Giúp tôi giải toán và làm văn


alibaba nguyễn 27 tháng 8 2016 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

x0= 8 - ( \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\)) (1)

Ta có (  \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\))2 = 32

Do đó x02 = 8 - \(\sqrt{32}\)(2)

PT <=> (x- 8)2 - 32 = 0 (3)

Thế (2) vào (3) thì đúng

Vậy x0 là nghiệm của PT

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 17 tháng 1 2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

duphuongthao làm đúng rồi, tham khảo nha !

Đọc tiếp...
NTH 19 tháng 9 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

mik hỏi bạn mik bảo x<10

Đọc tiếp...
duphuongthao 14 tháng 8 2017 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x+\sqrt{2x-1}+x-\sqrt{2x-1}+2\sqrt{\left(x+\sqrt{2x-1}\right)\cdot\left(x-\sqrt{2x-1}\right)}=2\)

\(\Leftrightarrow2x+2\sqrt{x^2-2x+1}=2\Leftrightarrow2\left(x+\sqrt{\left(x-1\right)^2}\right)=2\Leftrightarrow x+|^{ }_{ }x-1|=1\)

\(\Leftrightarrow|^{ }_{ }x-1|^{ }_{ }=1-x\Leftrightarrow x-1< 0\Leftrightarrow x< 1\)

vậy x<1

Đọc tiếp...
Taylor Swift 21 tháng 8 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha,mình mới học lớp 5 thôi

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 20 tháng 4 2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
bùi tiến long 9 tháng 4 2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xin lỗi anh nha, em mới học lớp 6 thôi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 10 tháng 8 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Với bài này bạn Khôi nói đúng rồi. ĐK là \(x\le-2\) hoặc x=1

Cách biểu diễn lên trục số như sau:

ĐK: \(\hept{\begin{cases}x\le1\\x\ge1hoac,x\le-2\end{cases}}\)

Vẽ trục đầu: 

  > 1 -2 ] [

Vẽ trục sau:

> 1 -2 ] [ ]

Nhìn vào trục số: Trục đầu không gạch bỏ số 1, Trục thứ 2 cũng không gạch bỏ số 1

Vậy ĐK của x: \(x\le-2\) hoặc x=1

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 27 tháng 7 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Nói chung khá phức tạp:

Giải BPT tích trên thì đc: \(\orbr{\begin{cases}x\le-2\\x\ge1\end{cases}}\)

Kết hợp với kia là \(x\le1\)

Ở trên là ngoặc vuông nên khó đoán

ĐKXĐ chẳng lẽ \(x\le-2\)và x=1 chăng?

Bđ khá phân vân vì 2 cái mâu thuẫn

Với lại biểu điễn trục số thì sao?

Nói chung ptạp

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 26 tháng 7 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Có: ĐKXĐ: \(\hept{\begin{cases}1-x\ge0\\\left(x-1\right)\left(x+2\right)\ge0\end{cases}\Leftrightarrow}x\le-2\)

Biểu diễn trên trục số: ........

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 19 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

a) \(a^2+2a+1-b^2\)

\(=\left(a+1\right)^2-b^2\)

\(=\left(a+1-b\right)\left(a+1+b\right)\)

b) \(4a^2+4a+1-9b^2\)

\(=\left(2a\right)^2+4a+1-\left(3b\right)^2\)

\(=\left(2a+1\right)^2-\left(3b\right)^2\)

\(=\left(2a+1-3b\right)\left(2a+1+3b\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 26 tháng 10 2016 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy ta có : \(2\ge a^2+b^2\ge2\sqrt{a^2b^2}=2ab\Rightarrow ab\le1\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki : 

\(\left(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\right)^2\le\left(a^2+b^2\right)\left[3\left(a^2+b^2\right)+12ab\right]\)

\(\le2\left(3.2+12.1\right)=36\)

\(\Rightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le6\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Dũng 12 tháng 2 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

ÁP DỤNG BĐT CÔ SI ,TA CÓ:

\(\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le\frac{3a+\left(a+2b\right)}{2}=2a+b\)\(\Leftrightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le a\left(2a+b\right)=2a^2+ab\left(1\right)\) 

(VÌ a,b khong âm). C/M TƯƠNG TỰ TA CÓ \(b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2b^2+ab\left(2\right)\) 

TA CÓ  :\(2ab\le a^2+b^2\le2\left(3\right)\).TỪ (1),(2),(3)  TA CÓ;

\(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2a^2+2b^2+ab+ab\le\)\(2\left(a^2+b^2\right)+2ab\le4+2=6\) 

DẤU ĐẲNG THỨC XẢY RA KHI a=b=1

Đọc tiếp...
TÔN ANH BẢO 24 tháng 1 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

KO BIẾT

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 25 tháng 5 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy=Schwarz ta có:

\(x^2+y^2+z^2\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\Rightarrow x+y+z\le\sqrt{3}\)

Ta lại có:\(\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\forall x,y,z\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)-2\left(xy+yz+zx\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)

\(\Rightarrow A\le\sqrt{3}+1\)

Dấu '=' xảy ra khi \(x=y=z=\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 29 tháng 5 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm

Em làm lại,cách này mà còn sai nữa thì em xin hàng ạ! Dù sao đi nữa cũng xin mọi người chịu khó góp ý giúp em để em càng ngày càng tiến bộ hơn nữa ạ! Thanks all !

*Tìm min

Đặt p = x + y + z; q = xy + yz + zx thì \(x^2+y^2+z^2=p^2-2q=1\Rightarrow q=\frac{p^2-1}{2}\)

Suy ra \(A=p+q=p+\frac{p^2-1}{2}=\frac{p^2+2p-1}{2}\)

\(=\frac{p^2+2p+1-2}{2}=\frac{\left(p+1\right)^2-2}{2}\ge-\frac{2}{2}=-1\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là -1.

Dấu "=" xảy ra khi (x;y;z) = (0;0;-1) (chỗ này em không biết giải rõ thế nào nữa :v)

*Tìm max

Ta có BĐT sau: \(xy+yz+zx\le\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\le x^2+y^2+z^2\)

Suy ra \(q\le\frac{p^2}{3}\le p^2-2q=1\) suy ra \(\hept{\begin{cases}q\le p^2-2q=1\\p^2\le3\left(p^2-2q\right)\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}q\le1\\p\le\sqrt{3\left(p^2-2q\right)}=\sqrt{3}\end{cases}}\)

Suy ra \(A=p+q\le\sqrt{3}+1\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT 25 tháng 5 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(x^2+y^2\ge2\sqrt{x^2y^2}=2xy\)\(y^2+z^2\ge2\sqrt{y^2z^2}=2yz\)\(x^2+z^2\ge2\sqrt{x^2z^2}=2xz\)

\(\Rightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge2\left(xy+yz+xz\right)\)\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+xz\)

hay \(xy+yz+xz\le1\)

Mặt khác : \(x^2+1\ge2x;y^2+1\ge2y;z^2+1\ge2z\)nên \(x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(x+y+z\right)\)

hay \(2\left(x+y+z\right)\le4\)\(\Rightarrow x+y+z\le2\)

\(\Rightarrow A=x+y+z+xy+yz+xz\le2+1=3\)

hình như làm thế này sai thì phải

Đọc tiếp...
Đỗ Tân Huy 13 tháng 6 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

a) xét 2 TH 

TH1: (x+5) và (x-3) cùng >0

TH2 : ( x+5) và (x-3) cùng <0

b) xét tương tự câu a NHƯNG xét ngược dấu đi VD (4-x)>0 và (2-x)<0 

Trường hợp còn lại xét ngược lại

Đúng nha

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 11 tháng 6 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Điều kiện \(x\ne0\). áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số không âm ta có :

\(\sqrt[3]{5x^2.5x^2.\left(2x^2+9\right)}\le\frac{5x^2+5x^2+2x^2+9}{3}=4x^2+3\)

\(\Leftrightarrow x.\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}\le x\left(4x+\frac{3}{x}\right).\)(1)

Với \(x>0\)thì (1) tương đương với \(\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}\le4x+\frac{3}{x}\)

Kết hợp với giả thiết đã cho :\(\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}\ge4x+\frac{3}{x}\)

Suy ra \(\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}=4x+\frac{3}{x}\Leftrightarrow5x^2=5x^2=2x^2+9\)

\(\Leftrightarrow x^2=3\Leftrightarrow x=\sqrt{3}\)(vì x>0)

Với \(x< 0\)thì (1) tương đương với \(\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}\ge4x+\frac{3}{x}\)

Như vậy với x<0 thì bất phương trình đã cho luôn đúng.

Kết luận : Với \(x=\sqrt{3}\)hoặc \(x< 0\)thì thỏa mãn bất phương trình.

Đọc tiếp...
Phùng Thị Thắm 10 tháng 6 lúc 23:41
Báo cáo sai phạm

mina giúp mình cau này đi mai mình đi học 

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 2 tháng 11 2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

chúc mừng bạn mk vừa báo cáo xong !

Đọc tiếp...
Mr Lazy 9 tháng 8 2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}2yz\le y^2+z^2\\2zx\le z^2+x^2\\2xy\le x^2+y^2\end{cases}}\)

\(VT\ge\frac{x^2}{x^2+y^2+z^2}+\frac{y^2}{x^2+y^2+z^2}+\frac{z^2}{x^2+y^2+z^2}=1\)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 9 tháng 6 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=1555735 

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 9 tháng 6 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

trả lời

=1555735 

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
¸.•°*”˜˜”*°•✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 9 tháng 6 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Bài làm

2515299 - 959555 = 1555735

~ Dễ chán ~

# Hok tốt #

Đọc tiếp...
☠Sɦĭηĭɠαмĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ☠ {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 25 tháng 5 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

KO

ĐĂNG

CÂU

HỎI

LINH

TINH

LÊN

DIỄN

ĐÀN

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜCσσℓ ๖ۣۜBσү_²ƙ⁶ღ [ RBL ] ❧VAMY☙ 25 tháng 5 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜCσσℓ ๖ۣۜBσү_²ƙ⁶ღ [ RBL ] ❧VAMY☙ 25 tháng 5 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 19 tháng 5 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

\(đk:x\ge25.\) VIẾT BẤT PHƯƠNG TRÌNH THÀNH:

\([x-10\sqrt{x}+25]+\sqrt{x-25}\le0\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}-5\right)^2+\sqrt{x-25}\le0\Leftrightarrow x=25.\) 

VẾ TRÁI LÀ TỔNG CỦA HAI SỐ KHÔNG ÂM. DO ĐÓ DẤU BĐT KHÔNG XẨY RA, CHỈ XẨY RA DẤU BẰNG. VẬY  x = 25 LÀ NGHIỆM DUY NHẤT. 

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ ( Team Gà Công Nghiệp ) 17 tháng 5 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời : Mk có 1 bài nè :

Giải và biện luận bất phương trình sau : (m+2).x > (m+2).(m-5)

Hok_Tốt

#Thiên_Hy

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ ( Team Gà Công Nghiệp ) 17 tháng 5 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Cái này là hỏi đề chứ có phải câu linh tinh đâu ?

Đọc tiếp...
Quý Bùi Xuân 17 tháng 5 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Cho x+y=2. Chứng minh x^4+y^4 lớn hơn hoặc bằng 2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: