Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

D = |2x - 22| + |12 - x| + 2|x - 3|

= |2x - 22| + |12 - x| + |2x - 6|

= |2x - 22| + |2x - 6| + |12 - x|

= |2x - 22| + |6 - 2x| + |12 - x|

Ta có : |2x - 22| + |6 - 2x| ≥ |2x - 22 + 6 - 2x| = | - 16 | = 16

=> D = |2x - 22| + |6 - 2x| + |12 - x| ≥ 16 +|6 - 2x| ≥ 16 ( Vì |6 - 2x| ≥ 0 )

Dấu "=" xảy ra khi |6 - 2x|= 0 => x = 3

Vậy gtnn của D là 16 tại x = 3

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: