Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Bài 1: 738

Bài 2: 30m

Bài 3: 32m

Đọc tiếp...

1. Muốn số bị chia lớn nhất thì số dư cũng phải lớn nhất. 

Số dư lớn nhất có thể khi chia 6 là 5. 

Vậy số bị chia lớn nhất trong phép chia có số chia bằng 6 và thương bằng 123 là : 123 . 6 + 5 = 743

2. Gọi chiều dài là a, suy ra chu vi là 2(a + 20).

Ta có : 2(a + 20) = 3a

=> 2a + 40 = 3a

=> 3a - 2a = a = 40

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 40m.

6. Gọi chiều rộng là a, suy ra chiều dài là 3a. Ta có : 

3a . a = 48

=> a . a = 48 : 3 

=> a2 = 16

=> \(a\in\left\{4;-4\right\}\) 

Ta loại bỏ phương án chiều rộng là -4m, vậy chiều rộng hình chữ nhật là 4m.

Chiều dài hình chữ nhật : 4 . 3 = 12 (m)

Chu vi hình chữ nhật : (12 + 4) . 2 = 32 (m)

Đọc tiếp...

Bài 1. Số 738.

Bài 2. ...

Bài 6. ...

Mk quên cách làm 2 bài này r!!! Xin lỗi nha!!

 

Đọc tiếp...

k mk đi

ai k mk 

mk k lại

thanks

Đọc tiếp...

1. Chiều rộng là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 =  145 (cm2)

2. Chiều dài là : 189 : 9 =  21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều dài là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là  : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật đó là : 28 x 7 = 196 (cm2)

Đọc tiếp...

1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều dài hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm )

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( cm )

3. Chiều rộng hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều dài hcn là : 8 x 4 = 32 ( cm )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2 )

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: