Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

3300 và 2300

Ta sẽ phân tích thành 

( 2 + 1 )300  và 2300

Ta thấy 2 + 1 lớn hơn 2 mà 2 lũy thừa trên có cùng số mũ nên ta suy ra được 

3300 > 2300

Đọc tiếp...

đề bài có sai ko? 

vì \(3^{300}>2^{300}\)   luôn luôn đúng

Đọc tiếp...

Vì cả 2 đều cùng mũ 300 => 3 >2

Vậy \(3^{300}>2^{300}\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

                   Bài giải

Ta quy đồng phân số \(\frac{13}{66}\)và \(\frac{19}{94}\)

\(\frac{13}{66}=\frac{13\times94}{66\times94}=\frac{1222}{6204}.\)

\(\frac{19}{94}=\frac{19\times66}{94\times66}=\frac{1254}{6204}.\)

\(\text{Mà}\frac{1222}{6204}< \frac{1254}{6204}\Rightarrow\frac{13}{66}< \frac{19}{94}.\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: