Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

3600=(32)300=9300

2900=(23)300=8300

vì 9300>8300 nên 3600>2900

Đọc tiếp...

3600 = ( 3)100 = ( 9)100

2900= ( 2)100 = ( 8)100

 Do  ( 8)100 < ( 93 )100 nên 3600 > 2900

Đọc tiếp...

ta có : (36)100=729100

          (29)100=512100

Vì  729100 512100 => 3^600>2^900

Đọc tiếp...

Đáp án: =

Vì cơ số 2 bằng 2/3 cơ số 3 và số mũ 600 bằng 2/3 mũ 900

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

2800 và 3600

Ta có:2800=(24)200=16200

3600=(33)200=27200

Vì 16200<27200 nên 2800<3600

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...

Ta có:\(2^{800}=\left(2^4\right)^{200}=16^{200}\)

\(3^{600}=\left(3^3\right)^{200}=27^{200}\)

\(16^{200}< 27^{200}\Rightarrow2^{800}< 3^{600}\)

Vậy \(2^{800}< 3^{600}\)

Đọc tiếp...

2^800 và 3^600

Ta có:2^800 = (2^4)200 =16^200

3^600 = (3^3)200 =27^200

Vì 16^200 < 27^200 =>2^800 < 3^600

Đọc tiếp...

So sánh 2^600 và 7^200

Đọc tiếp...

Được cập nhật 6 tháng 9 2017 lúc 20:09

2

Ta có:\(2^{600}=\left(2^6\right)^{100}=64^{100}\)

\(7^{200^{ }^{ }}=\left(7^2\right)^{100}=49^{100}\)

\(64^{100}>49^{100}\)

Suy ra: \(2^{600}>7^{200}\)

Đọc tiếp...

Ta có: \(2^{600}=\left(2^6\right)^{100}=64^{100}\)

\(7^{200}=\left(7^2\right)^{100}=49^{100}\)

\(64^{100}>49^{100}\)

Suy ra: \(2^{600}>7^{200}\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: