Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

\(\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)....\left(1+\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{3}{2}.\frac{4}{3}.\frac{5}{4}....\frac{100}{99}\)

\(=\frac{3.4.5...100}{2.3.4...99}=\frac{100}{2}=50\)

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

vì tử của tất cả các số là 1-1 mà 1-1=0

suy ra:=0+0+0+...+0 (100 số 0)

Suy ra:=0

vậy (1-1/1+2).(1-1/1+2+3).....(1-1/1+2+3+...+99+100)=0

Đọc tiếp...

Đặt S = 1*2 + 2*3 + 3*4 + ........+ 99*100

=> 3S = 1.2.3 + 2.3.3+3.4.3+...+99.100.3

=> 3S = 1.2.(3-0)+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+...+99.100.(101-98)

=> 3S = 1.2.3 - 0.1.2 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4+...+99.100.101 - 98.99.100

=> 3S = 99.100.101 = 999900

=>S = 333300 

Đọc tiếp...

Đặt S = 1*2 + 2*3 + 3*4 + ........+ 99*100

=> 3S = 1.2.3 + 2.3.3+3.4.3+...+99.100.3

=> 3S = 1.2.(3-0)+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+...+99.100.(101-98)

=> 3S = 1.2.3 - 0.1.2 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4+...+99.100.101 - 98.99.100

=> 3S = 99.100.101 = 999900

=>S = 333300 

Đảm bảo đúng!!!

   
Đọc tiếp...

Làm lại.

Giải:

\(=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}...\frac{99}{100}\)

\(=\frac{1\times2\times3\times4\times...\times99}{2\times3\times4\times5\times6\times...\times100}\)

\(=\frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...

\(=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{4}{5}...\frac{99}{100}\)

\(=\frac{1.2.3.4...99}{2.3.4.5.6...100}\)

\(=\frac{1}{100}\)

Đọc tiếp...

dấu chấm là gì

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: