Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

CR là :

           48 : 8 x 7 = 42 ( m )

S mảnh đất là :

          48 x 42 = 2016 ( m2 )

Diện tích làm sân chơi là :

         2016 x \(\frac{5}{9}\)= 1120 ( m2 )

Diện tích dùng để xây nhà văn hóa là :

            2016 - 1120 = 896 ( m2 )

Đ/S:................

Nếu các bn thấy đúng thì tk mk nha !! ♥♥ ( cái nào 3 tk rồi thì kiếm câu khác tk nhé )

Kb vs mk heg.......!! ♥

Ai tk mk mk tk lại !! ♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

            

Đọc tiếp...

Vì công thức tính chu vi là P=(a+b)*2 nên nữa chu vi sẽ bằng a+b mà có tỉ số giữa a và b rồi nên ta áp dụng bài toán tìm hai số khi biết tổng vì tỉ số của 2 số đó

Ta có sơ đồ :Chiều dài:  |---|---|---|---|---|

                                                                       } 81m

                   Chiều rộng: |---|---|---|---|

                    Giải 

Tổng số phần bằng nhau là:  5+4=9 (phần)

Chiều dài mảnh đất là : 81:9*5=45 (m)

Chiều rộng mảnh đất là : 81-45=36 (m)

Diện tích mảnh đất là: 45*36=1620 (m2)

Phân số chỉ diện tích làm sân là 1-4/5= 1/5 

Diện tích làm sân là: 1620*(1/5)=324 (m2)

Đọc tiếp...

Ta có sơ đồ : Cái này học từ lớp 4 rồi nên bạn tự vẽ nha !

Chiều rộng mảnh đất đó là :

   81 : ( 5 + 4 ) x 4 = 36 ( m )

Chiều dài mảnh đất đó là :

  81 - 36 = 45 ( m )

Diện tích mảnh đất đó là :

  45 x 36 = 1620 ( m2 )

Diện tích mảnh đất làm nhà là :

  1620 : 100 x 80 = 1296 ( m2 )

Diện tích đất phần làm sân đó là :

   1620 - 1296 = 324 ( m2 )

           Đáp số : 324 m2 

^ - ^

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: