Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Ta thấy:\(2015-|y-2015|=y\)nếu \(y\le0\)

và \(2015-|y-2015|=2015-y+2015\)nếu \(y>2015\)

Nếu \(y\le2015\)thì:

\(y-2015-|y-2015|=y-y=0\)

\(\Leftrightarrow y=0;1;2;3;4;...;2015\)( Vì y là số tự nhiên )

\(\Rightarrow x=0\)( Vì \(2016^0-1=0\))

Nếu \(y>2015\)thì:

\(y-2015-|y-2015|=y-2015-y+2015=y-y=0\)

\(\Leftrightarrow y=2016;2017;...;+\infty\)

\(\Rightarrow x=0\)

Từ cả 2 trường hợp ta có:

\(y=0;1;2;3;4;...;+\infty\)hay \(y=N\)

\(x=0\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Giải:

a) (2x+1).(y-3)=12 ; ((x;y)∈N)

=>2x+1 và y-3 ∈ Ư(12)={1;2;3;4;6;12}

Vì 2x+1 là số lẻ nên 2x+1 ∈ {1;3} (loại 2;6)

Ta có bảng giá trị:

+) 2x+1=1 thì y-3=12

x=0 ; y=15

+) 2x+1=3 thì y-3=4

x=1 ; y=7

Vậy (x;y)=(0;15);(1;7)

b) (Mk ko biết làm xin lỗikhocroibucminh)

c)Ta có: 3625=(62)25=650=(65)10            

              2536=(52)36=572=570.52=(57)10.52

Vì (65)10 < (57)10 nên (65)10 < (57)10.52

=> 3625 < 2536

Vậy ...

Chúc bạn học tốt!

 

Đọc tiếp...

a,(2x+1)(y-3)=12

⇒⇒2x+1 và y-3 ∈∈Ư(12)={±1;±2;±3;±4;±6;±12}{±1;±2;±3;±4;±6;±12}

2x+11-12-23-3
y-312-126-64-4
x0-11212−32−321-2
y15-9937-1

=>x=0,y=15

 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: