Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Ba xe chở hàng cùng xuất phát một lúc tại ga A để chuyển hàng đi. Xe thứ nhất cứ sau 6 ngày thì quay lại ga A; xe thứ hai cứ sau 8 ngày thì quay lại ga A; xe thứ ba cứ sau 10 ngày thì quay lại ga A. Hỏi ít nhất sau bao lâu cả 3 xe lại xuất phát cùng một lúc tại ga A?  Trả lời: Thời gian ít nhất để 3 xe lại cùng xuất phát một lúc tại ga A là  ngàyBa xe chở hàng cùng xuất phát một lúc tại ga A để chuyển hàng đi. Xe thứ nhất cứ sau 6 ngày thì quay lại ga A; xe thứ hai cứ sau 8 ngày thì quay lại ga A; xe thứ ba cứ sau 10 ngày thì quay lại ga A. Hỏi ít nhất sau bao lâu cả 3 xe lại xuất phát cùng một lúc tại ga A?  Trả lời: Thời gian ít nhất để 3 xe lại cùng xuất phát một lúc tại ga A là  ngàyBa xe chở hàng cùng xuất phát một lúc tại ga A để chuyển hàng đi. Xe thứ nhất cứ sau 6 ngày thì quay lại ga A; xe thứ hai cứ sau 8 ngày thì quay lại ga A; xe thứ ba cứ sau 10 ngày thì quay lại ga A. Hỏi ít nhất sau bao lâu cả 3 xe lại xuất phát cùng một lúc tại ga A?  Trả lời: Thời gian ít nhất để 3 xe lại cùng xuất phát một lúc tại ga A là  ngàyBa xe chở hàng cùng xuất phát một lúc tại ga A để chuyển hàng đi. Xe thứ nhất cứ sau 6 ngày thì quay lại ga A; xe thứ hai cứ sau 8 ngày thì quay lại ga A; xe thứ ba cứ sau 10 ngày thì quay lại ga A. Hỏi ít nhất sau bao lâu cả 3 xe lại xuất phát cùng một lúc tại ga A?  Trả lời: Thời gian ít nhất để 3 xe lại cùng xuất phát một lúc tại ga A là ngày bao nhiêu?

Đọc tiếp...

0

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: