Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

\(-4.9+9.-20=-216\)


Báo cáo sai phạm

= -4 . 9 + 9 . (-20)

= -36 - 180

= -216

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thanh Hoa 3 tháng 7 2017 lúc 18:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

= 270 nha bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Dũng 4 tháng 7 2017 lúc 9:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1+1+2+2+3+3+4+4+5+5+6+6+10+10+12+12+14+14+16+16+18+18+20+20+7+7+8+8+9+9=270

Đọc tiếp...
Hà Chí Dương 27 tháng 3 2017 lúc 20:01
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mọi người tk mình đi mình đang bị âm nè!!!!!!

Ai tk mình mình tk lại nha !!!

Đọc tiếp...
Tưởng Thị Thuý Huyền 27 tháng 3 2017 lúc 20:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)1/4

b)-7/144

c)-25/21

d)17/7

e)16/63

f)9/7

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: