Giúp tôi giải toán


Nguyễn Quang Bách 10 giờ trước (21:01)

1)Ta có: 2009 = 2010 - 1 = x - 1(do x = 2010).

Thay 2009 = x - 1 vào đa thức A(x), ta có:

A(2010)=x^2010 - (x-1).x^2009 - (x-1).x^2008 - ... - (x-1).x +1

           =x^2010 - x^2010 + x^2009 - x^2008 +x^2008 - ... - x^2 + x +1

           =x+1=2010 + 1 =2011.

Vậy giá trị của đa thức A(x) tại x =2010 là 2011

Hoàng Thế Kiên Hôm qua lúc 20:51

a) ta có 

xluôn lớn hơn hoặc bằng 0

2008>0 

suy ra x2+2008>0

suy ra đa thức này không có nghiệm

b)\(x^2+2x+2=x^2+2x+1+1=\left(x+1\right)^2+1>0\)

suy ra đa thức này không có nghiệm

c) khôg biết thông cảm nha!

5Y44Y3Y3Y 23/04 lúc 21:55

tính ra ta có 

P(1)=a+b+c=0

P(-1)=a-b+c=6

P(2)=4a+2b+c=3

P(1)-P(-1)=a+b+c-a+b-c=2b=0+6=6=>b=3

P(2)-P(1)=4a+2b+c-a-b-c=3a+b=3a+3=3-0=3=>3a=3-3=0=>a=o

a+b+c=0=>0+3+c=>c=-3

=>P(x)=0x^2+3x-3

Đinh Tuấn Việt 17/07/2015 lúc 17:24

Xét g(x) = f(x) - x^2 -2 
g(x) có bậc 4 và g(1)=g(3)=g(5)=0 
Vậy g(x)=(x-1)(x-3)(x-5)(x+a) vì f có hệ số cao nhất là 1 
=> f(x) = (x-1)(x-3)(x-5)(x+a) + x^2 +2 
f(-2) = -105(a-2) + 6 = 216 -105a 
f(6) = 15(a+6) + 38 = 128 +15a 
f(-2) + 7f(6) = 216 - 105a + 896 + 105a = 1112

phan thuy nga 28/07/2016 lúc 14:55

bài này có đúng k bn

Đinh Đức Hùng CTV 06/04/2017 lúc 11:27

\(f\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1=0\\x-3=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1\\x-3\end{cases}}\)

=> x = 1 và x = 3 là nghiệm của đa thức f(x)

Mà nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệm của đa thức g(x)

=> nghiệm của đa thức g(x) là x = { 1; 3 }

Với x = 1 thì \(g\left(x\right)=1^3-a.1^2+b.1-3=0\)

\(\Rightarrow-a+b=2\)(1)

Với x = 3 thì \(g\left(x\right)=3^3-a.3^2+3b-3=0\)

\(\Rightarrow3a-b=8\)(2)

Cộng vế với vế của (1) và (2) ta được : ( - a + b ) + (3a - b) = 10

=> 2a = 10 => a = 5

=> - 5 + b = 2 => b = 7

Vậy a = 5 ; b = 7

Nguyễn Tuấn Minh 06/04/2017 lúc 11:26

(x-1)(x-3)=0

=>x-1=0 hoặc x-3=0

=>x=1 hoặc x=3

Vậy nghiệm của f(x) là 1 và 3

Nghiệm của g(x) cũng là 1 và 3

Với x=1 ta có g(x)=1+a+b-3=0

=>a+b-2=0

a+b=2

Với x=3 ta có g(x)=27-9a+3b-3=0

=>24-9a+3b=0

=>8-3a+b=0

=>3a-b=8

a=\(\frac{8+b}{3}\)

Vậy với a+b=2 hoặc \(a=\frac{8+a}{3}\) thì nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệm của g(x)

Nguyễn Văn Duy 06/04/2017 lúc 11:41

Đặt \(f\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=1\\x=3\end{cases}}\)

Vậy 2 nghiệm của \(f\left(x\right)\) là 1 và 3.

Vì nghiệm của \(g\left(x\right)\) cũng là nghiệm của \(f\left(x\right)\) hay ngược lại, hay 1 và 3 vào \(g\left(x\right)\), ta được:

\(\hept{\begin{cases}g\left(1\right)=-2-a+b\\g\left(3\right)=24-9a+3b\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}-a+b=2\\-9a+3b=-24\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}3\left(-a+b\right)=3.2\\-9a+3b=-24\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}-3a+3b=6\\-9a+3b=-24\end{cases}}}\Rightarrow\left(-3a+3b\right)-\left(-9a+3b\right)=6-\left(-24\right)\Leftrightarrow-3a+3b+9a-3b=6+24\Leftrightarrow6a=30\Leftrightarrow a=5\Rightarrow-5+b=2\Leftrightarrow b=2+5=7\)

Vậy a=5 và b=7

Vũ Như Mai 20/04 lúc 16:10

a/

 \(M+5x^2-2xy-6x^2-9xy+y^2=0\)

\(M-x^2-11xy+y^2=0\)

\(M-x^2+y^2-11xy=0\)

\(M=x^2-y^2+11xy\)

Vậy:..

Câu b tương tự

trần như Hiệp sĩ 02/06/2015 lúc 10:41

f(1) = g(2)

thay vào ta có:

 f(1) = 2*12 + a + 4 = g(2) = 2- 5*2 - b             (* là nhân nhé)

=>  2 + a + 4 = 4 - 10 - b 

=> a + b = 4 - 10 - 2 - 4 

=> a + b =  -12                  (1)

f(-1) = g(5)

thay vào ta có:

 f(-1) = 2*(-1)2 + -a + 4 = g(5) = 5- 5*5 - b

=>  2 - a + 4 = 25 - 25 - b

=> -a + b = 25 - 25 -2 - 4

=> -a + b = -6                (2)

lấy (1) + (2), ta có:

 a + b =  -12 

 -a + b =  -6

      2b = -18

=> b = -18 : 2 = -9

mà a + b = -12

=> a + (-9) = -12

=> a = -3

vậy b = -9

a = -3

bài này tớ từng giải rồi, yên tâm!

Trần Thị Loan Quản lý 21/04/2015 lúc 21:23

a) f(-1) = 2 => a.(-1) + b = 2 => -a + b = 2 => b = a+ 2

f(3) = -1 => 3.a + b = -1. thay b = a+ 2 ta được

3. a + a+ 2 = -1 => 4a = -3 => a = -3/4 => b = -3/4 + 2 = 5/4

b) g(2) = 5 => 5.22 + b.2 + c = 5 => 2.b + c = -15 => c = -15 - 2b

g(1) = -1 => 5.(-1)2 + b. (-1) + c = -1 => -b + c = -6 . thay c = -15 - 2b ta được

- b - 15 - 2b = -6 => -3b = 9 => b = -3 => c = -15 -2.(-3) = -9

nguyen vVv chien 19/03/2017 lúc 08:32

9 nha bn

 chuc bn hoc tot

be bye bye

Soutou Handsone Prince 19/03/2017 lúc 08:21

im so=11

trieu dang 14/07/2015 lúc 22:10

x=99

=>x+1=100

thay x+1=100 và 99=x vào B ta được:

x99-(x+1).x98+(x+1).x97-(x+1).x96+...+(x+1).x-1

=x99-x99-x98+x98+x97-x97-x96+...+x2+x-1

=x-1

=99-1

=98

Vậy B=98

Trần Thùy Dung 14/07/2015 lúc 22:13

trời                

Ngô Hùng Cường 23/06/2016 lúc 16:05

Dễ quá.

Mr Lazy 12/08/2015 lúc 07:40

\(1.\text{ }f\left(1\right)=a_n+a_{n-1}+...+a_1+a_0\)

\(2.\)

+Trường hợp 1: n chẵn

\(f\left(-1\right)=a_n-a_{n-1}+...-a_1+a_0\)

\(\Rightarrow a_n+a_{n-2}+...+a_0-\left(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_1\right)=f\left(-1\right)\)

Mà \(\left(a_n+a_{n-2}+...+a_0\right)+\left(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_1\right)=f\left(1\right)\)

Cộng theo vế, ta được \(a_n+a_{n-2}+...+a_0=\frac{f\left(1\right)+f\left(-1\right)}{2}\)

Trừ theo vế, ta được: \(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_1=\frac{f\left(1\right)-f\left(-1\right)}{2}\)

+Trường hợp 2: n lẻ.

Làm tương tự, ta được:

\(a_n+a_{n-2}+...+a_3+a_1=\frac{f\left(1\right)-f\left(-1\right)}{2}\)

\(a_{n-1}+a_{n-3}+...+a_0=\frac{f\left(1\right)+f\left(-1\right)}{2}\)

Trần Thùy Dung CTV 08/09/2016 lúc 19:41

\(2x^3-1=15\)

\(\Leftrightarrow2x^3=15+1=16\)

\(\Leftrightarrow x^3=\frac{16}{2}=8\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Thay \(x=2;\)ta có :

\(\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=\frac{2+16}{9}=\frac{18}{9}\)

\(\Leftrightarrow\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{y-25}{16}=2\\\frac{z+9}{25}=2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y-25=32\\z+9=50\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}y=57\\z=41\end{cases}}\)

Vậy ...

Quỳnh Trang Nguyễn 26/12/2016 lúc 22:02

\(M_{\left(x\right)}=a\cdot x^3+b\cdot x^2+c\cdot x+d\\ M_{\left(0\right)}=d\)

Mà M(x) nguyên nên d nguyên

\(M_{\left(1\right)}=a+b+c+d\) mà d nguyên nên a+b+c nguyên

\(M_{\left(2\right)}=8a+4b+2c+d\)mà d nguyên, a+b+c nguyên nên 6a+2b nguyên

\(M_{\left(-1\right)}=-a+b-c+d\)mà d nguyên, a+b+c nguyên nên b nguyên

Vì b nguyên mà 6a+2b nguyên nên 6a nguyên, 2b nguyên

hoang phuc 02/11/2016 lúc 20:40

chịu rùi

bạn ơi

tk nhé@@@@@@@@@@@@@@@@@@

bye

Trần Thị Loan Quản lý 02/06/2015 lúc 22:44

Khi bỏ dấu ngoặc trong P(x) ta thu được đa thức P(x) có dạng 

P(x) = an.xn + an-1.xn-1 + an-2.xn-2 + ...+ a1.x + ao

Khi đó, tổng các hệ số của P(x) là an + an-1 + an-2 + ...+ a1 + ao 

mà P(1) =  an + an-1 + an-2 + ...+ a1 + ao 

=> Tổng các hệ số của P(x) bằng P(1) = (3 - 4.1 + 1)1998.(3 + 4.1 + 12)2000 = 0

Phạm Ngọc Thạch 10/06/2015 lúc 20:54

Tổng hệ số của đa thức trên sau khi bỏ dấu ngoặc chính là kết quả của đa thức khi x = 1

 Thế x = 1 vào đa thức trên ta được:

  \(\left(3-4.1+1^2\right)^{1998}.\left(3+4.1+1^2\right)^{2002}=0.8^{2002}=0\)

Ngô Bảo Châu 15/04/2015 lúc 17:57

Ta biến đổi biểu thức trên thành 3xy(x+y)+2x^2y(x+y) +5 

vì để bài cho x+y=0 => thay vào ta được 3xy.0+2x^2y.0+5=5

Vậy giá trị của biểu thức trên bằng 5

Phan Thanh Tịnh 17/04/2017 lúc 19:19

Với mọi đa thức f(x),khi khai triển luôn có dạng : an.xn + an - 1.xn - 1 + an - 2.xn - 2 + ... + a2.x2 + a1.x + a0

\(\Rightarrow f\left(1\right)=a_n+a_{n-1}+a_{n-2}+...+a_2+a_1+a_0\)là tổng các hệ số của f(x)

Đặt đa thức đã cho là f(x) thì tổng các hệ số của f(x) khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức (khai triển) là :

f(1) = (3 - 4 + 1)2006.(3 + 4 + 1)2007 = 02006.72007 = 0

An nguyễn sơn 03/04/2015 lúc 17:34

Ta có:

P(0)=d =>d chia hết cho 5

P(1)=a+b+c+d =>a+b+c chia hết cho 5 (1)

P(-1)=-a+b-c+d chia hết cho 5 (2)

Cộng (1) với (2) ta có: 2b+2d chia hết cho 5

Mà d chia hết cho 5 =>2d chia hết cho 5

=>2b chia hết cho 5 =>b chia hết cho 5 

P(2)=8a+4b+2c+d chia hết cho 5

=>8a+2c chia hết cho 5 ( vì 4b+d chia hết cho 5)

=>6a+2a+2c chia hết cho 5

=>6a+2(a+c) chia hết cho 5

Mà a+c chia hết cho 5 (vì a+b+c chia hết cho 5, b chia hết cho 5)

=>6a chia hết cho 5

=>a chia hết cho 5

=>c chia hết cho 5

Vậy a,b,c chia hết cho 5

 

Trần Việt Anh 31/03/2016 lúc 18:12

a/5b/5c/5d/5

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: