Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A = - 2x2 + 4xy - 6y2 - 4y + 5

= (- 2x2 + 4xy - 2y2) + (- 4y2 - 4y - 1) + 6

= - 2(x - y)2 - (2y + 1)2 + 6 \(\le\)6

Đạt được khi x = y = - 0,5

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

gtln cua -2x^2+4xy-6y^2+4y+5

Đọc tiếp...

Được cập nhật 27 tháng 2 2017 lúc 15:44

1

-2x2 + 4xy - 6y2 + 4y + 5

= -2x2 + 2xy + 2xy - 2y2 - 4y2 + 2y + 2y - 1 + 6

= -2x(x - y) + 2y(x - y) - 2y(2y - 1) + (2y - 1) + 6

= -2(x - y)2 - (2y - 1)2 + 6\(\le\) 6\(\forall x;y\)

Dấu "=" xảy ra khi\(\left\{\begin{matrix}x-y=0\\2y-1=0\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}x=y\\2y=1\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...

a) \(M=10x^2+6y+4y^2+4xy+2\)

\(=\left(10x^2+4xy+\dfrac{2}{5}y^2\right)+\left(\dfrac{18}{5}y^2+6y+\dfrac{5}{2}\right)-\dfrac{1}{2}\)

\(=10\left(x^2+\dfrac{2}{5}xy+\dfrac{1}{25}y^2\right)+\dfrac{18}{5}\left(y^2+\dfrac{5}{3}y+\dfrac{25}{36}\right)-\dfrac{1}{2}\)

\(=10\left(x+\dfrac{1}{5}y\right)^2+\dfrac{18}{5}\left(y+\dfrac{5}{6}\right)^2-\dfrac{1}{2}\ge-\dfrac{1}{2}\)

Đẳng thức xảy ra \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+\dfrac{1}{5}y=0\\y+\dfrac{5}{6}=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{6}\\y=-\dfrac{5}{6}\end{matrix}\right.\)

b) \(H=-x^2+2xy-4y^2+2x+10y-8\)

\(=-x^2+2x\left(y+1\right)-\left(y^2+2y+1\right)-\left(3y^2-12y+7\right)\)

\(=-x^2+2x\left(y+1\right)-\left(y+1\right)^2-3\left(y^2-4y+4\right)+5\)

\(=-\left(x-y-1\right)^2-3\left(y-2\right)^2+5\le5\)

Đẳng thức xảy ra \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-y-1=0\\y-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=3\\y=2\end{matrix}\right.\)

c) \(K=2x^2+2xy-2x+2xy+y^2\)

bn xem lại cái đề nhé, sao lại có 2 lần 2xy

Đọc tiếp...

Câu c đúng đề mà

Đọc tiếp...

vậy bạn làm tương tự câu b là được nhé

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: