Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 1 x 5 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 

= 5 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 7 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 10 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 14 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 29 + 6 + 7 + 8 + 9

= 38 + 7 + 8 + 9

= 45 + 8 + 9

= 53 + 9

= 62


Báo cáo sai phạm

   1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9

= 1x5+2+3+4+5+6+7+8+9

= 5+2+3+4+5+6+7+8+9

= 7+3+4+5+6+7+8+9

= 10+4+5+6+7+8+9

=14+5+6+7+8+9

=19+6+7+8+9

=25+7+8+9

= 32+8+9

=40+9

=49


Báo cáo sai phạm

=49 đó,các bạn k mình nhé,mình sẽ k lại


Báo cáo sai phạm

các bạn k cho mk nhé

ai k cho mk thì mk k lại nha!\

tiện thể kết bạn luôn nhé


Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9

=1X4+2+3+4+5+6+7+8+9

=4+2+3+4+5+6+7+8+9

=48


Báo cáo sai phạm

cải cúc cut j day


Báo cáo sai phạm

seira nguyen sau roi


Báo cáo sai phạm

=49 nhoa bạn


Báo cáo sai phạm

49 nha

chúc bạn học giỏi


Báo cáo sai phạm

49 ấy chứ gì


Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9

=1x5+2+3+4+5+6+7+8+9

=5+2+3+4+5+6+7+8+9

=5x2+2+3+4+6+7+8+9

=10+2+3+4+6+7+8+9

=10+(2+8)+(3+7)+(4+6)+9

=10+10+10+10+9

=10x4+9

=40+9

=49


Báo cáo sai phạm

Seria Nguyễn làm sai rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha!


Báo cáo sai phạm

=49 nhé,ai k mình mình k lại cho,mình k nói dối đâu


Báo cáo sai phạm

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

2

+

3

+

4

+

5

+

6

+

7

+

8

+

8

9

=

49


Báo cáo sai phạm

I'm sorry bn nha! ĐS phải bằng 48 mới chính xác nha bn


Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 1. 3 + ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 5

=3 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

=3 + (10 . 4 ) + 5

=3 + 40 + 5

= 49

 ĐS bằng 49 nha bn


Báo cáo sai phạm

Dc 49 nha bn.


Báo cáo sai phạm

                                                               1+1+1+1+1+2+3+4+5+6+7+8+9=49

                                                                


Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8+ 9 

= 1 x 5 + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 9 + 5

= (5 + 5) + 10 + 10 + 10 + 9

= 10 + 10 + 10 + 10 + 9

= 49


Báo cáo sai phạm

= 49 nha bạn

Tk cho mình đi . Tk xong thì kết bạn nha

Ai tk mình mình tk lại cho

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

pham tien dat 31 tháng 3 2016 lúc 19:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

lay may tinh tinh di

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồ Đức Cường 7 tháng 11 lúc 18:43
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+3+3+3+3+3+3+4+4+4+4+4+4+4+4+4+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+6+6+6+6+6+6+6+6+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+9+9+9+9+99+9+9+9+9+9+9+99+9+9= 707

Đọc tiếp...
nguyễn Thị Hà Giang 7 tháng 3 2019 lúc 21:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Phong 7 tháng 3 2019 lúc 21:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2,34016377224321e+24(số quá lớn không rõ)

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Ngoc 9 tháng 11 2018 lúc 21:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

761 nha bn

Đọc tiếp...
BLA BLO 9 tháng 11 2018 lúc 21:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

= 1 x 6 + 2 x 4 + 3 x 4 + 4 x 6 + 5 x 5 + 6 x 7 + 7 x 16 + 77 x 2 + 8 x 16 + 88 x 1 + 9 x 7 + 99 x 1

= 6 + 8 + 12 + 24 + 25 + 42 + 112 + 154 + 128 + 88 + 63 + 99

= 761

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: