K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 11 2022

Dùng Bacl2 nếu kết tủa là Fe2(SO4)2 để phân biệt ra 2 nhóm

sau đó ở nhóm 2 cho từng chất tác dụng với nhau nếu có hiện tượng Cu tan tạo khí không màu hóa nâu trong không khí thì là CuCl2 và AgNO3 còn lại là NaCl 

10 tháng 4 2023

+ Mẫu thử nào thấy có kết tủa màu xanh thẫm trong dung dịch là Cu(OH)2 nên chất ban đầu là CuCl2

2+2>()2+2

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Mg(OH)2 nên chất ban đầu là MgCk2

2+2>()2+2

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa nâu đỏ là Fe(OH)3 nên chất ban đầu là Fe2(SO4)3

2(4)3+6>2()3+324

+ Mẫu thử không có hiện tượng gì là NaOH

3 tháng 10 2019

- Đánh số thứ tự từng lọ đựng dung dịch mất nhãn. Trích mẫu thử.

- Sử dụng dung dịch NaOH làm thuốc thử

+ Nếu có khí không màu, mùi khai thoát ra → N H 4 C l

N H 4 C l   +   N a O H   →   N H 3   ↑   +   N a C l   +   H 2 O

+ Nếu có kết tủa màu trắng xanh, sau đó hóa nâu trong không khí thì chất ban đầu là F e C l 2 :

        F e C l 2   +   2 N a O H   →   F e O H 2 ↓   + 2 N a C l

        4 F e O H 2   +   O 2   +   2 H 2 O   →   4 F e O H 3 ↓

+ Nếu có kết tủa màu xanh thì chất ban đầu là C u C l 2 :

        C u C l 2   +   2 N a O H   →   C u O H 2 ↓   +   2 N a C l

+ Nếu có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan khi NaOH dư, chất ban đầu là A l C l 3 :

        3 N a O H   +   A l C l 3   →   A l O H 3 ↓   +   3 N a C l

        N a O H   +   A l O H 3   →   N a A l O 2   +   2 H 2 O

+ Nếu có kết tủa trắng thì chất ban đầu là M g C l 2 :

        M g C l 2   +   2 N a O H   →   M g O H 2 ↓   +   2 N a C l

⇒ Chọn A.

23 tháng 8 2021

Bài 3 : 

Trích mẫu thử

Cho dung dịch $H_2SO_4$ vào

- mẫu thử tan, tạo dung dịch xanh lam là $Cu(OH)_2$
$Cu(OH)_2 + H_2SO_4 \to CuSO_4 + 2H_2O$

- mẫu thử tạo kết tủa trắng là $Ba(OH)_2$

$Ba(OH)_2 + H_2SO_4 \to BaSO_4 + 2H_2O$

- mẫu thử tạo khí khôn g màu không mùi là $Na_2CO_3$
$Na_2CO_3 + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + CO_2 + H_2O$

23 tháng 8 2021

Bài 4 : 

Trích mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

- mẫu thử hóa đỏ là $HCl$

- mẫu thử hóa xanh là $NaOH, Ca(OH)_2$

- mẫu thử không đổi màu là $NaCl$

Cho dung dịch $Na_2CO_3$ vào hai mẫu thử còn :

- mẫu thử tạo kết tủa trắng là $Ca(OH)_2$
$Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 \to CaCO_3 + 2NaOH$

9 tháng 7 2021

b.

Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào các mẫu thử : 

- Kết tủa trắng : HCl , NaCl (1) 

- Không HT : Na2SO4 , NaHCO3 (2) 

Cho các chất ở (1) lần lượt tác dụng với (2) : 

- Sủi bọt khí : Chất ở (1) là : HCl , chất ở (2) là : NaHCO3

- Chất còn lại ở (1) : NaCl , chất ở (2) là : Na2SO4

29 tháng 10 2021

Trích mẫu thử

Cho dung dịch $Ba(HCO_3)_2$ vào mẫu thử

- mẫu thử tạo khí là HCl

$Ba(HCO_3)_2 + 2HCl \to BaCl_2 + 2CO_2 + 2H_2O$

- mẫu thử tạo kết tủa là $Na_2CO_3$
$Ba(HCO_3)_2 + Na_2CO_3 \to BaCO_3 + 2NaHCO_3$

- mẫu thử không hiện tượng là NaCl

29 tháng 10 2021

- Trích mẫu thử:

- Cho quỳ tím vào các mẫu thử:

+ Nếu quỳ tím hóa đỏ là HCl

+ Nếu quỳ tím không đổi màu là NaCl và Na2CO3

- Cho HCl vừa thu được vào NaCl và Na2CO3

+ Nếu có khí bay ra là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl ---> H2O + CO2 + 2NaCl

+ Không có hiện tượng là NaCl

9 tháng 7 2021

Cho dung dịch NaHSO4 lần lượt vào từng chất : 

- Sủi bọt khí : Na2CO3

- Kết tủa trắng : BaCl2

Cho dung dịch BaCl2 vào hai chất còn lại : 

- Kết tủa trắng : Na2SO4

- Không HT : HCl 

9 tháng 7 2021

c) +Cho các chất tác dụng với nhau:

Phân biệt được BaCl2 vì làm 2 chất tạo kết tủa

PT: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaCl\\BaCl_2+Na_2CO_3\rightarrow BaCO_3\downarrow+ 2NaCl\)

Phân biệt được HCl vì không làm cho chất nào tạo kết tủa

+ Nhỏ dd HCl dư (phân biệt ở trên) vào 2 kết tủa, kết tủa nào tan và tạo khí thì đó là kết tủa BaCO3 

PT: \(BaCO_3+2HCl\rightarrow BaCl_2+CO_2+H_2O\)

6 tháng 8 2016

Dùng quỳ tím

dd HCl làm quỳ tím đổi màu đỏ

dd NaOh làm quỳ tím hóa xanh

dd NaCl k làm quỳ tím đổi màu

6 tháng 8 2016

Sử dụng quỳ tím để nhận biết các dung dịch trên:

- HCl là axit nên làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ

- NaOH là bazơ nên làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

- NaCl là muối nên không làm quỳ tím chuyển màu

23 tháng 11 2021

D

13 tháng 12 2020

- Đun nóng từng dd cho đến khi bay hơi

+) Dung dịch không bay hơi: H2SO4 

+) Dung dịch bay hơi hết: HCl

+) Dung dịch bay hơi nhưng để lại cặn: NH4HSO4, Ba(OH)2, NaCl và BaCl2

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

+) Quỳ tím hóa đỏ: NH4HSO4 

+) Quỳ tím không đổi màu: NaCl và BaCl2

- Đổ dd H2SOvừa nhận biết được vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: BaCl2 

PTHH: \(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

 

13 tháng 12 2020

Em ơi , thường đối với nhận biết thì không nên dùng phương pháp đun nóng em nha, vì mình chưa biết hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu , và các chất sinh ra có phải chỉ là chất mình đang xét hay không ấy :))

25 tháng 6 2021

Bài 1 :

- Trích các mầu thử rồi đánh số thứ tự .

- Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào từng dung dịch .

  +, Dung dịch làm đổi màu hồng nhạt là NaOH

  +, Các dung dịch không có màu là H2O, NaCl, BaCl2, NaHSO4 .

- Lấy dung dịch màu hồng nhạt NaOH nhỏ vào các dung dịch còn lại .

  +, Dung dịch làm mất màu hồng là NaHSO4 .

  +, Các dung dịch không hiện tượng là H2O, NaCl, BaCl2

PTHH : \(NaOH+NaHSO_4\rightarrow Na_2SO_4+H_2O\)

- Nhỏ dung dịch NaHSO4 và các dung dịch còn lại .

  +, Dung dịch làm tạo kết tủa trắng là BaCl2 .

PTHH : \(BaCl_2+2NaHSO_4\rightarrow Na_2SO_4+BaSO_4+2HCl\)

 +, Các dung dịch không hiện tượng là NaCl, H2O

- Đun các dung dịch còn lại .

 +, Dung dịch cô cạn hiện chất rắn khan là NaCl

  +, Còn lại không có gì là h2o

25 tháng 6 2021

sai sai

 

18 tháng 7 2021

_ Trích mẫu thử.

_ Nhỏ vài giọt mẫu thử vào quỳ tím.

+ Hóa xanh: Ba(OH)2

+ Hóa đỏ: NH4HSO4, HCl, H2SO4. (1)

+ Không đổi màu: BaCl2, NaCl. (2)

_ Nhỏ 1 lượng Ba(OH)2 vừa nhận biết được vào mẫu thử nhóm (1).

+ Có kết tủa trắng, xuất hiện khí có mùi khai: NH4HSO4.

PT: \(2NH_4HSO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_{4\downarrow}+2NH_3\uparrow+2H_2O\)

+ Xuất hiện kết tủa trắng: H2SO4

PT: \(H_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_{4\downarrow}+2H_2O\)

+ Không hiện tượng: HCl

PT: \(2HCl+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCl_2+2H_2O\)

_ Cho H2SO4 vừa nhận biết được vào mẫu thử nhóm (2).

+ Xuất hiện kết tủa trắng: BaCl2.

PT: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow2HCl+BaSO_{4\downarrow}\)

+ Không hiện tượng: HCl.

_ Dán nhãn vào từng mẫu thử tương ứng.

Bạn tham khảo nhé!