Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 2 2016 lúc 20:04

\(a,x-\frac{1}{9}=\frac{8}{3}\Rightarrow x=\frac{8}{3}+\frac{1}{9}=\frac{24}{9}+\frac{1}{9}=\frac{25}{9}\)

\(b,\frac{-x}{4}=\frac{-9}{x}\Leftrightarrow\frac{x}{-4}=\frac{-9}{x}\Leftrightarrow x.x=\left(-4\right).\left(-9\right)\Rightarrow x^2=36=6^2=\left(-6\right)^2\Rightarrow x=6;-6\)

\(c,\frac{x}{4}=\frac{18}{x+1}\Leftrightarrow x.\left(x+1\right)=4.18=x.\left(x+1\right)=72\Rightarrow8.\left(8+1\right)=72\Rightarrow x=8\)

12 tháng 2 2016 lúc 20:02

25/9-1/9=8/3

-9/4=-9/4

8/4=18/18+1

duyệt đi

1 tháng 2 2017 lúc 11:30

|x|+|y|=2

nên x=1;y=1

=>x;y\(\in\){-1;1}

nên x=0 y=2

=> x=0 và y\(\in\){-2;2}

nên x=2 y=0

=>x\(\in\){-2;2} y=0

nếu x,y thuộc Z

suy ra phương trình tương đương vs y(4-x)-3(4-x)=15-12

=> (4-x)(y-3)=3

ta có 4-x=1 và y-3=3 =>x=3 và y=0

...........

14 tháng 2 2018 lúc 19:13

\(n^2+7n+2=n\left(n+4\right)+3\left(n+4\right)-10\)

Để biểu thức chia hết thì \(n+4\inƯ\left(10\right)\)

Bạn tự giải tiếp nk.

14 tháng 2 2018 lúc 19:16

cảm ơn bn nhak

25 tháng 3 2020 lúc 14:06

Bài 1

\(a,\frac{x}{6}=\frac{y}{-8}\)

=> đề thiếu :))

\(b,\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\)và \(x+y=35\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta cs

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{x+y}{2+5}=\frac{35}{7}=5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=5\\\frac{y}{5}=5\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=10\\y=25\end{cases}}}\)

Bài 2 là bài đơn giản :)) e tự lm nha 1.1 

27 tháng 9 2018 lúc 19:57

x=0;1

27 tháng 9 2018 lúc 19:58

x = o và 1 nha

k nè