Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60

Tk mình, mình tk lại

Cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

Chúc bạn năm mới vui vẻ nha ma kết là tôi!

(   ^_^   )


Báo cáo sai phạm

12+x=72

      x=72-12

      x=60


Báo cáo sai phạm

12 + x = 72

x = 72 - 12

x = 60 


Báo cáo sai phạm

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60


Báo cáo sai phạm

12+x=72

     x=72-12

     x=60


Báo cáo sai phạm

 X=60 nhé bạn


Báo cáo sai phạm

x là 60 

Muốn tìm 1 số hạng chưa biết , ta lấy tổng trử đi số hạng kia          

Học thuộc quy tắc tìm x đó đi


Báo cáo sai phạm

12 + x = 72

       x = 72 - 12

        x = 60

   Vậy x = 60


Báo cáo sai phạm

12+X=72

X=72-12

X=60

Vậy X=60


Báo cáo sai phạm

thì lấy 72-12 là đâ


Báo cáo sai phạm

12 + x  = 72

        x  = 72 - 12

        x  = 60

k mik nha rồi mik k lại 


Báo cáo sai phạm

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60.


Báo cáo sai phạm

x = 60

tk mk nha

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

nguyễn tuấn anh 6 tháng 1 2019 lúc 21:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

(x-3).(\(x^2\)​+ 12) =0

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 5 tháng 1 2019 lúc 22:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

(-72).(34 - 12) - 34 .(12 - 72)

= -72 . 34 + 72.12 - 34.12 + 34.72

= (-72.34 + 34.72) + (72 -34).12

= 0 + 38.12

= 456

Đọc tiếp...
Draco Malfoy (Team ASL) 13 tháng 9 lúc 21:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

(12 - x) x 9 = 72

12 - x = 72 : 9

12 - x = 8

x = 12 - 8

x = 4

Vậy x = 4

Linz

Đọc tiếp...
Doris ღ ( team ASL ) 13 tháng 9 lúc 21:24
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

( 12 -x) *9 = 72 

12-x = 72 :9 

12-x = 8 

x= 12 -8 

x= 4

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Viet 23 tháng 10 2015 lúc 18:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

12. ( x - 3 ) : 3 = 72

12. ( x - 3 )      = 72 . 3 

12. ( x - 3 )      = 216

x - 3                = 216 : 12 

x - 3                = 18

x                     = 18 + 3

x                     = 21

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: