Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hải Đăng 12 tháng 12 2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

ta có:y=a.x

        4=a.2

       a=2

1 2 3 4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 a y=2x

Đọc tiếp...
Nhok Lok Chok 10 tháng 12 2017 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

y = ax

Điểm M( 2; 4) \(\Rightarrow\)x= 2; y= 4

Thay x= 2; y= 4 vào hàm số y= ax, ta được:

4= a.2

a= 4 : 2

a= 2

Chúc bạn học tốt ^^!.

Đọc tiếp...
lan 20 tháng 11 2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

    Vì M(2;4) thuộc đồ thị y=ax 

nên thay x=2;y=4 vào y=ax

  4=a.2 

a=2​​​​​​

Đọc tiếp...
Incursion_03 14 tháng 12 2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Gọi pt đường thẳng đi qua 2 điểm A và B là (d)y = ax + b ( a khác 0 )

Vì \(A\left(-1;-2\right)\in\left(d\right)\)\(\Rightarrow-2=-a+b\left(1\right)\)

Vì \(B\left(3;-10\right)\in\left(d\right)\Rightarrow-10=3a+b\left(2\right)\)

Lấy (1) trừ (2) theo từng vế được

\(-2-\left(-10\right)=-a+b-3a-b\)

\(\Leftrightarrow8=-4a\)

\(\Leftrightarrow a=-2\)

Thay vào (1) : \(-2=-\left(-2\right)+b\)

                   \(\Leftrightarrow2+b=-2\)

                   \(\Leftrightarrow b=-4\)

\(\Rightarrow\left(d\right)y=-2x-4\)

Vậy ......................

Đọc tiếp...
Incursion_03 6 tháng 2 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Đường thẳng OA có dạng y = ax

Vì \(A\in OA\Rightarrow2=a\)

\(\Rightarrow OA:y=2x\)

Để O;A;M thẳng hàng thì \(M\in OA\)

\(\Leftrightarrow m^2=2m\)

\(\Leftrightarrow m^2-2m=0\)

\(\Leftrightarrow m\left(m-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m=0\\m=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Hoshiiha Minosa 29 tháng 11 2018 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số mét vải loại II mua được là x
Vì số mét vải và giá tiền 1m vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
51x=8510051x=85100=> x = 51.1008551.10085 = 60
Vậy với cùng số tiền có thể mua được 60m vải loại II.

Đọc tiếp...
Uchiha Sasuke 3 tháng 12 2016 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

LƯU Ý CÁI CON KHỈ CẬU ẤY ĐĂNG BÀI TOÁN KHÓ MÀ

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 29 tháng 11 2018 lúc 6:09
Báo cáo sai phạm

Tham khảo (đồ thị không được đẹp cho lắm do mình không quen): 

Đọc tiếp...
Hieu Nguyen Trung 3 tháng 12 2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

l​ưu ý cái cc

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Khánh CTV 8 tháng 1 lúc 8:22
Báo cáo sai phạm

a)  Với x = -3 thay vào hàm số đã cho ta có:

\(y=-5.\left(-3\right)-3=12\)

Vậy \(A\left(-3;12\right)\)

b)  Với y = 2/5 thay vào hàm số đã cho ta có:

\(\frac{2}{5}=-5.x-3\)

<=>  \(-5x=\frac{17}{5}\)

<=>  \(x=-\frac{17}{25}\)

Vậy  \(A\left(-\frac{17}{25};\frac{2}{5}\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 29 tháng 7 2016 lúc 22:53
Báo cáo sai phạm

Giải:

Vì --2:-4=1/2

=> y=1/2x 

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Khánh CTV 5 tháng 1 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Vì A thuộc đồ thị hàm số:  y = ax   nên ta có:

\(-2=a.\left(-4\right)\)

<=>   \(a=\frac{-2}{-4}=0,5\)

Vậy  .....

hk tốt ^^

Đọc tiếp...
Siêu Phẩm Hacker 4 tháng 1 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Vì đồ thị đi qua điểm A ( -4 ; -2 ) nên thay x = -4 ; y = -2 vào đồ thị , ta được : 

-2 = a . ( -4 ) 

a = ( -2 ) / ( -4 ) 

a = 1/2 

Đọc tiếp...
Mirui - chan 4 tháng 1 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(y=f\left(x\right)=ax^{2\:}+bx+c\)

\(\Rightarrow f\left(-2\right)=4a-2b+c=2a-2b+2a+c=2a-2b+3c+6=0\)

\(\Rightarrow2a-2b+3c=-6\left(1\right)\)

\(f\left(2\right)=4a+2b+c=2a+2b+2a+c=2a+2b+3c+6=0\)

\(\Rightarrow2a+2b+3c=-6\left(2\right)\)

Từ (1)(2) \(\Rightarrow2a-2b+3c=2a+2b+3c\)

\(\Rightarrow2a-2b+3c-\left(2a+2b+3c\right)=0\)

\(\Rightarrow2a-2b+3c-2a-2b-3c=0\)

\(\Rightarrow\left(2a-2a\right)-\left(2b+2b\right)+\left(3c-3c\right)=0\)

\(\Rightarrow-4b=0\)

\(\Rightarrow b=0\)

\(\Rightarrow2a+3c=-6\)

\(\Rightarrow5c+6=-6\)

\(\Rightarrow5c=-12\)

\(\Rightarrow c=\frac{-12}{5}\)

\(\Rightarrow a=\frac{-12}{5}+3=\frac{3}{5}\)

Vậy \(a=\frac{3}{5};c=\frac{-12}{5};b=0\)

Đọc tiếp...
Bạch Dương đáng yêu 4 tháng 1 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

chưa học nên ko biết

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Huy 4 tháng 1 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn mirui nhiều nha !!! :))

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 3 tháng 5 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

M thuộc đồ thị hs y = 2x + 5 => yM = 2xM + 5

M thuộc đths y = x + 3 => yM = xM+ 3 

=> 2xM + 5 = xM + 3 => 2xM - xM = 3 -5 => xM = -2

=> yM = xM + 3 = -2 + 3 = 1

Vậy M(1;-2)

Đọc tiếp...
bảo anh 25 tháng 12 2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

(d) cắt hai trục tọa độ tao thành tam giác ⇔ m \(\ne\)0

Gọi (d) cắt Ox, Oy lần lượt tại A, B

\(\Rightarrow\)A( \(\frac{2}{m}\); 0)\(\Rightarrow\)OA= trị tuyệt đối của \(\frac{2}{m}\)

=> B(0; -2) => OB= trị tuyệt đối của -2

xét tam giác cân AOB có AOB= 90 độ

OA=OB

=> trị tuyệt đố của \(\frac{2}{m}\)= trị tuyệt đối của -2

TH1: \(\frac{2}{m}\)=2

<=> 2=2m

<=> m=1 (t/m)

TH2 \(\frac{2}{m}\)= -2

<=> 2=-2m

<=>m=-1(t/m)

Vậy để d cắt 2 trục tọa độ tạo thành tam giác cân thì m=1 hoặc m=-1

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 27 tháng 11 2016 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

b) Lập phương trình hoành độ giao điểm ta có;

2x - 1 = -x+2

-> 2x + x =2+1

-> 3x = 3

-> x = 1

Thay x=1 vào hàm số y = 2x - 1 ta được y= 2-1 = 1

Vậy tọa độ giao điểm M ( 1;1)

c) Thao đn TSLG có :

tanABO = \(\frac{1}{0,5}\)= 2

-> ​​ABO ( bạn thêm kí hiệu góc vào ) \(\approx\) 63độ 26phut

Gọi \(\alpha\)là góc tạo bởi hàm số y=2x-1 và trục 0x ta có \(\alpha\)= ABO ( bạn thêm kí hiệu góc vào ) ( đối đỉnh) =  63độ 26phut

a) Xét hàm số y=2x-1 ( x\(\in\)R)

Cho x=0 -> y=-1 -> A( 0;-1)

Cho y=0 -> x= 0.5 -> B ( 0.5 : 0)

Xét hàm số y= -x+2 ( x \(\in\)R)

Cho x=0 -> y=2 -> C (0;2)

Cho y =0-> x= 2 -> D( 2;0)

vẽ đồ thị

Đọc tiếp...
Đoàn Đại Dương 27 tháng 11 2016 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm
98ty
đdd
đdd
                                                       
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: