Giúp tôi giải toán và làm văn


ngonhuminh 4 tháng 12 2016 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

\(f\left(0\right)=5=>c=5;f\left(2\right)=4.a+2.b+5=0;f\left(5\right)=25a+5b+5=0\Leftrightarrow5a+b+1=0\)

\(\hept{\begin{cases}4a+2b+5=0\\5a+b+1=0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4a+2b+5=0\\10a+2b+2=0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}4a+2b+5=0\\6a-3=0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}b=-\frac{7}{2}\\a=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

\(f\left(x\right)=\frac{1}{2}x^2-\frac{7}{2}x+5\)

b)

\(f\left(-1\right)=\frac{1}{2}+\frac{7}{2}+5=9=>P\left(-1;3\right)kothuocHS\)

\(f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}.\frac{1}{4}-\frac{7}{2}.\frac{1}{2}+5=\frac{\left(1-14+5.8\right)}{8}=\frac{27}{8}=>Qkothuoc\)

c)

\(\frac{1}{2}x^2-\frac{7}{2}x+5=-3\Rightarrow\frac{1}{2}x^2-\frac{7}{2}x+8=0\)

\(x^2-7x+16=0\Leftrightarrow\left(x^2-2.\frac{7}{2}x+\frac{49}{4}\right)+\frac{15}{4}\)vo nghiem

Đọc tiếp...
#_auto_happy_♡ 29 tháng 3 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

a. Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;4)

=> Điểm A(1;4) thuộc đồ thị hàm số

Thay x=1; y=4 vào đồ thị hàm số ta được:

  4=(m-2).1+3

=> 4=m-2+3

=> 4=m+1

=> m=3

=> y=(3-2)x+3

 => y=1x+3

=> y =x+3

Vậy m = 3, hàm số là y=x+3

Đọc tiếp...
Đặng Minh Dương 29 tháng 3 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

fibgjuiocfkogiojfjiojhfyhcfd+885+6856354756510266+58714ffggx

Đọc tiếp...
nguyen ngoc ha 12 tháng 12 2017 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

â) thay x= 1 và y=4 vào hàm số y= (m-2)x+3 ta duoc

4=(m-2)*1+3

m= -1

Đọc tiếp...
Wannarot 11 tháng 1 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

a) Đths \(y=\left(2m+1\right)x\) đi qua \(A\left(-1;1\right)\)

Ta có:

\(y=\left(2m+1\right)x\)

\(\Rightarrow\left(2m+1\right)\left(-1\right)=1\)

\(\Rightarrow2m+1=-1\)

\(\Rightarrow2m=-2\)

\(\Rightarrow m=-1\)

b) Thay \(m=-1\)

\(\Rightarrow y=\left(-2+1\right)x\)

\(\Rightarrow y=-x\)

Lập bảng giá trị:

\(x\)\(0\)\(-2\)
\(y=-x\)\(0\)\(2\)

> y > x O -2 2

Đọc tiếp...
Tín hugo 9 tháng 10 2016 lúc 7:21
Báo cáo sai phạm

đi qua A(-1;1) thì y=1 x=-1 đấy bạn rồi thế zo tính

Đọc tiếp...
Incursion_03 6 tháng 2 2019 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Đường thẳng OA có dạng y = ax

Vì \(A\in OA\Rightarrow2=a\)

\(\Rightarrow OA:y=2x\)

Để O;A;M thẳng hàng thì \(M\in OA\)

\(\Leftrightarrow m^2=2m\)

\(\Leftrightarrow m^2-2m=0\)

\(\Leftrightarrow m\left(m-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m=0\\m=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
ღRɛɳɛɛღ 24 tháng 1 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

P/s: Bài này thì không có chắc tại cũng mới học qua

\(a)\) Hàm số trên nghịch biến

\(\Leftrightarrow3m-1< 0\)

\(\Leftrightarrow3m< 1\)

\(\Leftrightarrow m< \frac{1}{3}\)

Vậy \(m< \frac{1}{3}\)thì hàm số trên nghịch biến

\(b)\) Hàm số \(y=\left(3m-1\right)x+m-2\)có dạng \(y=ax\)

\(\Leftrightarrow m-2=0\)

\(\Leftrightarrow m=2\)

\(c)\) VÌ \(n\left(-1;1\right)\in\left(d\right)\Rightarrow\)Thay \(x=-1;y=1\)vào đths

Ta có: \(\left(3m-1\right)\left(-1\right)+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow-3m+1+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow-2m-1=1\)

\(\Leftrightarrow m=-1\)

Vậy \(m=-1\)

\(d)\) Vì \(\left(d\right)\)cắt đường thẳng \(y=2x-1\)tại điểm có hoành độ \(=1\)

\(\Rightarrow\) Thay \(x=1\)vào hàm số \(y=2x-1\)

Ta có: \(y=2.1-1\)

\(\Leftrightarrow y=2-1=1\)

\(\Leftrightarrow\left(1;1\right)\in\left(d\right)\)

Thay \(x=1;y=1\)vào hàm số \(y=\left(3m-1\right)x+m-2\)

Ta có: \(\left(3m-1\right)1+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow3m-1+m-2=1\)

\(\Leftrightarrow4m-3=1\)

\(\Leftrightarrow m=1\)

Vậy \(m=1\)

\(e)\) \(\left(d\right)//\)đường thẳng \(y=5x+1\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m-1=5\\m-2\ne1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m=6\\m\ne3\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}m=2\\m\ne3\end{cases}}}\Leftrightarrow m=2\)

Vậy \(m=2\)

\(f)\) \(\left(d\right)\)cắt đường thẳng \(y=2x-2020\)

\(\Leftrightarrow3m-1\ne-2\)

\(\Leftrightarrow3m\ne3\)

\(\Leftrightarrow m\ne1\)

Vậy \(m\ne1\)

\(g)\) \(\left(d\right)\perp\)đường thẳng \(y=\frac{1}{4}x-2019\)

\(\Leftrightarrow\left(3m-1\right).\frac{1}{4}=-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}m-\frac{1}{4}=-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}m=-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow m=-1\)

Vậy \(m=-1\)

\(h)\) \(\left(d\right)\)cắt đường thẳng \(y=8x-5\)tại một điểm thuộc trục tung

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m-1\ne8\\m-2=-5\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3m\ne9\\m=-5+2\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}m\ne3\\m=3\end{cases}}\left(ktm\right)}\)

Vậy không tìm được giá trị \(x\)nào TMĐK

Đọc tiếp...
ღMiɳh Aɳhღ 4 tháng 2 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Bài 3:

Đặt \(a=m^2-4\)

\(a)\) Đồ thị hàm số \(y=\left(m^2-4\right)x-5\)nghịch biến

\(\Leftrightarrow a< 0\)

\(\Leftrightarrow m^2-4< 0\)

\(\Leftrightarrow m^2< 4\)

\(\Leftrightarrow-\sqrt{4}< m< \sqrt{4}\)

\(\Leftrightarrow-2< m< 2\)

Vậy với \(-2< m< 2\)thì hàm số nghịch biến

\(b)\) Đồ thị hàm số \(y=\left(m^2-4\right)x-5\)đồng biến \(\forall x>0\)

\(\Leftrightarrow a>0\)

\(\Leftrightarrow m^2-4>0\)

\(\Leftrightarrow m^2>4\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m>2\\m< -2\end{cases}}\)

Vậy với \(\orbr{\begin{cases}m>2\\m< -2\end{cases}}\)thì hàm số đồng biến \(\forall x>0\)

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Hữu Phát 20 tháng 5 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

hết hạn khỏi giải nhé mỏ vịt đi bơi đi

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 22 tháng 5 2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

a) (P) là parabol đi qua gốc toạ độ O(0; 0) ; điểm (1; 1/2) và điểm (-1;1/2)

b) A \(\in\) (P) => yA = \(\frac{1}{2}\). xA2 = \(\frac{1}{2}\). (-1)2 = \(\frac{1}{2}\)=> A (-1; \(\frac{1}{2}\))

B \(\in\) (P) => yB = \(\frac{1}{2}\).xB2 = \(\frac{1}{2}\).4 = 2 => B (2; 2)

+) đường thẳng có hệ số góc bằng \(\frac{1}{2}\) có dạng y = \(\frac{1}{2}\)x + b      (d)

\(\in\) d => yA = \(\frac{1}{2}\).xA + b => \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\). (-1) + b => b = 1

Vậy đường thẳng (d) có dạng y = \(\frac{1}{2}\)x + 1

Nhận xét: yB = \(\frac{1}{2}\).xB + 1 => B \(\in\)  (d)

Đọc tiếp...
Wannarot 11 tháng 1 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

a) Để hàm số trên đồng biến 

\(\Rightarrow m-1>0\)

\(\Rightarrow m>1\)

Vậy \(m>1\)

b) Vì hàm số \(y=\left(m-1\right)x+26\)đi qua \(A\left(1;-2\right)\)

\(\Rightarrow\left(m-1\right).1+26=-2\)

\(\Rightarrow m-1=-2-26\)

\(\Rightarrow m-1=-28\)

\(\Rightarrow m=-27\)

\(\Rightarrow y=\left(-27-1\right)x+26\)

\(\Rightarrow y=-28x+26\)

Lập bảng giá trị:

\(x\)\(1\)\(1,2\)
\(y=-28x+26\)\(-2\)\(-7,6\)

\(\Rightarrow\)Đths \(y=\left(m-1\right)x+26\)là một đường thẳng đi qua \(\left(1;-2\right);\left(1.2;-7,6\right)\)

Thế là vẽ được cái đồ thị (có dạng y=ax+b thì là một đường thẳng ko đi qua gốc tọa độ)

c) Em chưa học ạ :>

P/s: Câu b em chưa chắc, nếu để số thập phân thế thì chia khó :<, chị kt em nhé

Đọc tiếp...
Lionel Messi 25 tháng 12 2019 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

dit me may

Đọc tiếp...
Nguyễn tũn 19 tháng 8 2018 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

câu hỏi xàm xàm

Đọc tiếp...
Hưng(kakaroto) 2 tháng 12 2019 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

thay \(x=\frac{-1}{2}\)vào hàm số

\(f(\frac{-1}{2})\)=\(\frac{-3}{2}\).\(\frac{-1}{2}\)=(tự tính)

vậy \(f(\frac{-1}{2})\)=....

\(f(0)\)tương tự( ko rảnh làm

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 12 2019 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

y x 3 2 1 O 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 A y=-3x

a, Với x = 1 thì y = -3 . 1 = -3

Ta được \(A(1;-3)\)thuộc đồ thị hàm số y = -3x

Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = -3x

b, Thay M\((-2;6)\)vào đồ thị hàm số y = -3x ta có :

y = \((-3)\cdot(-2)=6\) Đẳng thức đúng

Thay N \(\left[\frac{1}{2};\frac{2}{3}\right]\)vào đồ thị hàm số y = -3x ta có :

y = \((-3)\cdot\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}\ne\frac{2}{3}\) Đẳng thức sai

Vậy điểm M thuộc đồ thị hàm số của y = -3x

c,Thay tung độ của P là 5 , thế vào tìm hoành độ ta có :

\(5=(-3)x\)=> x = \(\frac{-5}{3}\)

Vậy hoành độ của điểm P là \(-\frac{5}{3}\)

Do đó tọa độ của điểm P nằm trên đồ thị là \(P\left[-\frac{5}{3};5\right]\)

Hay : Dựa vào đồ thị điểm P có tung độ của bằng 5 thì \(x_P=-\frac{5}{3}\)

Bạn tìm tọa độ điểm P nhé

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 4 tháng 6 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

hình như đề sai:  y = - 3x mói đúng

Đọc tiếp...
Luong Ngoc Quynh Nhu 4 tháng 6 2015 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

mình cũn vậy,same here

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 12 2019 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Thay \(A(3,4)\)vào đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)ta có :

y = \(\frac{12}{3}=4\)=> Đẳng thức đúng

Thay \(B(1,11)\)vào đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)ta có :

y = \(\frac{12}{1}=12\ne11\)=> Đẳng thức sai

Thay \(C(-2,-6)\)vào đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)ta có :

y = \(\frac{12}{-2}=\frac{-12}{2}=-6\)=> Đẳng thức đúng

Vậy điểm A và điểm C thuộc đồ thị hàm số y = \(\frac{12}{x}\)

Đọc tiếp...
duy 19 tháng 12 2019 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

mình lớp 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 12 tháng 12 2019 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ nên d có phương trình dạng: y = ax

( d ) đi qua điểm N nên: 2 = a . 3 => a = \(\frac{2}{3}\)

Vậy phương trình đường thẳng d là: y = \(\frac{2}{3}\) x

Đọc tiếp...
Trương Tiền Phương 10 tháng 12 2019 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

a, Ta có: hàm số y = \(\frac{-x}{3}\)(*)

+) Giả sử có điểm A (1; \(-\frac{1}{3}\)) thuộc đồ thị hàm số (*) 

=> \(-\frac{1}{3}=\frac{-1}{3}\) ( luôn đúng )

=>  A (1; \(-\frac{1}{3}\)) thuộc đồ thị hàm số

+) Giả sử điểm B  (\(\frac{-1}{2};\frac{1}{6}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

=> \(\frac{1}{6}=\frac{-\left(-\frac{1}{2}\right)}{3}\)( luôn đúng ) 

=> B(\(\frac{-1}{2};\frac{1}{6}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

+) Giả sử C ( -1;-3 ) thuộc đồ thị hàm số (*)

=> -3 = \(\frac{-\left(-1\right)}{-3}\)( vô lý )

=> C ( -1;-3 ) không thuộc đồ thị hàm số (*)

+) Giả sử D ( -2; \(\frac{3}{2}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

=> \(\frac{3}{2}=\frac{-\left(-2\right)}{3}\)( Luôn đúng)

=> D ( -2; \(\frac{3}{2}\)) thuộc đồ thị hàm số (*)

b, Ta có: y =  \(\frac{-x}{3}\)

+) Cho  x= 0 => y = 0. Ta được điểm E ( 0;0 )

+) Cho y = 0 => x = 0. Ta được điểm F ( 0;0 )

=> Đường thằng EF là đồ thị hàm số y =  \(\frac{-x}{3}\)

... tự kẻ đồ thị 

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số y =  \(\frac{-x}{3}\)trùng với gốc tọa độ 0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: