Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Đổi 1,5 m = 15 dm

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

                   ( 25 + 15 ) x 2 = 80 ( dm )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

                   80 x 18 = 1440 ( dm2 )

Diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhât là :

               ( 25 x 15 ) x 2 = 750 ( dm2 )

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

                1440 + 750 = 2190 ( dm2 )

                         Đáp số : Diện tích xung quanh : 1440 dm2

                                       Diện tích toàn phần : 2190 dm2

Đọc tiếp...

                         Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

                                          ( 4/5 + 1/3 ) x 2 = 34/15 ( m )

                             Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

                                            34/15 x 1/4 =17/30 ( m2 )

                             Diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

                                            ( 4/5 x 1/3 ) x 2 = 8/15 ( m2 )

                              Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là : 

                                              17/30 + 8/15 = 11/10 ( m2 )

                                                         Đáp số :....

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( + ) x 2 x  =  (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

 x   =  (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

 +  x 2 =  (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Đọc tiếp...

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( + ) x 2 x  =  (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

 x   =  (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

 +  x 2 =  (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Đọc tiếp...

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375  (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( + ) x 2 x  =  (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

 x   =  (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

 +  x 2 =  (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Đọc tiếp...

a) Sxq= 2 x (h x a + h x b)= 2x (18 x 25+ 18 x 1,5)=954 (dm^2)

Stp= Sxq + 2.S(đáy)= 954 + 2 x a x b= 954+ 2 x 25 x 1,5= 1029 (dm^2)

 

b)Áp dụng CT trên thì em tính ra Sxq là 17/30 dm^2

Stp sẽ là: 1,1m^2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: