Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Mysterious Person CTV 25 tháng 7 2018 lúc 11:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

câu này mk nghỉ cũng giống như mấy bài vẽ đồ thị có dấu giá trị tuyệt đối thôi . chỉ cần vẽ đối xứng với đồ thị nằm trong nó là đc .

Đọc tiếp...
TRẦN MINH HOÀNG 25 tháng 7 2018 lúc 11:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mysterious Person do thấy cậu giỏi quá

Đọc tiếp...
Phùng Trường Anh 14 tháng 4 lúc 10:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, Vì đồ thị hàm số y= -3x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

Nên y sẽ có giá trị bằng 3 và x có gá trị bằng 0

Thay y=3 ; x=0 vào hàm số ta đc:           b=3

b, Vì Đths y= -3x + b cắt Đths y= 6x +5

Xét pt hoành độ giao điểm ta có:      -3x + b = 6x +5

Mà 2 Đths cắt nau tại 1 điểm nằm trên truc tung nên x=0

Thay x=o vào pt trên ta đc b=5

c, Đths y=-3x+b giao vs parabal y=x^2 

 Xét pt hoành độ giao điểm ta có

x^2 = -3x + b =>   x^2 +3x -b = 0

Xét đen-ta của pt trên ta đc       Đen-ta= b^2  - 4ac= 9+4b

mà Đths và parabal tiếp xúc nhau nên Đen-ta =0

Hay 9+4b=0 =>b=-9/4 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: