Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Chiều cao hình thang là ;

54x2:10,8=10

S tam giác ADC là

10x27;2=135

Đọc tiếp...

Chiều cao hình thang ABCD là :

54 x 2 : 10.8 = 10 ( m )

Diện tích tam giác ADC là :

27 x 10 : 2 = 135 ( m vuông )

Đáp số : 135 m vuông

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: