Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Tổng là:

    50 +40 = 90

             Đáp số:90

Đọc tiếp...

50 + 40 = 90

mình k bạn rồi

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tổng đó là:

50 + 50 = 100

Đáp số:100

Đọc tiếp...

Tổng là :

   50 +50 = 100

           Đáp số:100

Đọc tiếp...

50 +40 - 50

ai tik mik mik tik lại

Đọc tiếp...

Được cập nhật 28 tháng 11 2016 lúc 13:40

6

50 + 40 - 50

= 90 - 50

= 40

Đọc tiếp...

50 + 40 - 50

= ( 50 - 50 ) + 40

= 0 + 40

= 40

bn nhaaa

Đọc tiếp...

50 + 40 - 50

= 90 - 50

= 40

Đọc tiếp...

50 +20 - 50

ai tik mik mik tik lại

Đọc tiếp...

Được cập nhật 28 tháng 11 2016 lúc 19:56

5

50 + 20 - 50

= (50 - 50) + 20

=  0 + 20

=  20

Đọc tiếp...

50 + 20 - 50

= 70 - 50 

= 20

k mk đi

Đọc tiếp...

50 + 20 - 50

= 70 - 50

= 20

k nha

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: