Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

=69113101

Đọc tiếp...

68766556+346545

=69113101

K mk nha, mk trả lời trc đó!

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

B A C H D

+) Tam giác HAD vuông tại A => góc HAD = 90- ADB 

+) Góc ADB là góc ngoài của tam giác ADC tại đỉnh D => góc ADB = DAC + ACD

Mà góc DAC = A/2 

=> góc HAD = 90- A/2  - C = \(\frac{180^o-A-2.C}{2}=\frac{B-C}{2}\) (Vì A + B + C = 180o)

Vậy.....

Đọc tiếp...

nhớ k đó

a b c d m n p q H o

Kẻ OH vuông góc với AB và CD , Ta có S AMQ + S QPD = OH ( AB/2 + CD/2) / 2

C/m tương tự S MBN + S NCP = OH( AB/2 + CD/2) /2

=> S MNPQ = S ABCD - S AMQ - S QPD - S MPN - S NCP = 60 - 1/2 . 60 = 30

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: