Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

-f(-x)=f(x)


Báo cáo sai phạm

f(-x)<f(x)

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

★๖ۣۜF๖ۣۜL ÂүĐĭ๖ۣۜCĭĭ★ 2 tháng 3 lúc 22:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

b,\(f\left(a\right)=2a-24\)

\(-f\left(-a\right)=-\left(2\left(-a\right)-24\right)=2a+24\)

Cộng cả 2 vế của BĐT \(-24< 24\), với \(2a\), ta có :

\(2a-24< 2a+24\)

Vậy \(f\left(a\right)< -f\left(-a\right)\)

Đọc tiếp...
★๖ۣۜF๖ۣۜL ÂүĐĭ๖ۣۜCĭĭ★ 2 tháng 3 lúc 22:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a,\(y=f\left(x\right)=2x-8.3=2x-24\)

\(f\left(1\right)=2.1-24=-22\)

\(f\left(-1\right)=2\left(-1\right)-24=-2-24=-26\)

\(f\left(0,5\right)=2.0,5-24=1-24=-23\)

\(f\left(-0,5\right)=2.\left(-0,5\right)-24=-1-24=-25\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: