Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Gọi số cần tìm là \(\overline{ab7}\)và số mới là \(\overline{7ab}\), ta có:

\(\overline{7ab}\div\overline{ab7}=2\)dư 21

\(\Rightarrow\left(\overline{7ab}-21\right)\div\overline{ab7}=2\)

Mà \(2\times\overline{ab7}=\)số có tận cùng là 4 hay tận cùng là ( b - 1 ) của \(\left(\overline{7ab}-21\right)\)

\(\Leftrightarrow b-1=4\)

\(\Rightarrow b=5\)

Ta lại có :

\(\left(\overline{7ab}-21\right)=\overline{6xy}\)hoặc \(\overline{7cd}\)chia 2 bằng \(\overline{3zt}\)bằng \(\overline{a47}\)( x, y, c, d, z, t là số tự nhiên )

\(\Rightarrow a=3\)

Vậy ta có số cần tìm là 357

Đọc tiếp...

mk k hiểu chỗ :

7ab - 21 = 6xy hoặc 7cd chia 2 bằng 3zt bằng a47 (...)

=> a = 3 ????

GIải thik hộ mk nhé ! mk cảm ơn !!!!

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Gọi số cần tìm là ab7

Nếu chuyển 7 lên đầu ta được số 7ab.

Ta có:

  \(7ab=2.ab7+21\)

\(\Rightarrow700+ab=2.\left(ab.10+7\right)+21\)

                       \(=20.ab+14+21=20.ab+35\)

\(\Rightarrow700=19.ab+35\)

\(\Rightarrow19.ab=665\)

\(\Rightarrow ab=35\)

\(\Rightarrow ab7=357\)

Vậy số cần tìm là 357.

Đọc tiếp...

Số cần tìm là (ab7) = 100a + 10b + 7 

Số mới là (7ab) = 700 + 10a + b 

Ta có 700 + 10a + b = 2(100a + 10b + 7) + 21 

<=> 10a + b + 700 = 200a + 20b + 35 

<=> 190a + 19b = 665 <=> 10a + b = 35 <=> a = 3; b = 5 

---> Số cần tìm là 357.

quá dễ

động não đi

Đọc tiếp...

cảm ơn bạn đã chia sẻ nhahaha

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: