K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 3 2023

kết bạn lun

 

17 tháng 3 2023

chiều rộng mảnh vườn: 56:8x5=35m

Diện tích mảnh vườn: 35x56=1960(m2)

27 tháng 12 2017

a)Chiều dài của mảnh vườn là

24:(5-2).5=40(m)

Chiều rộng của mảnh vườn là

40-24=16(m)

b)Diện tích mảnh vườn là

40.16=640(\(m^2\))

Đáp số .......

27 tháng 12 2017

a, Chiều rộng mảnh vườn là :

         24 : (5-2) x 2 = 16 (m)

Chiều dài mảnh vườn là :

         16 + 24 = 40 (m)

b, Diện tích mảnh vườn là :

          16 x 40 = 640 (m2)

Vậy ...........

k mk nha

Tổng của chiều dài và rộng là :

75 x 2 = 150 ( m )

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : l---l---l

Chiều dài : l---l---l---l

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Chiều rộng là :

150 : 5 x 2 = 60 ( m )

Chiều dài là :

150 - 60 = 90 ( m )

Diện tích là :

90 x 60 = 5400 ( m2)

29 tháng 4 2015

Chiều dài mảnh vườn đó là :

             24 : ( 5 - 2 ) x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn đó là :

             40 - 24 = 16  (m)

Vậy nên diện tích thửa ruộng đó là :

            40 x 16 = 640 ( m2 )

                     Đáp số: a) Chiều dài: 40m

                                   Chiều rộng : 16 m

                               b) Diện tích: 640 m2

29 tháng 4 2015

Chiều dài mảnh vườn đó là :

24 : ( 5 - 2 ) x 5 = 40 ( m )

Chiều rộng mảnh vườn đó là :

40 - 24 = 16  ( m )

Diện tích thửa ruộng đó là :

40 x 16 = 640 ( m2 )

ĐS: a) chiều dài : 40 m

          chiều rộng : 16 m

      b ) 640 m2

22 tháng 5 2022

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7

chiều dài là:

147 : 7 x 5 = 105(m)

chiều rộng là:

147 - 105 = 42(m)

diện tích là :

105 x 42 = 4410(m2)

đáp số: 4410 m2

22 tháng 5 2022

4410

2 tháng 5 2017

Tổng là :

25x2=50(m)

CD là :

(50+16):2=33(m)

CR Là :

50-33=17(m)

Diện Tích là ;

33 x 17 =561(m2)

Tự làm tiếp 

Tớ nhanh nhất

2 tháng 5 2017

CD là:

[(25x2)+16]/2=33 m

Diện tích là:

33x(33-16)=561 m2

Chiều rộng là 15:1x3=45(m)

Chiều dài là 15+45=60(m)

Diện tích là 45x60=2700(m2)

8 tháng 4 2017

ủng hộ mk nha mọi người

4 tháng 8 2018

Hãy tích cho tui đi

khi bạn tích tui

tui không tích lại bạn đâu

THANKS

29 tháng 3 2017

Nửa chu vì là :

156 : 2 = 78 

CD là :

78 : ( 1 + 5 ) x 5 = 65

CR là :

78 - 65 = 13

S là :

13 x 65 = 845

Đ/s: 845

~~ tk nha ``~~

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 156:2=78cm

Ta có sơ đồ :

chiều rộng 1 phần, chiều dai 5 phần

tổng số phần bằng nhau là :1+5=6 phần

chiều rộng mảnh vườn là ; 78:6*1=13cm

chiều dai hình chữ nhật là : 78:6*5=65cm

diện tích hình chữ nhật là : 65*13=845cm2 

đáp số : 845cm2 

tk m  nhé

  hiệu số phần bằng nhau là:7-3=4(phần)

  chiều dài mảnh vườn là: 32/4*7=56(m)

  chiều dài mảnh vườn là: 56-32=24(m)

 chu vi mảnh vườn là: (56+24)*2=160(m)

 diện tích mảnh vườn là: 56*24=1344(m2)

                                         Đ/S:CV:160m,DT:1344m2


 

18 tháng 5 2022

hiệu số phần bằng nhau là:7-3=4(phần)

  chiều dài mảnh vườn là: 32/4*7=56(m)

  chiều dài mảnh vườn là: 56-32=24(m)

 chu vi mảnh vườn là: (56+24)*2=160(m)

 diện tích mảnh vườn là: 56*24=1344(m2)

                                         Đ/S:CV:160m,DT:1344m2