Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Số tự nhiên bé nhất có ba chữ số có tổng các chữ số bằng 10 là 

o l m . v n

5

số đó là 109

ai kick minh kick lai

kb nha

Đọc tiếp...

Gọi abc là số tự nhiên cần tìm. Để số tự nhiên này bé nhất thì chữ số hàng trăm và hàng chục phải là hai chữ số nhỏ nhất.

=>Ta có: 10c và 1 + 0 + c = 10 <=> 1 + c = 10 => c = 10 - 1 = 9

Vậy số cần tìm là 109

Đọc tiếp...

số đó là 109

chắc 100% luôn

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Số 109 nha !!

K cho mk nhé

Đọc tiếp...

Số đó là: 109

Tk mk nha

Đọc tiếp...

Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 10 là 109.

tk mk nha! happy new year, ăn tết vui vẻ nha!!! ^^

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: