Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

4 tầng có 3 bậc cầu thang và 6 tầng có 5 bậc cầu thang nên:

1 tầng An đi hết số phút là :

           12:3=4(phút) 

6 tầng An đi hết số phút là :

            4*5=20(phút)

                                     Đáp số :20 phút 

Đọc tiếp...

Vậy Lan đi từ tầng một lên tầng hai mất 3 phút=>tầng 1-6 mất 3*6=18 phút. k nha

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thời gian đi từng tầng một là :12 : 4 = 3 ( phút )Vậy thời gian để bạn Long đi hết 6 tầng là :3 x 6 = 18 ( phút )

Đáp số : 18 phút.

Đọc tiếp...

Thoi gian ban Long di tu tang 1 den tang 6 cua toa nha la : 12 : 4 x 6 = 18 ( phut )

Đọc tiếp...

18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 sai

Đọc tiếp...

Đi 1 tầng hết số phút là :

      12:(4-1)=4(phút)

Đi từ tầng 1 lên tầng 6 hết số phút là:

        (6-1)x4=20(phút)

               Đ/s:20 phút 

Đọc tiếp...

Vì tầng 1 không phải leo cầu thang 

=> Đi từ tầng 1 lên tầng 4 leo (4 - 1) : 1 + 1 - 1 = 3 lần cầu thang

Tương ứng với thời gian leo mỗi tầng là : 12 : 3 = 4 phút

Tương tự từ tầng 1 lên tầng 6 cũng leo (6 - 1) : 1 + 1 - 1 = 5 lần cầu thang 

=> Thời gian để leo từ tầng 1 lên tầng 6 là : 4 x 5 = 20 phút 

                                                                               Đáp số 20 phút

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: