Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

ta phân tích theo dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 9

thì ta được 9450 chia hết cho 2,5 và 9

vậy x bằng 9 và y bằng 0


Báo cáo sai phạm

x = 9

y = 0


Báo cáo sai phạm

x = 9

y = 0


Báo cáo sai phạm

số đó la 9450

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

kẻ giấu tên 19 tháng 12 2015 lúc 21:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) 17x chia hết cho 2 => x chẵn 

17x chia hết cho 3 => 1+7+x chia hết cho 3 = 8 +x chia hết cho 3=> x = 1;4;7

mà x chẵn nên x= 4

b) vì x45y chia hết cho 2 và  5 nên y=0

vì x450 chia hết cho 9 

x+4+5+0 chia hết cho 9 = x+9 chia hết cho 9 => x= 9 

các bạn li-ke mình cho tròm 310 với 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: