Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Nếu như bạn học sinh quên số 0 trong số 2015 có nghĩ là bạn đó nhân một số với 215

Số nhân với 215 là :

154800 : 215 = 720

Tích đúng là :

720 x 2015 = 1450800

Đáp số : 1450800 

Đọc tiếp...

số 2015 bỏ số 0 là : 215

số A là :

154800 : 215 = 720 

tích đúng : 

720 x 2015 = 1450800

kết quả đúng là 1450800 bạn k cho mình nhé

Đọc tiếp...

kết quả là 1450800

bạn k mình nhe

ai kết bạn với mình thì mình k cho

Đọc tiếp...

kết quả là 1450800 nhé

Đọc tiếp...

154800

tích dùm với nha !

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: