Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Vì công thức tính chu vi là P=(a+b)*2 nên nữa chu vi sẽ bằng a+b mà có tỉ số giữa a và b rồi nên ta áp dụng bài toán tìm hai số khi biết tổng vì tỉ số của 2 số đó

Ta có sơ đồ :Chiều dài:  |---|---|---|---|---|

                                                                       } 81m

                   Chiều rộng: |---|---|---|---|

                    Giải 

Tổng số phần bằng nhau là:  5+4=9 (phần)

Chiều dài mảnh đất là : 81:9*5=45 (m)

Chiều rộng mảnh đất là : 81-45=36 (m)

Diện tích mảnh đất là: 45*36=1620 (m2)

Phân số chỉ diện tích làm sân là 1-4/5= 1/5 

Diện tích làm sân là: 1620*(1/5)=324 (m2)

Đọc tiếp...

Ta có sơ đồ : Cái này học từ lớp 4 rồi nên bạn tự vẽ nha !

Chiều rộng mảnh đất đó là :

   81 : ( 5 + 4 ) x 4 = 36 ( m )

Chiều dài mảnh đất đó là :

  81 - 36 = 45 ( m )

Diện tích mảnh đất đó là :

  45 x 36 = 1620 ( m2 )

Diện tích mảnh đất làm nhà là :

  1620 : 100 x 80 = 1296 ( m2 )

Diện tích đất phần làm sân đó là :

   1620 - 1296 = 324 ( m2 )

           Đáp số : 324 m2 

^ - ^

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Chiều rộng mảnh đất là: 81 : (5 + 4) x 4 = 36

Chiều dài mảnh đất là: 81 - 36 = 45 

Diện tích mảnh đất là: 45 x 36 = 1620

Diện tích đất làm nhà là: 1620 : 100 x 80 = 1296

Diện tích đất làm sân là: 1620 - 1296 = 324 

Đọc tiếp...

Kết quả là 324 

cho m nhé

Đọc tiếp...

Chiều dài mảnh đất là:

                 81:(5+4)*5=45(m)

Chiều rộng mảnh đất là:

                 81-45=36(m)

Diện tích mảnh đất là:

                 36*45=1620(m2)

Diện tích phẩn làm nhà là:

                 1620:5*4=1296(m2)

Diện tích phần làm sân là:

                  1620-1296=324(m2)

                                   Đáp số:324m2

Đọc tiếp...

chiều dài mảnh đất là: 81:(4+5)x5= 45 m

chiều rộng mảnh đất là: 81-45= 36 m

diện tích là: 45x36= 1620

diện tích làm nhà là: 1620x4/5= 1296 m2

diện tích làm sân là: 1620-1296= ..../bn tự tính nha/

đ/s:..

k mk nhé

Đọc tiếp...

Chiều dài mảnh đất là:

                 81:(5+4)*5=45(m)

Chiều rộng mảnh đất là:

                 81-45=36(m)

Diện tích mảnh đất là:

                 36*45=1620(m2)

Diện tích phẩn làm nhà là:

                 1620:5*4=1296(m2)

Diện tích phần làm sân là:

                  1620-1296=324(m2)

                                   Đáp số:324m2

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: