Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


ღRɛɳɛɛღ 24 tháng 1 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

P/s: Bài này thì không có chắc tại cũng mới học qua

\(a)\) Hàm số trên nghịch biến

\(\Leftrightarrow3m-1< 0\)

\(\Leftrightarrow3m< 1\)

\(\Leftrightarrow m< \frac{1}{3}\)

Vậy \(m< \frac{1}{3}\)thì hàm số trên nghịch biến

\(b)\) Hàm số \(y=\left(3m-1\right)x+m-2\)có dạng \(y=ax\)

\(\Leftrightarrow m-2=0\)

\(\Leftrightarrow m=2\)

\(c)\) VÌ \(n\left(-1;1\right)\in\left(d\right)\Rightarrow\)Thay \(x=-1;y=1\)vào đths

Ta có: \(\left(3m-1\right)\left(-1\right)+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow-3m+1+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow-2m-1=1\)

\(\Leftrightarrow m=-1\)

Vậy \(m=-1\)

\(d)\) Vì \(\left(d\right)\)cắt đường thẳng \(y=2x-1\)tại điểm có hoành độ \(=1\)

\(\Rightarrow\) Thay \(x=1\)vào hàm số \(y=2x-1\)

Ta có: \(y=2.1-1\)

\(\Leftrightarrow y=2-1=1\)

\(\Leftrightarrow\left(1;1\right)\in\left(d\right)\)

Thay \(x=1;y=1\)vào hàm số \(y=\left(3m-1\right)x+m-2\)

Ta có: \(\left(3m-1\right)1+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow3m-1+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow4m-3=1\)

\(\Leftrightarrow m=1\)

Vậy \(m=1\)

\(e)\) \(\left(d\right)//\)đường thẳng \(y=5x+1\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m-1=5\\m-2\ne1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m=6\\m\ne3\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}m=2\\m\ne3\end{cases}}}\Leftrightarrow m=2\)

Vậy \(m=2\)

\(f)\) \(\left(d\right)\)cắt đường thẳng \(y=2x-2020\)

\(\Leftrightarrow3m-1\ne-2\)

\(\Leftrightarrow3m\ne3\)

\(\Leftrightarrow m\ne1\)

Vậy \(m\ne1\)

\(g)\) \(\left(d\right)\perp\)đường thẳng \(y=\frac{1}{4}x-2019\)

\(\Leftrightarrow\left(3m-1\right).\frac{1}{4}=-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}m-\frac{1}{4}=-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}m=-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow m=-1\)

Vậy \(m=-1\)

\(h)\) \(\left(d\right)\)cắt đường thẳng \(y=8x-5\)tại một điểm thuộc trục tung

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m-1\ne8\\m-2=-5\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m\ne9\\m=-5+2\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}m\ne3\\m=3\end{cases}}\left(ktm\right)}\)

Vậy không tìm được giá trị \(x\)nào TMĐK

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 12 2019 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Thay \(A(3,4)\)vào đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)ta có :

y = \(\frac{12}{3}=4\)=> Đẳng thức đúng

Thay \(B(1,11)\)vào đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)ta có :

y = \(\frac{12}{1}=12\ne11\)=> Đẳng thức sai

Thay \(C(-2,-6)\)vào đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)ta có :

y = \(\frac{12}{-2}=\frac{-12}{2}=-6\)=> Đẳng thức đúng

Vậy điểm A và điểm C thuộc đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)

Đọc tiếp...
duy 19 tháng 12 2019 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

mình lớp 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 12 tháng 12 2019 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ nên d có phương trình dạng: y = ax

( d ) đi qua điểm N nên: 2 = a . 3 => a = \(\frac{2}{3}\)

Vậy phương trình đường thẳng d là: y = \(\frac{2}{3}\) x

Đọc tiếp...
Trương Tiền Phương 10 tháng 12 2019 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

a, Ta có: hàm số y = \(\frac{-x}{3}\)(*)

+) Giả sử có điểm A (1; \(-\frac{1}{3}\)) thuộc đồ thị hàm số (*) 

=> \(-\frac{1}{3}=\frac{-1}{3}\) ( luôn đúng )

=>  A (1; \(-\frac{1}{3}\)) thuộc đồ thị hàm số

+) Giả sử điểm B  (\(\frac{-1}{2};\frac{1}{6}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

=> \(\frac{1}{6}=\frac{-\left(-\frac{1}{2}\right)}{3}\)( luôn đúng ) 

=> B(\(\frac{-1}{2};\frac{1}{6}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

+) Giả sử C ( -1;-3 ) thuộc đồ thị hàm số (*)

=> -3 = \(\frac{-\left(-1\right)}{-3}\)( vô lý )

=> C ( -1;-3 ) không thuộc đồ thị hàm số (*)

+) Giả sử D ( -2; \(\frac{3}{2}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

=> \(\frac{3}{2}=\frac{-\left(-2\right)}{3}\)( Luôn đúng)

=> D ( -2; \(\frac{3}{2}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

b, Ta có: y =  \(\frac{-x}{3}\)

+) Cho  x= 0 => y = 0. Ta được điểm E ( 0;0 )

+) Cho y = 0 => x = 0. Ta được điểm F ( 0;0 )

=> Đường thằng EF là đồ thị hàm số y =  \(\frac{-x}{3}\)

... tự kẻ đồ thị 

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số y =  \(\frac{-x}{3}\)trùng với gốc tọa độ 0

Đọc tiếp...
Wannarot 5 tháng 1 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

< y > x -1 -2 A d

a) Vì \(d\) đi qua \(A\left(-1;-2\right)\)

\(\Rightarrow\)Thay \(x=-1\)\(;\) \(y=-2\)

\(\Rightarrow\)\(y=ax\)

\(\Rightarrow\)\(-1a=-2\)

\(\Rightarrow a=2\)

Vậy \(a=2\)

b) Thay \(a=2\)

\(\Rightarrow y=2x\)

* Xét điểm \(M\left(2;-3\right)\)

\(\Rightarrow\)Thay \(x=2;\)\(y=-3\) vào hàm số \(y=2x\)

\(\Rightarrow\)\(-3\ne2.2=4\)

\(\Rightarrow M\notin\)đths trên

* Xét điểm \(A\left(1;-2\right)\)

\(\Rightarrow\)Thay \(x=1;\) \(y=-2\) vào hàm số \(y=2x\)

\(\Rightarrow-2\ne2.1=2\)

\(\Rightarrow A\notin\)đhs trên

* Xét điểm \(I\left(-2;4\right)\)

\(\Rightarrow\)Thay \(x=-2;\) \(y=4\) vào hàm số \(y=2x\)

\(\Rightarrow4\ne-2.2=-4\)

\(\Rightarrow I\notin\)đths trên

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Dũng 5 tháng 1 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm
Wannarot 5 tháng 1 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Ấyyy chết :(( nhầm cái đồ thị rồi kẻ lại nhé bạn :)) dạo này lẫn quá :(

Đọc tiếp...
Hưng(kakaroto) 2 tháng 12 2019 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

thay \(x=\frac{-1}{2}\)vào hàm số

\(f(\frac{-1}{2})\)=\(\frac{-3}{2}\).\(\frac{-1}{2}\)=(tự tính)

vậy \(f(\frac{-1}{2})\)=....

\(f(0)\)tương tự( ko rảnh làm

Đọc tiếp...
Wannarot 15 tháng 1 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

\(a)\)Vì đths \(y=\left(2m-\frac{1}{2}\right)x\)đi qua \(A\left(-2;5\right)\)

\(\Rightarrow\)Thay \(x=-2;y=5\)vào hàm số

\(\Leftrightarrow\left(2m-\frac{1}{2}\right)\left(-2\right)=5\)

\(\Leftrightarrow2m-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}\)

\(\Leftrightarrow2m=-2\)

\(\Leftrightarrow m=-1\)

\(b)m=-1\)

\(\Leftrightarrow y=-\frac{5}{2}x\)

\(c)\)Lập bảng giá trị:

\(x\)\(0\)\(-2\)
\(y=-\frac{5}{2}x\)\(0\)\(5\)

\(\Rightarrow\)Đths \(y=-\frac{5}{2}x\)là một đường thẳng đi qua hai điểm \(O\left(0;0\right);\left(-2;5\right)\)

Tự vẽ :<

\(d)\)Chỉ cần thành hoành độ hoặc tung độ là x hoặc y vào đths trên là tìm được cái còn lại. Khi đó tìm được tọa độ của 2 diểm trên.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: