Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a)Các số có ba chữ số khác nhau là:203,207,237,230,273,270,302,307,320,327,370,372.

b)Tổng là:203+372=575,Hiệu là:372-203=169

Đọc tiếp...

a) Các số 2, 3, 7, 0 viết được các số có 3 chữ số khác nhau là: 203, 207, 230, 237, 270, 273, 302, 307, 327, 320, 372, 370, 703, 702,  720, 723, 730, 732

b) Tổng là: 732+203=935, Hiệu là: 732-203=529

Đọc tiếp...

A) 2370, 2730, 3720

B) Tổng : 6090

      Hiệu : 1350

  k mìk nhé 💕

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

tổng của 4 số tự nhiên khác 0 , bằng 10 thì ta có 4 số đó là 1,2,3,4

a+b

\(123,124,132,134,142,143,213,214,231,234,241,243,312,314,321,324,341,342\)

\(412,413,421,423,431,432\)

số lớn nhất là 432 số bé nhất là : 123

tổng lại là 555

Đọc tiếp...

Các số lập được với 3 số có 3 chữ số khác nhau là 402,204,240,420

Tổng của số lớn nhất và bé nhất là:

420+204=624

Đọc tiếp...

Các số có ba chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn nhất là: 543

Số bé nhất là: 345

Tổng hai số đó là: 543 + 345 = 888

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: