Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Ngô Hồ Quỳnh Hân 10 tháng 11 2019 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

B1: Chia số gạo trong bao ra 2 đĩa cân sao cho cân thăng bằng [ ta có 2,5 kg gạo ]

B2: Trút số gạo trong 1 đĩa vào bao. Sau đó đặt quả cân 2 kg lên. Rồi ta lấy bớt số gạo cho 2 đĩa cân  thăng bằng. Vậy số gạo lấy ra là 2 kg.

Đọc tiếp...
Lò Mạnh Huy 20 tháng 4 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

100ha=10km

1kmm2=1000000m2

1lít=1000ml

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 25 tháng 4 2019 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

ừm xin lỗi nhưng ko biết sửa làm sao giúp đi mà

Đọc tiếp...
Trần Quảng Quân 21 tháng 4 2019 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

1lit = 1000ml

2 cái còn lại vui lòng ghi đúng

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 13 tháng 10 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Bước 1 : Đổ  đầy can 5 lít từ can 10 lít 

   Khi đó : Can 10 : 5 lit

                 Can 5 : 5 lít

                 Can 3 : 0 lít

Bước 2 : Đổ đầy can 3 lít từ can 5 lít

Khi đó : Can 10 : 5 lit

                 Can 5 : 2 lít

                 Can 3 : 3 lít

Bước 3 : Đổ từ can 3 lít qua can 10 lít

Khi đó : Can 10 : 8 lit

                 Can 5 : 2 lít

                 Can 3 : 0 lít

Bước 4 : Đổ từ can 5 lít sang can 3 lít

Khi đó : Can 10 : 8 lit

                 Can 5 : 0 lít

                 Can 3 : 2 lít

Bước 5 : Đổ từ can 10 lít sang can 5 lít

Khi đó : Can 10 : 3 lit

                 Can 5 : 5 lít

                 Can 3 : 2 lít

Bước 6 : Đổ từ can 5 lít sang can 3 lít

Khi đó : Can 10 : 3 lit

                 Can 5 : 4 lít

                 Can 3 : 3 lít

Vậy ta có 4 lít nước trong can 5 lít

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 21 tháng 10 2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Bước 1:Múc đầy can 3 lít

Bước 2:Đổ hết nước từ can 3 lít vào can 5 lít

Bước 3:Múc đầy can 3 lít

Khi đó,ta có 4 lít ở can 10 lít

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 13 tháng 10 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

B1: đổ đầy can thứ 3l

B2: đổ can 3l sang can 5l

B3: đổ đầy can 3l

Trong can chứa 10l nước ban đầu sẽ còn lại 4l nước

tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
huỳnh anh phương 18 tháng 5 2018 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

lưu ý: Chỉ cần sai 1 bài đầu tiên thì cả bài cũng sai

Đọc tiếp...
phạm thanh thủy 14 tháng 5 2018 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

          x10

10mm----------->10cm  

            x10 

  9m------------>9000m   

            +8m             -190m                               

 790m---------->798m------------->608m   

                   :2

800km------------->400km

                :2                     +309m

1000m-------------->500m---------------->809m

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Thanh Hang 12 tháng 4 2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

2,5ha hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 12 tháng 4 2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

0,025 km2 = 250 ha

Học tốt nhé bạn ~

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 12 tháng 4 2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

0,025 km\(^2\)= 2,5 ha

Đọc tiếp...
Min 3 tháng 4 2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

            250:2= 125(m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

          125: (2+3)x2=50(m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

          125-50=75(m)

Diện tích thửa ruộng là:

         50x75=3750(m2)

Thửa ruộng đó thu đc số thóc là:

       3750:100x65=2437,5(kg)

                           = 24,375(tấn)

               Đ/s:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 3 tháng 4 2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

giải

nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

250:2=125(m)

chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

125:(2+3)*3=75(m)

chiều rộng hình chữ nhật là;

125-75=50(m)

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

75*50=3750(m2)

trên cả thửa ruộng đó người ta thu được số tấn thóc là:

3750:100*65=2437,5(kg)

                     =2,4375 tấn thóc

                       đáp số;2,4375 tấn thóc

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 6 tháng 3 2018 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Đổi: 14 tấn 76 kg = 14076 kg

Khối lượng của số cá thu là:

   14076 : ( 2 + 1 ) x 2 = 9384 ( kg )

Khối lượng của cá chim và cá đuối là:

   9384 : 2 = 4692 ( kg )

Khối lượng của số cá đuối là:

    4692 : ( 6 + 11 ) x 6 = 3312 ( kg )

Khối lượng số cá chim là:

    14076 - 3312 - 8394 = 2370 ( kg )

        Đáp số: 8394 kg cá thu; 3312kg cá đuối; 2370 kg cá chim.

Đọc tiếp...
Đỗ Minh Hiếu 18 tháng 4 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

115447451125487845897/8562368974562164874512356487945124879451236487945612356479461364752154874851215368965215445455541214454545454545455414574512005412222222222222245122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 bo het de

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Minh 2 tháng 11 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Khi bán đi \(\frac{2}{3}\)số phân đạm thì kho còn \(\frac{1}{3}\)số phân đạm 

Số phân đạm lúc đầu là:

\(42,6\div\frac{1}{3}=127,8\left(T\text{ạ}\right)\)

Khi bán đi \(\frac{3}{4}\)số phân đạm còn lại thì kho còn:

\(42,6\times\left(1-\frac{3}{4}\right)=10,65\left(T\text{ạ}\right)=1065kg\)

Đổi \(127,8T\text{ạ}=12780kg\)

Số phân đạm còn lại bằng:

\(1065:12780=\frac{1}{12}\left(kho\right)\)

Đ/s:..

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 2 tháng 11 2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Đáp án là trong kho còn lại 10,65kg, bằng 1/12 kho lúc ban đầu.

Đọc tiếp...
Phạm Hàn Minh Chương 28 tháng 10 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Nếu khối lượng riêng của nước là 1000 kg/ m3 

Thì trọng lượng riêng của nước là A : 100N / m3 :   B :10 000N/m3  ;   C: 100 N / m3  ;   D: 10N/m3

Đọc tiếp...
Kirigaya Kazuto 18 tháng 9 2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

5dm > 23cm

Vì đổi 5dm = 50cm 

Do 50cm > 23 cm 

Nên 5dm > 23 cm

Vậy 5dm > 23 cm

Đọc tiếp...
Helen Đoàn 18 tháng 9 2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Ta có 5 dm = 50 cm

Vì 50 cm > 23 cm => 5 dm > 23 cm

Vậy 5 dm > 23 cm

Đọc tiếp...
Thùy Dung 24 tháng 10 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

5dm > 23 cm

k nha

Học tốt

^_^

Đọc tiếp...
Lạnh Lùng 8 tháng 4 2017 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

thuộc thiên niên kỉ thứ 3 TCN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Quân 8 tháng 4 2017 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

năm 2003 thuộc thế kỉ thứ 21

Đọc tiếp...
Khôi Nguyên Hacker Man 8 tháng 4 2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

thiên niên kỷ âm 3 vì đề bài là trước công nguyên
 

Đọc tiếp...
TAD 29 tháng 3 2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

k ai bây giờ

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Anh 29 tháng 3 2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

1km = 1000000mm

Đọc tiếp...
Lưu Minh Trang 13 tháng 6 2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

1km = 1000000mm

Đọc tiếp...
Arcade Channel Funfun 14 tháng 3 2017 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

1 năm thường có 365 ngày

1 ngày có 24 tiếng

1 tiếng có 60 phút 

1 phút có 60 giây

=> 1 tiếng có 60 x 60 = 3600 giây

=> 1 ngày có 3600 x 24 = 86400 giây

=> 1 năm thường có 86400 x 365 = 31536000 giây

Đúng k cho mình

Đọc tiếp...
phan văn đức 14 tháng 3 2017 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

1 năm thường có : 

86400 x 365 = 31536000 ( giây )

Đ/S : ......

Đọc tiếp...
Nguyễn Lưu Hà Phương 14 tháng 3 2017 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

 1 năm thường = 31536000 giây

Đọc tiếp...
sakura 11 tháng 2 2017 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

convert : 2000000cm = 20km

Đổi : 2000000cm = 20 km

tk ủng hộ tớ nha

chúc may mắn

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Nhi 11 tháng 2 2017 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

là 20 km nhé bạn

Cúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
phantrungkien 11 tháng 2 2017 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

2 km dó bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: