Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 2 lúc 20:16

\(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+...+\dfrac{1}{110}\)

\(=\dfrac{1}{1\times2}+\dfrac{1}{2\times3}+\dfrac{1}{3\times4}+\dfrac{1}{4\times5}+...+\dfrac{1}{10\times11}\)

= 1 - \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{10}-\dfrac{1}{11}\)

\(1-\dfrac{1}{11}=\dfrac{10}{11}\)

6 tháng 2 lúc 20:23

\(\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+...+\dfrac{1}{10.11}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{10}-\dfrac{1}{11}=1-\dfrac{1}{11}=\dfrac{10}{11}\)

26 tháng 8 lúc 12:52

\(A=\dfrac{2}{1x3}+\dfrac{2}{3x5}+\dfrac{2}{5x7}+...+\dfrac{2}{21x23}\)

\(A=2x\left(\dfrac{1}{1x3}+\dfrac{1}{3x5}+\dfrac{1}{5x7}+...+\dfrac{1}{21x23}\right)\)

\(A=2x\dfrac{1}{2}x\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+...+\dfrac{1}{21}-\dfrac{1}{23}\right)\)

\(A=1-\dfrac{1}{23}\)

\(A=\dfrac{22}{23}\)

26 tháng 8 lúc 12:57

\(B=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{42}+\dfrac{1}{56}+\dfrac{1}{72}+\dfrac{1}{90}\)

\(B=\dfrac{1}{2x3}+\dfrac{1}{3x4}+\dfrac{1}{4x5}+\dfrac{1}{5x6}+\dfrac{1}{6x7}+\dfrac{1}{7x8}+\dfrac{1}{8x9}+\dfrac{1}{9x10}\)

\(B=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{10}\)

\(B=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{10}\)

\(B=\dfrac{5}{10}-\dfrac{1}{10}\)

\(B=\dfrac{4}{10}\)

\(B=\dfrac{2}{5}\)

23 tháng 12 2022 lúc 21:11

Bài 2.8
Cửa hàng lãi:\(\left(1000000:800000\right)-100\%=25\%\left(giavon\right)\)
Bài 2.9
Số tiền phải bán để lãi 25% giá vốn:\(740000+\left(740000\times25\%\right)==925000\left(đồng\right)\)

15 tháng 7 2015 lúc 18:34

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+....+\frac{1}{x\left(x+1\right)}=\frac{200}{201}\)

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+....+\frac{1}{x\left(x+1\right)}=\frac{200}{201}\)

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}=\frac{200}{201}\)

\(1-\frac{1}{x+1}=\frac{200}{201}\)

=> \(\frac{1}{x+1}=1-\frac{200}{201}=\frac{1}{201}\)

=> x + 1 = 201

=> x = 201 - 1

=> x = 200

16 tháng 5 2018 lúc 17:49

Dấu \(.\)là dấu nhân 

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{90}+\frac{1}{110}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{9.10}+\frac{1}{10.11}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(=1-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{11}{11}-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{10}{11}\)

Chúc bạn học tốt !!! 

16 tháng 5 2018 lúc 17:49

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{90}+\frac{1}{110}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{9.10}+\frac{1}{10.11}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{11}=\frac{11}{11}-\frac{1}{11}=\frac{10}{11}\)

29 tháng 9 2017 lúc 19:59

K CHO MIK TRƯỚC ĐI R MIK TRẢ LỜI CHO NHÁK

8 tháng 10 2017 lúc 19:44

hay phết tí nữa minh giải cho nhé

23 tháng 7 lúc 10:48

\(110-3\times\left(8+x\right)=1\)

\(3\times\left(8+x\right)=110-1\)

\(3\times\left(8+x\right)=109\)

\(8+x=\dfrac{109}{3}\)

\(x=\dfrac{109}{3}-8\)

\(x=\dfrac{85}{3}\)

Chúc bạn học tốt

 

23 tháng 7 lúc 11:06

3×(8+�)=110−1

3×(8+�)=109

8+�=1093

�=1093−8

�=853
 

28 tháng 1 2022 lúc 19:16

undefined

28 tháng 1 2022 lúc 19:19

cho ảnh dễ hiểu hơn

28 tháng 5 2020 lúc 20:57

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{132}\)

\(=\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{11\cdot12}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{11}-\frac{1}{12}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{12}\)

\(=\frac{11}{12}\)

29 tháng 5 2020 lúc 15:03

P/s : chả cần giải thick vì cái này nó sẵn cơ bản rồi.

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{132}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{11.12}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{11}-\frac{1}{12}\)

\(=1-\frac{1}{12}=\frac{11}{12}\)