Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

o l m . v n

Được cập nhật 22 tháng 2 lúc 18:17

4

ta phân tích theo dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 9

thì ta được 9450 chia hết cho 2,5 và 9

vậy x bằng 9 và y bằng 0

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

x = 9; y = 0 nhé bạn

Đọc tiếp...

a) 17x chia hết cho 2 => x chẵn 

17x chia hết cho 3 => 1+7+x chia hết cho 3 = 8 +x chia hết cho 3=> x = 1;4;7

mà x chẵn nên x= 4

b) vì x45y chia hết cho 2 và  5 nên y=0

vì x450 chia hết cho 9 

x+4+5+0 chia hết cho 9 = x+9 chia hết cho 9 => x= 9 

các bạn li-ke mình cho tròm 310 với 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: