Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A B C D E N F M I

a)  - Xét \(\Delta AME\) và   \(\Delta CNF\) có :

+ AM = CN (GT)

\(\widehat{MAE}=\widehat{NCF}\)(GT)

+ AE = CF ( GT ) 

=> \(\Delta AME=\Delta CNF\left(c.g.c\right)\) =>  ME = NF ( 2 cạnh tương ứng bằng nhau )  

- Tương tự , \(\Delta DMF=\Delta BNE\left(c.g.c\right)\) =>  MF = NE ( 2 cạnh tương ứng bằng nhau ) 

- Xét tứ giác EMFN có : 

+ ME = NF

+ MF = NE

=> EMFN là hình bình hành ( 2 cặp cạnh đối bằng nhau )

b) Vì ABCD là Hình bình hành =>  AC cắt BD tại I => I là trung điểm của AC , BD (1)

Tương tự AC cắt EF và  MN tại trung điểm I của AC  (2)

Từ 1 và 2 => EF và MN đều đi qua I

Đọc tiếp...
Điểam am là ác cạnh là
Đọc tiếp...
cục cức vào nhà mới ngôi nhà chung của nhóm mình đi đâu chơi ko em à em không có nhạc chuông hay nhất của đời người là bậc thiên kim nữ tặc tập trung vào việc gì phải lo lắng cho em xin lỗi anh chỉ có thể nói 11
Đọc tiếp...

oh my ghot dễ như ăn bánh hahah

Đọc tiếp...

AE=FC,NB=DM,AB=CD,BC=AD,MF=EN,ME=FN

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: