Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

50cm = 0,5m

Bán kính cái bảng đó là:

    0,5 : 2 = 0,25 (m)

Diện tích cái bảng đó là:

    0,25 x 0,25 = 0,0625 (m2)

Diện tích hai mặt là:

    0,0625 x 2 = 0,125 (m2)

Sơn tấm bảng đó hết số tiền là:

   7000 x 0,125 = 875 (đồng)

            Đáp số: 875 đồng

Đọc tiếp...

Đổi: 50cm = 0,5m

Bán kính cái biển đó là:

    0,5 : 2 = 0,25 (m)

Diện tích cái biển đó là:

    0,25 x 0,25 x 3,14 = 0,19625 (m2)

Diện tích hai mặt cái biển đó là:

  0,19625 x 2 = 0,3925 (m2)

Sơn tấm bảng đó hết số tiền là:

     7000 x 0,3925 = 2747,5 (đồng)

           Đáp số: 2747,5 đồng

Đọc tiếp...

Đổi: 50cm = 0,5m

Bán kính cái biển đó là:

    0,5 : 2 = 0,25 (m)

Diện tích cái biển đó là:

    0,25 x 0,25 x 3,14 = 0,19625 (m2)

Diện tích hai mặt cái biển đó là:

  0,19625 x 2 = 0,3925 (m2)

Sơn tấm bảng đó hết số tiền là:

     7000 x 0,3925 = 2747,5 (đồng)

           Đáp số: 2747,5 đồng

Đọc tiếp...

bán kính :  50 : 2 = 25 cm

a.dien h bang chi duong :  25 x 25x 3.14 = 1962.5

b. thoi ko lam nua. buon ngu woa

Đọc tiếp...

Câu B ra số lẻ tùm lum hà bạn Tùng :)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: