Giúp tôi giải toán và làm văn


thang Tran 13/06/2015 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

a, nếu không có điều kiện cua n thì vô số nha chỉ cần 3n + 1 là Bội(3)

vd: 3n + 1 = 3 => n= 2/3 =>A = 63/3 = 9

.........................

 

Đọc tiếp...
thang Tran 13/06/2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

BẠn Hồ thu giang này có lẽ là phải tim số tự nhiên n hay là sao chứ  Với giá trị nào của n thì A rút gọn được thì nhiều lắm

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 04/01/2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 04/01/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 04/01/2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
đinh thi thanh thao 29/11/2015 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

trong sách nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 ở bài 328 trang 85

Đọc tiếp...
Quỳnh Giang Bùi 28/12/2014 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

3.

    Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b

         a.b=BCNN(a;b).ƯCLN(a;b)

hay 2700=  900.ƯCLN(a;b)

=> ƯCLN(a;b)=3

 Vì ƯCLN(a;b)=3 nên a và b chia hết cho 3

Đặt a=3k ; b=3q          k,q\(\in\)N và ƯCLN(k;q)=1

           a.b=2700

 hay 3k.3q=2700

=> 3.3.k.q=2700

=>   9.k.q=2700

=>      k.q=300

    SO TO QUA BAN AK XEM LAI DE DI 

Đọc tiếp...
kagome 17/01 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

goi 2 so can tim la a;b

Vi a.b=2700;ma BCNN(a,b)=900

nen UCLN(a,b)=2700:900=3

vayUCLN(a,b)=3 nen:a=10m,b=10n thay vao a.b ta co

   10m.10n=2700

    100.(m.n)=2700

            m.n=2700:100

             m.n=27

 vi m va n nguyen to cung nhau nen ta co bang gia tri

 m        1           27          

n          27          1

a           3           81

b          81            3

Vay  cac cap gia tri (a,b) thoa man bai toan la:(3;81) ;(81;3)

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 06/02/2015 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 08/02/2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra $\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}$n3+2nn4+3n2+1  là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

 

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 09/08/2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Gọi ( n+ 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) là d \(\Rightarrow\) n3 + 2n \(⋮\) cho d và n4 + 3n2 + 1 \(⋮\) cho d 

\(\Rightarrow\) n ( n3 + 2n ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 \(⋮\)cho d

Do đó : ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 ) \(⋮\) cho d hay n2 + 1 \(⋮\)cho d ( 1 )

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) ( n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 + 1 \(⋮\) cho d

\(\Rightarrow\) ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n2 \(⋮\) cho d ( 2 ) 

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) - n2 \(⋮\) cho d hay 1\(⋮\) cho d

Do đó : ( n3 + 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) = 1 hoặc -1 . Suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản 

\(\Rightarrow\) \(\left(Đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 24/05/2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Vì ƯCLN(a,b) = 10, suy ra : a = 10x ;  b = 10y 

(với x < y và ƯCLN(x,y) = 1 )                                                        

Ta có : a.b = 10x . 10y = 100xy                    (1)

Mặt khác: a.b = ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

  a.b = 10 . 900 = 9000                      (2)                                         

Từ (1) và (2), suy ra: xy = 90

Ta có các trường hợp sau:

 x    

 1    

 2    

 3    

 5    

   9  

 y

 90

  45

 30

 18

 10

 Từ đó suy ra a và b có các trường hợp sau:

a      

 10    

 20 

  30  

 50    

 90  

 y

  900

 450  

 300

 180

 100

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 24/05/2015 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là BCNN(a ; B) = 90 thôi ! Vì nếu thế kia thì:

ƯCLN(a ; b) = 10   => a = 10m ; b = 10n   (m,n \(\in\) N*)

Mà a . b = ƯCLN(a ; b) . BCNN(a ; b) nên a . b = 10 . 900 = 9000

hay 10m . 10n = 9000   <=> 100mn = 9000  => mn = 9000 : 100 = 90

Sẽ ra rất nhiều kết quả của a và b.

Đọc tiếp...
Pham Van Tung 26/11/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Ta có: ƯCLN(a,b)=10 => a=10n ; b=10m (m<n) 

         => (m,n)=1

Lại có: axb=ƯCLN(a,b)xBCNN(a,b)

                =10x900=9000

Vì axb=9000(theo trên) nên:

 =>10n x 10m=9000

     100 x mxn=9000

     mxn        =9000:100

     mxn        =90

Mà (n,m)=1 nên ta có bảng:

  m    n     a     b 

 1     90    10    900

2      45    20    4500

5      18    50    1800 

9      10    90    100

   Vậy a,b=\(\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\left(90;100\right),\left(10;900\right),\left(20;4500\right),\left(50;1800\right)\)

Đọc tiếp...
Văn Thị Quỳnh Trâm 16/01/2018 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

cho hình thang có diện tích 64 m2, chiều cao 8 m, đáy lớn hơn đáy bé là 4m. tìm độ dài mỗi đáy.

Đọc tiếp...
Kiều cao phong 26/04/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

mình có bài toán y như thế này nhưng ko biết làm

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 27/11/2016 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

đây là bài thầy Tính đúng ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 26/12/2014 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

vi  ước chung lớn nhất của 2 số đó bằng 1

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 19/10/2016 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

\(a=1+2+3+...+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

Thấy: \(2n+1=\frac{2\left(2n+1\right)}{2}\)

Dễ dàng chứng minh được: \(\text{Ư}C\left(n\left(n+1\right);2\left(2n+1\right)\right)=1\)

Như vậy ta đã chứng minh xong đề bài.

Đọc tiếp...
sdshdshgdhgshgd 14/01/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

k rùi trả lời

Đọc tiếp...
tạ dức duy 01/03/2015 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

 

giải

gọi d ưcln {21n+4 và 14 n+3} =>

(21n+4) chia hết cho d=> [2.(21n+4)] chia hết cho d =>(42n+8)chia hết cho d(1)

(14n+3)chia hết cho d=> [3.(14n+3)] chia hết cho d => (42n+9)chia hết cho d(2)

từ 1 và 2  => [(42n+9)-(42n+8)] chia hết cho d =>   (42n+9-42n-8)chia hết cho d => [(42n_42n) +(9-8)] chia hết cho d => 1 chia hết cho d => d =1 mà d lại là ưcln {21n+4 và 14n+3)(n thuộc N)

vậy biểu thức đã được chứng minh

 

 

 

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 14/01/2018 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

gọi d là ƯCLN ( 21n + 4 ; 14n + 3 ) 

\(\Rightarrow\)21n + 4 \(⋮\)d  \(\Rightarrow\)2 . ( 21n + 4 ) \(⋮\)\(\Rightarrow\)42n + 8 \(⋮\)d ( 1 )

\(\Rightarrow\)14n + 3 \(⋮\)\(\Rightarrow\)3 . ( 14n + 3 ) \(⋮\)\(\Rightarrow\)42n + 9 \(⋮\)d ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 )  \(\Rightarrow\)( 42n + 9 ) - ( 42n + 8 ) = 1 \(⋮\)d

\(\Rightarrow\)d = 1 mà ƯCLN ( 21n + 4 ; 14n + 3 ) = d nên phân số \(\frac{21n+4}{14n+3}\)là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 20/01/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(n=21\)nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nha

Đọc tiếp...
Anh Mai 14/07/2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

  các phân số trên đưa về dạng : k/(n + k + 2) đặt là phân số (1) 
với k= 7, 8, ..., 31 
Muốn (1) tối giản <=> tử k và mẫu (n+k+2) không có ước chung > 1 khi k chạy từ 7, 8, ... , 31 
Muốn vậy thì: n = 21

Đọc tiếp...
cute princess 22/03/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

n=21 nha

chúc bn học giỏi

Đọc tiếp...
Đàm vĩnh hưng 27/02/2017 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

n=1

chuc hoc tot

Đọc tiếp...
eaeaeae 30/04/2015 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

n=1                                                                                                                         

Đọc tiếp...
luu thi ngoc ninh 30/04/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

n=1                                                                                                                   

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

http://violet.vn/lengocvantm2013/present/showprint/entry_id/9427564

Đọc tiếp...
Huỳnh Đăng Khoa 27/08/2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Gọi UCLN (a,b) = d, ta có:

a chia hết cho d --> 11a và 18a chia hết cho d.

b chia hết cho d --> 2b và 5b chia hết cho d.

Vậy: (11a + 2b) chia hết cho d --> 18(11a + 2b) chia hết cho d.

Và: (18a + 5b) chia hết cho d --> 11(18a + 5b) chia hết cho d.

Suy ra: 18(11a + 2b) - 11(18a + 5b) chia hết cho d

hay (198a + 36b) - (198a + 55b) chia hết cho d.

hay 19b chia hết cho d. Vì Ư(b) = 1 nên UCLN(19b) = 19. nhé

k cho mình nhiều nhé các bạn....

Đọc tiếp...
Tuan Chi Dan 06/12/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

bai này cũng bình thường chăng gì khó

     

         

Nhớ đúng cho mình nhé

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 01/03/2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Đặt a/b=c/d (c/d là phân số tối giản ; c và d thuộc N*)

Ta có: BCNN(a;b)=300 =>a.d=300 (1)

          UCLN(a;b)=15=>b:d=15(2)

Thay b=a+15 vào (2) ta được:

(a+15):d=15 <=> a+15=15d <=>a=15d-15 

Thay a=15d-15 vào (1) ta được:

(15d-15)d=300 <=>15d2-15d-300=0<=>d2-d-20=0 <=> d=5(nhận) hoặc d=-4(loại)

=>a=15d-15=15.5-15=60

=>b=a+15=60+15=75

vậy,a=60 và b=75

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 18/02/2016 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(ƯCLN\left(a,b\right)=\frac{a.b}{BCNN\left(a,b\right)}\) 

=> \(15=\frac{a.b}{300}\)

=> a.b= 15.300=4500

Thay b = 15+a. Ta được:

( 15 + a ) . a = 4500

Ta thấy : 75.60=4500

Vậy a = 75 và b = 60

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 18/06/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯC(5n+6; 8n+7) là d. Ta có:

5n+6\(_:^.\)d =>40n+48 \(^._:\)d

8n+7\(^._:\)d =>40n+35 \(^._:\)d

=>40n+48-(40n+35) \(^._:\)d

=>13\(^._:\)d

=>d\(\in\)Ư(13)

=>d\(\in\){1; -1; 13; -13}

=>Có thể rút gọn \(\frac{5n+6}{8n+7}\)cho 1; -1; 13; -13

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: