Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

a,

\(S_1=2-4+6-8+...+1998-2000\)

\(S_1=\left(2-4\right)+\left(6-8\right)+...+\left(1998-2000\right)\)

\(S_1=\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)\)

Vì dãy \(S_1\)có 1000 số =>Dãy \(S_1\)có 500 cặp -2.

\(S_1=\left(-2\right).500\)

\(\Rightarrow S_1=-1000\)

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Chia Tay Mái Trường Mến Yêu 21 tháng 5 2016 lúc 12:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:  S1 = 2-4+6-8+...+1998-2000

                = (2-4)+(6-8)+...+(1998-2000)

               = -2 + (-2) + ......+ (-2)

              = -2000

S2 =2-4-6+8+10-12-14+16+...+1994-1996-1998+2000

     =( 2 - 4 - 6 + 8) + ( 10 - 12 - 14 + 16) + ................+ (1994 - 1996 - 1998 + 2000)

     = 0 + 0 + ......... + 0

     = 0 

Đọc tiếp...
Thiên Ngoại Phi Tiên 21 tháng 5 2016 lúc 12:03
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:  S1 = 2-4+6-8+...+1998-2000

                = (2-4)+(6-8)+...+(1998-2000)

               = -2 + (-2) + ......+ (-2)

              = -2000

S2 =2-4-6+8+10-12-14+16+...+1994-1996-1998+2000

     =( 2 - 4 - 6 + 8) + ( 10 - 12 - 14 + 16) + ................+ (1994 - 1996 - 1998 + 2000)

     = 0 + 0 + ......... + 0

     = 0 

Đọc tiếp...
Giáng Long Tôn Giả 9 tháng 6 2016 lúc 12:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

S2 = (2-4-6+8+10) - (12-14+16+18) - ....+(1994-1996-1998+2000)

     = 0 + 0 + 0 + ..... + 0

    = 0

Đọc tiếp...
Giáng Long Tôn Giả 9 tháng 6 2016 lúc 13:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có: S= 2+4+6-8+............+1998-2000

               = (2+4+6-8) +............+(1994 + 1996 + 1998 - 2000)

               = 4 + 4 + 4 + ..... + 4

               = 250 x 4

               =1000

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: