Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a)(x+2).(x+3)-(x-2).(x+5)=10

  ( x^2 +3x+2x+6)-(x^2 +5x-2x-10)=10

 x^2 +3x+2x+6-x^2 -5x+2x+10-10=0

 2x+6=0

2x=-6

x=-3

Đọc tiếp...

a) 

<=> 3x - 3 + x - 2 = 2x - 2 - x + 1

<=> 3x + x - 2x + x = -2 + 1 + 3 + 2

<=>    3x               = 4

<=>   x                  = 4/3

Các câu sau làm tương tự

Đọc tiếp...

\(\left(3x-3\right)+\left(x-2\right)=\left(2x-2\right)-\left(x-1\right)\)

<=>   \(3x-3+x-2=2x-2-x+1\)

<=>  \(4x-5=x-1\)

<=> \(3x=4\)

<=>  \(x=\frac{4}{3}\)

Vậy....

Đọc tiếp...

d, (3x + 2)(2x + 9) - (x + 2)(6x + 1) = (x + 1) - (x - 6)

=> (3x + 2)(2x + 9) - (x + 2)(6x + 1) - (x + 1) + (x - 6)  = 0 

=> 6x^2  + 27x + 4x + 18 - 6x^2 - x -  12x - 2 - x - 1 + x - 6 = 0 

=> (6x^2 - 6x^2) + (27x + 4x - x - 12x - x + x) + (18 -  2 - 1 - 6) = 0 

=>  18x + 9 = 0 

=> 18x = - 9 

=> x = -1/2 

Đọc tiếp...

Noob ơi, bạn phải đưa vào máy tính ý solve cái là ra x luôn, chỉ tội là đợi hơi lâu

Đọc tiếp...

a, 4.(18 - 5x) - 12(3x - 7) = 15(2x - 16) - 6(x + 14) 

=> 72 - 20x - 36x + 84 = 30x - 240 - 6x - 84

=> (72 + 84) + (-20x - 36x) = (30x - 6x) + (-240 - 84) 

=> 156 -  56x = 24x - 324 

=>  24x + 56x = 324 + 156 

=> 80x = 480 

=> x = 480 : 80 =  6 

Vậy x = 6 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: