Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 30/04/2015 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

a) Hoàng độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

ax2 = 2x -1 <=> ax2 - 2x + 1 = 0         (1)

Để (P) tiếp xúc với (d) thì (1) có nghiệm duy nhất

<=> \(\Delta'=0\)

<=> 1 - a= 0 <=> a = 1

=> nghiệm của (1) là x = 1/a = 1 => tung độ tiếp đểm y = 1

Vậy tiếp điểm là (1;1)

b) (d) không cắt (P) <=> (1) vô nghiệm

<=> \(\Delta'<0\)

<=> 1 - a < 0 <=> a > 1

Vậy với a > 1 thì d không cắt (P)

 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 02/08/2015 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

b/

Phương trình hoành độ giao điểm của P và d là: 

\(x^2=2x-m^2+9\Leftrightarrow x^2-2x+m^2-9=0\text{ (1)}\)

P cắt d tại 2 điểm nằm về 2 phía của trục tung <=> (1) có 2 nghiệm trái dấu

\(\Leftrightarrow\frac{c}{a}=m^2-9<0\)\(\Leftrightarrow-3<\)\(m<\)\(3\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 18/05/2015 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) : \(\frac{1}{4}.x^2=mx+1\)  (1)

<=> x2 = 4mx + 4 <=> x2 - 4mx - 4 = 0

\(\Delta\)' = (-2m)2 + 4 = 4m2 + 4 \(\ge\) 4 > 0 với mọi m

=> (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt 

Vậy (P) luôn cắt (d) tại 2 điểm  phân biệt

b) Gọi 2 nghiệm đó là x1; x2

Theo hệ thức Vi ét có: 

 x1 +  x2 = 4m

 x1 x2 = - 4 < 0

=>  x1; x trái dấu . 

A; B là 2 giao điểm => A (x1; mx1 + 1); B(x2; mx2 + 1) . Giả sử x1 < 0 < x2

+)  A; B nằm về hai phía của trục tung do  x1; x trái dấu . 

Gọi H; K lần lượt là hình chiếu của A; B xuống Ox => H(x1; 0); K(x2; 0)

Khi đó S OAB = S AHKB - SAHO - SBKO

S AHKB = (AH + BK). HK : 2 = (mx1 + 1 +mx2 + 1 ) .(- x1 + x2) : 2 = \(\frac{\left(m\left(x_1+x_2\right)+2\right)\left(x_2-x_1\right)}{2}=\frac{m\left(x_2^2-x_1^2\right)+2.\left(x_2-x_1\right)}{2}\)

SAHO = AH.HO : 2 = (mx+ 1). (-x1) : 2  = \(\frac{-mx^2_1-x_1}{2}\)

SBKO = BK.KO : 2 = (mx2 + 1). x2 : 2 = \(\frac{mx^2_2+x_2}{2}\)

Vậy SOAB \(\frac{m\left(x_2^2-x_1^2\right)+2.\left(x_2-x_1\right)}{2}\)\(\frac{-mx^2_1-x_1}{2}\) - \(\frac{mx^2_2+x_2}{2}\)

\(\frac{m\left(x_2^2-x_1^2\right)+2.\left(x_2-x_1\right)+m\left(x_1^2-x_2^2\right)+x_1-x_2}{2}=\frac{x_2-x_1}{2}\)

ta có: \(\left(x_2-x_1\right)^2=x_2^2-2x_2x_1+x_1^2=\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1.x_2\)

= (4m)2 - 4.(-4) = 16m2 + 16

=> x2 - x1 = \(\sqrt{16m^2+16}=4.\sqrt{m^2+1}\)

Vậy SOAB = \(4.\sqrt{m^2+1}\)

Đọc tiếp...
nguyển thị thảo 19/05/2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

 CÁI ĐỀ NÀY 
AI GIÚP TÔI ĐƯỢC KHÔNG CHIỀU MAI TỚ PHẢI NỘP ÙI PLEASE~~~~~!!

BÀI 3:Xác định tham số m để hàm số y=(m^2 - 4)x-5 nghịch biến
Xác định tham số m để hàm số y=(m^2 - 1)x+2 đồng biến với mọi x>0
BÀI 6 Cho đường thẳng (d) y=-x+2 và parabol P y=1/2.x^2 
a)tìm giá trị m để điểm M(m;m-1) nằm trên (d).Với m vừa tìm được chứng tỏ điểm M không thuộc P
b) vẽ P và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ và tìm tọa độ giao điểm của
chúng 
BÀI 4:
TRONG mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol P: y=-x^2
a) vẽ đồ thị P
b) gọi A và B là hai điểm thuộc P có hoành độ lần lượt là 1 , -2 .Lập phuơng trình đường thẳng AB 
c) tìm phương trình đường thẳng (d) song song với đường thẳng AB và tiếp xúc với P

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 02/06/2015 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

a) (d) cắt (P) tại A => A thuộc d và (P)

xA= 3; A \(\in\) d=> yA = -xA\(\frac{3}{2}\) => yA = -3 - \(\frac{3}{2}\) = \(\frac{-9}{2}\)

Mặt khác, A  \(\in\) (P) => yA = axA2 => \(\frac{-9}{2}\) = a. 32 => a = \(\frac{-9}{2}\): 9 = \(\frac{-1}{2}\)

Vậy (P) có dạng y = \(\frac{-1}{2}\).x2

+) Vẽ đồ thị: 

x-2-1012
y-2\(\frac{-1}{2}\)0\(\frac{-1}{2}\)-2

(P) đí qua 4 điểm (-2;-2); (-1;\(\frac{-1}{2}\)); (0;0); (1;\(\frac{-1}{2}\)); (2;-2)

b) Phương trình hoành độ giao điểm: \(\frac{-1}{2}\).x2 = - x - \(\frac{3}{2}\)

                                               <=> -x2 + 2x + 3 = 0 

                                              <=> x = -1 hoặc x = 3 (Vì a - b + c = -1 - 2 + 3 = 0)

=> xB = -1 => yB = \(\frac{-1}{2}\).(-1)2 = \(\frac{-1}{2}\)

Vậy B (-1;\(\frac{-1}{2}\))

 

Đọc tiếp...
Phạm Linh Chi 15/05/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Vì đồ thị hàmsố P đi qua A(-2;1) nên ta thay x=-2, y=1 vào P . ta được 

\(1=a\cdot\left(-2\right)^2=a\cdot4\Leftrightarrow a=\frac{1}{4}\)

Thay a=1/4 vào P ta có:\(y=\frac{1}{4}\cdot x^2\)

Xét phương trình hoành độ giao điểm của P và d ta có

\(\frac{1}{4}\cdot x^2=2x+1\Leftrightarrow\frac{1}{4}\cdot x^2-2x-1=0\)*

giải phuong trình * để tìm ra  x1, y1 và cặp x2, y2

Đọc tiếp...
Phương Cute 13/05/2018 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Lời giải:

Gọi đường thẳng (d)(d) có dạng y=kx+by=kx+b. Vì I(0;1)∈(d)⇒b=1⇒(d):y=kx+1I(0;1)∈(d)⇒b=1⇒(d):y=kx+1

Phương trình hoành độ giao điểm x2+kx+1=0x2+kx+1=0.

Theo đó, nếu A,B=(d)∩(P)A,B=(d)∩(P) thì áp dụng hệ thức Viet ta có: x1+x2=−kx1+x2=−k

Trung điểm của ABAB là II nằm trên trục trung khi 0=xI=x1+x22=−k2⇒k=00=xI=x1+x22=−k2⇒k=0

Do đó k=0k=0 là kết quả cần tìm.

Đọc tiếp...
Trần Hồng Nhung69 29/04/2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Giải đc chưa bn

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 09/06/2015 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

a) Phương trình hoành độ: x2 - 2x - m2 + 3 = 0

b) Gọi A(x1;y1); B(x2; y2)

=> y- y2 = x12 - x22 = 8

=> (x1 - x2)(x1 + x2) = 8    (1)

Theo hệ thức Vi - ét ta có: x1 + x2 = 2     (2) và x1 x2 =  - m2 + 3   (3)

(1)(2) =>  x1 - x2 = 4 và  x1 + x2 = 2  => x1 = 3 ;  x2 = -1

Thay vào (3) => -3 =  - m2 + 3  =>  m2 = 6 => m = \(\sqrt{6}\) hoặc m = -  \(\sqrt{6}\) (Đối chiếu điều kiện  của m ở câu a)

 KL:....

 

Đọc tiếp...
ngô thị loan 10/06/2015 lúc 00:28
Báo cáo sai phạm

câu a: phương trình hoành độ giao điểm x^2= -x+6 <=> x^2 +x-6=0 <=> x=2 và x=-3

toạ độ các giao điểm là A(2;4) và B(-3;9)

câu b: bạn phải vẽ hình ra ta sẽ thấy tam giác OAB là tam giác vuông với 2 cạnh OA và OB là 2 cạnh góc vuông, dựa vào hình vẽ sẽ tính được

tính OA=\(\sqrt{\left(2^2+4^2\right)}\)=\(\sqrt{20}\) và  OB=\(\sqrt{\left(\left(-3\right)^2+9^2\right)}\)\(\sqrt{90}\) sau đó tính diện tích tam giác OAB

S=\(\frac{1}{2}OA\cdot OB=\frac{1}{2}\sqrt{20}\cdot\sqrt{90}\)=\(3\sqrt{50}\)

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 22/04/2018 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

ngô thị loan tại sao lại có thể nhìn hình để kết luận là tam giác vuông liền được ? mình vẽ đồ thị ra thi có phải tam giác vuông đâu, dùng Pytago thử lại cũng sai ??

Đọc tiếp...
Đinh Nguyễn Ngọc Phúc 26/05/2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

Xét phương trình : \(x^2 = mx + 1\) <=> \(x^2 - mx - 1 = 0\)

\(\Delta=\left(-m\right)^2-4\left(-1\right)=m^2+4>0\)\(\forall\)m

\(m^2\ge0\forall m\)=> (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt

Theo Viet:\(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=m\\x_1\times x_2=-1\end{cases}}\)

Giả sử 2 điểm phân biệt lần lượt là A(x1;y1) ; B(x2;y2)

Ta có: y1=x12 ; y2=x22

Theo bài : y1 + y2 + y1y2 = 7

<=> x12 + x22 + (x1x2)2 = 7

<=> (x1 +x2 )2 - 2x1x2 + (x1x2)2 = 7

<=> m2 + 2 + 1 = 7

<=> m2 = 7 - 3

<=> m2 = 4

=> m = \(\pm2\) 

Đọc tiếp...
bell_s ring_s 11/05/2018 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Xét phương trình hoành độ giao điểm: x^2 = mx + 1 <=> x^2 - mx -1 = 0

\(\Delta\)= m^2 - 4 (-1) = m^2 + 4 > 0 \(\forall\)m

=> (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt (đpcm)

Do đó:  x1 = \(\frac{1}{2}\left(m+\sqrt{m^2+4}\right)\)

=> y1 = \(\frac{1}{4}\left(m^2+m^2+4+2m\sqrt{m^2+4}\right)=\frac{1}{2}\left(m^2+2+m\sqrt{m^2+4}\right)\)

Tương tự x2 = \(\frac{1}{2}\left(m-\sqrt{m^2+4}\right)\)=> y2 = \(\frac{1}{2}\left(m^2+2-m\sqrt{m^2+4}\right)\)

Thay y1, y2 vừa tìm đc vào biểu thức y1 + y2 + y1*y2 = 7 ta đc: \(m^2+4=7\)=> m = \(\pm\sqrt{3}\)

Tính lại hộ mình xem tìm m đã đúng chưa nhé :)) sợ lẫn lộn r tính sai :))

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: