Giúp tôi giải toán và làm văn


hoang viet nhat 9 giờ trước (8:20)
Báo cáo sai phạm

Lấy D là điểm đối xứng của C qua A \(\Rightarrow NDMC\)là :

hình bình hành nên nên AD = MC = \(\frac{BC}{2}\) ; ND//BC 

Theo định ngĩa Thales : \(\frac{NK}{KB}=\frac{ND}{BC}=\frac{1}{2}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Minh Anh 17 tháng 9 2016 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Áp dụng định lý 2 của đường trung bình trong hình thang

Có AB//CD => ABCD là hình thang. EF là đường trung bình của hình thang

Nên \(\text{EF}=\frac{CD+AB}{2}\) .

Đọc tiếp...
Bảo Châu Trần 18 tháng 9 2016 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Sai rồi vì EF đâu phải đường trung bình đâu, E là trung điểm BD, F là trung điểm AC và đề bài yêu cầu chứng minh EF=(CD-AB)/2 mà.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 7 tháng 11 2016 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

?o?n th?ng c: ?o?n th?ng [A, B] c?a H�nh tam gi�c TenDaGiac1 ?o?n th?ng a: ?o?n th?ng [B, C] c?a H�nh tam gi�c TenDaGiac1 ?o?n th?ng b: ?o?n th?ng [C, A] c?a H�nh tam gi�c TenDaGiac1 ?o?n th?ng h: ?o?n th?ng [B, D] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [C, E] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [B, I] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [K, C] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [I, K] ?o?n th?ng q: ?o?n th?ng [J, O] ?o?n th?ng r: ?o?n th?ng [D, O] ?o?n th?ng s: ?o?n th?ng [E, O] A = (2.65, 5.97) A = (2.65, 5.97) A = (2.65, 5.97) B = (-6.4, -9.49) B = (-6.4, -9.49) B = (-6.4, -9.49) C = (19.32, -10.71) C = (19.32, -10.71) C = (19.32, -10.71) ?i?m E: Giao ?i?m c?a f, c ?i?m E: Giao ?i?m c?a f, c ?i?m E: Giao ?i?m c?a f, c ?i?m D: Giao ?i?m c?a g, b ?i?m D: Giao ?i?m c?a g, b ?i?m D: Giao ?i?m c?a g, b ?i?m I: Giao ?i?m c?a j, k ?i?m I: Giao ?i?m c?a j, k ?i?m I: Giao ?i?m c?a j, k ?i?m K: Giao ?i?m c?a j, l ?i?m K: Giao ?i?m c?a j, l ?i?m K: Giao ?i?m c?a j, l ?i?m O: Trung ?i?m c?a a ?i?m O: Trung ?i?m c?a a ?i?m O: Trung ?i?m c?a a ?i?m J: Trung ?i?m c?a E, D ?i?m J: Trung ?i?m c?a E, D ?i?m J: Trung ?i?m c?a E, D

Gọi O là trung điểm BC, J là trung điểm DE. Do tam giác BEC vuông tại E mà EO là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên OE = OB = OC. Tương tự OD = OB = OC. Từ đó ta có OE = OD hay tam tam giác OED cân tại O.

Lại có J là trung điểm DE nên \(OJ\perp DE\). Vậy thì OJ // BI // CK. Mà O là trung điểm BC nên OJ là đường trung bình hình thang CBKI. Vậy thì JI = JK.

Ta có \(JI=JK\Rightarrow JI-JE=JK-JD\Rightarrow EI=DK\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 8 tháng 11 2016 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Phúc thắc mắc gì hả em?

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 9 tháng 9 2016 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

khó thế !

Đọc tiếp...
tth_new CTV 8 tháng 8 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

A B C D E F K

a) +)EK là đường trung bình nên EK = 1/2 . CD do đó EK < CD

+) EF và AB thì đang suy nghĩ

b) Ta có: \(EK=\frac{1}{2}CD=\frac{CD}{2}\)(t/c đường trung bình)

Tương tự, ta có \(KF=\frac{1}{2}AB\)

Cộng theo vế hai đẳng thức trên ta được:

\(\frac{AB+CD}{2}=EK+KF\ge EF\) ( theo quy tắc 3 điểm)

Đẳng thức xảy ra khi K thuộc EF, khi đó \(\hept{\begin{cases}EK\text{// }CD\\KF\text{//}AB\end{cases}}\) và K thuộc EF nên suy ra  \(\hept{\begin{cases}EF\text{//}CD\\EF\text{//}AB\end{cases}}\Leftrightarrow AB\text{//}CD\)

P/s: Chỗ "đẳng thức xảy ra..." mình không chắc.

Đọc tiếp...
Mr Lazy 28 tháng 6 2015 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

A D C I B O

Kẻ đường cao OC của hình thang ABCD.
Ta có: tam giác AIB cân tại I có góc I = 900 => Tam giác AIB vuông cân
=> IAB = 450
Tam giác OAC có O = 900; A = 450 nên vuông cân tại C
=> OA = 6 cm
Tam giác OAC vuông tại C có: \(AC=\sqrt{OA^2+OC^2}=\sqrt{6^2+6^2}=2\sqrt{6}\)cm.
Ta có: \(S_{ABCD}=S_{ABC}+S_{ADC}=\frac{1}{2}.AC.BI+\frac{1}{2}.AC.DI=\frac{1}{2}AC\left(BI+DI\right)\)

\(=\frac{1}{2}AC.BD=\frac{1}{2}AC^2=\frac{\left(AB+CD\right).OC}{2}\) (DO AC = BD)

\(\Rightarrow\frac{AB+CD}{2}=\frac{AC^2}{2OC}=\frac{\left(\sqrt{2}.6\right)^2}{2.6}=6\) cm

=> Độ dài đường trung bình = \(\frac{AB+CD}{2}=6\left(cm\right)\)
 

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hồng 5 tháng 10 2016 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Gọi D là giao điểm của BH với AC

Tam giác ABD có AH là đg cao đồng thời là đường phân giác => ABD cân tại A

=>AC=AB=18cm

=>CD=AD-AC=18-12=6cm

Xét tam giác BCK có M là TĐ của BC, H là trung điểm BD(do tam giác ABD cân tại A nên đg cao AH đồng thời là đg trung tuyến)

=> MH là đg trung bình của tam giác BCD

=>MH= \(\frac{1}{2}\)CD =3cm

Đọc tiếp...
Vu Nguyen Minh Khiem 20 tháng 7 2017 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

bn j ơi ! kết quả là :

\(MH=\frac{1}{2}CD=3cm\)

Đáp số : .....

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 5 tháng 7 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

A B C D E

a)

Tam giác ABC cân tại A

=> \(\widehat{B}=\widehat{C}\)

Xét tứ giác BEDC có: ED//BC

=> BEDC là hình thang có: \(\widehat{B}=\widehat{C}\)

=> BECD là hình thang cân

b) Ta có: 

\(\widehat{ABD}=45^o-\frac{\widehat{BAC}}{4}=45^o-\frac{180^o-2.\widehat{ABC}}{4}=\frac{\widehat{ABC}}{2}\)

=> BD là phân giác EBC

=> \(\widehat{EBD}=\widehat{CBD}\)

mà \(\widehat{EDB}=\widehat{CBD}\)( so le trong)

=> \(\widehat{EBD}=\widehat{EDB}\)

=> Tam giác EBD cân tại E

=> ED=EB

c) Tứ giác BEDC là hình thang cân ( theo câu a)

=> EB=DC

mà EB=ED ( theo câu b)

=> ED=DC 

=> Tam giác DEC cân tại D

=> \(\widehat{DEC}=\widehat{DCE}\)

mặt khác : \(\widehat{DEC}=\widehat{ECB}\)( sole trong)

=> \(\widehat{DCE}=\widehat{ECB}\)

=> CE là phân giác góc C

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Nam 5 tháng 7 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

đẳng cấp ko vẽ hình

Đọc tiếp...
Phạm Vũ Anh Tuấn 5 tháng 7 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

a) Vì ∆ABC cân tại A 

=> ABC = ACB 

Mà DE // BC (gt)

=> EDCB là hình thang 

=> EDCB là hình thang cân 

b) Nối C => E 

Vì ED//BC (gt)

=> DEC = ECB ( so le trong) 

Rồi chứng minh cho CE là phân giác ACB 

=> ACE = BCE mà DEC = ECB 

=> DEC = DCE 

=> ∆DEC cân tại D 

=> DE = DC 

Mà hình thang EDCB cân 

=> EB =DC 

=> EB = ED (dpcm)

Đọc tiếp...
Trần Cường 6 tháng 9 2016 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

NHỚ TÍCH ĐẤY

Đọc tiếp...
Trần Cường 6 tháng 9 2016 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Xét \(\Delta ACD\)và \(\Delta ABE\)có :

Chung góc A

AC = AE

AD = AB

Vậy \(\Delta ACD=\Delta ABE\)\(\left(c.g.c\right)\)\(\Rightarrow CD=BE\)( hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau )

Tớ chỉ biết có vậy thôi ! Hãy nhớ tớ là người đầu tiên làm cho bạn ! NÊN !

Đọc tiếp...
Anh Minh Nguyen Vo 6 tháng 9 2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Ai giúp em với mai nộp bài rồi 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: