Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

A B C D

DC = 1/3 BC và bằng 4 cm

Nên BC = DC x3

BC dài là :

4 x 3 = 12 cm

Chiều cao ADC :

2 x 12 : 4 = 6 cm

DT tam giác ABC :

12 x 6 : 2 = 36 cm2

Đọc tiếp...

À các bạn có thể vẽ hình cho mình được không

Đọc tiếp...

A C B D hình vẽ nè

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Ta có hình vẽ:

(vẽ xấu quá)

Chiều cao của tam giác ABC dài là:

36x2:9=8(cm)

Vậy diện tích tam giác ABC là:

27x8:2=108(cm2)

Đáp số:108 cm2

Đọc tiếp...

A B C D

Tỉ số giữa đáy DC và đáy BC là:

     9 : 27 = 1/3 

Vậy SADC = 1/3 SABC vì:

- Đáy DC = 1/3 đáy BC

- Chung chiều cao từ đỉnh A xuống đáy BC

Vậy diện tích tam giác ABC là:

      36 : 1/3 = 108 (cm2)

           Đáp số: 108cm2

Đọc tiếp...

Ta có

S tam giác ADC = (AD x DC ) /2 = 36 

=) AD X DC = 72

=) AD = 72 / DC 

=) AD = 72 / 9

=) AD = 8 cm

Ta có S tam giác ABC = ( AD x BC ) / 2

=) S tam giác ABC = ( 8 x 27 ) /2

=) S tam giác ABC = 108 cm2

D/so 108 cm 2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: