Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Bất phương trình


➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ ( Team Gà Công Nghiệp ) ➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ ( Team Gà Công Nghiệp ) 17 tháng 5 2019 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời : Mk có 1 bài nè :

Giải và biện luận bất phương trình sau : (m+2).x > (m+2).(m-5)

Hok_Tốt

#Thiên_Hy

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ ( Team Gà Công Nghiệp ) ➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ ( Team Gà Công Nghiệp ) 17 tháng 5 2019 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cái này là hỏi đề chứ có phải câu linh tinh đâu ?

Đọc tiếp...
Quý Bùi Xuân Quý Bùi Xuân 17 tháng 5 2019 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Cho x+y=2. Chứng minh x^4+y^4 lớn hơn hoặc bằng 2

Đọc tiếp...
•๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ •๖ۣۜIηεqυαℓĭтĭεʂ•ッᶦᵈᵒᶫ★T&T★ CTV 12 tháng 10 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

\(ĐKXĐ:a\ne-1\)

\(\frac{2x}{a^2-a+1}-\frac{1}{2a+2}< \frac{4x-1}{2a^2-2a+2}+\frac{a-2ax}{1+a^3}\Leftrightarrow\frac{2x}{a^2-a+1}-\frac{1}{2a+2}< \frac{2x}{a^2-a+1}-\frac{1}{2a^2-2a+2}+\frac{a}{1+a^3}-\frac{2ax}{1+a^3}\)\(\Leftrightarrow\frac{1}{2a+2}-\frac{1}{2a^2-2a+2}+\frac{a}{1+a^3}>\frac{2ax}{1+a^3}\Leftrightarrow\frac{a^2-a+1-a-1+2a}{2\left(a^3+1\right)}>\frac{2ax}{1+a^3}\Leftrightarrow\frac{a^2}{2\left(1+a^3\right)}>\frac{4ax}{2\left(1+a^3\right)}\)\(\Leftrightarrow\frac{4ax}{a+1}< \frac{a^2}{a+1}\)

* Nếu \(\frac{a}{a+1}>0\)(tức là a < -1 hoặc a > 0) thì \(x< \frac{a}{4}\)

* Nếu \(\frac{a}{a+1}< 0\)(tức là -1 < a < 0) thì \(x>\frac{a}{4}\)

Đọc tiếp...
Địt mẹ mấy đứa có người yêu? Địt mẹ mấy đứa có người yêu? 11 tháng 10 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Trước hết xoá \(\frac{2x}{a^2-a+1}\)ở 2 vế. Nếu \(\frac{a}{a+1}>0\left(a< -1;a>0\right)\)thì \(x< \frac{a}{4}\). Nếu \(\frac{a}{a+1}< 0\left(-1< a< 0\right)\)thì \(x>\frac{a}{4}\)

Đọc tiếp...
thang Tran thang Tran 19 tháng 7 2015 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

a; đề ( x + 1)(x - 2) < 0 khi và chỉ khi :

 (+) TH1 x + 1 < 0 và x - 2> 0 

=> x < -1 và x > 2 

=> 2 < x <-1 (loại)

(+) Th2 : x + 1 > 0 và x-  2< 0 

=> x> -1 và x < 2 

=>-1 < x < 2 ( Tm)

VẬy -1 < x < 2 thì ( x+1)(x- 2) < 0 

Đọc tiếp...
•CrisDGッ •CrisDGッ 1 tháng 10 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số tự nhiên liên tiếp cần tìm là x và x + 1 ( x ∈ N )

Tích của hai số là: x(x + 1) = x2 + x

Tổng hai số là : x + x + 1 = 2x + 1

Theo bài ra ta có phương trình : \(x^2+x=2x+1+109\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-110=0\)

Có a = 1 ; b = -1 ; c = -110 

\(\Rightarrow\Delta=\left(-1\right)^2-4.1.\left(-110\right)=441\)

=> Phương trình trên có 2 nghiệm

\(x_1=\frac{1-\sqrt{441}}{2.1}=-10\)\(x_2=\frac{1+\sqrt{441}}{2.1}=11\)

Trong hai nghiệm chỉ có nghiệm x = 11 thỏa mãn điều kiện.

Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 11 và 12

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà Trần Thu Hà 11 tháng 4 2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-5\right)^2>3^2\)

\(\Leftrightarrow2x-5>3\)

\(\Leftrightarrow2x>8\)

\(\Leftrightarrow x>4\)

\(x^3+2x< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2+2\right)< 0\)

\(TH1:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2+2< 0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2< -2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x>0\\x\in rỗng\end{cases}}}\)

\(TH2:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2+2>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2>-2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}X< 0\\X\in RỖNG\end{cases}}}\)

\(x^2-4x+5< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-5x-5< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x\right)-\left(5x+5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)-5\left(x+1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1< 0\\x-5>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x< -1\\x>5\end{cases}\Leftrightarrow}rỗng}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1>0\\x-5< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>-1\\x< 5\end{cases}\Leftrightarrow-1< x< 5}\)

 k cho mk nhé 

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà Trần Thu Hà 11 tháng 4 2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

\(x^2< 9\)

\(\Leftrightarrow x^2< 3^2\)

\(\Leftrightarrow x< 3\)

\(\left(x-2\right)^2< 4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2< 2^2\)

\(\Leftrightarrow x-2< 2\)

\(\Leftrightarrow x< 1\)

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 2 tháng 9 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

x2 < 9 

<=> x2 - 9 < 0 

<=> ( x - 3 )( x + 3 ) < 0

1. \(\hept{\begin{cases}x-3>0\\x+3< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>3\\x< -3\end{cases}}\)( loại )

2. \(\hept{\begin{cases}x-3< 0\\x+3>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 3\\x>-3\end{cases}}}\Rightarrow-3< x< 3\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là -3 < x < 3

x2 > 5 

<=> x2 - 5 > 0 

<=> ( x - √5 )( x + √5 ) > 0

1. \(\hept{\begin{cases}x-\sqrt{5}>0\\x+\sqrt{5}>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>\sqrt{5}\\x>-\sqrt{5}\end{cases}}\Rightarrow x>\sqrt{5}\)

2. \(\hept{\begin{cases}x-\sqrt{5}< 0\\x+\sqrt{5}< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< \sqrt{5}\\x< -\sqrt{5}\end{cases}\Rightarrow}x< -\sqrt{5}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(\orbr{\begin{cases}x>\sqrt{5}\\x< -\sqrt{5}\end{cases}}\)

( x - 2 )2 < 4

<=> ( x - 2 )2 - 22 < 0

<=> ( x - 2 - 2 )( x - 2 + 2 ) < 0

<=> ( x - 4 )x < 0

1. \(\hept{\begin{cases}x-4>0\\x< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>4\\x< 0\end{cases}}\)( loại )

2. \(\hept{\begin{cases}x-4< 0\\x>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 4\\x>0\end{cases}}\Leftrightarrow0< x< 4\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là 0 < x < 4

( 2x - 5 )2 > 9

<=> ( 2x - 5 )2 - 32 > 0

<=> ( 2x - 5 - 3 )( 2x - 5 + 3 ) > 0

<=> ( 2x - 8 )( 2x - 2 ) > 0

1. \(\hept{\begin{cases}2x-8>0\\2x-2>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>4\\x>1\end{cases}}\Rightarrow x>4\)

2. \(\hept{\begin{cases}2x-8< 0\\2x-2< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 4\\x< 1\end{cases}}\Rightarrow x< 1\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(\orbr{\begin{cases}x>4\\x< 1\end{cases}}\)

x3 + 2x < 0

<=> x( x2 + 2 ) < 0

<=> x < 0 ( vì x2 + 2 ≥ 2 > 0 ∀ x )

x2 - 4x - 5 < 0

<=> ( x2 - 4x + 4 ) - 1 < 0

<=> ( x - 2 )2 - 12 < 0

<=> ( x - 2 - 1 )( x - 2 + 1 ) < 0

<=> ( x - 3 )( x - 1 ) < 0

1. \(\hept{\begin{cases}x-3< 0\\x-1>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 3\\x>1\end{cases}}\Leftrightarrow1< x< 3\)

2. \(\hept{\begin{cases}x-3>0\\x-1< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>3\\x< 1\end{cases}}\)( loại )

Vậy nghiệm của bất phương trình là 1 < x < 3

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh Noo Phước Thịnh 27 tháng 10 2017 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của lớp học là :

d, 24 dm

Vậy chọn d, 24 dm

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt Phạm Tuấn Đạt 27 tháng 10 2017 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

Chiều dài bảng của lớp học là :

d, 24dm

Vậy ta chọn đáp án d

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt Đỗ Đức Đạt 29 tháng 10 2017 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Chiều dài bảng của lớp học khoảng 24 dm

Ta chọn đáp án D

Mấy độ dài kia có quá ngắn và quá dài

Đọc tiếp...
ngonhuminh ngonhuminh 6 tháng 1 2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

a) x^4-3x^2+2=(x^2-3/2)^2+2-9/4> =-1/4

đạt khi x=căn (3/2)

b)

(x^4+3)^2>= 9 đạt khi x=0

c) xem lại 

Đọc tiếp...
Việt Hoàng . No . Pro Việt Hoàng . No . Pro 6 tháng 9 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(2x-3\right)-x^2=\left(x-2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow2x^2-3x+2x-3-x^2=x^2-4x+4\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-3-x^2+4x-4=0\)

\(\Leftrightarrow3x-7=0\)

\(\Leftrightarrow3x=7\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{3}\)

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ? ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ? 6 tháng 9 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

\(\left(x+1\right)\left(2x-3\right)-x^2=\left(x-2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow2x^2-3x+2x-3-x^2=x^2-4x+4\)

\(\Leftrightarrow2x^2-x^2-x^2-3x+2x+4x=4+3\)

\(\Leftrightarrow3x=7\)

\(\Leftrightarrow x=7:3\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{3}\)

Vậy \(S=\left\{\frac{7}{3}\right\}\) .

Học tốt

Đọc tiếp...
🍀Trần Nhật Quỳnh🍀 🍀Trần Nhật Quỳnh🍀 CTV 6 tháng 9 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

( x + 1 )( 2x - 3 ) - x2 = ( x - 2 )2

<=> 2x2 - x - 3 - x2 = x2 - 4x + 4

<=> 2x2 - x - x2 - x2 + 4x = 4 + 3

<=> 3x = 7

<=> x = 7/3

Vậy S = { 7/3 }

Đọc tiếp...
Thạch Thảo Thạch Thảo CTV 17 tháng 8 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

mình nghĩ sửa đề bài là  \(\frac{\sqrt{x^2-x+6}+7\sqrt{x}-\sqrt{6\left(x^2+5x-2\right)}}{x+3-\sqrt{2\left(x^2+10\right)}}\le0\) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Vy Nguyễn Khánh Vy 4 tháng 8 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

đừng ai trả lời cái câu này em tui vừa nghịch đấy sorry nha

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz 4 tháng 8 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

bậy thế

Đọc tiếp...
LÊ NGỌC	HÀ LÊ NGỌC HÀ 4 tháng 8 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Lộn cái bàn là bàn cái lộn

Đọc tiếp...
Lê Việt	Hoàng Lê Việt Hoàng 12 tháng 6 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Phùng Minh Quân ơi câu trả lời của bạn dài quá. Bạn có thể trả lời ngắn hơn mà.

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân Phùng Minh Quân 5 tháng 7 2019 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

\(0\le a,b,c\le1\)\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a-1\le0\\b-1\le0\\c-1\le0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2-a\le0\\b^2-b\le0\\c^2-c\le0\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}\left(a^2-a\right)\left(b-1\right)\ge0\\\left(b^2-b\right)\left(c-1\right)\ge0\\\left(c^2-c\right)\left(a-1\right)\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2b\ge a^2+ab-a\\b^2c\ge b^2+bc-b\\c^2a\ge c^2+ca-c\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(a^2b+b^2c+c^2a\ge\left(a^2+b^2+c^2\right)+\left(ab+bc+ca\right)-\left(a+b+c\right)\) (1) 

Và \(\hept{\begin{cases}\left(a-1\right)\left(b-1\right)\ge0\\\left(b-1\right)\left(c-1\right)\ge0\\\left(c-1\right)\left(a-1\right)\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}ab\ge a+b-1\\bc\ge b+c-1\\ca\ge c+a-1\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(ab+bc+ca\ge2\left(a+b+c\right)-3\) (2) 

(1), (2) \(\Rightarrow\)\(3+a^2b+b^2c+c^2a\ge\left(a^2+b^2+c^2\right)+\left(a+b+c\right)\)

Lại có: \(\hept{\begin{cases}a\le1\\b\le1\\c\le1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2\le a\\b^2\le b\\c^2\le c\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^3\le a^2\\b^3\le b^2\\c^3\le c^2\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(3+a^2b+b^2c+c^2a\ge\left(a^2+b^2+c^2\right)+\left(a+b+c\right)\ge2\left(a^2+b^2+c^2\right)\)

\(\ge2\left(a^3+b^3+c^3\right)=2a^3+2b^3+2c^3\) ( đpcm ) 

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(a=1;b=1;c=0\) và các hoán vị 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24 tháng 8 2017 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Rút gọn các biểu thức sau :

a,3√5−√2 +4√6+√2 

b  (√20−√45+√5).√5

c,(5√15 +12 √20−54 √45 +√5):2√5

2√3(2√6−√3+1)

√2+√3×√2−√3

5√7−7√5+2√70√35 

h   (√23 +√32 )×√6

(1+√2+√3)×(1+√2−√3)

1√5+√3 −1√5−√3 

12+√3 +√2√6 −23+√3 

Đọc tiếp...
leduykhuong leduykhuong 24 tháng 8 2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Thời gian ô tô đi từ A đến C hết :

      160:52=40/13(giờ)

Thời gian xe máy đi từ B đến C là:

      136:38=68/19 (giờ)

Vậy ô tô đến C trước xe máy

Thời gian khi cả hai xe cách nhau 71km là

      (160+136-71) : (52+38)=5/2 (giờ)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Quang Huy Nguyễn Hữu Quang Huy 24 tháng 8 2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

đây mà lp 9 á

Đọc tiếp...
꧁༺༒ℳℴℴ𝔶 ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ༒༻꧂ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ ꧁༺༒ℳℴℴ𝔶 ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ༒༻꧂ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ 6 tháng 4 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

mik dịch cho nek:

xin chào! bạn khỏe không? Tôi ổn cảm ơn bạn đến từ đâu? tôi đến từ Việt Vam.

và bạn viết đã đúng rồi nhé nhưng chữ Việt Nam bạn phải viết hoa nhé.

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Hồ Trần Mạnh  Quỳnh Hồ Trần Mạnh Quỳnh 6 tháng 4 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Dịch là:

Xin chào bạn khỏe không tôi khỏe cảm ơn bạn đến từ đâu tôi đến từ Vn

Học tốt nhé

Đọc tiếp...
Nguyên :3 Nguyên :3 22 tháng 7 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

sáng nay tôi......Được đút vào và mút cái lỗ ấy...cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt... Trìu mến...........tôi thấy cô ấy quyến rũ .. Da trắng hồng....eo thon thon.....tôi không thể đứng nhìn mãi được.... Cô ấy khiêu khích tôi*... *Tôi bắt *đầu cởi..kéo tụt xuống...cái đầu trắng tròn đang cong xuống.....Bỗng dưng tôi vuốt thẳng lên dựng đứng...tôi bắt đầu ấn sâu vào bên trong....cái lớp màng mỏng cũng ko chịu được lực đẩy của tôi...nó rách ra..người con gái ấy vẫn mỉm cười...một thứ nước trắng bắt đầu chảy ra...tôi e ngại..nhưng vẫn ấn sâu nữa .... Khi vừa đủ ngập cán tôi rút ra..kê miệng của mình vào....Và hút thật mạnh..tiếng chóp chép..đều đặng vang trong căn phòng tối..Tôi dóc cổ dùng cả cái lưỡi liếm...Láp 1 một cách điêu luyện....khi cảm thấy mọi thứ đang dần về đích...tôi bắt đầu xoa bóp từ trên xuống dưới ... Rồi tôi bắt giác bóp thật mạnh .. từng dòng nước trắng còn sót lại bắt đầu phụt ra trào ra khỏi miệng tôi................cảm giác khoan khoái tuyệt vời.......khi uống hết hộp sữa cô gái hà lan .. mới cứng....ném cái bẹp vào thùng rác....người con gái trên hộp vẫn nhìn tôi nở nụ cười...như lúc đầu mới gặp....
 

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu Con Chim 7 Màu 25 tháng 5 2019 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy=Schwarz ta có:

\(x^2+y^2+z^2\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\Rightarrow x+y+z\le\sqrt{3}\)

Ta lại có:\(\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\forall x,y,z\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)-2\left(xy+yz+zx\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)

\(\Rightarrow A\le\sqrt{3}+1\)

Dấu '=' xảy ra khi \(x=y=z=\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Đọc tiếp...
tth_new tth_new CTV 29 tháng 5 2019 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm

Em làm lại,cách này mà còn sai nữa thì em xin hàng ạ! Dù sao đi nữa cũng xin mọi người chịu khó góp ý giúp em để em càng ngày càng tiến bộ hơn nữa ạ! Thanks all !

*Tìm min

Đặt p = x + y + z; q = xy + yz + zx thì \(x^2+y^2+z^2=p^2-2q=1\Rightarrow q=\frac{p^2-1}{2}\)

Suy ra \(A=p+q=p+\frac{p^2-1}{2}=\frac{p^2+2p-1}{2}\)

\(=\frac{p^2+2p+1-2}{2}=\frac{\left(p+1\right)^2-2}{2}\ge-\frac{2}{2}=-1\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là -1.

Dấu "=" xảy ra khi (x;y;z) = (0;0;-1) (chỗ này em không biết giải rõ thế nào nữa :v)

*Tìm max

Ta có BĐT sau: \(xy+yz+zx\le\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\le x^2+y^2+z^2\)

Suy ra \(q\le\frac{p^2}{3}\le p^2-2q=1\) suy ra \(\hept{\begin{cases}q\le p^2-2q=1\\p^2\le3\left(p^2-2q\right)\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}q\le1\\p\le\sqrt{3\left(p^2-2q\right)}=\sqrt{3}\end{cases}}\)

Suy ra \(A=p+q\le\sqrt{3}+1\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT SKT_NTT 25 tháng 5 2019 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(x^2+y^2\ge2\sqrt{x^2y^2}=2xy\)\(y^2+z^2\ge2\sqrt{y^2z^2}=2yz\)\(x^2+z^2\ge2\sqrt{x^2z^2}=2xz\)

\(\Rightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge2\left(xy+yz+xz\right)\)\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+xz\)

hay \(xy+yz+xz\le1\)

Mặt khác : \(x^2+1\ge2x;y^2+1\ge2y;z^2+1\ge2z\)nên \(x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(x+y+z\right)\)

hay \(2\left(x+y+z\right)\le4\)\(\Rightarrow x+y+z\le2\)

\(\Rightarrow A=x+y+z+xy+yz+xz\le2+1=3\)

hình như làm thế này sai thì phải

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: