Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Gọi chiều rộng của HCN hay cạnh của hình vuông là a và chiều dài của HCN là b. 

XÉT : Ta thấy :

CHU VI : a x 4 = ( a + b ) x 2 - 26 

        Mà : a x 4 = a x 2 + b x 2 - 26

       Nên : a  = b - 26 hay a + 26 = b

DIỆN TÍCH : a x a + 338 = a x b 

Ta ghép : a x a + 388 = a x ( a + 26 ) 

                a x a + 338 = a x a + a x 26 hay 338 = a x 26

Vậy a bằng 338 : 26 = 13 và b = 13 + 26 = 39

Còn lại bạn tự làm tiếp nhé .....

                                      Đáp số : HV : 169 m2

                                                    HCN : 507 m2                                   

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: