^2+22x-2< 7x^2-14x-5\)
\(\Leftrightarrow7x^2+22x-2-7x^2+14x+5< 0\)
\(\Leftrightarrow36x+3< 0\)
\(\Leftrightarrow36x< -3\)
\(\Leftrightarrow x< -\frac{3}{36}\)
\(\Leftrightarrow x< -\frac{1}{12}\)

Nguyễn Thu Trang 30/07/2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

bn ơi kl phải là <=>x >\(-\frac{1}{12}\)

Nguyễn Thị Yến Vy 26/07/2017 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

tui, nhưng lần sau đừng đăng câu hỏi linh tinh nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: