Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a=5

vì 7245chia hết  cho 5 vì có chữ số tận cùng là 5

    7245 chia hết cho 9 vì tổng các chữ số chia hết cho 9

kb nha

Đọc tiếp...

số A bằng 5 vì 7240 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 9 

vậy A =5

Đọc tiếp...

Vi 724a chia het ch 5 nen a co the bang 5;0

Voi a =5 =≫ 7245=(7+2+4+5)=18=≫ chia het cho 9

Voia=0=≫7240=(7+2+4+0)=13=≫ko chia het cho 9

Vay a=5

Đọc tiếp...

số A bằng  7240  chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 9

Vậy A = 5

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: