Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a,

\(S_1=2-4+6-8+...+1998-2000\)

\(S_1=\left(2-4\right)+\left(6-8\right)+...+\left(1998-2000\right)\)

\(S_1=\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)\)

Vì dãy \(S_1\)có 1000 số =>Dãy \(S_1\)có 500 cặp -2.

\(S_1=\left(-2\right).500\)

\(\Rightarrow S_1=-1000\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Ta có:  S1 = 2-4+6-8+...+1998-2000

                = (2-4)+(6-8)+...+(1998-2000)

               = -2 + (-2) + ......+ (-2)

              = -2000

S2 =2-4-6+8+10-12-14+16+...+1994-1996-1998+2000

     =( 2 - 4 - 6 + 8) + ( 10 - 12 - 14 + 16) + ................+ (1994 - 1996 - 1998 + 2000)

     = 0 + 0 + ......... + 0

     = 0 

Đọc tiếp...

Ta có:  S1 = 2-4+6-8+...+1998-2000

                = (2-4)+(6-8)+...+(1998-2000)

               = -2 + (-2) + ......+ (-2)

              = -2000

S2 =2-4-6+8+10-12-14+16+...+1994-1996-1998+2000

     =( 2 - 4 - 6 + 8) + ( 10 - 12 - 14 + 16) + ................+ (1994 - 1996 - 1998 + 2000)

     = 0 + 0 + ......... + 0

     = 0 

Đọc tiếp...

Bài a cho số có dấu cộng đứng trước vào một ngoặc và số có dấu trừ đứng trước vào một ngoặc khác là và tính bình thường.

Đọc tiếp...

a)

S1 = 2 - 4 + 6 - 8 + ..... + 1998 - 2000

    = (2 - 4) + (6 - 8) + ..... + (1998 - 2000)

    = (-2) + (-2) + ..... + (-2)

    = (-2).500

    = -1000

b)

S2 = 2 - 4 - 6 + 8 + ..... + 1994 - 1996 - 1998 + 2000

    = (2-4-6+8)+ ..... + (1994-1996-1998+2000)

    = 0 + 0 + ...... + 0

    = 0

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: