Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 =

= ( 9 + 1 ) + ( 8 + 2 ) + ( 7 + 3 ) + ( 6 + 4 ) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 45

Đọc tiếp...

\(9+8+7+6+5+4+3+2+1\)

\(=\left(9+1\right)+\left(8+2\right)+\left(7+3\right)+\left(6+4\right)+5\)

\(=10+10+10+10+5\)

\(=45\)

k mk nha

thank you

Đọc tiếp...

9+8+7+6+5+4+3+2+1

=(9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5

=10+10+10+10+5

=45

Đọc tiếp...

= 45 

ai k mình mình k

Đọc tiếp...

Nếu đề yêu cầu tính nhanh thì bạn tính như thế này:

9+8+7+6+5+4+3+2+1

=(9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5

=10+10+10+10+5

=40+5

=45

Đọc tiếp...

9+8+6+7+6+5+4+3+2+1

=( 9+1)+(8+2)+(7+3)+(6+4)+5

= 10+10+10+10+5

=10x4+5

=40+5

= 45

Nếu chưa lm nhân thì lm lần lượt ra nha! K cho mk nha bn hiền!

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

\(\Rightarrow\)

\(\text{Trả lời : }\)\( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 = 0\)

\(\text{Chúc bạn học tốt ! }\)

Đọc tiếp...

sua vài lần vòng vo cuối cx ũng ra k quả

=-1

....xoxo...........

Đọc tiếp...

1+2+3+4+5+6+7+8+9-9-8-7-6-5-4-3-2-1+1+2+3+4+5+6+7+8+9-9-8-7-6-5-4-3-2-1=0

K nhé MN?Học tốt!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

14dm5cm=14,5dm;3dm7cm=3,7dm

chu vi hình chữ nhật đó là:

(14,5+3,7)x2=36,4(dm)

ĐS:36,4dm

Đọc tiếp...

14 dm 5 cm = 14,5 dm 

3 dm 7 cm = 3,7 dm 

Chiều rộng HCN là :

14,5 - 3,7 = 10,8 ( dm )

chu vi HCN là :

( 14,5 + 10,8 ) x 2 = 50,6 ( dm )

ĐS:..

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: