Giúp tôi giải toán và làm văn


Thắng Nguyễn CTV 24/09/2016 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

\(x^2+y^2+z^2-xy-yz-xz+xyz\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y+z\right)^2-3\left(xy+yz+zx\right)+xyz\)

Áp dụng Bđt Cô si ngược dấu

\(3\left(xy+yz+xz\right)\le\left(x+y+z\right)^2\)

\(\Rightarrow\left(x+y+z\right)^2-3\left(xy+yz+xz\right)\ge0\left(1\right)\)

\(xyz\le\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3=8\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) =>Đpcm

Đọc tiếp...
Tuấn 24/09/2016 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

ta đi c/m \(x^2+y^2+z^2+xyz\ge20\)

và \(xy+yz+zx\le12\)
 

Đọc tiếp...
Tuấn 24/09/2016 lúc 23:44
Báo cáo sai phạm

thắng nguyễn làm sai dấu r kìa bạn
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 17/01/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

duphuongthao làm đúng rồi, tham khảo nha !

Đọc tiếp...
NTH 19/09/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

mik hỏi bạn mik bảo x<10

Đọc tiếp...
duphuongthao 14/08/2017 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x+\sqrt{2x-1}+x-\sqrt{2x-1}+2\sqrt{\left(x+\sqrt{2x-1}\right)\cdot\left(x-\sqrt{2x-1}\right)}=2\)

\(\Leftrightarrow2x+2\sqrt{x^2-2x+1}=2\Leftrightarrow2\left(x+\sqrt{\left(x-1\right)^2}\right)=2\Leftrightarrow x+|^{ }_{ }x-1|=1\)

\(\Leftrightarrow|^{ }_{ }x-1|^{ }_{ }=1-x\Leftrightarrow x-1< 0\Leftrightarrow x< 1\)

vậy x<1

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11/04/2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-5\right)^2>3^2\)

\(\Leftrightarrow2x-5>3\)

\(\Leftrightarrow2x>8\)

\(\Leftrightarrow x>4\)

\(x^3+2x< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2+2\right)< 0\)

\(TH1:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2+2< 0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2< -2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x>0\\x\in rỗng\end{cases}}}\)

\(TH2:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2+2>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2>-2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}X< 0\\X\in RỖNG\end{cases}}}\)

\(x^2-4x+5< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-5x-5< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x\right)-\left(5x+5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)-5\left(x+1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1< 0\\x-5>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x< -1\\x>5\end{cases}\Leftrightarrow}rỗng}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1>0\\x-5< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>-1\\x< 5\end{cases}\Leftrightarrow-1< x< 5}\)

 k cho mk nhé 

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11/04/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

\(x^2< 9\)

\(\Leftrightarrow x^2< 3^2\)

\(\Leftrightarrow x< 3\)

\(\left(x-2\right)^2< 4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2< 2^2\)

\(\Leftrightarrow x-2< 2\)

\(\Leftrightarrow x< 1\)

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc 18/09/2016 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x+1}\ge\left(1-\frac{1}{y+1}\right)+\left(1-\frac{1}{z+1}\right)=\frac{y}{y+1}+\frac{z}{z+1}\ge\frac{2\sqrt{yz}}{\sqrt{\left(y+1\right).\left(z+1\right)}}\)

Tương tự : \(\frac{1}{y+1}\ge\frac{x}{x+1}+\frac{z}{z+1}\ge\frac{2\sqrt{xz}}{\sqrt{\left(x+1\right)\left(z+1\right)}}\)

\(\frac{1}{z+1}\ge\frac{x}{x+1}+\frac{y}{y+1}\ge\frac{2\sqrt{xy}}{\sqrt{\left(x+1\right)\left(y+1\right)}}\)

Nhân các vế lại với nhau : \(\frac{1}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\ge\frac{8xyz}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\Rightarrow xyz\le\frac{1}{8}\)

Vậy Max F = 1/8 <=> x = y = z = 1/2

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 04/10/2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

\(VT=\frac{c+ab}{a+b}+\frac{a+bc}{b+c}+\frac{b+ac}{a+c}\)

\(=\frac{c\left(a+b+c\right)+ab}{a+b}+\frac{a\left(a+b+c\right)+bc}{b+c}+\frac{b\left(a+b+c\right)+ac}{a+c}\)

\(=\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}+\frac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}{a+c}\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}\ge2\left(a+c\right)\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại rồi cộng theo vế

\(2VT\ge4\left(a+b+c\right)=4=2VP\Rightarrow VT\ge VP\)

Xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên 05/10/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

bn nên bỏ câu How are you? thành câu How's it going?

bỏ câu where are you from? thành câu I'm from VN .And you? thì sẽ hay hơn

đó là ý của mk nếu hay thì k nhé

Đọc tiếp...
Missy Girl 05/10/2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Bn ơi . Gỡ cái avt của bn xuống hộ mik với . 

Làm ơn đi nếu bn còn có ý tứ .

Lạy Bn rồi . Bn giống người óc bột quá rồi . Ko = 1 con dog .

# MissyGirl #

Đọc tiếp...
Doraemon 05/10/2018 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

tớ khuyên cậu nên bỏ cai avatar đó đi

kí tên

Doraemon

Đọc tiếp...
Fullmoon 01/10/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: \(x\ne\frac{1}{2}\)

Ta có:

\(\frac{2x-1}{2}=\frac{8}{2x-1}\)

\(\Rightarrow\left(2x-1\right)^2=16=4^2\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=4\\2x-1=-4\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\left(TMĐKXĐ\right)\\x=-\frac{3}{2}\left(TMĐKXĐ\right)\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Anh 01/10/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

*Bài này mk chỉ biết lm theo cách lớp 9 thui nha!! 

ĐKXĐ: 2x-1\(\ne\)0 => x\(\ne\frac{1}{2}\)

Ta có:

\(2x-\frac{1}{2}=\frac{8}{2x-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{4x-1}{2}=\frac{8}{2x-1}\)

\(\Rightarrow\left(4x-1\right)\left(2x-1\right)=16\)

\(\Leftrightarrow8x^2-6x-15=0\)   

Áp dụng hệ thức denta ta có: 

denta = \(b^2-4ac\)

\(\Rightarrow6^2-4.8.\left(-15\right)=516\)

Vậy nghiệm của pt là: \(x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{denta}}{2a}=\frac{6\pm\sqrt{516}}{16}\)

Đọc tiếp...
Hwang Jung eum 01/10/2018 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

x=0,25 nha ban

Đọc tiếp...
Vivian 01/10/2018 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

1-2+5=4

Study well

Đọc tiếp...
LÊ TRUNG HIẾU 01/10/2018 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

trả lời 

1-2+5=4

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
boy 01/10/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

1 - 2 +5 =.........

trả lời:

1-2+5=4

~hok tốt~

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 02/11/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

chúc mừng bạn mk vừa báo cáo xong !

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 02/11/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Giải bất phương trình :
325x(2x2+9)4x+3x 

=> = ..........

Đọc tiếp...
Kagamine Len 23/09/2018 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

1900 yến = 19000 kg

1939302 - 49393 = 1889909

19000 tấn 1 kg = 19000001 kg

19120029 + 438296 = 19558325

Đọc tiếp...
Should Like A Person 23/09/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

  1939302-49393=889909                                                                                                      1900 yến= 19000 kg

19000tấn 1kg= 19000001 kg                                                                                                  19120029+438296=23509325

Đọc tiếp...
Pham Minh Hoang 23/09/2018 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

1900 yến=19000 kg

19000 tấn 1 kg=19000001 kg

Chúc bạn học tốt~~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Hương 27/09/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

1) I love my school very much because my friends and my teacher are very helpful.

2) in free time, i usually reading book in the library because i reading

Đọc tiếp...
Trang Giang 18/09/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Yes, because my school is beautiful and has a lot of friends

I often take photos because it makes me relax

Đọc tiếp...
bùi việt anh 18/09/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

1 yes ,i do .because  my school is very big

2 i phay football . because i it

Đọc tiếp...

Các bạn ơi!!! Mk cho các bạn đọc truyện này hay lắm nè ^^

Tình trạng kinh doanh thất bát khiến cho công ty tôi đang làm phải giảm biên chế, tôi là một trong số những nhân viên bị buộc thôi việc trong khi đó tôi còn đang theo đuổi một khóa học buổi tối kéo dài những hai năm và khóa học này đòi hỏi một khoản học phí khá cao. Hàng tháng, tôi cũng phải gửi một khoản tiền về cho gia đình để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.  Mất việc khiến tôi rơi vào một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Tôi mất đi nguồn thu nhập, tôi phải tự mình loay hoay xoay sở sống qua ngày và gồng gánh để chi trả cho rất nhiều những khoản phí khác. Suốt mấy tháng trời kiếm việc mà không có kết quả, những suy nghĩ lạc quan nhất trong tôi cũng dần tắt ngấm. Sống xa gia đình, tôi không có người thân bên cạnh để chia sẻ và an ủi, cùng với tâm trạng bất an mấy tháng qua, tôi thấy mình cô đơn và lạc lõng vô cùng. Dường như nghịch cảnh của cuộc đời đang cố dồn tôi vào chân tường mà không có tôi bất kỳ cứu cánh nào. Tôi biết tìm đâu ra thứ ánh sáng cuối đường hầm khi ngay cả một đốm lửa nhỏ nhoi để dẫn dắt tôi vượt qua đêm tối cũng không còn. Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở. Một đứa bé chạy đến hổn hển mệt nhoài vì chơi đùa nghiêng đầu nói. - Chị nhìn xem em tìm được cái gì này? Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi đành cười gượng và xua tay, thế nhưng thay vì quay đi, thằng bé lại đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: - Mùi thơm tuyệt quá! Chắc nó là một bông hoa xinh đẹp, em hái tặng chị đó! Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi, chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa đỏ vàng và cam nhưng tôi biết, phải nhận nó, nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận lấy hoa và nhìn nó làu bàu: - Thôi thì em cho chị bông hoa này vậy. Nhưng thay vì đặt đóa hoa vào tay tôi, nó lại đặt đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, đứa bé không nhìn thấy được, hóa ra là nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi. Cậu bé không hề nhận ra rằng, cậu đã làm xao động tâm hồn tôi. Nhờ đôi mắt của một đứa trẻ mù đã giúp tôi nhận ra rằng: Mọi khó khăn không phải trong thế giới này, mà ở trong chính bản thân tôi, và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, tôi mới chính là kẻ mù lòa. Tôi nhận ra mình phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó tôi đưa đóa hoa lên mũi và tận hưởng hương thơm ngọt ngào của đóa hoa hồng trinh nguyên. Ngày mai rồi sẽ tốt hơn ngày hôm nay, rồi tôi sẽ lại vượt qua được những nghịch cảnh đang hiện hữu trong đời. Niềm tin trong tôi lại được nhen nhóm nhờ một đứa trẻ mù lòa.
------------
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Lê Thành Nguyên 07/09/2018 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
tranhung 07/09/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

tào lao

Đọc tiếp...
Tuan 07/09/2018 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

uk hay lắm

nhưng lần sau 

đừng đăng câu

hỏi linh tinh

nữa nha

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 06/04/2017 lúc 23:31
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: chứng minh \(S\ge6\)

Ta có: 

\(S=\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}=\left(\frac{a}{b}-2+\frac{b}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}-2+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{a}{c}-2+\frac{c}{a}\right)+6\)

\(=\left(\sqrt{\frac{a}{b}}-\sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{b}{c}}-\sqrt{\frac{c}{a}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{a}{c}}-\sqrt{\frac{c}{a}}\right)^2+6\ge6\)

\(\Rightarrow\)ĐPCM

Đọc tiếp...
Chester Jerry 07/04/2017 lúc 07:21
Báo cáo sai phạm

Đây nè k cho mình nha:

Ta có \(\frac{a+b}{c}>\frac{a+b}{a+b+c}\)

         \(\frac{b+c}{a}>\frac{b+c}{a+b+c}\)

         \(\frac{a+c}{b}>\frac{a+c}{a+b+c}\)

Suy ra \(S>\frac{a+b}{a+b+c}+\frac{b+c}{a+b+c}+\frac{a+c}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

Vậy S > 2

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 07/04/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Đề sai!! \(S\ge2\) có nghĩa \(\orbr{\begin{cases}S=2\\S>2\end{cases}}\)

Bạn Chester Jerry chỉ mới chứng minh được \(S>2\)

Vậy \(S=2\) khi nào?

Sửa đề: Chứng minh \(S\ge6\)

Giải:

\(S=\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{a+c}{b}\)

\(=\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{b}\right)\)

\(=\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)+\left(\frac{c}{a}+\frac{a}{c}\right)\)

\(\Rightarrow S\ge2+2+2=6\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c\)

Vậy \(S\ge6\) (Đpcm)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 27/08/2016 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

x0= 8 - ( \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\)) (1)

Ta có (  \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\))2 = 32

Do đó x02 = 8 - \(\sqrt{32}\)(2)

PT <=> (x- 8)2 - 32 = 0 (3)

Thế (2) vào (3) thì đúng

Vậy x0 là nghiệm của PT

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 26/10/2016 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy ta có : \(2\ge a^2+b^2\ge2\sqrt{a^2b^2}=2ab\Rightarrow ab\le1\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki : 

\(\left(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\right)^2\le\left(a^2+b^2\right)\left[3\left(a^2+b^2\right)+12ab\right]\)

\(\le2\left(3.2+12.1\right)=36\)

\(\Rightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le6\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = 1

Đọc tiếp...
Lê Thị Hồng Ngát 30/10/2016 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

khó quá trời luôn dợ

Đọc tiếp...
Taylor Swift 21/08/2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha,mình mới học lớp 5 thôi

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 20/04/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
bùi tiến long 09/04/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xin lỗi anh nha, em mới học lớp 6 thôi.

Đọc tiếp...
nguyen van huy 22/08/2018 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

a) Muốn x2 + 5x nhân giá trị âm  khi và chỉ khi:

 x2 + 5x < 0

<=> x(x + 5) < 0

* Trường hợp 1: x > 0          <=> x > 0

                          x +5 < 0      <=> x < -5

*Trường hợp 2:     x < 0         <=> x < 0

                              x + 5 > 0  <=> x > -5

=> -5 < x < 0 . Vậy x2 + 5x nhân giá trị âm khi: -5 < x < 0

b) 5(3y - 1)(4y - 3)

Muốn 5(3y - 1)(4y - 3) nhân giá trị âm  khi và chỉ khi: 

(3y - 1)(4y -3) < 0

* Trường hợp 1: 3y - 1 > 0          <=> y > \(\frac{1}{3}\)

                         4y - 3 < 0      <=> y < \(\frac{3}{4}\)

*Trường hợp 2:   3y - 1 < 0          <=> y < \(\frac{1}{3}\)

                          4y - 3 > 0      <=> y >\(\frac{3}{4}\)

=> \(\frac{1}{3}< x< \frac{3}{4}\)

Vậy 5(3y -1)(4y - 3) nhận giá trị âm khi: \(\frac{1}{3}< x< \frac{3}{4}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: