Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

2400

tk minh nha

roi ket ban


Báo cáo sai phạm

Bằng 24.(50+1+29+6+14)

=24.(50+30+20)

=24.100

=2400


Báo cáo sai phạm

24.(57+29+14)

=24.100

=2400


Báo cáo sai phạm

24.(57+29+14)

=24.100

=2400

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Inory Mei 6 tháng 12 2017 lúc 17:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, (367-24)-367=343-367

                      =(-24)

b,(17-600)+23=-583+23

                    =(-560)

c,-2016-(12-2016)=-2016-(-2004)

                        =(-2016)+2004

                       =(-12)

d, (18-29)-(24+18-29)=(-11)-13

                             =(-24)

e, -(13+49)+(13-100+49)=(-62)+(-38)

                                   =-100

f, -23+(100-57)=(-23)+43

                    =20

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: