Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 1 x 5 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 

= 5 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 7 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 10 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 14 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 29 + 6 + 7 + 8 + 9

= 38 + 7 + 8 + 9

= 45 + 8 + 9

= 53 + 9

= 62

Đọc tiếp...

cải cúc cut j day

Đọc tiếp...

1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9

=1X4+2+3+4+5+6+7+8+9

=4+2+3+4+5+6+7+8+9

=48

Đọc tiếp...

các bạn k cho mk nhé

ai k cho mk thì mk k lại nha!\

tiện thể kết bạn luôn nhé

Đọc tiếp...

=49 đó,các bạn k mình nhé,mình sẽ k lại

Đọc tiếp...

   1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9

= 1x5+2+3+4+5+6+7+8+9

= 5+2+3+4+5+6+7+8+9

= 7+3+4+5+6+7+8+9

= 10+4+5+6+7+8+9

=14+5+6+7+8+9

=19+6+7+8+9

=25+7+8+9

= 32+8+9

=40+9

=49

Đọc tiếp...

= 49 nha bạn

Tk cho mình đi . Tk xong thì kết bạn nha

Ai tk mình mình tk lại cho

Đọc tiếp...

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8+ 9 

= 1 x 5 + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 9 + 5

= (5 + 5) + 10 + 10 + 10 + 9

= 10 + 10 + 10 + 10 + 9

= 49

Đọc tiếp...

                                                               1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9=49

                                                                

Đọc tiếp...

1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 1. 3 + ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 5

=3 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

=3 + (10 . 4 ) + 5

=3 + 40 + 5

= 49

 ĐS bằng 49 nha bn

Đọc tiếp...

I'm sorry bn nha! ĐS phải bằng 48 mới chính xác nha bn

Đọc tiếp...

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

2

+

3

+

4

+

5

+

6

+

7

+

8

+

8

9

=

49

Đọc tiếp...

=49 nhé,ai k mình mình k lại cho,mình k nói dối đâu

Đọc tiếp...

Seria Nguyễn làm sai rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha!

Đọc tiếp...

1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9

=1x5+2+3+4+5+6+7+8+9

=5+2+3+4+5+6+7+8+9

=5x2+2+3+4+6+7+8+9

=10+2+3+4+6+7+8+9

=10+(2+8)+(3+7)+(4+6)+9

=10+10+10+10+9

=10x4+9

=40+9

=49

Đọc tiếp...

49 nha

chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...

seira nguyen sau roi

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

=(1+2+3+4+5+6+7+8+9)×100=45×100=4500, bạn kia sai rồi
Đọc tiếp...

1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 100 lần 

nhưng sau đó cộng (1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 1 lần nữa 

\(\Rightarrow\)(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) . 101 = 45 . 101 = 4545

Lần sau nhớ đọc kĩ đề

Đọc tiếp...

2 = 1 + 1     6 = 2 + 4     8 = 5 + 3     10 = 8 + 2

3 = 1 + 2     6 = 3 + 3     8 = 4 + 4     10 = 7 + 3

4 = 3 + 1     7 = 1 + 6     9 = 8 + 1     10 = 6 + 4

4 = 2 + 2     7 = 5 + 2     9 = 6+ 3     10 = 5 + 5

5 = 4 + 1     7 = 4 + 3     9 = 7 + 2     10 = 10 + 0

5 = 3 + 2     8 = 7 + 1     9 = 5 + 4     10 = 0 + 10

6 = 5 + 1     8 = 6 + 2     10 = 9 + 1     1 = 1 + 0

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: